Skip to main content

A város és a filozófus

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Nem hiszem, hogy különösképpen indokolnom kellene, miért fontos ma a politikai filozófia története, de azért megpróbálom. Egyszerűen: a politikai filozófia történetéből sokat tanulhat az ember. Egyrészt azért, mert a saját történetünk: olyan fogalmak története, amelyek rányomták bélyegüket a mai politikai intézményekre, érvrendszerekre és – utálom a szót – ideológiákra. Másrészt azért, mert – jó esetben – a saját igényességünk terméke és éltetője: a politikai filozófia története a legmagasabb szintű politikai gondolkodás története; nem az átpolitizált gondolkodásé, amellyel talán hajlamosak vagyunk összekeverni, belefeledkezve a heves sajtópolémiákba és kultúrkampfokba, hanem a politikával foglalkozó gondolkodásé, amely nem visszhangozza, hanem feltárja és megvitatja a politikai döntések mögött meghúzódó érveket és értékeket.

Egyszóval remek dolog, hogy megjelent ez a könyv. De nem árt az elővigyázatosság. A politikai filozófia története nem pusztán, mint a kiadói fülszöveg mondja, „hatalmas tanulmánygyűjtemény, amely a legnagyobb amerikai egyetemeken, a legmagasabb színvonalú filozófiai fakultásokon vált alapvető kézikönyvvé”. A politikai filozófiának ez a története egyben alternatív történet is, más, pozitivistának, historicistának vagy analitikusnak nevezhető filozófiatörténetek alternatívája. Elsősorban pedig Leo Strauss műve, habár mindössze három fejezete származik e körülrajongott tanár és sokat csipkedett guru tollából. Ha tanulni akarunk valamit a műből, akkor legalább sejtenünk kell, minek az alternatívája ez a történet, és milyen alternatíva egyáltalán.

Leo Strauss – mint sors- és pályatársa, Hannah Arendt – a hitleri Németországból emigrált Amerikába, s Arendthez hasonlóan ő is tanítványa volt többek közt Heideggernek is. Szörnyen méltánytalan ugyan, ha jelentős filozófusok nézeteit az őket ért hatásoknak tulajdonítjuk, de ha meg akarjuk érteni, miféle politikai filozófiát művel Strauss – ha meg akarjuk érteni, miről szól A politikai filozófia története (mert kétségkívül szól valamiről) –, ez a Heidegger-hatás nem mellékes adalék.

Strauss nem kedveli azt az angolszász tudományosságot, amely a humán tudományokat, az embertudományokat a „viselkedés” tudományaként értelmezi, azaz a politikában az emberi viselkedést kvantifikálja, méri és jósolja meg. Nem kedveli a pozitivista stílusú történetírást sem – részben ezt nevezi historicizmusnak –, amely a nagy gondolkodók műveit saját koruk kifejeződésének tekinti, s nem tanulni kíván műveikből, hanem visszatuszkolja őket abba a történeti közegbe, amelyből feltételezése szerint eredetüket és gondolataikat veszik. Végezetül nem kedveli az antropológia relativizmusát – ezt megint historicizmusnak nevezi –, amely, mint mondja, nem tud elméleti szinten választani a modern nyugati kultúra és a kannibalizmus kultúrája között: jön, ami jön, s ha a jelenlegi nyugati kultúra történetesen kannibalizmusba fordul, akkor az lesz a mi új nyugati kultúránk. (Ne gondoljanak valami aktuális polémiára: Rorty még iskolába járt, amikor Strauss megkezdte harcát a kulturalista relativizmus ellen, s nem meglepő módon a kannibalizmus jövőképe sem az ausztráliai illetőségű, hanem a hitleri Németországba belenevelkedett filozófus fejében fogamzott meg.)

A „historicista” nyugati kultúra elől menekülve Strauss is visszatér a klasszikus görög filozófiához – de nem a poliszt eszményíti, mint Hannah Arendt, hanem a szókratészi kérdezést, az életformaként és gondolkodói igényességként értett filozófiát. Komolyan veszi a filozófusokat, s azt mondja, ideje volna, hogy mások is komolyan vegyék őket. De mit is jelent ez tulajdonképpen? Vegyük komolyan Platónt, azaz álljunk neki az Államban felvázolt eszményi és meglehetősen tekintélyelvű-hierarchikus berendezkedés megvalósításának? Netán jelöljünk ki újabb teloszokat, végső célokat az ember számára, mint Arisztotelész, s vezessük le ebből a legjobb politikai berendezkedést?

Strauss nem ilyesmire gondol, noha – hangozzék bármily ironikusan a két fenti kérdés – volt példa rá, hogy a mai filozófusok éppen így értelmezték az egykori filozófusok politikai elképzeléseit: Karl Popper úgy bírálta Platónt, mintha a totalitárius állam kifőzőjét és propagálóját tisztelhetnénk benne, Alistair MacIntyre pedig szerényen, de szívósan újra meg újra felhívja a figyelmet arra, mennyire hiányzik a modern világból az arisztotelészi telosz. Strauss, ha jól értem őt, nem úgy akar „tanulni” e gondolkodóktól, hogy mai nyavalyáinkra alkalmazza őket. A saját kérdéseiket akarja megérteni, de nem történeti kérdésekként, hanem egy filozófus kérdéseiként, aki elgondolkodik az emberi együttélés formáiról, céljairól és lehetőségeiről. A kor tehát másodlagos. Másodlagos a filozófiai hagyomány is. A középpontban mindig a filozófus áll, a vizsgálódás műfaja ezért leginkább a kommentárra emlékeztet.

A politikai filozófia történetének tanulmányai elsődlegesen kommentárok. Elmesélik a művek tartalmát, s mintegy belülről, saját kérdéseik felől elemzik őket – a straussi megközelítés ezt követeli. De ha összehasonlítjuk ezeket a tanulmányokat azzal az eszmetörténeti kutatással, amelyet a John Pocock ihlette és Quentin Skinner vezette cambridge-i eszmetörténeti iskola végez – az iskola filozófusmonográfiáit sorra jelenteti meg az Atlantisz Kiadó –, mindjárt látjuk, hogy a Strauss-féle kommentár éppenséggel nem előfeltevés-mentes, már csak azért sem, mert aligha létezik teljesen előfeltevés-mentes történeti és filozófiai vizsgálódás. A cambridge-i iskola nem pozitivista, nem behaviorista, s nem is antropológiai szemléletű: a szerzőket gondolkodóként elemzi, nem történeti kuriozitásként, habár saját koruk gondolkodóit látja bennük – a megközelítés két eleme egyformán hangsúlyos. De minden eszmetörténeti alázat ellenére valójában messzebbre tekint, noha nem arrafelé, mint Leo Strauss: egy bizonyos hagyomány, a republikánus hagyomány érdekli a politikai gondolkodás történetében. Ha valaki visszamenőleg kibontja a republikánus hagyományt a nyugati eszmetörténetben, ezzel tulajdonképpen állást foglal a jelennel kapcsolatban is: a minél kisebb állam, minél nagyobb negatív szabadság, a „hagyjanak minket békén” elve – a modern liberalizmus – ellen, a hagyományos köztársasági erényt, az aktív participációt, a szabadság folyamatos megőrzését és újrateremtését hangsúlyozó republikánus álláspont nevében.

Strauss előítélet-mentessége, „alázata” a szerzővel szemben éppilyen csalóka alázat. Az, ahogyan a politikai filozófiát kezeli, állásfoglalás is – állásfoglalás egyrészt a kortárs tudománnyal szemben, cakkumpakk, szerződéselméletestül, eszmetörténetestül, s állásfoglalás másrészt a filozófusi politizálás mellett. Nem véletlen a jelző és a főnév sorrendje, az ő filozófusai nem politikai filozofálnak, hanem a politikáról és politikusan filozofálnak. Strauss leghíresebb tézise az exoterikus (azaz a kívülállóknak szóló) írás tana: az a feltételezés, hogy a filozófusok beleépítik a szövegükbe közönségüket, látszólag ártatlan dolgokat beszélnek, és a sorok közé rejtik valódi véleményüket. Egyrészt az üldöztetés veszélye készteti erre őket (Strauss erről szóló esszéje magyarul is olvasható Az üldöztetés és az írás művészete című kötetében), másrészt az a meggyőződésük, hogy a filozofálás valóban veszélyes, valóban csak a beavatottaknak – vagy a beavatni való tanítványoknak – szólhat, azaz csak azoknak, akik érteni és olvasni tudnak. A filozófusnak, mondja Strauss, elsősorban a saját filozófiáját kell képviselnie – ha egyedül marad vele, akkor is, ha szembekerül a megszokásokkal, akkor is. De bölcsen kell képviselnie ezt a filozófiát: úgy, hogy hasson, meg ne botránkoztasson, hogy éppen annyit mondjon mindenkinek, amennyit az felfogni képes. Ezt tették az egykori filozófusok, s ezt kell tennie a mai filozófusnak is. Vagyis a filozofálás maga is politikai tett, a filozófus-értelmezőnek bölcsen a sorok közt kell olvasnia, aztán a sorok közt kell írnia. Nem is gondolhatjuk másként ezek után, mint hogy a straussi ihletésű kommentárokban üzenet rejlik.

Üzenet már az elemzett filozófusok névsora is. Ez a névsor Platónnál és Arisztotelésszel kezdődik, de váratlanul Husserllel és Heideggerrel zárul, akik politikai filozófusnak – a modern politikai filozófia értelmében – éppen nem nevezhetők, annál inkább tekinthetjük őket olyan filozófusoknak, akiknek életműve súlyos kultúrkritikai következtetéseket kínál. Van még a névsornak néhány furcsasága. A hagyományosan a politikai filozófia történetébe sorolt nevek mellett megjelennek teológusok – Szent Ágoston, Májmúni Mózes, Luther és Kálvin – és olyan filozófusok is, akiket inkább az ismeretelméletük kapcsán emleget a filozófiatörténet, például Francis Bacon vagy Descartes. Hiányzik viszont például Jean Bodin, és nyoma sincs a politikai filozófia huszadik századi képviselőinek – kivéve magát Leo Strausst, akinek munkásságával a kötethez utólag csatolt zárófejezet foglalkozik. Ez a névsor a Strauss-féle politizáló filozófus legalapvetőbb problémáiról szól. Először is, a filozófia nem ismeri a szentséget, pedig a törvény és az erkölcs legfontosabb háttere, alapja és biztosítéka, az ember magasabb céljának megfogalmazója és kisajátítója a vallás – legalábbis sokáig a vallás volt. A filozófus nem pusztán azt kérdi, milyen a jó politikai berendezkedés, ám azt is, mi a jó egyáltalán, ez pedig nagyon is politikai kérdés. Méghozzá veszélyes kérdés, nemcsak azért, mert az efféle kérdezősködés nem feltétlenül tetszik a fennálló politikai hatalomnak és az igénytelenül tradicionalista népnek, hanem azért is, mert rombolja azt a magától értetődő erkölcsiséget, amelyet csak kevesen képesek egy filozofikus erkölccsel – a filozofikus élettel – helyettesíteni. A politizáló filozófia szembekerül a vallással: ez, sugallja Strauss, a középkori filozófia nagy problémája, s ez megannyi modern filozófus problémája is. Így aztán érthető, hogyan kerül ennyi teológus a névsorba. A másik nagy probléma az, amit Strauss az újkori politikai filozófia sajátosságának tekint: az a hit, hogy a legjobb államformát meg kell valósítani, hogy a politikai filozófiát a politika és a társadalom szolgálatába kell állítani. Így jelenik meg Macchiavelli mellett Bacon vagy Descartes is a sorban: az aktivista, „tudományos” filozófia képviselőiként, akik e tekintetben együvé sorolhatók Benthammel, Marxszal, sőt – legalábbis az aktivizmus tekintetében – Nietzschével is. Hogy eme legjobb berendezkedést a tudomány, a felvilágosult önérdek, a proletariátus vagy az emberfeletti ember segítségével akarják-e megvalósítani: jóformán mindegy. A fontos az, hogy az újkori filozófia tévhitben él, azt hiszi, hogy a legjobb vagy egyenesen abszolút értelemben jó politikai rendszert meg lehet és meg is kell valósítani.

Strauss másképpen gondolta. A könyvbéli Platón-elemzésben éppen azt mutatja ki, hogy Platón eljátszik az igazságosság közkeletű elképzeléseivel, felveti a legjobb állam kérdését, de ha alaposan végigkövetjük a szövegét, láthatjuk, hogy maga nem hisz e legjobb állam megvalósíthatóságában. Nem hisz benne, mert a filozófusból nem lesz király: a filozófus nem akar király lenni, hiszen nyitva áll előtte a legjobb élet, amely túl és kívül van a politikán. Nem hisz benne azért sem, mert valójában – éppen ezért – nem látja a kiutat a bírált demokráciából.

Ezzel megvan a kötet másik főszereplője is – a filozófus mellett –, ez pedig a demokrácia. A liberális demokrácia nagyon tökéletlen, de ez a tökéletlenség mintegy szükségszerű. Az ember tökéletlen ugyanis. (Furcsán avíttnak tűnik a megfogalmazás? Épp ez a lényeg: ne feledkezzünk el, mondja Strauss, az ember csak vallásilag vagy filozófiailag megfogalmazható tökéletlenségéről.) Egyébként, sugallja Strauss, a liberális demokrácia még mindig a legkisebb rossz: legalább meghagyja a valamivel mégiscsak tökéletesebb ember, a filozófus szabadságát.

A demokrácia baja nem szociális természetű. A demokrácia baja, ha jól értem Strausst, a technicista világképbe és a fogyasztás világába boldogan elmerülő egyforma ember; Nietzsche „utolsó embere”, aki Istenben sem hisz már, de filozofálni sem tud; nem tud gondolkodni a jóról, ezért aztán nem tud magasabb értelemben politizálni sem. Ha van a kötetnek igazán erős szála, az az arisztokrácia vonzása. A kötet szerzői – Strauss-tanítványok – szinte minden elemzett szerzőnél kimutatják az arisztokrácia csábítását, a demokráciával való elégedetlenséget s többnyire a vegyes kormányzat kompromisszumát is. (A mai angolszász politikai filozófiát uraló szerződéselmélet, az állam és a társadalom megkülönböztetése s az ezekkel sok ponton összekapcsolódó szuverenitáselmélet egészen háttérbe szorul: olyannyira, hogy a fordítók – nem állhatom meg, hogy szóvá ne tegyem – valami oknál fogva „populáris fenségnek” titulálják a népszuverenitást, ha véletlenül mégis előkerül.) A történet a demokrácia hiányosságairól, a dolgok lényegének, teloszának és a „jó”-nak az elvi elsődlegességéről szól. Vajon várhatja-e a filozófus, aki a „jó”-val foglalkozik, hogy elképzelései egy napon megvalósulnak? Strauss válasza: nem. De hát a filozófus és a város viszonya nem hasonlít a mérnök és a gép viszonyához – teszem hozzá én, a platóni megkülönböztetések szellemében.

Legyen most már szó azért arról is, mit ér ez a könyv, mint a politikai filozófia „alapvető kézikönyve”. Noha nem szeretnék a kompetens bíró szerepében tetszelegni, az a gyanúm, szükség van némi óvatos szkepszisre. Hiába a kommentár alázatos műfaja, a tanulmányírók néha szelektíven bánnak a forrásokkal, elfeledkeznek fontos művekről, amelyek alighanem módosítanák az összképet (főképp a Descartes- és a Rousseau-fejezetben tűnt ez fel nekem, de kompetenciám bevallottan korlátos). Azután egyáltalán nem törekszenek rá, hogy legalább futólag utaljanak a filozófiatörténeti kutatás eredményeire és vitáira. Nem törekszenek koherens fogalmi rekonstrukcióra sem, amely egy tucatnyi fogalom segítségével modern szemszögből megerőszakolná, de legalább értelmezhetővé és összehasonlíthatóvá tenné a szövegeket. Sőt, a fogalmak benső történeti folytonossága is háttérbe szorul. Mintha a filozófus könyvének első mondatával kezdett volna gondolkodni, s az utolsóval fejezte volna be: semmi nyoma a hatásoknak, a vitapartnereknek és a közegnek, alig-alig a külső problémáknak. Ezek a filozófusok ennek a könyvnek a lapjain hozzánk beszélnek – hozzánk, beavatottakhoz. A tanítványok, de néha maga Strauss is, pózzá növelik a sorok közti olvasás képességét és követelményét. Rejtélyesen inkoherens kijelentések hangzanak el (nem tudom, mennyiben tulajdonítsam ezt a fordításnak), sokszor éppen a tárgyalt filozófus rejtélyes inkoherenciáiról (talán a Montesquieu-ről szóló  fejezet a legelrettentőbb példa). Azaz: aligha lehet ebből a könyvből megtanulni a politikai filozófia történetét. Straussnak persze van válasza erre is. A tanítás és a tanulás szerinte nem tankönyvbe foglalt tézisek (érvek, problémák, fogalmak) elsajátíttatása és elsajátítása, hanem liberal education, liberális oktatás – arra tanít, hogy nemcsak a filozófusokról, hanem a filozófusoktól is érdemes tanulnunk. (Nem csoda, hogy a Strauss-iskolát bennfentes rajongók szektájának bélyegezték.) De az is biztos, hogy noha a póz bosszantó, a megfogalmazás pedig gyakran idegesítően titokzatoskodó vagy kevéssé explicit, a tanulmányok valóban nagy gondolkodók valóban összetett és sokszor ellentmondásosnak tűnő szövegeibe próbálnak behatolni. Egy ilyen út pedig, szerintem, megéri a fáradságot.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon