Skip to main content

Hivatalos személyek és hivatali titkok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az Alkotmánybíróság két határozata

„Sztalin úr engem igazolt!”


Pais Dezső, a kiváló konzervatív nyelvész reménytelennek látszó küzdelmet folytatott a budapesti egyetem újdonsült marxistáival, akik Marr szovjet nyelvész elmélete nyomán a nyelv osztálytermészetét kívánták bizonyítani. Marrt egy napon – mint igazától függetlenül annyi más kutatót – letartóztatták.


Június 22-én az Alkotmánybíróság a Beszélő két kedves témájában hozott a Beszélő szellemének kedves határozatot: a bírói testület alkotmányellenesnek minősítette a büntető törvénykönyvnek azt a szakaszát (Btk. 232. §), amely akár kétévi börtönnel is fenyegette a hatóság vagy hivatalos személy megsértőjét, és alkotmányellenesnek minősítette az állam- és szolgálati titokról szóló 1987-es törvényerejű rendeletet. Lapunkban többször írtunk mindkét kérdésről – s látszólag hiába. Most ellenben (keretben közölt tudománytörténeti anekdotánk szellemében) elmondhatjuk: Sólyom úr minket igazolt!

A hatóság és a hivatalos személy becsülete

Kockáztassuk meg a feltételezést: ez a bűncselekmény – a hivatalos személy megsértése – a felségsértés ősi bűncselekményének demokratizálása. A király Isten felkentje, aki megsérti, ha csak szóval is, Istent káromolja, méltán bűnhődik tehát. A felségsértésből nálunk 1920 után – király híján – kormányzósértés lett, aztán ezt a kivételes védelmet – a népfelség elve alapján – az állam minden képviselője elnyerte, a köztársasági elnöktől a közrendőrig. Az effajta sértés régebben a rágalmazás és a becsületsértés súlyosabb esetének minősült, az ötvenes években viszont politikai bűncselekménynek, az izgatás egy válfajának. Akkor persze a tsz-elnök is hivatalos személy volt. „A hatóság vagy hivatalos személy megsértése” nevesített bűncselekményként az 1961-es első szocialista büntető törvénykönyvben jelent meg, méghozzá az állami tevékenységet sértő vagy veszélyeztető cselekmények között. Meghatározása átvészelte a különböző reformokat, és átcsusszant a Btk. 1989-es revízióján is, amikor az Ellenzéki Kerekasztal jogászai megpróbálták kigyomlálni a kódexből azokat a szakaszokat, amelyek kizárólag a pártállam hatalmi viszonyait védelmezték. 1993-ban az Országgyűlés – részben még a választásokat megelőző időszak reformszellemiségében – jelentősen módosította a Btk.-t. Ekkor némileg módosult a hivatalos személy megsértésének törvényi tényállása is – „a hatóság iránti bizalom megingatása” és „a hatóság tekintélyének csorbítása” kifejezések helyébe „hatóság becsületének csorbítása” került, ennek fejében azonban a büntetési tétel két, sőt minősített esetben három évre emelkedett. A szabaddemokrata-indítványt, amely a tényállást a munkáját végző hivatalos személy – a tárgyalást vezető bíró, az intézkedő rendőr – szemtől szembe sértegetésének esetére akarta szűkíteni, a többség lesöpörte. Aztán megszavazták a 232. §-t, amely most alkotmányellenesnek bizonyult.

Az Alkotmánybíróság határozatát a véleménynyilvánítás szabadságából mint anyajogból vezeti le. Alapjogot csak egy másik alapjog vagy alkotmányos érték védelmében lehet korlátozni: a véleménynyilvánítás szabadságát például az emberi méltóság védelmében. De a korlátozás ekkor sem lehet aránytalan: a törvényhozó köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. A véleménynyilvánítás szabadságának korlátja a másik ember méltósága, becsülete, jó hírneve. A rágalmazás és a becsületsértés tilalma ezeket az értékeket védi. Hivatalos személy esetében ez a védelem nem fokozott, hanem csekélyebb: az európai joggyakorlat trendje „a büntetőjogi eszközök háttérbe szorulása és a véleménynyilvánítási szabadság felértékelődése irányába mutat”. A kritika megengedhetőségének határai tágabbak a kormányzat, a közhivatalnokok, mint a politikusok és a politikusok, mint a magánszemélyek esetében. A hatóság és a hivatalos személy becsületének védelme a magyar Btk.-ban – a törvényhely módosítása ellenére – nem a hivatalos személy emberi méltóságának, hanem a közhatalmi működés tekintélyének védelmét szolgálja. Márpedig a közhatalmi feladatokat ellátó szervek és személyek tevékenységének nyilvános bírálhatósága a demokratikus közélet feltétele. A közhatalmi intézmények bírálata, akár túlzó, sőt becsületsértő értékítéletek formájában is, a demokrácia lényegi eleme. A véleményszabadságnak ez az alkotmányos védelme egyedül a tudatosan hamis közlésekre, a tények szándékos meghamisítására nem vonatkozik. A közélet szereplőit, a hivatalos személyeket ezentúl – mint bárki mást – csak a rágalmazás és becsületsértés büntetőjogi tilalma védi. De ez is kevésbé, mint a magánembert. Egyrészt mert a közéleti embernek többet kell eltűrnie, másrészt mert esetében a becsületsértő tényállítás valóságának feltárását eleve közérdekűnek kell tekinteni. (Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró – Zlinszky János egyetértésével – a többségi állásponttal ellentétes különvéleményt fűzött a határozathoz.)

Az Alkotmánybíróság határozata alapján Eörsi Mátyás, Lengyel László ügyében elrendelhető a büntetőeljárás felülvizsgálata. Bizonyára nincs a határozatnak visszaható ereje azokra a polgári perekre, amelyeket hivatalos személyek indítottak sajtóorgánumok ellen, arra hivatkozva, hogy az ott megjelent értékítéletből nem vagyoni káruk származott. A kártérítési összegek többnyire jóval magasabbak, mint a rágalmazási perekben kiszabott pénzbüntetések. Az Alkotmánybíróság határozata el kell gondolkoztassa az efféle ügyekben eljáró polgári bíróságokat is.

A titkok nyilvánossága

Az indítványozó az egykori MDP–MSZMP iratainak kutathatósága ügyében fordult az Alkotmánybírósághoz. Az kimondta, hogy a véleménynyilvánítás szabadságához hozzátartozik a tudományos élet, közelebbről a tudományos kutatásnak és a tudományos igazságok, ismeretek terjesztésének szabadsága. A kutatás szabadságával a tudomány művelői élhetnek; a tudomány művelői azok, akiket a tudomány művelői annak minősítenek. A levéltárak egyrészt személyes adatokat őriznek, amelyek törvényes védelmet élveznek, másrészt olyan munkadokumentumokat, közhatalmi döntések olyan közbülső és előkészítő iratait, amelyekre nem vonatkozik az aktanyilvánosság elve. Ennek alapján mondja a határozat (nem teljesen követhető logikával) alkotmányosnak, ha a törvény a kutatás jogát a kutatókra korlátozza.

A közérdekű adatok megismeréséhez való jog mint a véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásának feltétele kitüntetett alkotmányos védelemben részesül. A jelenleg is hatályos 1987-es törvényerejű rendelet az állam- és szolgálati titokról meg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet teljes egészében alkotmányellenes. Titkosítási joggal ruházza fel a társadalmi szervezetek vezetőit, akiknek nincsenek közhatalmi jogosítványaik, csak példálózó jelleggel sorolja fel a titokköröket, és ezzel korlátlan mérlegelési szabadságot ad a titkosításra jogosult személyeknek, s nem írja elő, hogy meddig minősül a titok titoknak.

Az Alkotmánybíróság határozatában persze semmi újdonság nincs: a pártállami titokszabály alkotmányellenességével, sőt abszurditásával mindenki tisztában volt. Olyannyira, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi törvény elrendelte – 1992. december 31-i határidővel – az új titokvédelmi törvény előkészítését. „Ezt a munkát elvégeztük” – írták Balsai és Boross miniszter urak elégedetten a törvénykoncepció bevezetésében 1993 júliusában. Az Alkotmánybíróság határozata értelmében a megsemmisített jogszabályok 1995. június 30-án vesztik hatályukat. Az új titoktörvényt és a levéltárakra vonatkozó új jogszabályokat tehát addig kell megalkotni. Az MSZP–SZDSZ koalíciós megállapodása 1994-re ígéri a törvényjavaslat benyújtását.

A határozat az adatvédelmi törvénynek és az Európai Emberi Jogi Egyezménynek megfelelően alkotmányosnak ítéli, hogy a majdani törvény az információszabadságot honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési-bűnmegelőzési, pénzügyi, devizapolitikai, külügyi érdekre vagy bírósági eljárásra való tekintettel korlátozza. Előírja viszont, hogy a törvénynek tartalmaznia kell a titkos minősítés feloldásának határidejét. Általános elv, hogy az információszabadság csak a „demokratikus társadalomban szükséges mértékben” korlátozható, és hogy a törvényhozónak a versengő alapjogok között egyensúlyt kell teremtenie.

A Belügyminisztériumban készült törvénytervezet felsorolja ugyan a titokköröket és a titkosítás leghosszabb elévülési idejét, de a betekintés engedélyezését a titkot tartalmazó adatba a titokgazda kizárólagos jogává teszi. A betekintés csakis közjogi vagy közigazgatási feladat teljesítése érdekében engedélyezhető, azaz a titokgazda még az ilyen – közhatalmi eredetű – feladat teljesítése érdekében sem köteles kiszolgáltatni a titkot.

Ez a szabályozás nyilvánvalóan ellentétes volna az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénnyel, korlátozná az országgyűlési bizottságok és az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a törvényben tételesen felsorolt jogait. Egy szót sem szól a törvénytervezet a titkos minősítés megtámadhatóságáról.

Az MSZP és az SZDSZ koalíciós megállapodása ennél sokkal inkább európai, sokkal liberálisabb titoktörvényt ígér. Alapelvként mondja ki, hogy a kormányzati adat – ha a törvény másként nem rendelkezik – hozzáférhető. A törvényi szabályozást – tekintettel az információs forradalomra és a közigazgatási reformra – folyamatosan felül kell vizsgálni. Egy, a parlament által választott bizottság, valamint az országgyűlési biztosok folyamatosan ellenőrzik, hogy indokolt-e egy-egy tárgy titkos minősítése. Ha úgy találják, hogy nem az, felszólítják a kormányzati szervet vagy az önkormányzatot a minősítés megváltoztatására. E felszólítással szemben, ha nem ért vele egyet, a titkosítás elrendelőjének kell bírósághoz fordulnia.

Helyes! Úgy legyen.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon