Skip to main content

Gorbacsov, a hetedik

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A Beszélő 17. száma 1986-ban, „Csernobil havában készült”: a szokásos szerkesztőségi vezércikk helyén egy Reményi Szilárd álnevű külső munkatárs írása olvasható, aki (miután Maróthy László miniszterelnök-helyettes cinkos és cinikus „nyelvbotlását” idézi: „a csernobili »műszaki katasztrófa« tanulságai az egész emberiség »kincsét« képezik”) világosan kimondja: „Csernobil egyszerre politikai és emberi katasztrófa.” És – hozzátehetjük – a tájékoztatás katasztrófája, itthon és a Szovjetunióban egyaránt. Április 26-án robban a csernobili atomerőmű 4. blokkja, de a közvetlen áldozatokról és a közvetett hatásokról, következményekről csak jóval később lehetett tudomást szerezni. Gorbacsov, az általa épp egy évvel azelőtt meghirdetett „glasznoszty” legnagyobb dicsőségére 10 nappal a robbanás után, május 14-én lép először a nyilvánosság elé, hogy szégyenletes tévébeszédében azokat a szkeptikusokat igazolja, akik szerint „a glasznoszty csak arra jó, hogy a brezsnyevi pangást tovább éltesse”.

A Gorbacsov-éra egyes történészek szerint 1985. március 11-én vette kezdetét, amikor Mihail Szergejevicset az SZKP KB plénuma – mindjárt Csernyenko halálának másnapján – esélyes ellenjelölt nélkül főtitkárrá választotta (hetedikként a szovjet pártfőtitkárok sorában, bár Lenin formálisan nem használta ezt a titulust). Mások szerint azonban már Margaret Thatcher eldöntötte a sorsát 1984 decemberében, amikor angliai útja végén „tetszik nekem Gorbacsov úr, lehet dolgozni vele” szlogennel elindította az évtized végéig tartó Gorbi-mániát. Mind Gromiko választási beszéde, mind Thatcher szavai arra utalnak, hogy Gorbacsov a hirtelen áttörést jórészt „kommunikátori” készségének köszönhette. Ezt a képet stilizálja tovább Gorbacsov memoárjában is: „A glasznoszty első aktusának, azt gondolom, 1985 májusában tett leningrádi utazásomat lehet tekinteni. A vezető szokatlan kontaktusa az emberekkel. A Politbüro számára nagy problémát okozott a papír nélküli és a kollégákkal való előzetes konzultáció nélküli felszólalás. Most a hallgatóság elé »zúdítottunk« sok mindent mindabból, ami a KB márciusi és áprilisi plénumának publikálatlan anyagai tartalmaztak, amiről »zárt jelleggel« addig csak a párt felső köreiben beszéltek.” Egyhangú és gyors elfogadásának másik összetevője az, hogy a párt nyilvánossága előtt egy pillanatra sem sérti meg az „apparátusi játékszabályokat”: mindjárt az őt megválasztó plénumon meghirdeti az új irányvonalat, „a társadalmi-gazdasági progresszió gyorsítását az új gondolkodással összhangban”, miközben végig azt hangsúlyozza, hogy az előző kongresszuson meghatározott stratégia érvényben marad. Nem emleget már „fejlett szocializmust”, de nem ejti ki a reform szót sem. Ettől kezdve pályája végig ezen a két vágányon halad: modernizálni, de alapjaiban érintetlenül hagyni a rendszert.

Az olasz kommunista párt egyik vezetője szerint nem is két, hanem egyenesen három főtitkára van az SZKP-nak: az egyik, aki az SZKP új programját előterjeszti (folytonosság a lenini hagyománnyal, de a kommunizmus hruscsovi és a fejlett szocializmus brezsnyevi hagyománya nélkül), a másik, a politikai beszéd előadója („elvtársak, vegyük lejjebb a pátoszt, hagyják a Mihail Szergejevics agyonragozását”), a harmadik, aki a kongresszusi határozatot fogalmazza (ezópuszi nyelvbe csomagolva a gazdasági átalakítást: engedni kicsit a magán-munkatevékenységet, de a XII. ötéves tervvel összhangban) – fejtette ki az olasz kommunista a peresztrojka nyitányának tekintett 1986-os XXVII. kongresszus után.

Látszólag két Gorbacsov van jelen a világpolitikában is: az egyik a felvilágosult européer (sőt „amerikáner”) vezető, aki felismeri, hogy a Szovjetuniónak ki kell törnie az elszigeteltségből, ezért hajlandó jelentős engedményekre, a másik a hagyományos szovjet nagyhatalmi politika utóvédharcosa, aki igyekszik megőrizni a birodalmi erő látszatát. Az 1985 novemberében tartott genfi Gorbacsov–Reagan-csúcstalálkozó, a Gorbacsov által tett egyoldalú engedmények arra utalnak, hogy a szovjet politikai vezetés kezdi belátni, hogy a Szovjetunió nem bírja el egyszerre a fegyverkezés, az afgán háború és a mély belső gazdasági válság hármas terhét. Genfben az emberi jogok kérdését Gorbacsov még belügynek minősíti. ’86-ban már – Szaharov szabadon bocsátásának szimbolikus gesztusával – ebben is enged.

1986 fő külpolitikai eseménye a reykjavíki csúcstalálkozó volt: Gorbacsov és környezete elhatározza, hogy móresre tanítja az amerikai elnököt, aki a világ elnöke akar lenni, a Szovjetunió kárára igyekszik belpolitikai babérokat szerezni a közelgő választáson. A főtitkár keménysége, nagybirodalmi magabiztossága azonban ismét csak addig tart, amíg a belpolitika engedi. A következő év, 1987 a kényszerű visszavonulások éve lesz. A PB januárban jóváhagyja az afganisztáni csapatkivonást, készül a még elégséges védelem elvére alapozott új katonai doktrína. Vilniusban Litvánia függetlensége mellett tüntetnek. Decemberben aláírják a közepes hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló egyezményt. A képeken megint a másik, a nagyvilági Gorbacsov mosolyog.

Skizofrénia – ahogy Bulgakov regényében megmondatott? Aligha. Gorbacsov egy van. Az, aki kiválóan ért a nyilvánosság megdolgozásához. Ha nómenklatúraravaszság kell hozzá, akkor azzal, ha nyugatias sárm, akkor azzal. A leghatékonyabb s legtartósabb eszköznek a Gorbi-láz két narkotikuma, a glasznoszty és a peresztrojka bizonyult.

A glasznoszty szót Gorbacsov tanácsadói II. Sándor politikai reformszótárából ásták elő. A terminus ott a nyilvános bíráskodás bevezetésétől kezdve a városi duma átalakításáig számos területet átfogó reform kifejezésére szolgált. Valódi lényegét azonban a nagy szatíraíró, Szaltikov-Scsedrin tárta fel legvilágosabban: a glasznoszty az engedélyezett szabadság tere. Jó az a glasznoszty, hasznos, kellemes, de csak az élvezi, aki elegendő „felismerőképességgel, kifinomult tapasztalattal” rendelkezik, különben úgy jár, mint a gyalogos, aki, ha nem kellően óvatos, figyelmes, körültekintő, könnyen belelép az úton elébe kerülő lótrágyába. A glasznoszty „az óvatos megközelítések zónája”– mondja 1989-ben egy (volt) cenzor – az adagolás művészete. A glasznosztyot tehát leginkább határai definiálhatják: az a fő kérdés, meddig terjedhet a nyilvánosság, s ki húzza meg ezt a határt? „Kedves szerkesztő elvtársak, önök a fő tiltók és fő engedélyezők” – így kezdi beszédét 1986-ban a sajtó és tömegkommunikációs eszközök vezetőinek értekezletén Gorbacsov.

A nyilvánosság tere 1986 és 1989 között az egyik oldalon szélesedik, a másikon szűkül. Hihetetlen mennyiségben jelennek meg egymás után (pontos adagolásban és időzítéssel persze) nagyon fontos művek, adatok. Az 1985-ös őszi moszkvai könyvvásáron például még nem engedélyezik az angol kiadónak Orwell 1984-ének kiállítását, 1989-ben már a népszerű „vastag folyóirat”, a Novij Mir közli. A másik oldalon azonban egymás után látnak napvilágot az emberi jogokat korlátozó rendeletek és törvények: 1988-ban kihirdetik a gyülekezésről szóló törvényt, amely a korábbinál is nagyobb jogokkal ruházza fel a különleges belügyi alakulatokat, 1989-ben megváltoztatják a büntető törvénykönyv azon cikkelyét, melynek alapján szabadságvesztéssel vagy súlyos pénzbüntetéssel sújtható az állami vagy társadalmi szervek megsértése vagy diszkreditálása. Nem véletlen, hogy az igazi sajtótörvény is csak 1990-ben születik meg.

Míg tehát a két mágikus szó, a glasznoszty és a peresztrojka egyikét a XIX. század második felének reformnyelvezetéből kölcsönözték, a másik, a peresztrojka a harmincas évek elejéről, az első ötéves terv korszakából kerül elő. (Pontos forrásaként az 1932. április 23-ai, Az irodalmi-művészeti szervezetek átalakítása című párthatározatot jelölik meg a történészek.) A peresztrojka ráadásul összekapcsolódik a „gyorsítással”, amely mindenkinek óhatatlanul a sztálini iparosítás jelszavát („A tempó mindent megold!”) juttatta az eszébe, holott szerzői inkább a brezsnyevi „pangásra” adandó lendületes válaszként dobták be a köztudatba.

A glasznoszty és a peresztrojka összekapcsolására Gorbacsov a hírhedt antialkoholista kampányban tett kísérletet, amely egyszerre volt hivatott gazdasági racionalizálásra a peresztrojka – és a társadalom „igazi” arculatának feltárására a glasznoszty jegyében. A lapokban egymást érték az elborzasztó leleplező adatok, tények, következtetések. Hosszú sorok kígyóztak az engedélyezett időpontokban az alkoholárusításra jogosult boltok előtt, ahol sokszor egymás mellett díszlett a két felirat: „A norma a józan élet!” és: „A norma: egy főre két üveg vodka.” Mindezt betetézte az erkölcspolitikai propaganda, visszatért a századelő „száraz törvényét” megokoló érvelés: minden erkölcsi-gazdasági-társadalmi romlás oka az alkohol, az, hogy „leitatták” az orosz (szovjet) népet. Hogy ki, lehet találgatni. A lényeg, hogy kéznél van a bűnbak, a tiszta szovjet népet megrontó alkohol, s a fő ellenség nem más, mint a „józanság ellenfele”. Ellenfél tehát bárki lehet, s nem is kell politikai ellenfélnek lennie, sőt.

Gorbacsov kísérletének egyik nagy kérdése éppen az volt: sikerül-e depolitizálnia a szovjet életet és a szovjet nyelvet? A hetedik főtitkár felismerte, hogy az embereknek elegük van a nyers, személytelen politikai szövegekből. „Meg kell találni hozzájuk a nyelvet” – ismétli minduntalan memoárjában –, vissza adni nekik a nyelvet, amitől megfosztották őket. Ebben kétségtelenül ért is el sikereket (nem véletlenül nevezték őt nagy kommunikátornak), tudott kontaktust teremteni, hihetetlenül izgalmas, színes lett a sajtó nyelve. Azt gondolta, ahogy Reagan fel tudta használni választási sikere érdekében még a Coca-Colát is, úgy ő is képes ilyesmire, de neki csak az ásványvíz maradt. El is nevezték ásványvíztitkárnak.

A kudarc – s nem csak az alkoholellenes kampányé – a kezdet kezdetétől előrevetítette az árnyékát. 1986 júniusában, másfél hónappal a csernobili katasztrófa után, még mindig az alkoholellenes kampány fokozása volt a KB-ülés egyik legfőbb témája. Gorbacsov ekkor éppen Budapesten tartózkodik, a „makrancos magyaroknál” – ahogy a szovjet „ortodoxok” mondták. Itt rendezték meg június 10–11-én a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének az ülését. Miközben ura tanácskozott, Raisza Makszimovna, az emberközeli kontaktusteremtés jegyében meglátogatott egy lakótelepi családot, megismerkedett egy háztáji gazdaság és egy tejgyár munkájával, ebédjét pedig a Helvéciai Állami Gazdaság Tanyai korcsma nevezetű borozójában költötte el.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon