Skip to main content

Az én házam, az én vágyam

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A családi ház, a múlt századi reprezentatív villák leszármazottja a nagyvárosok peremén kialakult kertes külvárosokban született. Kezdetben csupán építészeti feladat volt, később társadalmi, kulturális és esztétikai problémák emblémájává (is) vált, de lakással kapcsolatos képzeteinkben vágyaink netovábbja volt és maradt.

A családi ház – elvileg – nem (nagy)polgári villa: ahogyan a múlt századi és századfordulós villa afféle „kiskastély”, esetleg kúria vagy udvarház akar lenni, ugyanúgy a családi ház is amolyan „kisvilla”, vagy legalábbis annak szeretne látszani. Gesztusaiban (tömeg, részletformák stb.) igyekszik tehetősebb rokonát és mintaképét utánozni, mint kispolgár a nagypolgárt. Pontosabban igyekezett, amíg volt mit utánoznia. Amikor még volt polgári villa, amelyik historizáló, esetleg svájci vagy angol mintát követett, vagy szecessziós, magyaros formát öltött, s végül szolidan modern lett.

A tisztviselőtelepeken, kertes külvárosokban épült családi házak eredeti környezetükben minden probléma nélkül élték a maguk tisztes „polgári” életét, míg – a húszas évek végén – fel nem bukkantak első hírnökeik a falvakban és kisvárosokban. Különös, paradox fordulat történt: a szuburbánus „természetes” környezetből vidéki környezetbe átkerülve, a falvak, kisvárosok településképében, településszerkezetében az újmódi formák feltűnően idegenül hatottak. A hagyományos falusi és kisvárosi ház ugyanis nem csak lakás. A telek beépítéséhez és használatához szervesen hozzátartoznak a gazdasági funkciók: a porta fontos tartozéka, szinte a lelke az udvar, és sokszor a kert is. A ház és a többi épület az udvar mellé, a telek oldalhatárára épül, a lakóépület melletti udvart az utca felé többnyire zárt kerítés és kapu határolja. A falusi ház rokona a kisvárosi (például mezővárosi) ház esetében a kerítést az utca vonalán beforduló épületszárny is helyettesítheti, ahol a zárt homlokzat része a kapubejáró. Az épület az udvar mellé, köré szerveződik, élete befelé fordul, kifelé csak ünnepi arcát, díszes utcai homlokzatát mutatja.

A családi ház viszont eredendően csak lakás. A telekbeépítéshez és -használathoz nem tartoznak szorosan hozzá a gazdasági funkciók. Udvara nincs, csak kertje. Az épület a többnyire kisméretű kertszerű telek elején-közepén áll. A magamutogatáshoz itt már nem elég a homlokzati cicoma vagy a díszes tornác: a ház egész tömege, formája a külvilágnak szól, ezért a magas és zárt kerítés is felesleges. Nemcsak lakói kényelmét igyekszik szolgálni, de státusukat is reprezentálja – egyszerre hajlék és „emlékmű”. A ház a feljebb törekvés óhaját fejezi ki úgy, hogy a vágyott magasabb státus felvett mintáit igyekszik követni.

A vidék ekkor még hagyományt őrző térszerkezeti-formai rendjében feszültséget keltett az új divat. A porták utcai frontján terpeszkedő házak nem kapcsolódtak szervesen a megmaradó gazdasági épületekhez, csak eléjük tornyosultak, gyakran az udvart is tönkretéve. Az „értelmi szépséget”, racionalitást kifejező régi házak helyére a korra jellemző „cifra nyomorúság” új jelképei épültek, sebeket ejtve a települések – addig jobbára érintetlennek mondható – testén.

Mindez akkor új jelenségnek tűnt. Az építészek és a falu, a vidék sorsáért aggódók a vágyott minták követését nem csupán holmi ízlésficamnak tartották, hanem társadalmi változások és feszültségek lecsapódását látták benne. A baj orvoslása érdekében átfogó szociális reformokat sürgettek – ez elsősorban nagy tömegek földhöz juttatását jelentette volna –, ugyanakkor úgy vélték: a hagyományos lakóházformák (például a parasztház) újrateremthetők, s hozzáigazíthatók az új körülményekhez. A falukutató írók vágyai és a falukutató építészek szándékai példásan egybecsengtek, más kérdés, hogy a vágyak és szándékok jobbára csak vágyak és szándékok maradtak. Mindenesetre a korszak építészetének egy fontos vonulata volt a falusi, vidéki ház olyan új, a kor színvonalán egészséges lakáskörülményeket biztosító típusainak keresése, melyek beilleszthetők a hagyományos településképbe. Néhány ilyen hagyományőrző típus el is készült a negyvenes évek elején: árvízi újjáépítéskor, a szórványosan földhöz juttatottak ún. „telepes falvaiban” is főleg az ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi Alap) házépítő programjának keretében.

Ezeket a formai kezdeményezéseket természetesen végig szenvedélyes építészeti viták kísérték, melyekben megkérdőjelezték a törekvések korszerűségét, „népies műdalnak” minősítve az „új parasztházakat”. Ennek ellenére ezek az elvben vitatható próbálkozások is hozzájárultak ahhoz, hogy a kertvárosi családi ház típusa vidéken „tájidegen” jövevény maradjon, s inkább csak eredeti „élőhelyein”, a nagyvárosok peremén szaporodott tovább.

A „felszabadulás” után elég gyorsan kiderült, hogy a polgári életforma, kultúra fennmaradásának – finoman szólva – semmi esélye nincs: tehát a villának és a reprezentatív családi háznak is, mint épülettípusnak, befellegzett. Megszűnt a tervezők, az építészek polgári „státusa” is. Az építészek – más választásuk nem nagyon lévén – alkalmazottak lettek, hivatalnokká váltak a tervteljesítésre szervezett, „profilírozott” szocialista tervezővállalatoknál, ahol elsősorban termelniük kellett, s nem építészeti alkotásokon „pepecselni”. A stíluson sem kellett „hezitálniuk”: készen kapták – diktátumként – a „szocreál” klasszicizmust.

Az újonnan gyúrt osztály(ok) számára a kertes ház stb. és attribútumai mégis a felemelkedés egyetlen, valóságosan elképzelhető és titkon vágyott formáját jelentették. A mindenben, így a lakáskérdésben is intenzíven és könyörtelenül forszírozott állami kollektivizmus eleinte úgy tűnt, hogy képes „csillapítani” – mesterségesen – a saját ház iránti elfojtott vágyat. Az ötvenes évek közepén azonban már érzékelhetővé vált az úgynevezett „sajátház-építés” felfutása. Megszületett a sátortetős kockaház, a két háború közötti kertes családi ház elkorcsosult derivátuma, amely egy kornak szimbólumává (is) vált, és ma már szinte „klasszikus”, tipikus épületformának számít.

Ugyanakkor ez a forma az állami tervezővállalatoknál főleg ipari és középületeket, néha lakótelepeket, mérnöki tudományos szakszerűséggel tervező építészek szemében a kontárság szimbóluma lett. „Állami” építészeknek – szinte mindenki az volt – eleinte tilos volt a „maszekolás”, később pedig, kimondva-kimondatlanul, általában lesajnált, méltatlan feladatnak számított az „egyszerű” családi házak tervezése. Nem illett vele dicsekedni – noha az efféle „fusimunkáért” kapott szerény összeg azért mindig jól jött –, így a munka dandárja óhatatlanul a „kontárokra” maradt.

A magánerőből épült házak szaporodásával persze – csökkentendő a „privátszféra” befolyását – készültek „sajátház”-tervek az állami tervezőintézetekben is, de jobbára ezek sem nyújtottak – tisztelet a kivételnek! – vonzóbb alternatívát a magukra hagyottan mintákat kereső és követő magánépíttetőknek. Majdnem ugyanaz az igénytelenség tükröződött ezekben a tervekben is, mint a „kontármunkákban”, csak nem spontán, hanem központi-tervutasításosan.

A sátortetős kockaház tényleg igénytelen kreatúra. Egy mesterségesen leszorított igényszint fejeződik ki benne, amely a hiányoktól (is) korlátozott lehetőségeknek és a lehetőségek hiányának az eredménye. A korlátok és a hiányok számosak, okaik pedig sokrétűek. Például az egyik korlát anyagi, gazdasági természetű: a legkevesebb téglából falat és a legkevesebb fából tetőt az ilyen sátortetős kockaformára lehet rakni. Egy másik, inkább kényszerítő korlát, ami ezt a formát létrehozta, az újonnan parcellázott telkek méretével és a telkekre kialakított beépítési szabályokkal függött össze: a telekhatároktól mérendő, különféle szabályozási távolságokat betartva, szinte magától „adódott” a beépíthető, nagyjából négyzetes alaprajzi kontúr. Olyannyira, hogy például a terveken általában nem szereplő, de funkcionálisan kívánatos, verandapótló ragadványok már gyakran kívül estek a szabályozási vonalon. Ezért utólag, szinte mindig engedély nélkül, „cuppantották” a házakhoz az enyhén provizórikus hatású veranda-dobozokat, akárcsak a telek többi ragadványszerű melléképületét, a szerves bővítést egyébként sem tűrő épületformához.

A sátortetős ház azonban elsősorban nem esztétikai minősége szempontjából korcs: a típusban testet öltő igénytelenség nem a használók, építők (kulturális) „korlátoltságáról” tanúskodik elsősorban, inkább lehetőségeik „korlátozottságát” tükrözi. Ennek ellenére a családi házakról folytatott, meg-megújuló szakmai és közéleti „vitákban” a sátortetős kockaház volt a bűnbak. A problémát többnyire csupán esztétikai, kulturális zavarként állították be, amit türelmes propagandával, úgymond, egyszerűen meg lehetne oldani. Csak érintőlegesen keveredhettek olyan érvek a tárgyalásba, melyek ennél mélyebbre ástak, és politikafüggő, strukturális kérdéseket – területfejlesztés, infrastruktúra, életmód, társadalmi folyamatok stb. – feszegettek.

A hatvanas évekre a családi ház a megtűrt jelenségek köréből lassacskán átkerült a tudomásul vett, de csak részben és nem minden formában támogatott jelenségek közé. Már nem lehetett nem észrevenni a nagyüzemivé alakított „szocialista” tájban, a városok és a falvak peremén a családi házak elburjánzását, ami helyenként a táj vizuális tönkretételének veszélyével is fenyegetett. Ugyanakkor az emberek többsége, sokszor erején felül, megpróbált gyarapodni, ahogy tudott. A „rendszer” is igyekezett produkálni a gyarapodás tüneteit, felemás modernizációval „komfortosítva” saját magát. A komfortérzés fokozásának egyik leghatásosabb és leglátványosabb formáját a lakáshoz, házhoz, telekhez (valamilyen ingatlanhoz) juthatás különböző módozatai jelentették. A gyarapodás-elvű „privátszféra” játékterének növelése tovább mélyítette a kollektív célok és az egyéni vágyak közötti, mindig is létező, de tudomásul soha nem vett szakadékot. Egyet tehettek: hagyták, hogy e hallgatólagosan elfogadott kettősség szinte észrevétlenül elkenődjön.

Ez az „elkenődöttség” és „pongyolaság” határozta meg a családi házak „stílusát” is. Terjedtek a stílustalan kevercsek, korcsok: a házépítés olyan sajátos „műfajjá” változott, ahol a berhelés, a buherálás, a gányolás mint kényszer szülte módszer sajátos önmozgással hozta létre a már-már folklorizálódó formákat, melyek további mintákat szolgáltattak a hasonló körülmények között létrejövő újabb képződményeknek. A családi ház ugyanis sokszor inkább keletkezett, mint megépült. Ebben számos „stílusformáló erő” játszhatott döntő szerepet, az állami terület(rabló)gazdálkodástól, a felületes szabályozáson, lelketlen tervezésen és nemtörődöm kivitelezésen keresztül a megfelelő építőanyag hiányáig terjedhetett a skála. Építőanyaghoz jutni például nem mindig vásárlással lehetett: néha esetleg célszerűbb volt eleve „szerezni” valamit, ami helyettesítheti a terv szerint szükséges elemet.

Ezt az esetlegességet sokszor eleve „betervezték”: „Rajzoljon valamit (amit engedélyeznek), mi meg majd építünk valamit” – mondta a tervezőnek a megbízó, vagy ha ő nem, akkor a kivitelező járt el ennek szellemében. A jelképes összegű bírságot amúgy sem kellett mindig és mindenkinek kifizetni, és egyébként is a pénzbüntetés elenyésző mértékű volt a többi költséghez képest. A végeredmény pedig legtöbbször egy zavaros térbeli kollázs lett inkább, mintsem ház, otthon.

A „térbeli kollázsok” formái idővel tovább alakultak. A hatvanas években a sátortetős ház és „cifrázott” változatai a legjellemzőbbek. A hetvenes években ezek „egyedi csúnyasága” ellenében rendületlenül szorgalmazták a „korszerű” típusterveket: az új házak zöme mégis ismét ugyanolyan sivár maradt, mint az egyre-másra meghaladni szándékozott „korszerűtlenek”, viszont a formai változatosságra törekvés bántó módon szabadította ki az öncélú, értelmetlen „variálás” szellemét a palackból. Betörtek a modern építészet gyakran félreértett formái a családiház-építésbe. Elszaporodtak a legtöbbször feleslegesnek bizonyuló loggiák, erkélyek, tetőkiharapások a tetők felületén, helytelenül és léptéktelenül bizarr formájú tetőablakok bukkantak elő.

A táborszerűre alakított településszéli családi házas telepek alkalmatlan méretű telkein összezsúfolódó, sematikusan „variált” épületformákból eleve nem születhetett utcakép, a maradék hagyományos utcaképet pedig szinte feldarabolták a helytelenül odapottyantott, tömegükkel feszengve tüntető épületformák. Ugyanakkor az ezeken a telepeken és ezekben a házakban kialakuló, a „második gazdaságra” alapozott, hibrid életmódnak sem felelt meg – például célszerű melléképületek híján – a létrejött környezet.

A nyolcvanas évek közepe felé a posztmodern szele csak felkavarta a „modern” forma stílustalan variációiból leülepedett „katyvaszt”. A funkcionalizmus inspirálta variálmányok a puritán, de célszerűtlen célszerűség mimikrijét öltötték magukra. Az újabb építésű házak már látszani akartak valaminek. A „csináld magad” buheráltságát mindinkább a maszek kivitelezés technológiai perfektsége váltotta fel – már nem repedt meg, nem ázott be stb. –, de a kivitel bumfordi ízléstelensége gyakran hervasztó részleteket és összképet tudott produkálni – akkor is, ha a terven még minden elfogadhatónak tűnt, „kinézett valahogy”. Persze a raszter, a fesztáv és az anyaghiány kötöttségei alól szabaduló tervezők is kitettek magukért, esetenként túllicitálva az építtetők önkifejezési vágyát is, törekedvén a valamilyenségre, ami torz vagy csak értelmetlenül egymásra halmozott építészeti gesztusok reprezentációja lett, tüntető és bántó, anyagba dermesztett kivagyiság.

A vázolt képet a rendszerváltás alig-alig módosította. Formai, esztétikai értelemben nagyjából minden maradt a régiben: ívek, tornyok, oszlopok, nyugtalan tetők, szertelen tömegek, sok bádogozással és lambériával – „kerül, amibe kerül”. Talán csak az oszlopok, lizénák, párkányok, balluszterek, ívek, vakolatkeretek és ágas-bogas fatörzsek elszaporodása jelzi az elmosódott minták követésében bekövetkezett finom szögeltérést. A trend iránya mintha a kvázi-történeti és kvázi-organikus kvázi-archaizálás felé mutatna. Divat lett a múlt, ami sosem volt, de szinte lehetett volna.

Az önkifejezés és reprezentálás vágyának rendelődik alá minden. Olcsón, mértéktartóan, célszerűen építeni már-már lehetetlen. Az építésre ésszerűtlen pazarlást erőltető több évtizedes „rutinban” ennek módja mintha elfelejtődött volna. A kivitelezőnek nem üzlet, a tervezőnek nem feladat, az építési kölcsönt folyósítónak – ha van még ilyen egyáltalán – nem elég nagy haszon, az építtetőnek pedig – ha erejét meghaladja is – nem elég szép az, ami egyszerű. Érdekek, akaratok és vágyak „játéka”; józan belátás nélkül.

Pedig a józan belátás, a szellemi célszerűség nagyon hiányzik. Újra át kellene gondolni azokat a kereteket, amelyek a családi házak építéséhez ésszerűbb feltételeket és megfelelőbb körülményeket biztosítanak. Az építőanyagok választékának bővülése, minőségének javulása és a fejlettebb technológia fontos, de ez önmagában nem old meg semmit. Változ(tat)ásokra volna szükség a központi és helyi döntések rendszerében, a területgazdálkodásban, a településpolitikában, az infrastruktúra fejlesztésében, az építés szabályozásában, a támogatási, ösztönzési formákban, az érdekeltségi viszonyokban, a tervezők szemléletében és még sok minden másban.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon