Skip to main content

Hatról ötre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A vasutassztrájkról

(eö) [Eörsi János]: A vitás pontok


A MÁV Rt. új kollektív szerződése (KSZ) körüli, három és fél napos sztrájkot kirobbantó viták a következő pontokban csúcsosodtak ki:

Munkarendek megváltoztatása.
A MÁV-nál eddig a munkarendeket – vagyis hogy az egyes állomásokon, pl. nappalos, több műszakos vagy folyamatos munkaidőben folyjék-e a munka – a KSZ ún. helyi függelékeiben határozták meg. (Mintegy 900 ilyen helyi függelék van.) Mivel a kollektív szerződés per definitionem megállapodás, a függelékek is csak a szakszervezetek egyetértésével változtathatók meg.


Mint megtudta, a VÉT-vita napok óta a kollektív szerződés (KSZ) tervezetének egyazon pontja, a munkarend-változtatás körül folyik (a vitapontokat keretes írásunk ismerteti). „A sztrájkgépezet beindult” – hallhatta a tudósító Gaskó szavait, de alig érzékelte e fordulatot a tárgyalóteremben. Csak annyit látott, hogy a felek számos bírósági tárgyaláson kipróbált munkajogi fölkészültséggel feszültek egymásnak; a diskurzust valósággal a hitvita aurája lengte körül.

Mire megy ki a játék? „Presztízsharc”, mint ahogy a tévében mondták? Vagy a közelgő üzemitanács-választásokra kampányolnak a szakszervezetek, amint a MÁV fizetett hirdetésben állítja? A munka – a szolgálat – racionálisabb megszervezése a tét (mint a MÁV a tárgyaláson hangoztatja)? Vagy a vasutasok, köztük is főleg az utazószolgálatosok, ezeken belül is mindenekelőtt a mozdonyvezetők pénztárcájára megy a játék (mint a szakszervezetek mondják, meg a médiumok is, amidőn a mozdonyvezetők tavalyi havi bruttó 48 300 forintos bérét állították az oktatási szféra 30 100, illetve az egészségügy 27 800 Ft-os átlagbérével szembe)? Netán az új kollektív szerződéssel a MÁV a szabadabb létszámgazdálkodáshoz, azaz az elbocsátásokhoz kívánja megteremteni a jogalapot (mint a folyosón hallhattuk)?

Ez az, a folyosón… eszerint a létszámcsökkentésben lehet valami. Bérügyekben csak számháború folyik. A munkáltatói oldal „Más ez a MÁV” mottóval terjeszti az rt. álláspontját; egyik kimutatása szerint a régi, március 31-ig érvényben lévő kollektív szerződés – „a legvitatottabb pontokban” – évi 2,1 milliárddal több juttatást biztosít a vasutasoknak, mint amit a Munka Törvénykönyve garantál; az új KSZ-tervezet ezt is fölülmúlja, 2,2 milliárdos többletjuttatást ígér (összehasonlításul: az éves bérkeret a MÁV-nál kb. 30 milliárd Ft). Csakhogy a decemberi sztrájk után született megállapodás szerint „a KSZ módosítása jövedelemcsökkenést nem eredményezhet”, s ennek bizonygatása most a MÁV-nak elemi érdeke. Így számításaiba belefoglalja – persze okkal – az étkezési hozzájárulás emelését is (900 Ft-ról 1200 Ft-ra), míg a valóban vitás pontok az ő számai szerint is csökkentik némelyest a béreket. A szakszervezetek ezzel szemben néhány ezer Ft-os jövedelemcsökkenésről panaszkodnak. Később kiderül: a MÁV nem is készített részletes számításokat a KSZ-beli intézkedések pontos jövedelmi hatásairól – holott állnak a vonatok. Ergo: nem a jövedelmi hatások fontosak.

De előreszaladtunk. Ott tartottunk, hogy beindult a sztrájkgépezet. A kerekeket jó előre mozgásba lendítette a szakszervezeti pluralizmus. Az 1993-as üzemitanács-választásokon három szakszervezet – erősorrendben a Vasutasok Szakszervezete (VSZ), a VDSZSZ és a Mozdonyvezetők Szakszervezete – szerezte meg a kollektív szerződéskötésre fölhatalmazást adó reprezentativitást, de egyik sem tett szert oly mértékű támogatásra (65%-ra), amely följogosította volna arra, hogy akár egyedül is megkösse a KSZ-t. Ez a konstelláció egymásra rálicitáló szolidaritásra készteti a reprezentatív hármakat, mivel a KSZ-t csakis együtt írhatják alá. A helyi munkarend ügye főleg a VSZ (meg a VDSZSZ) érdekkörébe vág, mégis, amikor Márkus Imre VSZ-elnök e ponton engedni látszik, Borsik János mozdonyvezető alelnök keményít be, merő szolidaritásból. S megfordítva, Márkus szónokol leghatározottabban a várakozási idő lerövidítése ellen, azaz a mozdonyvezetők jogaiért. A végelszámolásnál persze némelyest a mozdonyvezetők javára billen a mérleg, mintegy honorálva e csoport aktivitását a munka beszüntetésében.

A szakszervezetek nemcsak a végső fegyvernek s az ezzel kilátásba helyezett károkozásnak köszönhetik erejüket. Országos vállalatról van szó, 71 ezer alkalmazottjának – állítólag – 85%-a szakszervezeti tag. A reprezentatív szakszervezetek apparátusa kiépített, el van látva számítógép-, fax-, telefon-, mi több, körkonferencia-hálózattal, vezetői jó kocsikkal, mobiltelefonnal fölszerelkezve folytatják a munkaharcot. A munkaharc intézményesült, mindennek van előzménye és folyománya. A szakszervezeteket – hallhattuk a sztrájk alatt MÁV-os forrásból – 300 millióval támogatja a munkáltató. Az összeg maga is a számháború része, beszámították a munkaidő-kedvezményeket meg az érdekvédelmi helyiségek és felszerelések ki tudja, mi módon kikalkulált költségeit is. Tény azonban, hogy a készpénztámogatás – negyedévenként folyósított részletekben – 129 millió, illetve, amint a MÁV egyik tisztviselőjétől megtudtuk, „most már 131 millió”; ebből 85,3-et kap a VSZ, 26-28-at a VDSZSZ, 15,6-et a mozdonyvezetői érdekvédelem, de a kisebb szakszervezeteknek is jár némi pénz. (Úgy tudjuk, februárban a VDSZSZ az erre vonatkozó megállapodást nem írta alá – további 2 millióért reklamált). A juttatások „munkaidő-kedvezmény megváltás” címén futnak be a szakszervezeti számlákra. A függetlenített szakszervezeti vezetőket aztán ebből fizetik – legalábbis az idén, tavaly ugyanis papíron a MÁV adott nekik állást. A fontosabb szakszervezeti vezetők havi bruttó 112 500-at keresnek.

Pro forma tehát nemigen áll meg a MÁV-nál a Munka Törvénykönyvének az az előírása, mely szerint a KSZ-t csakis olyan szakszervezet kötheti meg, amely „érdek-képviseleti tevékenységében a kollektív szerződést kötő másik féllel szemben független” (32. szakasz). Annyiban persze függetlenek a szakszervezetek, hogy a MÁV menedzsmentjével szemben álló érdekeket fogalmaznak meg: mi több, igyekeznek megkötni a MÁV kezét – míg a menedzsment igyekszik szabadulni a szakszervezeti kolonctól. A menedzsment e törekvését nemegyszer a „vadkapitalizmus bevezetésére” irányuló mesterkedésnek aposztrofálták a szakszervezeti vezetők. A „vadkapitalizmus” enyhén szólva túlzás oly körülmények között, amikor az állam milliárdokat öl bele a vasútjába, a vasút meg tűri, sőt támogatja az erős szakszervezeteket. De annyi igaz, hogy most valódi munkáltatói kontra munkavállalói érdekek csaptak össze, vagyis az április 20–23-i sztrájk – a korábbiakkal ellentétben – kizárólag a munkaharc, nem pedig a kormánnyal, adóforintokért folytatott alku jegyében tört ki. Persze a harchoz a politika is szállított némi muníciót: a szakszervezetek általában is „restrikció”-ellenesek, a MÁV-nak szerintük perspektívát kellene fölmutatnia; és hát nem egy vasutas szakszervezeti vezető vesz részt az élénkítésért folytatott országos szintű munkaharcban. S ami országosan nem sikerült, most talán visszajön kicsiben.

De hát a MÁV is megéri a pénzét: mindmáig adós a vasút korszerűsítésének átfogó koncepciójával. A szakszervezetek sietnek is fölhánytorgatni ezt; persze, ha megszületne egy ilyen koncepció, abból nyilván kemény megtakarítások, elbocsátások sülnének ki, hiszen, mint köztudott, a MÁV túl van méretezve a vasúti szállítás iránt mutatkozó igényekhez képest. A MÁV soha nem volt elég bátor ahhoz, hogy előálljon a farbával. A szakszervezetek megerősödésével, a „restrikcióval” szembeni ellenállás elharapódzásával mindinkább vágyálommá válik a modern MÁV dédelgetett eszméje. Egyre inkább elmérgesednek a konfliktusok. Legutóbb a december 13-i sztrájkmegállapodás mondta ki: „A munkáltató központilag nem ír elő a szervezetei számára kötelező létszámleépítést százalékos vagy abszolút formában.” A „fűnyíró”-módszer ki van lőve, következett a „létszámigények” helyi fölmérése, a szakszervezetek közreműködésével. Az év eleji fölmérés a munkahelyek több mint 90%-ában egyetértéssel zárult – nem csoda, hisz azt hozták ki, hogy a vasút igénye 417 fő létszámbővítés. Helyi szinten ugyanis általában ugyanúgy – régi, jó vasútban – gondolkodnak a vezetők és a szakszervezetek. Enélkül nem is lehetett volna sikeresen megszervezni a sztrájkot.

A helyi vezetés és a szakszervezetek összefonódása némi tudati elmaradást jelent az új, liberális szellemű vasút ideájához képest, és hátráltatja a helyben végrehajtandó racionalizálást. Mindenesetre e racionalizáláshoz igyekezett a MÁV menedzsmentje jogi kereteket teremteni. Ezért állt elő az új KSZ tervezetével. A munkarend helyi átszervezése majd csak föltárja a létszámfölösleget; a mozdonyvezetők várakozási idejének csökkentésével (magyarázat: keretes cikkben) majd elkezdenek munkálni a mozdonyvezetőkben s főnökeikben azok az erők, amelyek kevesebb mozdonyvezető több produktív munkavégzésére sarkallják az óriásvállalatot. Mindennek ára azonban a munkavállalói, szakszervezeti beleszólás visszaszorítása lett volna. A szakszervezetek nem l’art pour l’art ragaszkodnak az egyetértési jog bástyáihoz: ők a méltányos bánásmód védelmezői. Nem eleve elbocsátásellenesek – hangoztatják; viszont nem kedvelik az igazságtalan, önkényes módszereket.

A sztrájk után „kompromisszum” jött létre, hallhattuk vasárnap kora délután. Valójában a MÁV engedett többet: a munkarend-változtatásokkal a továbbiakban is nehézkes egyeztetések – vagy munkajogászi bűvészmutatványok – árán tud ötről hatra jutni; a várakozási idő dolgában pedig csak hatról ötre jutott. Ami a sztrájk okozta kárt illeti, utólag a MÁV mindössze félmilliárdról beszél, holott korábban még napi 600-700 milliós összeggel tömte a sajtót. Egyébként civilizálódunk, az utazó és fuvaroztató közönség hozzászokik lassan a törvényes, jó előre bejelentett vasúti sztrájkokhoz. A következő műsor kezdete: szeptember 15., a jövő évi bértárgyalások első napja. További jó dagonyázást!


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon