Skip to main content

Az ÁVO titka

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Tavalyi történet

Lovas és a lex Lezsák: ezt a címet adtuk egy cikkünknek, amely kerek egy éve, 1992. február 29-én jelent meg. Lex Lezsáknak azt a törvénytervezetet neveztük, amely – ha elfogadják – büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik jogtalanul maguknál tartanak bármely, „a Belügyminisztérium volt állambiztonsági szerve hivatásos állományára, hálózati személyeire vonatkozó, illetőleg az általuk készített, államtitkot tartalmazó iratot”. A javaslat benyújtására az adott okot, hogy Lezsák Sándor ausztráliai előadókörútja során egy ottani magyar lap közlése szerint azt állította volna, hogy egy hatvanezer nevet tartalmazó ügynöklista van a birtokában. (A törvénytervezetet, amelynek megvitatására azóta sem került sor, az újból benyújtott ügynöktörvény teheti ismét aktuálissá. A volt hálózati személyek egyetlen hivatalos nyilvántartását ugyanis a Belügyminisztérium irattárában őrzik. Bármilyen hiteles is az ügynökgyanús személyek átvilágításának eljárása, az, hogy ki ügynökgyanús, kizárólag a Belügyminisztériumtól függ. Ha ellenben vannak más komolyan vehető – azaz nem pletykalap-színvonalú – ügynöklisták: a belügy gyanúsításmonopóliuma megkérdőjelezhető. Viszont ha efféle adatok birtoklása bűncselekmény – senki nem hozakodhat elő velük.)

A másik személynév cikkünk címében Lovas Istváné. Lezsákkal ellentétben Lovas nincs államtitkok birtokában, most szeretne államtitokhoz hozzájutni. 1964-ben, 19 éves korában államellenes összeesküvés miatt börtönbüntetésre ítélték, az állambiztonsági szervezet kiszabadulása után is a „látókörében” tartotta, sőt azután sem vesztette szem elől, hogy házassága révén külföldre távozott, egy amerikai egyetemen doktorátust szerzett, majd a Szabad Európa Rádió munkatársa lett. A rendszerváltás után hazatérvén szerette volna megismerni a tevékenységéről gyűjtött információkat, kiadásukat még a kisgazdavezetők emlékezetes ügye előtt, 1991. április 15-én kérte a Belügyminisztériumtól. Az ő kérelmével azonban nem a miniszterelnök foglalkozott, mint a kisgazdavezetőkével, hanem Bosánszky Lajos, a BM kabinetfőnöke, aki a kérést azzal utasította el, hogy az anyag kutatási korlátozás alá esik. Viszontválaszában Lovas arra hivatkozott, nem kutatni kíván, hanem a személyére vonatkozó adatokat akarja megismerni. Újabb válaszában a kabinetfőnök türelmet kért, minthogy „jelenleg tárcaközi koordináción van a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénytervezet, amelynek szabályai vélhetően az Ön kérelmét teljesíthetővé teszik”. Az üggyel időközben a Népszabadság és a Naptévé is foglalkozott, így végül Lovas megtekinthetett egy dossziét, amely főleg összeesküvési perének a bíróságon is megtalálható iratait tartalmazta.

A titok titkos indoklása

A makacs igazságkereső nem elégedett meg ezzel. Pert indított, kérve a bíróságot, kötelezze az alperest – a Belügyminisztériumot – arra, hogy a hozzájárulása és beleegyezése nélkül, a róla összegyűjtött és a BM által tárolt minden adatba és információba betekinthessen, és azokról technikai eszközökkel másolatot készíthessen.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1991. november 12-én tájékozódó tárgyalást tartott az ügyben, ezen a BM részt sem vett. A bíróság felhívására már komolyabban vette a pert. Az 1992. február 20-i tárgyalási napon a BM képviselője indítványozta a zárt tárgyalás elrendelését és a perirat titkossá nyilvánítását. Indokként előadta, hogy (saját állományába tartozó – másmilyen nincs is) titokszakértő által készített szakvélemény szerint a felperesre vonatkozó, BM-birtokban lévő adatok, információk részben államtitoknak minősülnek, részben mások személyiségi jogait sértené, ha azokat felperes megismerné.

Ettől kezdve a titok jegyében történtek az események az ügyben (még a bíróság is csak a belügyminiszter előzetes engedélyével ismerheti meg azt a titokszakértői véleményt, melynek alapján döntenie kellene az ügyben).

Lapunk hűséges olvasója eddig voltaképpen ismeri az eseményeket. Múlt évi cikkünk, amelyet a fentiekben összefoglaltunk, a tárgyalás után, azon frissiben beszélte el a történteket. Az új menet ezután következett.

Mitől titok a titok?

Lovas nem fogadta el azt a belügyminiszteri döntést, hogy a róla tárolt dokumentumok államtitkot képeznek, ezért külön pert indított az államtitokká minősítés ellen, kérve a bíróságot a döntés hatályon kívül helyezésére.

Ez a második per, minthogy tárgya egy országos hatáskörű szerv közigazgatási határozata – a titkossá minősítés – megsemmisítése volt, a Fővárosi Bíróság illetékességébe tartozik. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a „tp” – titkos perirat – jelzésű iratok kezelését Budapesten kizárólag a Fővárosi Bíróság végzi. A periratok így egy időre eltűntek a két bíróság és a titkos ügykezelés között támadt sötét lyukban.

Az újabb fél év késedelemmel a Fővárosi Bíróság dr. Öcsödi Ágnes tanácsa elé került per kérdése az volt, hogy az államtitokká nyilvánítás egyedi mérlegelési joga-e az erre jogosult személyeknek, vagy vannak az aktusnak tartalmi feltételei is. Hogy a kérdés világos legyen, érdemes hosszabban idézni az államtitokról és szolgálati titokról szóló (a rendszerváltás következtében számos vonatkozásban már ma is értelmezhetetlen) 1987. évi 5. sz. törvényerejű rendeletet:

„Államtitok az az adat, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása veszélyezteti a Magyar Köztársaság biztonságát vagy más fontos politikai, gazdasági, illetőleg honvédelmi érdekét, és

– e törvényerejű rendelet vagy más jogszabály, illetve

– az Országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök, a kormány elnöke vagy tagja, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, országos hatáskörű szerv vezetője, társadalmi szervezet országos központjának vezetője, illetve a szövetkezetek országos érdek-képviseleti szervének vezetője által meghatározott, államtitoknak tekintendő adatok körébe (államtitokkör) tartozik.

Államtitok különösen

– a Magyar Köztársaság védelmének, biztonságának szervezésére vonatkozó adat, a háború, vagy az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély esetére vonatkozó országos rendelkezések és tervek, valamint a nemzetgazdaság honvédelmi felkészítésével kapcsolatos tervek és dokumentációk;

– a Magyar Köztársaság védelmét és biztonságát szolgáló stratégiai készletekre, a hadiipari termelésre, az új haditechnikai eszközökkel kapcsolatos kutatásra, kísérletre, honvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű találmányra, gyártmányra, védelmi beruházásra vonatkozó adat;

– a fegyveres erők és a fegyveres testületek központi és alárendelt szerveinek szervezetére, elhelyezésére, létszámára, parancsnoki állományára, hadfelszerelésére, védelmi berendezéseire, működésére, harcértékére, erkölcsi-politikai állapotára, hadrafoghatóságára, mozgósítási és hadműveleti terveire vonatkozó országos adat, illetve országos szintű döntés;

– az állami szervek különleges hírközlő berendezésére és információvédelmi eszközeire vonatkozó adat;

– a Magyar Köztársaság által más állammal, kormánnyal, nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalásnak a felek által államtitoknak minősített adatai;

– más állam vagy nemzetközi szervezet által államtitoknak minősített és a Magyar Köztársaság vagy valamely szerve rendelkezésére bocsátott adat;

– a Magyar Köztársaság védelmi helyzetére, illetve képességével összefüggő adat;

– a honvédelmi miniszter által meghatározott térkép, légifénykép, valamint a Központi Földtani Hivatal elnöke által meghatározott gravimetriai adat.”

– Lovas István kizártnak tartotta, hogy a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumában a személyéről olyan adatot vagy információt tárolhatnának, amely a legcsekélyebb mértékben is megfelelne a fenti államtitok-definíciónak.

– Több, mint furcsának tartotta azt is, hogy a tvr. megalkotását követően a védett tárgyban történt változás ellenére miért nyilvánítja a köztársaság Belügyminisztériuma államtitokká a népköztársaság ellenfeléről szerzett információkat.

Úgy vélte, a bíróságnak tartalmilag kell mérlegelnie, hogy az államtitokká minősített információk valóban államtitkot képeznek-e. Álláspontját az is alátámasztotta, hogy az emlékezetes Végvári-ügyben a Katonai Ügyészség által felkért két igazságügyi titokszakértő elvégezte ezt a mérlegelést. 1990. február 12-én kelt jelentésükben leszögezik: „A »Fekete Doboz«-nak átadott napi jelentés és a megyei tájékoztató jelentések, mivel »szigorúan titkos« minősítés jelöléssel látták el azokat, formailag államtitoknak minősülnek, de tartalmuk tekintetében nem képeznek államtitkot, illetőleg szolgálati titkot.” Ez a titokszakértői álláspont belekerült a Legfelsőbb Bíróságnak a Végvári-ügyben hozott ítéletébe, azaz a későbbi bírói gyakorlat számára elvi iránymutatást jelent.

De hol van már a tavalyi hó?

Az idők változása, úgy látszik, nagyobb súllyal esik latba, mint a Legfelsőbb Bíróság rendszerváltáskori ítélete. Horváth István titkáról ki lehetett mondani, hogy nem is titok. Boross Péter titkáról (amely egyébként eredetileg ugyancsak Benkei–Biszku–Horváth titka) egyelőre nem lehet.

A Fővárosi Bíróság februárban – anélkül, hogy tárgyalást tartott volna – végzéssel utasította el Lovas István keresetlevelét.

Az államtitokról szóló jogszabályt ugyanis a Fővárosi Bíróság úgy értelmezi, hogy:

„Az tehát, hogy mely adat minősül a tvr. 3. § (1) bek. szerint államtitoknak, jogszabály vagy az arra fentebb felsorolt jogosultak dönthetik el.”

„A fentiekből következően, miután a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat (nyilatkozat) a döntést hozó egyedi mérlegelésén alapult, és ezen mérlegelés szempontjai jogszabályban nem rögzítettek, az alperesi határozat felülvizsgálatára a bíróságnak nincs jogszabályi lehetősége.”

Hogy jól értsük: a Fővárosi Bíróság szerint az államtitok fogalma nincs jogszabályban definiálva, ezért az államtitok-kör meghatározására felhatalmazottak saját belátásuk szerint minősíthetnek bármilyen adatot államtitoknak.

Az Országgyűlés a múlt év novemberében elfogadta a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényt, amely Bosánszky kabinetfőnök ígérete szerint megoldani hivatott Lovas problémáját. A törvény 17. szakasza értelmében

(1) Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére kötelezi…

A törvény ez év május 18-án lép hatályba. A bírói gyakorlat fogja megmutatni, hogy alkalmas-e arra, amire létrehozták: hogy biztosítsa az állampolgárok jogát, hogy megismerjék a róluk gyűjtött adatokat, és szabadon rendelkezzenek velük.

Vagy kiderül: van rajta egy kiskapu, amelyen átbújva ismét eltűnhet előlünk „az ÁVO titka”.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon