Skip to main content

Bolsevikok: hóhérok, áldozatok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Béládi László–Krausz Tamás: Életrajzok a bolsevizmus történetéből


1987 decemberében megjelent a Politikatudományi Füzetek 4. kötete – az 5. és 6. kötet után, közel két évet várva a megjelenési engedélyre. Örülhetünk-e tiszta szívvel a magyar „glasznoszty” újabb sikerének?

Első pillantásra úgy tűnik, igen. Végre a hivatalos sajtóban megjelent egy könyv, amely 69 bolsevik életrajzát tartalmazza, nem hallgatva el haláluk körülményeit és okait. Ha pontosan számoltam, a 69 emberből 34-et végeztek ki vagy pusztítottak el szovjet haláltáborokban, börtönökben (35.-nek ide sorolhatjuk Trockijt is, akit Mexikóban az NKVD ügynöke gyilkolt meg Sztálin utasítására), hatan öngyilkosok lettek.

Örülhetünk, mert ez a könyv Trockijt nemcsak „forradalmárnak” (40. l.), hanem egyenesen „marxistának” (55. l.) nevezi; tudtul adja, hogy Lenin mellett „ténylegesen ő irányította és koordinálta” a Forradalmi Katonai Bizottságot, a NOSZF[SZJ] szervezőjét (64. l.). Sőt azt is megírják a szerzők, hogy Trockij „a Vörös Hadsereg megszervezésében elévülhetetlen érdemeket” szerzett (65. l.). Magyarországon az elmúlt 43 év során nem sokszor írták le azt sem, hogy Kirovot, a Politikai Bizottság tagját Sztálin gyilkoltatta meg (142. l.).

Tudomásom szerint Péter János, volt magyar külügyminiszter 1977-ben a Kossuth Kiadónál kiadott könyvében írt először nyíltan az 1939. augusztus 23-i szovjet–német megnemtámadási szerződés titkos záradékáról. Most Molotov életrajzában nemcsak ez szerepel, hanem az is, hogy 1939. szeptember 28-án barátsági és határegyezményt kötött egymással Németország és a Szovjetunió. (215. l.) Szöges ellentétben a hivatalos történetírással, mely szerint 1940-ben „forradalom”, „felkelés” zajlott le Észtországban, Lettországban és Litvániában, Krausz és Béládi a balti államok, Besszarábia, Észak-Bukovina „Szovjetunióhoz csatolásáról” ír. (uo.)

Tehát bátor könyv az Életrajzok? Nehéz a kérdésre válaszolni, mert sok függ attól, hogy mit tekintünk viszonyítási alapnak. Akik éveken át akadályozták a kötet megjelenését, nyilvánvalóan túlságosan is merésznek tartották. Ha viszont azt vesszük figyelembe, hogy már 1956 és 1983 között, de különösen 1985 óta mi minden jelent meg a Szovjetunióban, hogy miket mondtak el az októberi forradalomról, a hadikommunizmusról, a NEP-ről és a sztálini korszakról, akkor már más a kép. Sajnos a szerzőpáros türelmetlen volt. Kötetüket a brezsnyevi korszak szelleme lengi be, ma már sok mindent ők is másként írnának meg.

E recenzió szűkre szabott keretei között sajnos nem lehet érdemben vitába szállni Krausz olyan, minden alapot nélkülöző kijelentéseivel, mint pl. hogy az orosz burzsoázia már 1907-re „végérvényesen elveszítette minden forradalmi potenciáját”. (31. l.) A történetfilozófiai vita megvívására nyilvánvalóan nem a Beszélő hasábjai a legalkalmasabbak, ezért inkább a szerzők hamis tényállításainak egy részét veszem sorra. Ezek azonban, úgy vélem, jól tükrözik a szerzőpáros világnézetét (talán nevezhetném hitnek is).

Sztálin nem 1942 nyarán (101. l.), hanem 1941 decemberében vezényelte rohamra a Vörös Hadsereget. Bár az ellentámadás már 1942 elején kifulladt, Sztálin makacsul hajszolta csapatait, miközben utánpótlásukról nem gondoskodott. 1943 tavaszán volt olyan nap, amikor a német állásokat rohamozó katonáknak megparancsolták, hogy csak egyetlenegyszer lőhetnek. Az értelmetlen, több száz kilométeres frontszakaszon széthúzott roham felőrölte a Vörös Hadsereg erőit, elpocsékolta a hadászati tartalékokat. Ráadásul Sztálin arról is szilárdan meg volt győződve, hogy 1942 nyarán a németek Moszkva ellen fogják irányítani főerőiket. Miként 1941-ben, amikor a déli irányba várta a németek főcsapását, a „világforradalom lánglelkű vezére” (aki mellesleg a szovjet légvédelem 75 százalékát 1941 tavaszán hőn szeretett Moszkvája védelmére vonta össze, ahonnan, igaz csak pár napra, de 1941 októberében maga is elmenekült) ismét tévedett, ezért is juthattak el a németek egészen Sztálingrádig.

1918-ban Finnországban nem egyszerűen „fellángolt a vörösök és fehérek közötti polgárháború” (138. l.), hanem az orosz bolsevikok biztatására és fegyveres segítségükben reménykedve finnországi elvbarátaik fegyveres felkelést kíséreltek meg. A Vörös Hadsereg be is vonult a pár hónapja függetlenné vált Finnországba, ahonnan a német hadsereg verte ki. A bolsevik akció egyik fő szervezője ugyanaz a Sztálin volt, akit Krausz és Béládi azért is ünnepel, mert ő, ellentétben Buharinnal, állítólag nem csak a proletárok, hanem általában a „nemzetek” önrendelkezési jogát is elismerte. A valóságban, minden verbális ellentét dacára, a bolsevikok között nemzeti-nemzetiségi politikája „buharinista” és nem „leninista” volt. 1917 és 1922 között a szovjethatalom minden olyan volt cári területre kiterjeszkedett, amelyet a Vörös Hadsereg meg tudott hódítani. Ahonnan kiverték őket az „imperialistákkal” szövetséges helyi „burzsoá-feudális-reakciós-nacionalista-soviniszta erők”, ott sürgősen elismerték a „nemzetek önrendelkezési jogát”; így nagylelkűen „megadták” a függetlenséget pl. Észtországnak, Lettországnak, Litvániának.

Igazán kíváncsi lennék, milyen forrásokra támaszkodva állítja Krausz és Béládi, hogy 1938-ban, miután Berija került Jezsov helyére az NKVD élére, „a terrort racionalizálták, a szibériai büntető intézmények működését konszolidálták, átállították a munkaerő »ésszerű« felhasználására” (235. l.). A Gulag (Goszudarsztvennoje Upravlenyije Lagerej – Állami Táborügyi Hivatal) az 1930-as évek végén már egyre nagyobb szerephez jutott az állami tervekben. Az iszonyatos körülmények között tartott rabszolga-munkásokra bízták a faipar, a réz-, arany- és szénbányászat tervmutatóinak teljesítését, a csatorna- és stratégiai útépítéseket stb. A munkaerő pusztult a rossz ellátás, az embertelen bánásmód, a túl sok munka miatt. A szilárdan rendszerhű kommunista Gorbatov tábornok emlékirataiban leírja, hogy 1937 és 1941 között a kolimai aranybányákban naponta 12-16 órát dolgoztatták őket; a vitaminszegény táplálkozás miatt rengetegen pusztultak el skorbutban. A raboknak télen, 40-50 fokos hidegben, amikor a szó szoros értelmében holtfáradtan fölvánszorogtak a bányákból, maguknak kellett sátraik fűtéséhez fát vágni az erdőben, ha nem akartak megfagyni. A szocialista tervgazdaság nagyobb dicsőségére nemcsak a Gulag munkateljesítményét „tervezték”, hanem munkáslétszámának növekedését is, és külön premizálták a táborok halálozási mutatószámainak túlteljesítését.

Trockij nem 1931-től, hanem 1930-tól kezdve publikálta elemzéseit a németországi helyzetről; akkor, amikor a moszkvai vezetők a parasztság ellen viselt irtó hadjárattal voltak elfoglalva, így persze nem értek rá azzal törődni, hogy 1928-tól 1930 szeptemberéig a náci párt 800 000-ről 6,4 millióra növelte szavazóinak táborát. Manuilszkij (akit életrajzírója „kiemelkedő” vezetőnek tart: 276. l.) és társai ezzel mit sem törődve a „szovjetek Németországáról”, a „küszöbönálló német forradalomról” harsogó cikkekkel tömték tele a Komintern és a Német Kommunista Párt sajtóját. A Komintern nem egyszerűen a szociáldemokratákat minősítette „szociálfasisztáknak”, hanem válogatás nélkül minden polgári demokráciát fasiszta önkényuralomként írt le. Trockij ezzel szemben – ellentétben azzal, amit életrajzírója állít – nemcsak a szociáldemokrata és kommunista pártok összefogását sürgette, hanem defenzív jellegű antifasiszta munkásegységfrontot javasolt a polgári demokratikus Németország megmentésére. A Komintern – és ezt Trockij 1930 szeptemberétől hirdette – öngyilkos politikát kényszerített a német kommunistákra, aminek következményeit Trockij előre megjósolta: a német munkásmozgalmat megsemmisítik, Hitler szörnyűséges háborút fog indítani a Szovjetunió ellen stb.

Így aztán – finoman szólva – meglepő, hogy a könyv azzal söpri le Trockij sztálinizmus-bírálatát: a „fasizmus felemelkedésének időszakában” e kritika politikai következtetései nem egyszerűen problematikusak, hanem „veszélyesek” is voltak, hiszen a sztálinizmus politikai forradalom útján történő megdöntésének lehetőségét mérlegelte akkor, amikor Sztálin neve „összekapcsolódott” magával a Szovjetunióval (75.). Ennél veszélyesebb a Szovjetunió létére az adott időszakban már csak Sztálin rémuralmának fennmaradása volt.

Sztálin, nyilvánvalóan a szent szovjet haza védelmi képességének erősítése céljából lefejezte a Vörös Hadsereg tisztikarát. Krausz és Béládi csak a legfelső hadvezetés soraiban végzett pusztítás adatait közli, ezeket is csak töredékesen, pedig Nyekrics (magyar nyelven is olvasható munkájában) többet árul el: 1936–1938 között (Vorosilov aktív közreműködésével) meggyilkoltatták a Vörös Hadsereg 3 marsallját, 4 hadseregparancsnokból 3-at, 12 helyettes hadseregparancsnokot, 67 hadtestparancsnokból 60-at, 199 hadosztályparancsnokból 136-ot. Japán hírszerző források becslése szerint összesen körülbelül 35 000 tisztet, köztük legalább 5000 törzstisztet irtottak ki Sztálin és klikkje parancsára. Nyekrics azt írja, hogy 1940 elején a hadosztályparancsnokok és ezredparancsnokok több mint 70 százaléka egy évnél rövidebb ideje töltötte be posztját.

Krausz és Béládi nem említi a sztálini önkényuralom vak és esztelen dühöngésének külpolitikai következményeit. A látványos kirakatperek, a tisztikar lefejezése, a Vörös Hadsereg szétzilálása az angol és francia vezető körökben azt a meggyőződést érlelte meg, hogy a Szovjetunióra mint biztos és erős szövetségesre a náci Németországgal szemben számítani nem lehet. Talán érdemes a szégyenletes müncheni egyezményt[SZJ] ezzel is összefüggésbe hozni.

Krausz és Béládi egyetlen bolsevikot vagy sztálinistát sem talált, akinek életrajzában megemlíthették volna az 1939–1940-es szovjet–finn háborút. Ennek során a szakképzett parancsnokaitól megfosztott Vörös Hadsereg hónapokig csak vergődött. Ekkor vált a náci vezérek körében is általánossá a meggyőződés: a Vörös Hadsereg agyaglábakon álló kolosszus.

De a lényeg nem ezekben a részletekben van. Nem lepődtem meg azon, hogy Trockij és a trockisták nézeteit a felismerhetetlenségig kiforgatva karikatúrává torzítva láttam viszont. Mindent megértettem, amikor világossá vált a számomra, hogyan gondolkodik Krausz és Béládi a bolsevik forradalom és a Szovjetunió történetének három döntő kérdéséről. Az első a bolsevik típusú élcsapat-párt problémája, a második a hadikommunizmus és a NEP[SZJ] értékelése, a harmadik pedig a kollektivizáláshoz és a sztálini ötéves tervekhez való viszony.

Krausz és Béládi abból indul ki, hogy Oroszország sajátos történelmi-gazdasági-politikai viszonyai között csakis az a bolsevik párt és az a sztálini politika győzedelmeskedhetett, amely végül is győzött, és az eredmény alapjában véve, minden baj, bú, emberi és anyagi veszteség ellenére, valami szép, nagyszerű, csodálatos. Egyetlen probléma volt csak, Sztálin önkényeskedése. A szerzők Trockij egyik fő elméleti hibájának tekintik, hogy ő a bürokráciát és nem a személyi diktatúrát tette meg elemzése központi tárgyává (74. l.). A bolsevik-kommunista-szocialista rendszerrel tehát tulajdonképpen nincs semmi baj, csak határozottabban kellene (kellett volna) küzdeni a bürokraták, a bürokratikus irányítási stílus ellen, a pártba befurakodott elvtelen, aljas, korrupt karrieristáktól pedig meg kellett volna szabadulni. Egyszóval: lehetne ezt jól is csinálni. Boldogan elfogadnám ezt a tant, ha Krausz és Béládi egyetlen olyan szocializmust építő országot mutatna, ahol nem volt, nincs vagy bármikor nem lehet „személyi kultusz”.

Krausz és Béládi felfogása nem áll messze Hruscsov összefoglaló értékelésétől: a sztálinizmus múló, könnyen gyógyuló kelés a munkásmozgalom amúgy egészséges testén. Trockij a munkásmozgalom szifiliszének nevezte a sztálinizmust; ha követjük a hasonlat logikáját, ez azt jelenti, hogy a kór súlyos, de a trockizmus–leninizmus penicillinjével biztosan leküzdhető. Én a magam részéről Jorge Semprun hasonlatát fogadom el, aki a sztálinizmust a rákbetegséghez hasonlította. Azt valószínűleg csak a jövő fogja eldönteni, hogy áttételes csontvelőrákról vagy pl. a glasznoszty sugaraival gyógyítható agydaganatról van-e szó…

De vegyük sorra a három fő kérdést. Nem igaz, hogy a sajátos orosz viszonyok szigorúan centralizált forradalmi párt létrehozását tették szükségessé (57. l.). Trockij már 1904-ben prófétai előrelátással figyelmeztetett: a hivatásos forradalmárok lenini pártja, amely a demokratikus centralizmus elvei alapján szerveződik, pusztulásra van ítélve. Lenin és hívei egy „ortodox teokrácia” elméletét hirdetik, amikor ennek a szervezetnek a segítségével akarják általuk mélységesen lenézett proletariátusba „kívülről” bevinni a helyes forradalmi tudatot – írta Trockij; Lenin módszerei oda vezetnek, hogy a pártszervezet (az apparátus) átveszi a párt szerepét és helyét, majd a Központi Bizottság lép a szervezet helyébe, végül a KB fölött átveszi az uralmat egy diktátor.

Fölfoghatjuk akár a realizmus diadalának is, hogy Krausz és Béládi alapkoncepcióját a könyvükben felsorakoztatott tényekkel is könnyedén meg lehet cáfolni. A régi bolsevik gárda tagjai 1917 előtt jószerével többet voltak börtönben, száműzetésben, emigrációban, mint igazi, otthoni pártmunkán. A híres centralizált, illegális apparátus semmiféle gyakorlati eredményt sem tudott fölmutatni 1917 előtt; a cári titkosrendőrségnek a párt legfelső vezetésében is volt beépített embere – Malinovszkij személyében –, hála Lenin katasztrofálisan rossz emberismeretének.

1917 tavaszától viszont a bolsevik párt minden volt, csak nem hierarchikusan szervezett, acélkemény, egységes, szilárdan vezetett élcsapat… A pártba fölvették Trockijt és híveit és még sok már irányzat, volt antibolsevista frakció tagjait. 1917–1921 között a párton belüli és a párton kívüli irányzatokkal, politikai erőkkel, frakciókkal és pártokkal nyílt, heves vitákat vívtak a bolsevikok, a bolsevik frakcióknak saját újságjuk volt. 1917 októberében Zinovjev és Kamenyev, Lenin talán legközvetlenebb munkatársai Gorkij mensevik színezetű lapjában a fegyveres felkeléssel kapcsolatos ellenvéleményüket tették közzé, miközben a Pravdában Sztálin cenzúrázta, átírta vagy visszatartotta Lenin cikkeit. A párt vezére a távolból hiába könyörög, kér és fenyegetőzik lemondással, Trockijék mégis október 25-ig várnak, és nem Moszkvában vagy Helsinkiben (!), ahogyan Vlagyimir Iljics javasolta, hanem Pétervárott.

Krausz és Béládi a bolsevizmust azonosítja az orosz proletariátussal (123. l.), holott a munkások, parasztok, katonák 1917-ben nem azt a jelszót adták ki, hogy „Minden hatalmat a bolsevik pártnak!”, hanem hogy „Minden hatalmat a szovjeteknek!”

A hadikommunizmus kapcsán egyetlen alkalommal sem tesznek említést arról az életrajzok írói, hogy a hadikommunista gazdaságpolitika bevezetése nem pusztán a polgárháború és az intervenció következménye volt. Leninék úgy vélték, hogy miközben megszervezik a termelést és főként a szűkös javak elosztását, megszüntetik az áru- és pénzforgalmat és mindenkit munkára kényszerítenek, nemcsak a Vörös Hadsereg számára biztosítják az utánpótlást, hanem egyben lerakják a szocialista gazdasági rend alapjait is. A szabad kereskedelmet nem az áruhiány helyezi hatályon kívül, a kereskedelem betiltása nem ideiglenes, kényszerű rendszabály, hitték a bolsevikok, hanem a szocializmus megvalósítása felé tett lépés. 1920 második felében, amikor a harcok már befejeződtek, Leninék még abban látták a kiutat a súlyos gazdasági helyzetből, hogy kiterjesztik az állami kényszert a mezőgazdasági termelés területére. 1920. december 28-án, a VIII. szovjetkongresszuson az egyéni gazdálkodókat tervkötelezetté tették, központilag előírt tervek szerint vetéskényszert vezettek be (előírták a vetésterületek nagyságát, a művelési módokat) stb. A NEP, az új gazdaságpolitika bevezetésére pontosan azért került sor, mert a parasztság föllázadt az öngyilkos hadikommunista gazdasági rend ellen. Lenin még 1921. február 24-én is azt a képtelen vádat hangoztatta, hogy a vidéki lázadások az eszerek miatt törtek ki. „Ez a kapcsolat – mondta Lenin – abból is látható, hogy a lázadások éppen azokon a vidékeken törnek ki, ahonnan a gabonát kapjuk.” A valóságban persze azért törtek ki a lázadások, mert az éhező parasztoktól minden gabonájukat, vetőmagjukat elrabolták a bolsevikok.

1921 márciusában a bolsevik pártkongresszus küldötteinek figyelmét túlságosan lekötötte a pártegységről, a szakszervezetekről folytatott vita, a terményadó bevezetésének fontosságát többségük meg sem értette. Krausz és Béládi sehol nem írja le világosan, hogy a NEP lényege a hadikommunizmus teljes tagadása volt. A kötelező beszolgáltatást fölváltották a terményadóval, majd engedélyezték a cserét, a kereskedelmet, ami kikényszerítette a stabil pénz- és hitelpolitika bevezetését is. Mivel a szerzők a hadikommunizmus sztálini értékelését elfogadják, természetes mozdulattal veszik át azokat az érveket is, amelyekkel a Bölcs Vezér[SZJ] a NEP likvidálását igazolta. A tervgazdaság, az állami centralizmus náluk a gyönyörű szép, demokratikus szocializmus felé vezető, történelmileg szükségszerű „átmeneti korszak” velejárói, míg a NEP a „kapitalista elemek megerősödéséhez”, sőt, kimondani is szörnyű, „állami decentralizációhoz” vezetett (pl. 108. l.). Én fordítva vagyok vele. Ha azt a szót hallom, hogy tervgazdaság, az jut eszembe, hogy tervalku, ha azt hallom, hogy centralizmus, hiánygazdaságra, jegyrendszerre gondolok, ha azt hallom, hogy tervmutatók, irracionális, voluntarista beruházási ciklusokra.

Végezetül egy rövid megjegyzés: Az „Életrajzok a bolsevizmus történetéből” c. kötet mégiscsak fontos könyv. A Szovjetunió történeti térképén olyan sok a fehér folt, hogy még ez a munka is hiánypótló lehet. Én azért szeretnék olyan bolsevizmustörténetről írni egyszer, amelyet nem ortodox leninisták szerkesztettek.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon