Skip to main content

Joghályog

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az állami tulajdonú bérlakások elidegenítését a 32/1969. (IX. 30.) korm. rendelet tette lehetővé. A jogszabályt hatálybalépése óta nyolcszor módosították – igazodva a lakáseladásokkal kapcsolatos mindenkori politikai állásponthoz. A jelenlegi konfliktus nem egyszerűen a rendelet létéből fakad, hanem abból, hogy a lakásprivatizáció 1989-től felgyorsult. A bérlakások tömeges eladásának célját, gazdasági értelmét szakemberek eltérő módon értékelték, politikailag azonban a folyamat visszafordíthatatlannak bizonyult: a lakbéremeléstől, illetve a kvázi-tulajdonosi jogaik elvesztésétől tartó bérlők vételi szándéka rendkívül erős, a lakásügyi küzdőtér legelesettebb szereplői pedig nincsenek abban a helyzetben, hogy megfogalmazzák érdekeiket. A lakáseladások fékezése, illetve a feltételek szigorítása az elidegenítések előrehaladtával a döntéshozók számára egyre kockázatosabbá vált; a lakásprivatizáció olyan örökségnek bizonyult, amellyel az új hatalmi központok egyike sem volt képes megbirkózni.

1990 őszén a kormány elé került egy előterjesztés, ami le akarta állítani a lakások eladását. A jogi és politikai tabula rasa – a 32/1969. korm. rendelet hatályon kívül helyezése – logikus lépés lett volna egy olyan új végrehajtó hatalom részéről, amely önmagát törvényessége révén különböztette meg az előző évtizedek kormányaitól. A rendkívül népszerűtlen és óhatatlanul igazságtalan lépés megtételére azonban az Antall-kormány 1990 őszén – a helyhatósági választásokon elszenvedett vereség után – nem vállalkozott. Ehelyett kötelezettséget vállalt arra, hogy 1991 áprilisáig beterjeszti a lakástörvényt. Ez azóta sem történt meg, a jogszabály hiánya pedig az önkormányzatokat hozta döntéskényszerbe.

1990 októbere és 1991 júliusa között a Fővárosi Önkormányzat kísérelte meg a tabula rasa megteremtését és a város egészére vonatkozó lakás- és településfejlesztési „politika” kialakítását, ami azonnal kiélezte viszonyát a kerületekkel. A kerületi önkormányzatok úgy érezték, hogy megismétlődik az egy évvel korábbi szituáció, csak éppen most a fővárosi vezetés kíván olyan döntéseket hozni, amelynek következményei „másokat”, azaz a kerületeket terhelik. „A főváros könnyen beszél, neki nincsenek lakásai” – hangzik a leggyakoribb ellenérv.

A főváros és a kerületek konfliktusa úgyszólván a választások másnapján kirobbant.

A kerületi polgármesterek többsége elutasította a főpolgármester álláspontját, miszerint valamennyi kerület felelős a területén tartózkodó hajléktalanok ellátásáért: saját választópolgáraik érdekeire hivatkoztak, amikor azt ígérték, hogy kerületükben éppenséggel nem lesz hajléktalanszálló.

A válságkezelésért viselt felelősség körüli vita másodszor az önkényes lakásfoglalók kapcsán robbant ki. A főpolgármester 1990. november 30-i levelében azt javasolta a kerületeknek, hogy használják ki a jogszabály kínálta lehetőséget, és az önkényeseket legalább átmenetileg egy másik szükséglakásban helyezzék el. Az új kerületi önkormányzatok azonban mindenekelőtt szabadulni igyekeztek „saját” önkényeseiktől, és a főpolgármester ajánlását olyan felelőtlen lépésként értékelték, ami a lappangó feszültségeket nyílt válsággá mélyítheti.

A főváros vezetői igyekeztek nyomást gyakorolni a kerületekre annak érdekében, hogy az átmenetinek ítélt időszakban fennmaradjon, tovább működjön a lakáselosztás, -kiutalás korábbi gépezete. Arra törekedtek, hogy a kerületek előzetes szándékaik ellenére 1991-ben mégiscsak készítsenek névjegyzéket. Sikerült megakadályozniuk a „korlátozott területi érvényű” lakáspályázatok jogszabályellenes gyakorlatának elterjedését. A főváros nyomásának volt köszönhető az is, hogy a kerületek – minimálisra szűkült elosztási gyakorlatukban – továbbra is prioritást biztosítottak az egykori népgazdasági tervek lakáselosztási programjai által kiemelt családoknak.

A készülő fővárosi törvény – fővárosi szintű „lakáspolitikát” fenyegető – árnyékában kezdődtek meg a fővárosi privatizációs rendelet előkészítő munkái 1991 tavaszán. A két jogszabály előkészítése – mintegy versenyt futva egymással – párhuzamosan folyt. A főváros arra próbálta ösztökélni a kerületeket, hogy állítsák le a lakáseladásokat, és várják meg, amíg a fővárosi lakáskoncepció eligazítást ad számukra. A Városháza törekvései nem voltak teljesen eredménytelenek. A belső kerületek többségében ekkor még csak a kijelölések történtek meg, ám az eladási ajánlatokat még nem küldték ki. Több helyen sikerült rövidebb-hosszabb ideig tartó de facto moratóriumot teremteni.

Budapest Főváros Közgyűlésének 15/1991. (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete formálisan az „ingatlankezelő vállalatok kezelésében lévő állami házingatlanok eladásának feltételeiről szóló 5/1989. (VIII. 31.) sz. fővárosi tanácsi rendelet” módosítása volt. A jogszabály legfontosabb tartalmi változása az volt, hogy a házingatlanok vételárának megállapításakor mindenekelőtt a műszaki és beköltözhető forgalmi értéket veszi alapul. Emellett jelentős vételárkedvezményt ad abban az esetben, ha a vevő a lakás bérlője, és figyelembe veszi a bentlakó ténylegesen meg nem térült ráfordításainak hatását. Eltérően azonban a korábbi gyakorlattól, a rendelet nem veszi figyelembe az épületek életkorát.

A rendelet szerint az önkormányzat a házingatlanok értékesítéséhez tételes, összetevőire bontott értékbecslést készít vagy készíttet, amely a házingatlan beköltözhető forgalmi értékét tartalmazza. Ha a vevő a bérlő, vagy a vele egy tekintet alá eső személy, akkor a vételár a beköltözhető forgalmi érték 30-50%-kal csökkentett összege lehet.

A Fővárosi Közgyűlés 1991. június 27-én fogadta el a rendeletet, ekkorra azonban már gyökeresen megváltoztak a főváros és a kerületek kapcsolatának, illetve a lakásprivatizációval kapcsolatos döntéshozatalnak a jogi feltételei. Az Országgyűlés 1991. június 12-én fogadta el a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvényt, amely július 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A Fővárosi Önkormányzat tehát a törvény megalkotását követően, de hatálybalépését megelőzően fogadta el saját privatizációs rendeletét. A köztársasági megbízott 30 napon belül megtámadta a fővárosi jogszabályt, és ez a lépés nyitánya lett az ingatlanvagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog, illetve az önkormányzati szuverenitás feletti állandósult jogértelmezési vitának.

A fővárosi jogalkotók abból indultak ki, hogy a lakásgazdálkodással és a lakások elidegenítésével kapcsolatos jogszabályok tekintetében 1990 óta rendkívül visszás, bizonyos értelemben alkotmányellenes gyakorlat uralkodik. Egyrészt az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény révén megvalósult a házingatlanok önkormányzati tulajdona, amit az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény megerősített, illetve konkretizált. Ugyanakkor változatlanul hatályban maradtak azok a régi, mostanra végképp anakronisztikussá vált jogszabályok – mindenekelőtt az 1/1971. (II. 8.) korm. rendelet és a 32/1969. (IX. 30.) korm. rendelet –, amelyek ellentmondásba kerültek az új, magasabb szintű jogszabályokkal. Az ellentmondás mindenekelőtt abból fakad, hogy a változatlanul hatályos kormányrendeletek szükségképpen csorbítják az önkormányzati szuverenitást. A főváros vezetői szerint az is tarthatatlan, hogy alacsony szintű jogszabályok rendelkezzenek egy olyan súlyú kérdésről, mint amilyen a lakásgazdálkodás. Ezt a fonák helyzetet csak egy megalkotandó lakástörvény lenne képes feloldani.

A fővárosi privatizációs rendelet indoklása arra hivatkozik, hogy a többször módosított 32/1969. (IX. 30.) korm. rendelet 7. § (2) bekezdése felhatalmazást ad, hogy „a tanácsi házkezelési szervek által kezelt ingatlanok esetében tanácsrendelet az ingatlanok vételárának megállapítására vonatkozó szabályoktól a jogszabályban megállapított keretek között eltérhet. Az eltérési lehetőségeket a Fővárosi Tanács 5/1989. (VIII. 31.) sz. rendelete határozta meg – de csak nagyon szűk keretek között. Ez indokolja a jogszabály lényeges módosítását abból a célból, hogy az önkormányzatok a házingatlanok vételárát azok reális piaci értékét figyelembe véve maguk állapíthassák meg. Ehhez – mivel a Fővárosi Tanács jogutódja a Fővárosi Önkormányzat – fővárosi önkormányzati döntés és rendelkezés szükséges.” A Fővárosi Közgyűlés tehát csupán egy korábbi fővárosi tanácsi rendeletet módosított, és erre mint jogutódnak kizárólagos hatásköre volt. A rendelet a fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény hatálybalépését megelőzően született, és ekkor még nem volt jogi akadálya annak, hogy a főváros – a rendelet indoklása szerint – az önkormányzati házingatlanok elidegenítésének módját, eljárását, a vételár-megállapítás módját keretjelleggel szabályozza a fővárosban.

A kerületi önkormányzatok nem elsősorban a fővárosi lakásprivatizációs rendelet tartalmát vitatták, hanem azt vonták kétségbe, hogy van-e joga a fővárosnak rendeletet alkotni a kerületi tulajdonba került házingatlanokra vonatkozóan azt követően, hogy megszűnt az ingatlanvagyon feletti rendelkezési joga. Az 1991. évi XXIV. törvény megszüntette a főváros irányítási jogát, megállapította, hogy a főváros, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok alapjogaikat tekintve egyenlőek. A fővárosi kerületi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan gyakorolja a települési önkormányzatokat megillető feladat- és hatásköröket. Az 1991. évi XXXIII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése pedig úgy rendelkezett, hogy „…az ingatlankezelő szervek kezelésében álló lakóépület… a bennük lévő állami bérlakások és állami tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek… a települési önkormányzat tulajdonába kerülnek. Az épület a törvény hatálybalépésének napjától fogva a fekvése szerinti községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonába kerül.” E törvények hatálybalépését követően a fővárosi privatizációs rendelet került ellentmondásba az új, magasabb szintű jogszabályokkal.

A jogértelmezési vita rendkívül fonák, mivel az önkormányzatokról szóló törvények valójában minden más, alacsonyabb szintű jogszabállyal ellentmondásba kerültek. Az eltérő érdekű felek azonban szükségképpen egyoldalúan értelmezik a helyzetet. A fővárosi vezetés rámutat az új törvények és a kormányrendeletek közötti ellentmondásra, de nem kívánja „észrevenni”, hogy az 1991. évi XXIV. és XXXIII. törvények hatálybalépését követően nem sok alapja maradt a fővárosi privatizációs rendelet jogérvénye hangoztatásának. Ezt hangsúlyozzák a kerületi önkormányzatok is, ők viszont a 32/1969. (IX. 30.), illetve az 1/1971. (II. 8.) korm. rendeletek változatlan hatálya mellett érvelnek. Rámutatnak arra, hogy az 1991. évi XXXIII. törvény 2. § (7) és (8) bekezdése szerint „Az önkormányzati tulajdonba kerülő… lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elosztására, bérletére, bérére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat külön törvény állapítja meg. A… törvény hatálybalépéséig a jelen törvény hatálybalépésekor hatályban lévő jogszabályok rendelkezései – módosításuk lehetőségének érintetlenül hagyása mellett – változatlanul irányadóak.” Ezt a jogszabályhelyet a kerületekben többféle módon értelmezik:

– Azok, akik szükségesnek tartják önálló helyi lakásprivatizációs rendelet megalkotását, úgy értelmezik az említett jogszabályhelyet, hogy az – utalva a 32/1969. (IX. 30.) korm. rendelet 7. § (2) bekezdésére – éppen a kerületi önkormányzatoknak (és semmiképpen sem a Fővárosi Önkormányzatnak) ad lehetőséget arra, hogy az ingatlanok vételárának megállapítására vonatkozó szabályoktól eltérjen.

– Azok, akik a régi feltételek melletti gyors privatizációban érdekeltek, úgy értelmezik a hivatkozott jogszabályhelyet, hogy az a lakástörvény megalkotásáig kifejezetten megtiltja az önkormányzatok számára azt, hogy helyi lakásprivatizációs rendeleteket alkossanak. Mivel a köztársasági megbízott is ezt a jogszabály-értelmezést osztja, a helyi érdekek és a kormányzati lojalitás által egyaránt kötött MDF-es önkormányzati képviselők több helyen összerezzentek. A helyi érdekek azonban a legtöbb helyen számukra is súlyosabbak, mint a „nagypolitikai” pártfegyelem reflexe.

A kaotikus jogi szabályozás végeredményben a kerületek számára tette lehetővé azt, hogy érvényesítsék saját – mindenekelőtt fejlesztési érdekeik diktálta – akaratukat. Ez egyben a fővárosi szintű „lakáspolitikai” törekvések kudarcát is jelentette. A főváros véglegesen huszonkét eltérő érdekű településre bomlott.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon