Skip to main content

Hány katonát akarunk látni?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Előzmények

A távoli múltban a demokratikus ellenzék számára a hadsereg elsősorban emberi-jogi problémát jelentett. A régi Beszélő szót emelt a sorkatonák jogaiért, olyan, akkoriban hallatlan igények mellett állt ki, mint a katonák joga a szabad vallásgyakorlásra, arra, hogy a laktanyában bibliát, imakönyvet tarthassanak. Sok-sok cikkben védtük a lelkiismereti szolgálatmegtagadás jogát –szemben nemcsak a néphadsereggel, de a katolikus egyház vezetőivel is.

A magyar biztonságpolitika ma napirendre kerülő kérdéseivel azonban nem foglalkoztunk. Nem nemzeti közönyösségből, hanem mert e kérdések akkor nem léteztek – a Pax Sovietica kikezdhetetlennek látszott. Mindig hangsúlyoztuk, hogy 1956 örökségét, a semlegességi nyilatkozattal együtt, teljes egészében a magunkénak valljuk, de úgy véltük, a Varsói Szerződésből való kilépés nem reális követelés. A demokratikus ellenzék s benne mindenekelőtt a Beszélő köre mindig a „reálpolitika” közegében is elgondolható politikai megoldásokat kereste. Állításunk éppen az volt, hogy a parlamentáris jogállam, az önálló magyar belpolitika a Varsói Szerződés létezésének tényét tudomásul véve is kialakítható.

„A szovjet világrendszer létrejötte óta soha nem voltak ilyen kedvezőek a függő országok belső fejlődésének külső feltételei, mint most. (…) Jaltát adottnak véve az egyoldalú függés kiegyensúlyozásának módozatait megvitatni – ésszerű politikai kezdeményezés”

– írta a Társadalmi Szerződésben Kis János 1987 májusában.

Az SZDSZ megalakulása idején, 1988 őszén már változott a helyzet. A VSZ korántsem tűnt kikezdhetetlennek, a szovjet csapatok távozása pedig reális követeléssé változott. Ugyanakkor nagyhatalmi garanciák híján és az Európai Közösség felé törekedve a semlegesség irreálissá vált; helyette a függetlenség jelszava került előtérbe. A Rendszerváltás Programja című első pártprogramjában, 1989 márciusában az SZDSZ így foglalt állást:

„Célunk az ország függetlensége. (…) Célunk Magyarország a Varsói Szerződésből való kiválása. A kiválást azonban nem egyoldalúan bejelentett kilépéssel kívánjuk megvalósítani, hanem meg akarjuk szerezni az érintett felek beleegyezését. (…)”

Az év végére nyilvánvalóvá lett, hogy a kelet-európai forradalmak működésképtelenné teszik a szövetségi rendszert. A parlamenti választások előtt Azonnal című választási röplapjában az SZDSZ azt ígérte, ha bekerül a kormányba, azonnal javasolni fogja az Országgyűlésnek: „emelje törvényerőre a Nagy Imre-kormány 1956. november 1-jei nyilatkozatát, mellyel Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből.”

Ellenzékbe szorulva az SZDSZ parlamenti csoportja (személy szerint Vásárhelyi Miklós) terjesztette elő ezt a javaslatot, hangsúlyozva, hogy a „jog szerinti helyzet visszaállítása”, azaz a VSZ-ből való kiválás nem egyoldalú nyilatkozat, hanem tárgyalások eredményeképp kell bekövetkezzék. Némi huzavona után a kormány belátta, semmi sem szól a VSZ-tagság fenntartása mellett. A kilépési tárgyalások ímmel-ámmal ugyan, de megkezdődtek, és azóta a kormány többször kijelentette, a kilépési folyamatnak 1991 végéig be kell fejeződnie. Ha fátylat bontunk az SZDSZ-javaslat elhangzását követő első hisztérikus reakciókra meg arra is, hogy időközben szép csöndben elfelejtődött, honnan származik a javaslat, a kormányzati döntés megszületését a konszenzusos külpolitika szép példájának tekinthetjük.

A halott szakálla

Amikor a szovjet vezetés elszánta magát fegyveres erői radikális csökkentésére, és belátta, hogy a haderőcsökkentéssel egyidejűleg érdeke elfogadni a kelet-európai home rule-t (vagyis azt, hogy a kommunista csatlós országok parlamenti demokráciává alakuljanak), még korántsem számoltak a szovjet világrendszer összeomlásával. A Jaruzelski-modellt mintául véve úgy vélték, bármilyen lesz is a VSZ-tagországok civil politikai berendezkedése, a kommunista államfő, mint a hadsereg főparancsnoka és a kommunista hadseregvezetés együttesen biztosítja majd, hogy a hadseregek változatlanul megmaradjanak a Varsói Szerződés katonai struktúrájában (lásd erről Tölgyessy Péter cikkét a Beszélő első próbaszámában, 1989. október 23.). Ennek szellemében döntött úgy a Németh-kormány 1989. november 30-án, hogy elébe megy az összeurópai haderőcsökkentés – a bécsi tárgyalások – előírásainak, és az 1947-es (!) párizsi békeszerződés számaihoz igazodva 30-35 százalékkal csökkenti a fegyveres erők létszámát, a légi haderő nagyságát pedig 90 repülőgépben maximálja. Ez a döntés volt érvényben az új kormány megalakulásakor is.

Holott időközben a hazai belpolitikában a népszavazás, a világpolitikában pedig a kelet-európai forradalom túlhaladottá tette nemcsak a kommunista elnök-főparancsnok ötletét, de az egész moszkvai irányítású katonai szövetséget is. A halott szakálla azonban nőtt tovább. A magyar katonai vezetés még közvetlenül a tavaszi választások előtt is úgy vélte, hogy „a magyar nemzeti katonai doktrínának összhangban kell lennie a Varsói Szerződés közös katonai doktrínájával is”. (Mórocz Lajos–Bognár Károly: Biztonságpolitika a többpártrendszerben, Zrínyi, 1990, 67. l.) A Honvédelmi Minisztérium pedig változatlanul dúdolta tovább a haderőreform keretszámait és a körkörös védelem jelszavát. Ezeket kapta örökül az új honvédelmi kormányzat.

Pedig a VSZ-től való elhatárolódás nélkül az önállóan is működőképes honvédség kialakítását meg sem lehetett kezdeni. A csapatok elhelyezkedése, a vezetési struktúra, az alkatrész- és hadianyag-utánpótlás, új fegyverek és berendezések rendszerbe állítása, a rejtjelezés – mind a VSZ-hez kötődött, illetve a szövetségi keretek között kidolgozott tervek része volt. A tömb országai közötti konfliktus lehetőségével a szerződő felek 1955-ben nem számoltak, helyi háborúkkal szemben az egyezmény tehát még papíron sem ígért garanciát. Annál súlyosabb kötöttséget jelentett a szerződés Bécsben. A tárgyalások a két tömb erőviszonyainak kiegyenlítéséről szóltak, a tömbön belüli erő-aránytalanság nem a tárgyalófelek dolga volt.

A Beszelő azért kezdeményezte a biztonságpolitikai vitát, mert ellenzéki lapként gyanakodott, hogy a régi honvédelmi vezetés szándékosan lekicsinyelte ezeket a problémákat, és ebben a szellemben tájékoztatta a színre lépő új vezetőket is. S mintha se a kormánynak, se a pártoknak nem lett volna semmilyen elképzelése arról, milyen legyen és mire szolgáljon a jövőben a hadsereg.

Visszatartó védelem

A Beszélő-vita néhány tanulsága beépülhet az ellenzék alakuló biztonságpolitikai koncepciójába.

A biztonság elsősorban nem katonai kérdés. Külpolitikai vonatkozásaira alább még visszatérünk. Először azonban vegyük szemügyre a szorosabban vett fegyveres védelem problémáját.

1. Nincs olyan szerződéses rendszer, amely teljes garanciát nyújt a háború ellen. Európában eddig a két nagy katonai tömb és a nukleáris fenyegetettség biztosította a békét – olyat, amilyet. A kontinens keleti fele számára ez a nyomasztó biztonság véget ért. Kevéssé valószínű, hogy a térség konfliktusai háborúhoz vezetnek, de kizárni ezt a legrosszabb esetet sem lehet.

2. A honvédelmi vezetés a pártállam utolsó korszakában a biztonságos védelmet úgy határozta meg, hogy „a magyar fegyveres erők képesek legyenek az ország ellen a háború kezdetén várható agresszió visszaveréséhez (sic!), amíg a nagyobb erejű szövetséges csapatok be nem érkeznek, illetve a nemzetközi biztonságért felelős szervek megfelelő intézkedéseket nem foganatosítanak”. (Mórocz–Bognár, i. m., 57. l.) Ez az elgondolás arra épült, hogy a VSZ a szovjet csapatkivonás után is működik. A VSZ felbomlása után az itt leírt hathatós külső segítségre nem számíthatunk. Ehelyett – mint a vita számos résztvevője kifejtette – nem elrettentő, hanem visszatartó erejű haderőre van szükség, amely elég erős ahhoz, hogy az agresszió sikerét kétségessé tegye, illetve agresszió esetén a támadást feltartóztassa és az eredeti helyzetet visszaállítsa. Ez utóbbi elképzelhetetlen ellentámadás nélkül. Értelmetlenség tehát arról beszélni, hogy a jövendő hadseregnek csak védelmi fegyverekre van szüksége, támadófegyverekre nincs.

3. A hivatásos hadsereg túl drága, és nem képes biztosítani az ország védelmét. Valószínűleg fenn kell tehát tartani az általános hadkötelezettség elvét (tiszteletben tartva természetesen a lelkiismereti szolgálatmegtagadás jogát), de a sorköteles időt esetleg hat hónapra lehet csökkenteni. A korszerű, bonyolult technika kezelése a hivatásos, továbbszolgáló és a polgári állomány feladata.

4. Meg kell kísérelni – a legrosszabb esetben akár a tárgyalások elhúzódása árán is –, hogy a bécsi haderő-csökkentési egyezmény aláírása előtt megállapodás jöjjön létre az egykori VSZ-tagországok haderejének nagyságáról és fegyverzetéről. Az eddigi tárgyalások – amennyire a sajtóból tudható – főképp a szovjet fegyveres erők arányával foglalkoztak, és kevés eredményt hoztak. Tragikus lenne, ha Kelet-Közép-Európa szegény országai között fegyverkezési verseny alakulna ki. Megelőzésében igen nagy szerepe van a lélektani tényezőknek. A szomszédos országok közötti megállapodásoknak feltétlenül tartalmazniuk kellene bizalomerősítő rendszabályokat. Meg lehetne tiltani például a jelentősebb erőkoncentrációt egy meghatározott szélességű sávban a határ mindkét oldalán. Bejelentési kötelezettséget lehetne előírni nagyobb csapatmozgások, hadgyakorlatok előtt stb. Ezeknél a váratlan támadás megelőzését szolgáló megállapodásoknál is fontosabb azonban, hogy a fegyveres erők tagjai ne folytathassanak olyan politikai tevékenységet, amely bármely nép érzékenységét sérti.

A végső érven innen

A háború ultima ratio a politikában, mondták a régiek. A fegyveres védelem is az a biztonságpolitikában.

1. A hadsereg legfeljebb egy nagyhatalom külpolitikájának adhat nyomatékot. A határon túli magyar kisebbség jogainak védelmében még jelképesen sem lehet szerepe a magyar honvédelemnek – a gyakorlatban pedig mégúgy se lehet. A határon túli magyarság helyzetét kizárólag a külpolitika, a jogvédelem eszközeivel és – egyszerűen – emberi közeledéssel lehet javítani.

2. A biztonság a modern világban nem nemzeti, hanem nemzetközi kérdés. Az Európai Közösség országai a közösség javára lemondtak szuverenitásuk – gazdasági, politikai és még inkább katonai – függetlenségük egy részéről. Így tettek a Varsói Szerződés országai is, csak nem önként. Most, hogy visszanyertük szuverenitásunkat, és keressük a magasabb integráció útját, azt is kutatnunk kell, hogyan és mely közösség javára mondhatunk le teljes szuverenitásunk terhéről. Bármit mondjanak is az ország kiárusításáról acsargók, ahogy a gazdaságunkra nem találunk vevőt, nincs felvevője szuverenitásunknak sem.

3. A NATO a Varsói Szerződés felbomlása után is fennmarad, de továbbra is olyan exkluzív klub lesz, amelybe a belátható jövőben a volt VSZ-tagországokat aligha fogják felvenni. Magyarországot külön még kevésbé.

4. A bécsi haderő-csökkentési megállapodás aláírásából nem maradhatunk ki, mert ezzel kirekesztenénk magunkat az európai biztonsági rendszerből. De arra törekednünk kell, hogy a szerződés Európa keleti felében is a biztonságot és a biztonság érzetét erősítse, ne a sebezhetőségét.

5. Az európai kollektív biztonsági rendszer, amely feltehetőleg a helsinki folyamatra épül, bizonnyal létrehoz majd kollektív biztonsági normákat és konfliktuskezelő szervezeteket. Olyan biztonságot azonban semmiképpen sem nyújthat, mint egy katonai szövetségi rendszer.

6. A Varsói Szerződés felbomlása után meg kell újítani a szomszédainkkal a hetvenes években kötött kétoldalú barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződéseket, természetesen új szövegezéssel és új tartalommal. Arra kell törekednünk, hogy kétoldalú szerződéseket kössünk Jugoszláviával, Ausztriával, a NATO-országokkal, sőt esetleg magával a NATO-val is. Arra azonban aligha számíthatunk, hogy ezek a szerződések – akár a megújítottak, akár az újak – a kölcsönös segítségnyújtás elemét is tartalmazzák, azaz támadás esetére katonai segítséget ígérnek.

7. Nyugat-Európában a háborút nemcsak a NATO zárja ki, hanem a fejlett országok gazdasági integrációja is. Kelet-Európában yen fokú gazdasági integráció – távoli jövő. Ugyanakkor a politikai közeledés létérdekünk.

8. A múlt év karácsonyán úgy véltük, hogy az együttesen átélt elnyomás és közös szabadságtörekvéseink összekötik Közép-és Kelet-Európa felszabaduló országait; azt reméltük, hogy Magyarországot most először nem ellenséges, hanem baráti országok veszik majd körül. Ezt a reményt múlt évi eufórikus formájában nem igazolta az idő, de nem is rombolta le teljesen. A magyarellenes megnyilvánulásokat természetesen nem vehetjük félvállról, de világosan meg kell különböztetnünk, mi az, ami kormánypolitika, és mi írandó szélsőséges mozgalmak számlájára. Ehhez persze nálunk is világosan el kellene különíteni a kormány álláspontját és a magántársaságokét, pártokét. A világos elhatárolódás halogatása miatt a magyar kormányt is súlyos felelősség terheli. A határok kérdésében pedig nem elegendő, sőt kifejezetten bántó azt mondani, hogy a magyar kormány nem törekszik erőszakos megváltoztatásukra. Ki kell nyilvánítani, hogy a trianoni határok bár fájdalmas és igazságtalan döntés nyomán jöttek létre, az eltelt idő alatt megszilárdultak, és nem változtathatók meg. Ahogy – végre – kimondta ezt a német kormány a lengyel–német határról.

9. 1986. október 23-án magyar, csehszlovákiai, lengyel és NDK-beli ellenzékiek közös nyilatkozatot adtak ki a forradalom harmincadik évfordulójára. A nyilatkozat az alábbi felhívással végződött:

„Az évforduló napján arra kérjük barátainkat szerte a világon, emlékezzenek velünk együtt a magyar forradalomra. Kijelentjük: közös akarattal küzdünk a politikai demokráciáért, országaink függetlenségéért, az önigazgatás elvére épülő pluralizmusért, a megosztott Európa békés egyesítéséért, demokratikus integrációjáért és valamennyi kisebbség jogaiért. Hangsúlyozzuk: kölcsönösen támogatjuk egymást mai erőfeszítéseinkben egy jobb, szabad és emberhez méltó életért országainkban és az egész világon. Az 1956-os forradalom hagyománya és tapasztalatai: közös örökség és közös buzdító erő valamennyiünk számára.”

Akik e felhívást aláírták, azok közül ma Csehszlovákiában számosan – Václav Havel, Jiri Dienstbier, Jaroslav Sabata, Jan Carnogursky és Duray Miklós – az állami élet meghatározó személyiségei; a lengyel aláírók – köztük Jacek Kuron, Jan Litynski, Adam Michnik, Zbignew Romasewski – ugyancsak döntő szerepet játszanak hazájuk politikai életében. A magyar aláírók többsége ma az SZDSZ-hez tartozik – bár a listán megtaláljuk Bába Iván, Csoóri Sándor, Csurka István és Krassó György nevét is.

Ez a szöveg, amelyről a londoni Times annak idején – erős túlzással – azt írta, egykor talán Kelet-Európa Függetlenségi Nyilatkozataként fogják számon tartani, s vele együtt a kelet-európai ellenzéki mozgalmak egész hagyománya, a szolidaritás számtalan emléke, ma is eleven fundamentuma a szabadságát visszanyert Közép-Európa politikai együttműködésének.

Az egykori „disszidensek” többsége ma akár kormányon, akár ellenzékben liberális szellemiségű pártok, mozgalmak részese. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy Közép-Európa mai liberálisai pártkapcsolattá akarják szűkíteni évtizedes politikai-szellemi kapcsolataikat. Ellenkezőleg: közös múltunk hagyományát országaik közeledésének eszközeként kívánjuk hasznosítani.

Kevés dolog mutatja világosabban, hogy a külpolitika csak a pártok konszenzusára, konzervatívok és liberálisok együttműködésére épülhet, mint ez a nem eléggé kihasznált politikai örökség.

Döntsön a Ház

Für Lajos honvédelmi miniszter a katonai kiadások megkettőzését tartja szükségesnek: 1991-ben 70 milliárd forintot kíván a hadseregre költeni. Az ellenzék az infláció megfékezése érdekében a katonai kiadások csökkentését követeli.

Mindkét követelés absztrakt. Számok vitáznak számokkal. Persze a kormány megteheti, hogy többségével megszavaztatja a honvédelmi miniszter előterjesztését, ebből azonban nem lesz konszenzusos biztonságpolitika.

A számok akkor nyernek tartalmat, ha a katonai költségvetés vitáját megelőzi a magyar biztonságpolitika – és a hozzá közvetlenül kapcsolódó magyar külpolitika – vitája. Az ezekre vonatkozó kormánykoncepciót – nem törvényjavaslatot! – kell elfogadni, méghozzá a konszenzust kifejező kétharmados többséggel ahhoz, hogy érdemben lehessen eldönteni: a katonai kiadások megkétszerezése vagy csökkentése indokolt.

Pusztán elvekre hivatkozva az ellenzék nem fog elzárkózni attól, hogy újra átgondolja korábbi álláspontját. Ehhez azonban a kormánynak a maga igazát tényekkel és érvekkel kell megvédenie.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon