Skip to main content

Kipontozott részek izgalma

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Sütő az Új Élet főszerkesztője, amikor a följegyzések elkezdődnek. Kacsó Sándor példáját idézi (május 22.), amit még sokan mások is idéztek akkortájt, akik írtak vagy szerkesztettek. „Hogyha csak tenyérnyi papírod van, arra is írnod kell.” A lap, újság, írott szöveg léte lényegesebb, mint tartalma, melynek esendősége mindenkor menthető a cenzúrával. De nemcsak a szerkesztők, írók vélekednek emígyen, hanem az egész szellemi, sőt mindennapi életet áthatotta egyfajta metaforikus szemlélet. „Itt és most”, a „lehajtott fejű fűszálat nem vágja a kasza”, „túlélni bármiképpen”, „tegyük, amit lehet, s ne foglalkozzunk azzal, ami kellene, mert az megvalósíthatatlan”… Nem az élet minősége, hanem puszta megléte és heroikus megtartása a fontosabb. A Ceausescu-éra Romániájában valószínűleg minden idők egyik legmetaforikusabb szelleme honolt. Mert hogyha már a valóság egyre szűkösebb, akkor vesztett tágasságát a metaforában lehet keresni.

A szóban forgó metafora az élet közvetlen értelmezésére szolgál, s ebbéli, közvetlen, valósághoz tapadt minőségében válik aztán az irodalom, a politika, az ideológia nyelvévé, s hatja át, fogja egybe a kifejezésformák sokaságát. Ugyanakkor azonban, érdekes, nemigen tudott „Nagy Metaforává”, műfajteremtő erővé válni. A Ceausescu-diktatúra alatt nem jött létre a mindenkori diktatúrák olyan ábrázolása, amilyen mondjuk a Gabriel Garcia Marquezé. Más oldalról a tapasztalat is valahogy föloldódik a közvetlen metaforában, s nem születik olyan leírás, mint amilyent mondjuk Otto Klemperer adott a Harmadik Birodalom nyelvéről vagy Hannah Arendt a totalitarianizmusról. Nicolae Ceausescu csúfos bukása után nem került elő az asztalfiából, almáriumból, híúból a Mű, amelyik magyarázatát adta volna, maradandó elemzését annak, ami a 35 év alatt történt. (Maga Sütő András darabjaiban kétségtelenül próbálkozott. Sikerét majd a Schopenhauer által emlegetett 50 éves távlat igazolhatja.)

Mindez azonban a legelső megközelítés, s csak teljesületlen elvárás. A metaforának – mint már a fentiekből is talán érzékelni – társadalomfilozófiai értelme volt, van, mind a mai napig.

A metafora két szinten is kínálja az elméletalkotás kiindulópontját:

1. a politizálás rejtett formája;
2. nyelv (a 70-es évek vitáinak keresztségében a „metanyelv” nevet nyerte).

A közélet szereplői, de mások is – a diktatúra amolyan mindennapi tapasztalataként – azt észlelték, hogy a rendszer mint ellenségeset minden politikai megnyilvánulást elnyom, ilyeneknek tehát nincs is semmi értelmük. De minden olyan beszéd is betiltatik, amelyik akár a legtávolabbról is politikai beszédre emlékeztet. A metafora így kommunikációs szükségszerűség, amellyel meg lehet kerülni a politikai szférát úgy, hogy közben az a kellemes, bátorító illúzió is támadhat, mintha mégis politikaiul szólnánk. A diktatúra nyelvi kijátszása politika fölötti kvázi-politikai világot teremt, a politikai sugallatok játszi terét. (Nagyon fontos legalább itt, e zárójelben megpendíteni, hogy a metaforikus beszéd keletkezésének ez a magyarázata történelmileg nem igazolódik: a Trianon után kialakult irodalmi transsyilvanizmus már a metaforának, mítosznak melegágya volt. Sőt a kérdések itt megfordíthatóak: előbb volt a nyelv, majd jött ennek egyik értelmezése, az, hogy ezért a nyelvért a diktatúra a felelős.)

Ezek után a metafora már mint önálló nyelv szerepel, saját magát generálva és továbbértelmezve, független létezőként. Ilyen kifejezésekkel illették a jelenséget azok, akik gondolkodtak felőle: „öngeneratív esszé”, „szöveggeneráló értelmiség”… (Megjegyzem, mindez a román szellemi közegben is érvényesnek látszik.)

A metaforának ebből a két jelentéséből igazán csak az utóbbi elemzése haladt valamennyit is előre. A 60-as évek végétől, de még inkább a 70-es évek közepén – a magyarországi Lukács-iskola és szociológia hatására is – Bretter György és a körülötte kialakult iskola ideológiai kritikai programja vállalkozott arra, hogy a metaforikus nyelvhasználat kisebbségideológiai fontosságát, helyét megmutassa. Az azonban mind a mai napig föltáratlan, hogy a metafora miként helyettesíthette a politikát, illetve ami valószerűbb, a politizálás összes jellegzetessége hogyan szívódott föl, szűnt meg a metaforában. Miként lényegítette át a metafora a politikát? Mit jelent ez a mondat, és milyen társadalomfilozófiai megállapításokra ragadtat?

Sütő András jegyzetei erről is szólnak. Megidézem tehát ezeket a Naplóhoz hasonlóan, töredékes formában.

Végestelen-végig


Majdnem mindegyik följegyzés az üldözésről-megfigyelésről, követésről, lehallgatásról, behívásról, szekusokról, fülesekről, belügyérekről, följelentésekről, besúgásokról, provokátorokról szól. Az élet ebből áll – mondja a Napló. Ez a „kút”. (Lásd július 7-i bejegyzés és az erről írottak). Nem is látni innen politikai kérdéseket, csak ezek közvetlen kihatásait, jobban mondva becsapódásait a közvetlen egzisztenciába.

június 16.

Nincs bejegyzés. Nagy Imre temetése egyszer, június 28-án kerül szóba, csupán egy abszurdoid helyzet miatt, még csak nem is önmagáért vagy kiemelt politikai-történelmi jelentősége okán. By the way jön egy jégszekrényjavító, aki elmeséli, hogy Eminescu-szobrot kellett őriznie június 16-án. A Securitate nagyobb fontosságot tulajdonít a temetésnek, mint Sütő. (Nem állítom, hogy ez az észrevételem túlságosan sportszerű lenne, holmi naplóbejegyzések olvastakor. De hát az elkövetkezendők szívszaggató fényében talán elnézhető nekem…)

július 7.

Kádár János halála. „Sok-sok éven át a hozzánk ellátogató magyarországiak versengve dicsérték az ő Jani bácsijukat. A kút mélyén dideregve irigykedéssel hallgattuk őket. Ez részint meghatározta az ottani ellenzékiekről alkotott véleményünket is.”

De legyünk hűek a szöveghez, melyben ez is áll: „Ám a tökéletes elnyomás állapotában túlbecsültük a tökéletlen elnyomatás eredményeit. (Vajon mire véljük az „elnyomás” és „elnyomatás” közötti különbséget? Fogalmi vagy érzelmi, netán sitilisztikai eltérés? Az „elnyomatás” mindenesetre tá-volságtartóbb, meghatározatlan kifejezés, mint a nyers „elnyomás”.) Mégis, jól föl kell vésnünk Sütő első szavait, mert – kivéve a kutat – pontosan leírják a romániaiak viszonyát Kádár Magyarországához Kádárhoz. A romániai magyarok szerint egyetlen ponton volt igazán támadható a Kádár-rendszer: nemzetiségi politikájában, Erdély-politikájának vérszegénysége miatt. Ám ez a támadhatóság sem jelentkezett különösen élesen: a kolozsvári magyar konzulátus fölállítása, a Kádár–Ceausescu-találkozó Debrecenben 1977-ben, majd a Szűrös Mátyás-féle új politikai irány jelentkezése a ’80-as évek elején, időről időre meg-megújították az irracionális, a politikai logikából aligha fakadó reményeket. „Valahol, valakik mégiscsak védelmeznek bennünket”, s a kádári Magyarország látszólagos sikerei csak fölerősítették ezt az álombéli gondolatot. (Az április 30-i bejegyzésben például az áll, hogy „OTT”. „Egy európai jogállam körvonalait észlelni. Tisztességes és tehetséges államférfiak egész sora tűnt föl.” OTT, így, csupa nagybetűvel, nyilván Magyarország. Hogy kik is a tehetséges és tisztességes új államférfiak a már-már-majdnem-jogállamban? Sajnos nem tudjuk meg, mert fránya kipontozás takarhatja a neveket és konkrétumokat.) És ugyanezt az álombéli gondolatot fölerősítette egy illyésgyulás-csoórisándoros, népnemzeti-táncházas-annabálos, erdélybarangolásos-feketetóivásáros hátizsákos-hálózsákos-bokályos hangulat is, valamint ennek ideológiája, az irodalmi nacionalizmus. (Ami a metafora természetes közegévé vált.)

Általában

Példa a politikai véleményre: „Égzengés a világpolitikában. (Balti államok, Prága stb.)”

augusztus 27.

Hosszas féregnyűvés – poloskák fölkutatása és kiirtása – után a naplóíró megosztja tapasztalatait Király Károllyal, akinek első ötlete, hogy az államelnöknek kellene elküldeni a bizonyítékokat, maradványokat. (Nicolae Ceausescunak… hátha megbánja?)

augusztus 28.

A kipontozott rész így fest: „Nem olyan az idő (…)” Még pont sincs. (Nagy baj van, esőre áll.)

április–november

A Napló, valahol az elején (május 7.), egy Sinkovits Imre által a Kossuth rádióban fölolvasott nyílt levéllel, ennek hatásaival foglalkozik. Aztán Sütő András lemond az Új Élet főszerkesztőségéről. És lassan-lassan radikalizálódik. Ahogy a közvetlen egzisztenciális szorítás enyhül, a tét mind kristályosabban politikai; ahogy az ellenállás dacossága oldja az élet egyszerű védelmezésének vak görcsét, úgy lesz a Napló mind ironikusabb, távolságtartóbb, szórakoztatóbb és hatásosabb. A poloskák leszerelése és a Vincze Jánoshoz – A Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Országos Tanácsának ügyvezető alelnökéhez – írt tiltakozó levél után igazán élvezetes olvasmány a Napló. Az irodalmias panaszkodást fölváltja a fölháborodás irodalma. Tegyük hozzá, hogy ez a lassú fölszabadulás 1989 októbere környékén válik igazán érzékelhetővé. Ez az az időpont, amikor Nicolae Ceausescu újrajelölése az RKP főtitkári posztjára indulatokat kavart Romániában, és ekkor nyilvánult meg talán először az a politikai elhatározás, hogy Ceausescut meg kellene buktatni. Ez most még csak politikai hangulat, de kétségtelenül politikai.

november 12. hajnalán

A G. rövidítése Tamás Gáspár Miklóst takarja. A naplóíró most végre olyan igazi gyűlölettel izzik föl, amilyent még a szekusok sem váltottak ki belőle. Ezen a novemberi hajnalon, jó hónappal az ekkor előre nem sejtett események előtt, az író T. G. M. 1983-as Látóhatár-béli interjúját olvassa. T. G. M. az erdélyiséget határozza meg, és ez az, ami nem tetszik a naplóírónak.

Ám itt van az a pont is, ahol visszakanyarodhatnánk mélyértelmű fejtegetéseinkhez, sajnos azonban a Napló is hirtelen véget ér.

A kötetet a marosvásárhelyi események néhány dokumentuma zárja. Akinek pedig ennyi is sok a politikából, az utolsó oldalakon keresztrejtvényt talál.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon