Skip to main content

Az emberhalász

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Avagy: mit is üzent II. János Pál?)


Spektákulum és akusztika

A látványosságnak vége. A rendőrök kimoshatják fehér ingeiket, a forgalom ezentúl magától korlátozódik. Elbontották a pogányi (hm, hm) repülőtéren felállított 33 méter magas keresztet is. (Újrahasznosítás, tudjuk, garantált. Mi lehetett vajon belőle?) Nem látom egy darabig a gorillákat sem, különösképpen a két személyi testőr fog hiányozni, akiket kis családunk – már elnézést – latroknak becézett. Különösen a bal, a tengerészgyalogos kinézetű volt megnyerő.

Szóval vége. A hívők számára bizonyára hatalmas élményt jelentett, s nemcsak a biztonságra ügyelők, de azok is megkönnyebbülhettek, akik közönyösen vagy netán viszolygással figyelték a pápalátogatást megelőző tömegkommunikációs hadjáratot. Ha a szervezőknek ezzel az volt a szándékuk, hogy kellő viszonyítási alapot teremtsenek, akkor elérték céljukat. A pápalátogatás sokkal jobban sikerült, mint ahogy várni lehetett. A rendezés pazar volt, s mondják, a pápa még azokra is jó benyomást tett, akik nem tartoznak nyájához.

II. János Pál ugyanis valóban sok szépet és bölcset mondott: egységre, igazságosságra buzdított, elítélte a fajgyűlöletet, elment a reformátusokhoz, fogadta a zsidókat, kiállt a cigányok mellett, határozottan szólt a szegények és elesettek támogatásáról, állást foglalt a nemzeti kisebbségek jogai mellett. Csupa nagyszerű dolog. Ügy tűnik, felesleges volt a háborgás. Egy kicsit sokba került, de megérte.

Mit is mondott valójában II. János Pál? Az ünnepségek zsivajában ez bizony alig hallatszott. Így utólag, nyugodtabb körülmények között könnyebb az elemzés. Persze a látvány után sok függ az akusztikától is. És az sem mindegy, hogy hol áll az ember, honnan hallja a mondottakat. Nyilván más és más fogja meg az egyszerű hívőnek és a nem hívőnek a fülét, másként hallanak a teológiailag „muzikálisabbak”, s másként a politika hullámaira hangoltak. A legfontosabb azonban az, hogy a pápa ezt kiválóan tudja, s él is a lehetőségekkel.

Le a restaurációval?

Rögtön megérkezése után a repülőtéren például a magyar sorscsapásokat felidézve azt mondotta, hogy: „elődeitek nemcsak azt állították helyre, ami elpusztult. Nem menekültek a múltba, hanem mindig valami újat akartak építeni, olyant, ami jobban megfelel az új lehetőségeknek és követelményeknek.” Később pedig hozzáfűzi: „Jobbra akarjátok fordítani hazátok sorsát, de nem akartok visszatérni a múlt korszerűtlenné vált életformáihoz, bármilyen szépnek látszott is valaha.”

Az idézet jelentőségével arányban sokjelentésű is. Van egy olyan történetteológiai vetülete, amelyet a pápa majd a püspöki kar előtt fog kifejteni. („Az egyház a történelemben is a keresztény élet mindig újabb formái felé halad…”) Van egy közvetlen politikai dimenziója a megnyilatkozásnak: II. János Pál feltétlenül fontosnak tartja, hogy az egyház elhárítsa még a gyanúját is a közvetlen restaurációs törekvéseknek, s megszabaduljon a korábbi formákat festő vágy- vagy rémképektől. Akik „keresztény kurzustól” tartanak, joggal reménykedhetnek az idézet olvastán. Van azonban olyan jelentése is, amely közvetlenül a papsághoz szól: az egyházi munkában nem elég a bevett formák felelevenítése, az új helyzet új formákat követel a lelkipásztori gyakorlatban. Mintegy belső erejének megújítására szólítja fel az egyház tagjait, mivel – a kijelentés hangsúlyos helyéből kikövetkeztethetően – a pápa reális törekvéseket is lát a múltidéző magatartásra. Más kérdés persze, hogy mi az az „új”, ami mellett a pápa kiáll.

II. János Pál itteni látogatása során is többször kifejtette, miként látja az európai és kelet-európai változásokat. Ez az értelmezés, úgy tűnik, számos ponton eltér attól, amit az egyház hazai képviselőitől vagy a magukat keresztényeknek valló politikusoktól hallunk. Ez a történelemkép ugyanis az egyház valóban sanyarú helyzetét, a hitélet elégtelenségeit szinte egyöntetűen és kizárólag a kommunizmus és ateizmus négy évtizedes elnyomó uralmával magyarázza. A pápa érveléséből sem hiányzik e gondolat, de II. János Pál bizonyos értelemben mélyebb indokoltságát adja a jelenlegi helyzetnek. A negyvenéves diktatúra természetesen szerepel, de csak mint az egyik, a „külső tényező, amelyik ateista álkultúrát és életformát kényszerített a nemzetre. Ezekhez a külső erőkhöz… csatlakozott a rosszra való hajlam, az Isten Országával szembeni gyűlölködés csírája. Ez szétroncsolja az emberi lelket, és sajnos a hívőket is magával ragadja a hitetlenség és bűn szakadékába. Így tehát az a harc, amelyről a Jelenések könyve beszél, leginkább az ember szívében bontakozik ki: ezért van szükségünk az egyre radikálisabb megtérésre.” A papi szemináriumban pedig így beszélt:

„Szembe kell néznetek azzal a tudatlansággal, amely abból ered, hogy évtizedekig hiányzott a megfelelő hitoktatás. De szembe kell néznetek a fogyasztói szemléletmóddal és a gyakori materializmussal is, hiszen ezek nem kevésbé [sic!] akadályozzák a hithirdetés elfogadását.”

Toronyház vagy templom?

A pápa állásfoglalásaiból, mint ez már más megnyilvánulásaiból is ismert, a fogyasztói társadalom szinte démonizált képe bontakozik ki. „Ez a társadalom, amelyet furcsa ellentmondással »jólétinek« szoktak nevezni, valójában fölemészti és elpusztítja az embereket emberi mivoltukban.” Az ember bűnre való hajlandósága majdhogynem közvetlen és leplezetlen formában nyilatkozik meg a fogyasztói társadalom egyéni és kollektív önzésre alapuló és buzdító életmintáiban. II. János Pál éppen ezért a fő feladatát e fogyasztói világ elleni küzdelemben látja. A modern városokban a felhőkarcolók teteje magasabbra nyúlik, mint a templomtornyok, a forgalom zaja gyakran elnyomja a harangok zúgását… Mindez megnehezíti az áhítat e hagyományos módjának gyakorlását. Fontos ezért, hogy fölébe emelkedjünk a modern világ körülményeinek, és meg tudjuk őrizni lelkünk belső életének kifejezési formáit.”

Európa keleti felére vonatkozó elképzelései nem függetlenek ettől a programtól. Antimodernizmusát egy olyan térségben hirdeti, amely – természetesen szigorúan e világi formában – még hosszú ideig a modernizáció terepe lesz. A hívők, akik a kommunizmus bukása után nem csupán az élet értelmére vonatkozó kérdéssel vannak elfoglalva, bizony felemás helyzetben érezhetik magukat. Én például furcsának tartom, ha az Európai Közösség felé vezető utunkat egyengető külügyminiszterünk a pápától leginkább azt akarja megtanulni: „nem engedhető meg, hogy a világ egy pusztán materiális javak bőségében érdekelt társadalom irányába haladjon”. Ez a világ a pápa szemében természetesen az USA és Nyugat-Európa világa.

Az egyik kérdés itt az, hogy helytálló-e a nyugati civilizációnak ez a leírása? Állítható-e, hogy ott nem alakult ki az értékek olyan rendszere, amely valamivel több a „materiális javak bőségében való érdekeltségnél”. A pápa gondolatmenete mintha nem akarná tudomásul venni, hogy nagyon is karakterisztikus értékrendek jöttek létre, ráadásul nem is függetlenül a kereszténységtől, noha vitathatatlanul nem a Szentszék ösztökélésére.

Máriapócson a modernizmus veszélyét felidézni (miközben épp a pápalátogatás alkalmára telepítettek hat telefont!) eléggé paradoxnak tűnik. De talán ennél is fontosabb – hivő és nem hívő számára egyaránt –, hogy a pápa, noha őszintén üdvözli kelet-európai változásokat, nincs valami nagy véleménnyel a pluralizmusról. „A pluralizmus szó hordoz egyfajta veszélyt. Az olyan társadalomban, amelyik büszkén »pluralistának« vallja magát, igen sokféle ideológia és filozófiai meggyőződés él. Én elismerem ugyan ezt a sokféleséget, de ez semmiképpen sem ment fel egyetlen keresztényt sem azalól, hogy hirdesse azokat a vitathatatlan alapelveket, amelyek az emberi léptékű társadalom felépítéséhez szükséges cselekvést szolgálják…” – mondta II. János Pál még 1980-ban. „Új kultúra fejlődött ki, nagyrészt minden Istenre való vonatkozás nélkül. Ma pedig a szabadság és pluralizmus új légkörében a keresztényekhez való csatlakozást nem könnyítik” a környezeti hatások – ezt már nálunk mondta a pápa.

Nyilván lesznek, akik úgy gondolják, hogy a pluralizmus, ha a szót nem kívánjuk csupán esetleges véleménykülönbségek jelzésére használni, s ekként kiüresíteni, éppen az alapértékek vitathatóságának elismerését jelenti. II. János Pál számára a pluralizmus „elismerése” kényszerű akadály felismerését jelenti, amelyen – békés vagy e világi eszközökkel – nem lehet változtatni. Olyan korlát ez, amely a bűnösség teológiai antropológiai fogalmában alapozódik meg, és a bűnösség a materiális javak iránti hajlandóságban teljesedik ki. Ez annyit jelent, hogy II. János Pál elfogadja a pluralizmust, de nem igenli; nem igyekszik elősegíteni, olyan adottságként fogja fel, amely az egyházon kívül keletkezett, bizonyos mértékig a kereszténység ellenére.

A misszionárius

A kelet-európai változások a pápa személyes kötődésein túl a világméretekben gondolkodó egyházpolitikus számára is kitüntetett terepet jelentenek, mivel e térségben ideológiai vákuum keletkezett. „Bár még akadnak olyanok, akik továbbra is harcolnak a vallásos hit ellen, azoknak az ideológiáknak az összeomlása, amelyekkel néhány európai kormány az Evangéliumot próbálta helyettesíteni, légüres teret teremtett. …Nincs vesztegetni való időnk az újra-evangelizálás küldetésében.” „A jelen pillanat történelmi kihívást jelent minden keresztény számára, de főleg számotokra, akik a papságra készültök. …A nép kiábrándult a tegnap még uralkodó ideológiából” –mondta másutt.

Nem véletlen, hogy II. János Pál első beszédében fölidézi a jelenetet, amikor a Péternek azt üzeni az Úr: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” (Lk 5,10) Látogatásának fő mondandója éppen a missziós gondolat hirdetése. A légüres tér „a jelen pillanat történelmi kihívást jelent minden keresztény számára… a nép kiábrándult a tegnap még uralkodó ideológiából”. „Most tinéktek jutott osztályrészül az a felelősség és megtiszteltetés, hogy misszionáriusai legyetek annak a nemzetnek, amely újjá akar születni egy boldogabb és biztosabb jövőre.” „Megtörténhet, tisztelendő testvérek, hogy a keresztény hagyományoknak gyengülése láttán úgy kiáltotok fel: »Missziós területté váltunk!« Nos én azt mondom nektek, eljött a pillanat, hogy megváltoztassátok az ilyen megállapítások hangnemét és tartalmát, és fölemelő programot adó célkitűzéssé alakítsátok át: missziós egyház akarunk lenni!”

Az egyháznak szóló üzenet azonban közvetlenül érinti a társadalom egészét. A keresztény persze – mint erre II. János Pál is utal – természeténél fogva térítő, missziós egyház. „Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot!” – hangzik már a Szentírásban is. Ezzel önmagában nincs is semmilyen nehézség. Itt azonban a missziónak egy új jelentése bontakozik ki.

A klasszikus missziós tevékenységnél ugyanis – a Teológiai kisszótár megfogalmazását idézve – „a misszió, mint nyilvános misszió szükségszerűen a társadalmi viszonyok megváltoztatása is, habár a missziónak közvetlenül nincsenek társadalmi és politikai céljai”. Nos, most úgy tűnik, II. János Pál közvetlen társadalmi és politikai célkitűzésekkel kapcsolja össze a térítést és az evangelizációt. A szétesett vagy rosszul szerveződő társadalmakban a közösség legfőbb s egyetlen integrációs elvének a kereszténységet mutatja be, s a térítést és a társadalom újjáépítését ugyanabban a folyamatban képzeli el.

…és a csónak

Ez az a pont, ahol a pápalátogatást megelőző anyagi természetű viták elvi összefüggése is megragadható, immár a költségek nagyságrendjétől teljesen függetlenül. A kormány tagja, a politikai funkcionárius, imigyen lebbenti fel a titkot: „a látogatás valódi célja és értelme az úgynevezett lelkipásztori küldetés volt”. Kérdésem az: állami költségvetésből lehet-e ekkora összeget áldozni egyetlen kitüntetett egyház térítési törekvéseire. Még profánabb módon fogalmazva: kötelezhető-e bennszülött, hogy fizesse a megtérítésére induló misszionárius csónakját?

Keresztény Európa?

E sorok felett tépelődve, kicsit menekülve a munka elől, bekapcsolom a tévét. A szovjet adó szokatlan és meghökkentő képeket közvetít: Jelcin a Kreml egyik templomában tartott gyászmisén, félrehúzódva, egyedül áll, mint aki bekéredzkedett: látszik rajta, hogy a benyomások kicsit szokatlanok még neki, de valahonnan ismerősek.

A pápa tiszteletére kiadott napilapban pedig a vatikáni magyar nagykövet nyilatkozik a Magyarország demokratikus átalakulásról, „felzárkózásunkról a keresztény Európához”. Édes istenem, mikor árulják már el neki, hogy Cirill és Metód időszámításunk születése után 863-ban kezdik meg működésüket! Nagy Vlagyimir (nem az Iljics) pedig Szent István előtt vette fel a kereszténységet, gyors és véres menetben térítve meg a bolsevizmusról még csak nem is álmodó szlávokat. Persze lehet, hogy Keresztes úr ezt mind tudja. A kérdés csak az, hogy akkor mire gondol.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon