Skip to main content

Komolyzenei látlelet II.

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A változó közszolgálatiság kihívásaira adott brit és magyar válasz a BBC3 és a Bartók rádió műsortervének tükrében

A klasszikus zenei rádiók a médiapiac talán legbizonytalanabb státusú, legtöbb problémával szembesülő szereplői – tevékenységük és funkciójuk az utóbbi évtizedek társadalmi, politikai és gazdasági változásainak hatására két alapvető szempontból is megkérdőjeleződött. A XX. század végére ugyanis a klasszikus zene intézményrendszere mellett a közszolgálatiság eszméje is válságba került. A közszolgálati médiának komoly ideológiai, politikai és technológiai problémákkal kellett szembesülnie az elmúlt két évtizedben, a téma kapcsán kialakult vitában még a közszolgálatiság fenntartásának szükségessége is megkérdőjeleződött. Mára nyilvánvalóvá vált: a digitális kor komplex, egyre inkább kereskedelmi alapokon működő médiapiacán való érvényesüléshez elkerülhetetlen a közszolgálati média szerepének újraértelmezése. Jelen dolgozatban azt vizsgálom, hogy a közszolgálatiság és a klasszikus zenei intézményrendszer átalakulása milyen hatással volt a brit és a magyar klasszikus zenei rádiózásra, és ezek a változások milyen műsortervbeli módosításokat, átalakításokat tettek szükségessé. Először azonban röviden áttekintem, hogy Nagy-Britanniában a klasszikus közszolgálatiság-fogalom hogyan alakult át az 1920-as évektől, illetve a közszolgálatiság mai helyzetét, szerepét vizsgálva számba veszem, hogy a közszolgálati médiumoknak milyen kihívásokkal kell szembenézniük napjainkban.

1. Változó közszolgálatiság

A British Broadcasting Corporation (BBC) által kidolgozott közszolgálatiság-koncepció Európa legtöbb országa számára még ma is mintaadó. Igaz ugyan, hogy a közszolgálatiság hagyományos értelmezése a BBC-vel teljesen összefonódott, ez nem jelenti azonban azt, hogy a közszolgálatiság koncepciója nem változott, fejlődött Nagy-Britanniában.1 A két világháború közti időszakban a közszolgálatiság fogalmához egyrészt a BBC 1927-ben kiadott Királyi Chartája által rögzített hármas célkitűzés, a „information, education, entertainment” (tájékoztatás, nevelés, szórakoztatás), másrészt a BBC első vezérigazgatójának, John Reithnek a nevéhez fűződő fogalompár – „education and elevation” (nevelés és felemelés) – kapcsolódott. A hagyományos koncepció szerint tehát a közszolgálati média információval látja el a lakosság széles rétegeit, a köz ízlésének nevelésére törekszik, és még szórakoztat is, valamint legfőbb feladata, hogy közönségét „felemelje”, azaz szellemét csiszolja, és látókörét szélesítse.

Az eredeti elképzeléseknek megfelelően a közszolgálati média kulturális szerepe igen szerteágazó volt. Feladatul tűzték ki, hogy iskoláknak szóló műsorokkal, nyelvleckék sugárzásával részt vállalnak a fiatalok szocializációjában, és „minőségi” műsorokkal igyekeznek formálni a közízlést – ehhez kapcsolódott a BBC normaképző, -közvetítő, -megőrző szerepének hangsúlyozása. A legfontosabb törekvések közé tartozott továbbá, hogy a közszolgálati média a hagyományok – a bevált társadalmi, politikai, kulturális tudás- és szabálykészlet – megőrzése és ápolása, valamint a közgondolkodás kikristályosítását szolgáló diskurzuszóna biztosítása által egyfajta integráló erőként lépjen fel.

A BBC vezetői a rádióhallgatást komoly, jól irányított tevékenységgé igyekeztek formálni. A közönséggel kapcsolatos stratégiájukat legjobban az előíró magatartás jellemezte, azaz a BBC-nek magas minőségi színvonalú produkciókat kellett kínálnia annak alapján, hogy mire van szükségük a hallgatóknak, és nem azt követve, hogy mit akarnak valójában hallani. A műsorpolitika a „mixed programming” (vegyes műsorszerkezet) elvét követte: a műsorszámok rendjének kiszámíthatatlanságával igyekeztek rábírni a hallgatót arra, hogy folyamatosan figyelemmel kövesse az adásokat. A BBC feladata volt az is, hogy nevelje a közízlést és a közerkölcsöt. Ennek szellemében a világháború előtti közrádióban azt is fontosnak tartották, hogy „a bemondók kulturált, tapasztalt és művelt férfiak legyenek, erkölcsös életet éljenek, az angolt délkeleti kiejtéssel beszéljék, és szmokingot viseljenek, amikor a mikrofon elé ülnek”.2

A 2. világháborút követő időszakban két olyan jelenséggel kellett szembenéznie a vezetőségnek, melyek megrendítették a BBC pozícióit, és egyben máig tartó válságának kezdetét is jelentették. Egyrészt a televíziós adások népszerűsége jelentős növekedésnek indult, másrészt egyre több angolul sugárzó illegális rádióállomás lépett működésbe. Nagy részük a közszolgálatitól lényegesen eltérő kereskedelmi műsorkoncepciót – a „music and talk” receptjét – követte, mely a zene (főként könnyűzene) dominanciájára, kvízműsorok, rövid hírek és a legfontosabb tudnivalók minimumának sugárzására épült. Ezek a könnyű, szórakoztató programok abban is különböztek a korábbi műsoroktól, hogy jóval aktívabb részvételre ösztönözték a hallgatókat. Az állam műsorszolgáltatási monopóliumát a kereskedelmi rádiók mellett a Nyugat-Európában a 60-as évek végén és a 70-es évek elején megjelenő közösségi, azaz nem nyereségérdekelt rádiók is veszélyeztették – a helyi vételkörzetű állomások az országos elvárásoknak eleget tevő BBC-vel szemben tökéletesen ki tudták elégíteni a közösség helyi hírek iránti igényét. Mindez oda vezetett, hogy az egykor monopolhelyzetben lévő BBC műsorait 1966-ban a lakosságnak csupán 55%-a hallgatta.

A korábbi normatív koncepció helyett így a létező szükségletek kielégítése került a középpontba, a BBC felhagyott az irányítás korábbi intenzitásával. Az új programtervben a zene aránya nőtt, az egyes csatornák profilja tisztult, és a vegyes műsorszerkezet háttérbe szorult. A változtatások ellenére a 1960-as évektől a BBC-t egyre több kritika érte. A bírálók többek közt azt kifogásolták, hogy a társadalom fősodrának nézőpontjából ábrázolja a világot, nem vesz tudomást arról, hogy az egységes kultúra helyét szubkultúrák sokasága vette át, valamint minőségértelmezése is elavulttá vált: a fogalom már nem a „kiállja az idők próbáját” definícióhoz, hanem ahhoz a posztmodern megközelítéshez kapcsolódott, mely a változásban és sokszínűségben rejlő minőséget hirdeti.

A közszolgálati médiát elsősorban tehát azért érte sok bírálat, mert lassan reagált a társadalmi, politikai és kulturális változásokra. A BBC vezetőinek ismét újra kellett értelmezniük az intézmény szerepét: az új felfogás szerint a közszolgálati média a változó társadalom és kultúra tükre kell, hogy legyen, legfontosabb feladata pedig a társadalom legkülönbözőbb szegmenseinek reprezentációja. A hagyományos műsorokat tehát átstrukturálták, új szemléletű műsorokat indítottak, és újradefiniálták a hallgatók szerepét a médiában (a passzív befogadókból aktív résztvevők lettek). Ennek hatására a különféle rádiótípusok közti határok egyre inkább elmosódtak, az „easy listening” típusú műsorok átvételével a tömegkultúra termékei és azok fogyasztása legitimmé vált, és a paternalista hangnemet felváltotta, illetve kiegészítette a magánadók dinamikus, közvetlen stílusa.

Az új elgondolás tehát többféle folyamatot is elindított, melyek eredményeképpen a BBC műsorai ma három különféle gyökerű hagyomány együttes hatását tükrözik: a kereskedelmi rádiók keresletorientált műsorpolitikájáét, a közszolgálatiság reithi koncepciójának hagyatékáét és a közösségi rádiók helyi-kisebbségi elkötelezettségének örökségéét. A közszolgálati műsorszolgáltatás modern koncepciója azonban több szempontból is ellentmondásos, ugyanis különféle, gyakran egymással versengő vagy egymást lényegében kizáró célokat fogalmaz meg. Ennek jó példája, hogy – mivel a korábbinál árnyaltabb társadalomképre épül – a társadalom különböző csoportjainál a közös vonások mellett felismeri a sokszínűséget, ugyanakkor integrációs szerepéről nem mond le. Ugyanígy tevékenységének, helyzetének paradoxonát mutatja, hogy egyszerre igyekszik alkalmazkodni a piac törvényeihez, és megtartani közintézményi státusát.

Ez az ellentmondásos szerepkör az oka annak, hogy a közszolgálati média ma a világ legtöbb pontján komoly ideológiai, politikai és technológiai problémákkal szembesül. Az ezzel kapcsolatos kutatások elsősorban azt vizsgálják, hogy hogyan érvényesülhet a közszolgálatiság filozófiája a digitális kor mindinkább kereskedelmi alapon működő médiapiacán, hogy hogyan változik a közszolgálatiság értelmezése a különböző országok audiovizuális rendszerében, a közszolgálati médiumok hogyan próbálnak megbirkózni azzal a feloldhatatlan ellentmondással, amely a kereskedelmi célok és elvárások, valamint a közszolgálati értékek között feszül, és hogy kik számára és milyen érvek alapján élvezhet legitimitást a közszolgálati média a XXI. században. A közszolgálati média jövőjét veszélyeztető tényezők közül a 2000 júniusában, az albertai Banff Centre-ben megrendezésre került konferencia résztvevői szerint3 a technológiai változások, a kiéleződő piaci verseny, a médiumok növekvő specializációja és ezzel egyidejű felcserélhetősége, valamint a folyamatos és megbízható anyagi támogatás hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Néhány elemzés ennek ellenére a korábbi válsághelyzet lezárulásáról beszél, és kedvező tendenciákról számol be, alapvetően tehát bizakodó a közszolgálatiság jövőjét illetően.4 A fent említett konferencia előadói is egyértelművé teszik, hogy szükség van a közszolgálati médiára, hangsúlyozzák azonban – és ezt szerintük a közszolgálati médiumok vezetőinek és műsorkészítőinek is be kell látniuk – , hogy már nem játszhatja ugyanazt a szerepet a digitális kor zsúfolt, globális világában, mint amit a XX. század elején játszott. Ezt támasztja alá többek között az is, hogy az utóbbi időben az ezzel kapcsolatos viták sem a közszolgálatiság hagyományos eszméi körül folynak – a diskurzus középpontjában inkább a támogatás folyamatos biztosítása, a versenyképesség megtartása és a nézettségi/hallgatottsági mutatók javításának lehetséges eszközei állnak. Márpedig a közszolgálati média akkor őrizhet meg valamit is korábbi jelentőségéből, és akkor gyakorolhat befolyást a versenytársakra, ha új szolgáltatások vállalása és a piaci elvárásoknak való megfelelés helyett inkább klasszikus szolgáltatásainak megtartására összpontosít. Az egyre komplexebbé váló médiarendszerben tehát csak akkor találja meg a helyét, ha ragaszkodik az alapelveihez, ugyanakkor képes a folytonos megújulásra.

Nagyrészt folyamatos megújulási készségének köszönhető, hogy a BBC még ma is megkerülhetetlen, irányadó szereplője tudott maradni a médiapiacnak. A föntiekben már vázolt megváltozott körülményekre (kereskedelmi műsorkoncepció megjelenése, technológiai újítások, piaci verseny stb.) mindig változtatással reagált, igyekezett újraértelmezni önmagát. Számos felmérést indított azzal a céllal, hogy kiderítse, a közönség igényeit mennyire elégíti ki az általa nyújtott kínálat. A vezetők a vizsgálatoktól egy korszerű, rétegigényeket kielégítő, versenyképes, ugyanakkor a közszolgálatiság alapeszméiből nem engedő műsorstruktúra kialakítására vártak javaslatokat. A BBC legutóbbi nagyszabású, John Birt nevéhez kapcsolódó reformja mindazonáltal igencsak megosztotta a szakembereket. Joggal kérdezhetnénk, hogy a több metamorfózison átesett BBC történetében miért kap kiemelt helyet a 90-es évekbeli reform. Rácz Zsuzsa szerint5 az különbözteti meg a korábbi újításoktól, hogy míg azok nagyrészt „felületi” és a rendszer egy-egy összetevőjére vonatkozó intézkedések voltak, Birt célja a BBC átfogó megreformálása volt. Elsősorban arra törekedett, hogy a rendszer átstrukturálásával – később technológiai fejlesztésekre fordítandó – pénzt takarítson meg, és megteremtse a feltételeit annak, hogy a BBC a világ médiapiacának meghatározó kereskedelmi szereplőjévé váljon. A Birtöt ért támadások középpontjában azonban épp a kommercializálódási törekvések álltak: a bírálók szerint „a BBC piacképessé tétele egyben azt is jelenti, hogy az intézmény ethosza – és ezzel együtt hosszú távon az egész brit nyilvánosság szerkezete – át fog alakulni”.6 Az ellentábor tehát nem összefüggéseiben szemlélte, hanem elsősorban ideológiai szempontból bírálta Birt intézkedéseit, és csak az igazgató lemondása után jelentek meg olyan elemzések, melyek kimondták: Birtnek nem volt más választása, „vagy megpróbálja átformálni a közszolgálatiság mára elavultnak bizonyuló modelljét, vagy az eltűnik a süllyesztőben”.7 Ezt az alternatívát a zenei rádióknak is szem előtt kell tartaniuk – a koncepcióváltás és újragondolás szükségszerűsége a szintén válságban lévő komolyzenei intézményrendszer miatt a klasszikus zenei rádióknál talán a legnyilvánvalóbb. A következőkben arra keresek választ, hogy a több szempontból is megváltozott körülményekhez hogyan alkalmazkodott a BBC és a Magyar Rádió komolyzenei csatornája.

2. A közszolgálatiság és a klasszikus zenei recepció átalakulására adott válaszok

Norman Lebrecht a fentiekben említetteket kiegészítve azzal érvel a klasszikus zenei rádiók koncepcióváltásának szükségessége mellett,8 hogy a klasszikus zenei rádiók műsortervük elkészítésekor a zenei ízlés egyre szélesebb körűvé és heterogénebbé válását sem hagyhatják figyelmen kívül. Az a rádió, mely az új trendet követve vállalja a különbözőséget – mint a BBC3 –, kockáztatja ugyan, hogy régi hallgatóságának egy részét elveszti, cserébe azonban új, fiatalabb hallgatósággal lesz gazdagabb. A továbbra is fix kategóriákban, egymástól jól elkülöníthető zenei műfajokban gondolkodó rádiók – mint például a Classic FM – ilyen helyzetbe ugyan nem kerülhetnek, merev műsorstruktúrájukkal azonban az előrelépés, a fejlődés lehetőségétől automatikusan megfosztják önmagukat.9 Az alábbiakban a közszolgálatiság átalakulásának gyakorlati vetületével foglalkozom: a brit és a magyar klasszikus zenei rádió műsortervét négy fő témakörre bontva – a zenei kínálatot, a műsorterv koncepcióját, a csatorna, illetve a komolyzene népszerűsítésének kérdését és a célközönség összetételét érintve – vizsgálom. Ezt követően pedig áttekintem, hogy a változásokra – vagy éppen a változások hiányára – milyen szakmai, illetve hallgatói reakciók érkeztek.

Zenei kínálat

A BBC3 zenei kínálatának legfőbb sajátossága rendkívüli heterogenitása. A szerkesztők nem hagyományos komolyzenei műsorkoncepciót követnek, tehát nem szigorúan csak a „magas művészet” kánonjából válogatnak. Egyértelműen kirajzolódik a csatornának az a törekvése, hogy – szakítva a tradicionális közszolgálati elvekkel, az igényességet azonban továbbra is szem előtt tartva – a társadalom ízlésvilágának összetettségét tükrözze. A dzsesszt, a kortárs vagy a világzenét kedvelő hallgató ugyanúgy talál kedvére való műsort, mint a régizene-rajongó. A zenéket öszszeállító szerkesztők további érdeme, hogy a klasszikus zenén belül sem csupán a tradicionális koncertrepertoár műveit teszik műsorra, hanem a barokk kismesterek méltatlanul elfeledett darabjaitól a nagy komponisták ritkán játszott vagy szokatlan hangszerelésű művein át a holland kortárszenéig a legkülönbözőbb, kevésbé ismert zenei irányzatoknak, szerzőknek és műfajoknak is helyet adnak.

A Bartók rádió programterve ezzel szemben – látszólag kizárva a külvilágot és nem véve tudomást a körülötte zajló változásokról – néhány dzsesszműsortól eltekintve rendkívül homogén képet mutat. A zenei válogatások többségét nagy zeneszerzők népszerű műveiből állítják össze, és ritkán idéznek „második vonalbeli” komponistáknál is kevésbé ismert szerzőktől. A rádió programjában a dzsessz mellett kiemelt helyet kap az opera és az egyházzene, népzenei és kortárs zenei műsorokkal azonban alig találkozunk. Egy havonta jelentkező műsor (Mi újság a régi- és kortárszene világában) és két sorozat (Új magyar művek VIII. hangversenyciklusa a Fészek Művészklubban, Nyitott fül – kitáruló világ) ugyan foglalkozik napjaink klasszikus zenéjével – túlnyomórészt azonban csak magyar zeneszerzőkre fókuszálva. A Notturno üde színfolt a rádió műsorai közt: a mindennap éjféltől hajnali 6-ig sugárzott – egyébként a BBC munkatársai által összeállított – válogatás zenei anyaga hatalmas és változatos repertoárt ölel fel. A Bartók honlapján10 ezt a sokszínűséget – kissé meglepő módon – azzal magyarázzák, hogy „az adás politikától és CD-kiadóktól független”. A megjegyzés elgondolkodtató, és számos kérdést felvet a rádió műsorszerkesztési koncepcióját illetően – ezekre azonban ezen a helyen nincs módom kitérni. A Notturnóval kapcsolatban ide kívánkozik még egy sajnálatos tény: a műsor már csak a hajnali hallgatók számára elérhető – pár hónapja nem lehet újrahallgatni, illetve letölteni a rádió honlapjáról.

A műsorterv koncepciója

A BBC3 műsorai következetesen kialakított programba illeszkednek, a jól felépített struktúra lehetőséget ad a hallgatónak arra, hogy számítson bizonyos műsorokra. Ez bizonyára magától értetődőnek tűnik, a következő összehasonlításból azonban kitűnik majd, hogy az ebben az értelemben vett megbízhatóság mennyire fontos szempont, és hogy a műsorok összeválogatásán túl az értelmes és konzekvens elrendezés is milyen lényeges lehet. A BBC3 műsorainak egy jó része (11) minden hétköznap jelentkezik, ehhez a fix blokkhoz – mely egyébként a 24-ből 20 órát tesz ki – jönnek a hetente (26), a havonta (8) sugárzott műsorok és az alkalmi sorozatok. A Bartók rádióban is igen jelentős az állandó műsorok (illetve a fix tematikus egységek) aránya – hétköznap a 24-ből 15,5 órányi anyag képezi a program szilárd vázát –, és ezt 35 hetente és közel 25 kéthetente vagy havonta sugárzott műsor egészíti ki. Emellett azonban túl sok a stabil műsorok közé esetlegesen beékelt, rögtönzött címet viselő, összekötő szöveget, illetve a címen kívül legtöbbször bármiféle kapcsolatot – azaz minden koncepciót – nélkülöző zenei válogatás (pl. Népszerű szvitek, Fúvós melódiák, A kórusirodalom mesterműveiből stb.). A szerkesztők – ki tudja, miért – ragaszkodnak ahhoz, hogy ezeknek a „töltelékműsoroknak” mindig más címet adjanak. A „variációk egy témára” jellegű címadás két, a rádió által különösen kedvelt műfajnál – az operaáriáknál és a fúvós kamarazenénél – figyelhető meg a leginkább. Így Fülöp áriája például szerepelhet az Olasz operaáriák, a Don Carlosrészletek Verdi operájából, a Kováts Kolos énekel és a Magyar művészek operafelvételeiből című műsorokban. Ugyanígy variálható a végtelenségig a Rézfúvós kamaraegyüttesek felvételeiből, a Rézfúvós kvintettek játszanak, Rézfúvós kamarazene tematika is. Azért időzöm ilyen hosszan a cím-problematikánál, mert a címek szerepe az átláthatóság és a figyelem felkeltése szempontjából sem elhanyagolható. Egy keddenként sugárzott – egy-egy zenészt, illetve zeneiskolát bemutató – műsor például, a tartalomnak megfelelően, minden héten más címen jelentkezik – ezért aztán a Tudom, hogy mit tudok, illetve a Nagyon egyszerű lány vagyok címeket olvasva zavarba jön a hallgató: ez ugyanaz a műsor lenne? A semmitmondó Barokk muzsika és az igen suta Zenei emlékcsillámok pedig bizonyára kevesebbeket hoz lázba, mint az olyan ritka kivételek, mint a Mozart-kortársak szimfóniái vagy a Prometheus-zeneművek a mitológiai hős nyomán. Jobban átgondolt válogatásokra, színvonalas összekötő szövegekre és frappánsabb címekre lenne tehát szükség, és a helykitöltő összeállítások izgalmas zenei utazásokká válhatnának.

Míg a BBC3 programtervében az élő műsorok (és ezen belül is a beszélgetős műsorok) aránya rendkívül nagy, a Bartókon a koncertközvetítéseken és a híreken kívül szinte kizárólag csak a naponta jelentkező Muzsikáló reggel és a Muzsikáló délután megy élőben, és ez is csak annyiban érinti a hallgatókat, hogy betelefonálhatnak a zenei feladvány megfejtésével. Az interaktivitásról még annyit, hogy bár az élő műsoraiban a BBC3 sem igen ad teret a betelefonáló hallgatóknak – és ez önmagában a Bartókon sem volna baj –, a honlapján azonban több műsorhoz saját „message board” tartozik, ahol a hallgató online csatlakozhat a különféle témájú vitafórumokhoz. A rádiók internetes megjelenésére a későbbiekben még röviden kitérek, noha önmagában is elemzésre méltó téma volna.

Nagyon hasznos, ha egy programterv nem csupán átfogó, illetve egy-egy műsorra kiterjedő koncepcióval rendelkezik, hanem kisebb egységeket is igyekszik következetesen összekapcsolni, valamilyen közös témához kötni: egy következetesen felépített, informatív tematikus műsorsorozatban, illetve műsorhétben gazdag rádió esetében feltehetően sokkal inkább fenntartható a hallgatói érdeklődés, mint egy atomizált, egymástól teljesen elkülönülő adásokra épülő műsortervvel dolgozó rádiónál. Ezt a „témaközpontú” szisztémát követi a BBC3 is: a Composer of the week című, naponta jelentkező műsor egy-egy zeneszerző életpályáján és művein végighaladva a hét összekötőelemeként szolgál. A Morning performance címet viselő műsorban is gyakran jelenik meg a heti egység: ilyenkor a sugárzott koncerteket egy közös téma, apropó köti össze (pl. baletthét). Ugyanígy a gyerekeknek készült, minden hétköznap sugárzott Making tracks szerkesztői is igyekeznek tematikus zenei válogatásokat összeállítani. A Bartók rádió műsorszerkesztésére nem jellemző ez a fajta gondolkodásmód, és ugyan vannak műsorok, melyeknek a címében megjelenik ez az elgondolás (A hét zeneműve, A hét muzsikusa), ez azonban megint csak nem takar különösebb koncepciót. Csupán arról van szó, hogy a műsorokhoz kapcsolódóan – egy klasszikus mű elemző bemutatása, illetve egy művészportré – az analizált zenével és a muzsikussal még két ízben találkozhatnak a hallgatók a hét folyamán. A legtöbbször igen színvonalas, többrészes sorozatokkal kapcsolatban (pl. Összkiadás, Életmű-töredék vagy a régebben sugárzott Zenetörténet mindenkinek) ismét megjelenik a következetlenség problémája: az lenne az ésszerű, ha az egyes részeket azonos napokon, illetőleg azonos időközönként adnák le, ehelyett az egyes részek leadási időpontjainak kijelölése a legtöbb esetben minden konzekvenciát nélkülöz.

A BBC3 heti kínálatának további erényei közé tartozik, hogy a hétköznapok kötött műsortervéhez képest a hétvége programja változatosabb és rugalmasabb összetételű. Ugyanígy a naponta jelentkező műsorok mellett hétköznap rendkívül üdítően hat, hogy 16 és 17 óra között van egy olyan műsorsáv, mely minden napnak saját arculatot ad: a hétfő a színpadi és filmzenéké, kedden vokális zene van műsoron, szerdán az 1926 óta élő hagyományt követve élőben közvetítenek egyházi zenét, csütörtökön a régizene (és a historikus előadásmód) kerül terítékre, pénteken pedig örökzöld dzsessz-albumokból válogatnak.

A zenei műsorokon kívül mindkét csatorna sugároz kulturális – nagyrészt irodalmi – programokat is. A Bartók rádióban azonban szembetűnő aránytalanságot eredményez, hogy – bár az utóbbi időben érzékelhető némi változás ebben a tekintetben – az irodalmi műsoroknak még mindig viszonylag nagy hányadát a rádiójátékok és az archívumból előszedett versösszeállítások alkotják. Ez egyébként minden bizonnyal elsősorban annak a következménye, hogy a csatorna az eredeti elképzelések szerint zenei és kulturális műsorokat sugároz – vagyis a változó közszolgálatisággal együtt járó „arculattisztulás” a Magyar Rádióban még (?) nem hódított tért. A Bartókkal kapcsolatban a legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a fentiekben taglalt koncepcióhiány miatt számos értékes és nívós műsor vész el a hatalmas „műsordömpingben”. A Magyar Rádió a BBC-hez hasonlóan nagyon jelentős archívum birtokosa, mely aranybányául szolgálhatna átgondolt, igényes műsorok szerkesztéséhez. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény kihasználtsága azonban sajnálatosan csekély.

A csatorna, illetve a klasszikus zene népszerűsítésének kérdése

A komolyzene népszerűsítésével kapcsolatban két területet fontos megvizsgálni: egyrészt nyilván a kifejezetten ezt a célkitűzést szem előtt tartó műsorokat, másrészt a két rádióadónak a klasszikus zenéhez fűződő viszonyát, a műsorokban megjelenő – a megfogalmazást és a beszédstílust jellemző – hangvételt.

A brit rádióadót a zenei ismeretterjesztés rendkívül magas szintje jellemzi. A klasszikus zene népszerűsítése, letűnt korok kultúrtörténeti ereklyévé kövesedett zenéinek feltámasztása és elevenné, ismét időszerűvé tétele számos műsor törekvése. Így a már említett Composer of the week sem a zenetudományi kutatások legújabb eredményeiről számol be a vájt fülű szakmabelieknek, hanem elsősorban a komolyzene iránt érdeklődő, műkedvelő hallgatóknak szól. A hetente jelentkező Private passions című műsor vendégei (nem zenészek!) kedvenc zenéikről beszélnek – a kiválasztott muzsikákból aztán néhány részlet el is hangzik. Ez a fajta „kedvcsinálás” azért nagyon hasznos, mert a szájbarágós, iskolás módszerhez képest észrevétlenül, spontán módon hat, és egyrészt rendkívül szubjektíven, másrészt szakzsargontól mentes, közérthető nyelven szól a hallgatóhoz. A korábban már szintén említett, hétköznap délutánonként hallható Making tracks című műsor rendkívül fontos feladatot lát el: az egészen fiatal korosztályt szólítja meg. Játékos módon ismertet meg hallgatóival néhány rövidebb művet, melyeket általában egy közös téma (pl. a víztematika) fűz össze. A Discovering music címet viselő műsornak is a minőségi ismeretterjesztés a célja: hetente egy-egy kompozícióval kapcsolatban arra a kérdésre keres választ, hogy mi a titka, mitől mestermű.

A Bartókon szintén hetente jelentkező A hét zeneműve tulajdonképpen ennek a magyar megfelelője: az egyébként igényes és érdekes műsor időnként átlépi a zenei ismeretterjesztés és a zenetudományi elemzés közti – valóban nem túl markáns – határvonalat. A pár éve megszűnt, havonta sugárzott Neked szól! bizonyos tekintetben a brit Privat passions rokonműsora volt: egy gyerek beszélt kedvenc zenéjéről. Talán mert a szerkesztő kérdései nagyon szájbarágósak voltak, vagy mert a lámpalázas gyerekek általában igen természetellenesen beszélnek, a műsor – a jó alapötlet ellenére – túl iskolásnak és mesterkéltnek tűnt. A kéthetente jelentkező Gyerekpáholy a rádió új műsorainak egyike. A későbbiekben fel is csendülő, rövidebb lélegzetű színpadi művek cselekményét a gyerekek egy, a műsorfüzetben „mesemondóként” aposztrofált színész előadásában ismerhetik meg. Az ötlet ígéretes, azt, hogy a színpadi zenék iránti érdeklődést a gyerekek körében leginkább a történeten keresztül lehet felkelteni, a számtalan kiadásban megjelent operamesék sikere is igazolja. A Bartók rádió programtervében kevés kifejezetten ebbe a „népszerűsítő” kategóriába tartozó műsor szerepel, ezek közé tartozott a rádió legszínvonalasabb műsorainak egyike, Földes Imre pár éve sugárzott nagyszabású előadássorozata, a Zenetörténet mindenkinek. A neves zenetörténész főiskolások aktív közreműködésével, az egyes korszakok legjobb magyar kutatói és előadóművészei segítségével, közérthetően és őszinte lelkesedéssel ismertette meg hallgatóságával a zene történetének izgalmas fejezeteit. Az egyes részeket kéthetente adták le, sajnálatos módon azonban az előadásokhoz kapcsolódó zenei összeállítás csak hat nappal később került adásba, ami némileg problematikussá tette a sorozat követését.

Ehhez a témakörhöz tartozik a műsorterv változatosságának kérdése is, mivel az, hogy egy rádió kínálata mennyire sokrétű, és célkitűzései között milyen igények kielégítése szerepel, meghatározó lehet a csatorna hallgatottságát, népszerűségét illetően is. E tekintetben is a BBC3 bizonyul koncepciózusabbnak, hiszen jól látható a vezetők azon törekvése, hogy a csatornát a legkülönbözőbb érdeklődési körű és ízlésű emberek számára is élvezhetővé tegyék. A Bartók rádió látszólag nem tesz erőfeszítéseket annak érdekében, hogy műsorai ne csupán egy – főként az idősebb korosztályhoz tartozó – szűk kört vonzzanak, nem törekszik arra, hogy egy differenciáltabb műsorstruktúrával szélesebb hallgatói rétegeket szólítson meg.

A BBC3 – szakítva a korábban idézett szmokinggal és a paternalista hangvétellel – követi a kereskedelmi rádiók által megteremtett új trendet: műsorvezetőinek beszédstílusát dinamizmus és természetesség jellemzi. A műsorokat nem bemondók, hanem szerkesztők vezetik, akiknek avatott kommentárjai egyszerre informatív és szórakoztató kiegészítői a zenei összeállításoknak. A Bartók rádióban a személyi döntések több szempontból is vitathatóak. Egyrészt a rádió dolgozóinak – ezen belül a mikrofonnál ülőknek – a száma indokolatlanul nagy. Miért van szükség például a Muzsikáló reggel és a Muzsikáló délután című műsorokban szerkesztőre, műsorvezetőre és bemondóra is? A szerkesztői munka értelmetlen felosztása a rádiós hierarchia fenntartásának egyik legeklatánsabb példája. Ha valaki összeállít egy zenei listát, akkor nem egyszerűbb, logikusabb és zeneileg is indokoltabb, hogy ő maga írja és olvassa fel az összekötőszöveget is? Erre miért csak a délutáni műsor vezetőjének, a felelős szerkesztőnek van lehetősége? A másik komoly személyi probléma, hogy a rádió néhány felkészült, jó stílusú műsorvezetője mellett a legtöbb esetben szép beszédű, ám igen tájékozatlan bemondók vezetnek műsorokat. Az, hogy figyelmük kizárólag a kifogástalan artikulációra és a színészies, sőt, már-már patetikusnak nevezhető szövegmondásra korlátozódik, amellett hogy egy konzervatív, természetellenesen dagályos és ünnepélyes stílust eredményez, sokszor kellemetlen kiejtési hibákhoz (egy kedvenc példa: César Franck nevének angolos ejtése – „Szízör Frenk”) és a hozzá nem értésből fakadóan bosszantó szövegértelmezési tévedésekhez is vezet.

A célközönség összetétele

A csatornák népszerűsítő stratégiáival összefüggésben már esett szó a két rádió közönséggel kapcsolatos magatartásáról. A brit és a magyar komolyzenei adó közti eddig említett különbségek nagy része – többek közt a hallgatókkal való viszony különbözősége is – a kétféle közszolgálatiság-felfogásra vezethető vissza. A BBC vezetése belátta, hogy a televízió, a kereskedelmi és közösségi, később a digitális rádiózás megjelenésével, valamint a könnyűzene térhódításával egy klasszikus zenét sugárzó csatorna csak akkor képes életben maradni, ha átértékeli és újrafogalmazza céljait, továbbá a közszolgálatiságról vallott hagyományos elveit is a megváltozott körülményekhez igazítja. A magánadók megjelenésével az állami műsorszolgáltatók versenyhelyzetbe kerültek, és közönségmutatóik azonnali csökkenést jeleztek. Az alábbiakban közölt felmérésekkel nem a pontos adatok összevetése a célom (a mérések módszereinek, mintavételének különbözősége miatt nincs is erre mód), hanem csupán a tendenciák bemutatására törekszem.

Átgondolt, alkalmazkodó műsorstruktúrával, úgy tűnik, a közszolgálati rádiók is piacképessé tehetőek: míg egy 1996-os vizsgálat szerint11 Nagy-Britanniában a BBC adóinak hallgatottsága összesen 49%-ot tett ki, a RAJAR (Radio Joint Audience Research) által végzett legfrissebb – azaz 2006 első negyedévében készített – felmérés szerint12 a rádióhallgatók 55,4%-a a BBC rádióinak egyikét választotta. Magyarországon még nem indult meg a tudatos „közönségtoborzás”: a közszolgálati rádiók, ezek közül is különösen a Bartók rádió, mintha tudomást sem vennének a kereskedelmi csatornák fenyegető előretöréséről. Egyik legfontosabb feladatuk lenne, hogy a fiatal korosztályok számára igényes alternatívát kínáljanak a kereskedelmi adók nagy részét jellemző primitív háttérrádiózással szemben. A Gallup egy összehasonlító felmérése,13 mely 1991 és 2002 között vizsgálta a rádióhallgatási szokások változását a felnőtt lakosság körében, egyértelműen azt mutatja, hogy a közszolgálati adók népszerűsége az idő előrehaladtával rohamosan csökkent. 2004-re14 a közszolgálati és kereskedelmi rádiók hallgatottságának százalékos aránya Magyarországon 29% és 71% lett.

A közszolgálati rádiók közti hierarchiában – nem meglepő módon – mindkét esetben a klasszikus zenei adó áll a leghátul. A briteknél a közszolgálati rádiók népszerűségi sorrendje (az 55,4%-on belül) a következőképpen alakul:15

– Radio 2 (a BBC zenét és szórakoztató műsorokat sugárzó adója): 16%;

– Radio 4 (hírműsorokat, elemzéseket és beszélgetéseket sugárzó adó): 11,7%;

– a BBC helyi adói: 11,1%;

– Radio 1 (a BBC fiataloknak szóló könnyűzenei csatornája): 9,1%;

– Radio 5 Live (24 órás hír- és sportcsatorna): 4,6%;

– a BBC digitális rádióadói összesen: 1,6%;

– Radio 3: 1,3%.

A magyar közszolgálati rádiók a rájuk eső 29%-on 19% (Kossuth) – 9% (Petőfi) – 1% (Bartók) arányban osztoznak. Bár a két klasszikus rádió hallgatottsági adatai nagyjából megegyeznek, lényeges különbséget jelent azonban, hogy míg a BBC3-nak ott van konkurenciának London harmadik legnépszerűbb kereskedelmi adója, az előbb említett 2006-os RAJAR-felmérésen 4,2%-os hallgatottságot elérő Classic  FM, addig a Bartók rádiónak nincs versenytársa.

A közönség hallgatóinak kor szerinti megoszlása is hasonlóan alakul a két rádiónál – bár az egyes korosztályok határvonalait máshogy húzza meg a két felmérés, a hallgatók között az idősebb korosztály dominanciája mindkét esetben egyértelműen kirajzolódik. A Gallup 2004-es adatai szerint16 (Bartók rádió):

14–29 közöttiek: 9%;

30–49 közöttiek: 18%;

50–64 közöttiek: 37%;

65 fölöttiek: 36%.

Egy szintén 2004-es RAJAR-felmérés szerint17 (BBC3):

15–34 közöttiek: 12%;

35–44 közöttiek: 13%;

45–54 közöttiek: 17%;

55 fölöttiek: 58%.

A BBC3 számára ebben a tekintetben is igen erős húzóerőt jelent a Classic FM sikere a fiatalok körében. Egy 2004-es felmérés szerint18 a brit klasszikus kereskedelmi adót 80%-ban 54 évesnél fiatalabbak hallgatják, és ami még meglepőbb: a hallgatók negyede 24 év alatti. A BBC3-nak valamilyen módon reagálnia kell ezekre az eredményekre, ha a fiatalok számára igényes alternatívát kíván nyújtani a népszerű tételeket (!) összekötő szöveg nélkül sugárzó, a klasszikusokat háttérzenévé degradáló Classic FM-mel szemben. Fontos rámutatni tehát: a piaci elvárásoknak való megfelelés kényszere valóban ellentmondásos helyzetet teremt a közszolgálati médiumok számára, kétségtelen azonban, hogy a versenyhelyzet a visszajelzések állandó elemzésére, rugalmasságra és kreativitásra sarkallja a piaci szereplőket, így a fejlődés egyik legfontosabb feltétele.

A két utolsó vizsgált szemponthoz tartozik még a közszolgálatiság és a digitális technológia kapcsolatának – a fentiekben futólag érintett – kérdése. A közszolgálati műsorszolgáltatóknak a XXI. század elején tudomásul kell venniük, hogy ahhoz, hogy biztosan megállják a helyüket a globális médiapiacon, és megvethessék lábukat a digitális szférában, új kommunikációs technológiák igénybevételével új szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. Úgy látszik, a közszolgálati médiumok vezetői a világon szinte mindenhol elkötelezték magukat a digitális technológia átvétele mellett. A BBC-nek – amellett, hogy hagyományos rádióadói élőben, és elhangzott műsorai utólag is hallgathatók az interneten – az utóbbi években négy új digitális csatornája is indult: a Five Live Sports Extra sportműsorokat sugároz, a BBC6 zenei adó, a BBC7 komédiákat, drámákat és gyerekműsorokat ad, a legújabb 1xtra pedig a fekete zene kedvelőit szólítja meg. Digitális terjeszkedésének sikerességét igazolja továbbá a már említett, nem várt népszerűséget hozó, egyedülálló Beethoven Experience című projekt (lásd a tanulmány I. részétBeszélő, 2006. április), valamint az a – nem elhanyagolható – tény, hogy jelenleg a BBC Online számít Európa egyik legnépszerűbb honlapjának. A rádióadások – Európában már rég evidenciának számító – internetes elérhetősége Magyarországon még viszonylag új keletű, és sok szempontból igencsak kezdetleges, a két rádió honlapjának színvonala ezért lényegében összemérhetetlen.19 Egy zárójeles megjegyzés keretében azonban szeretném felhívni a figyelmet a Bartók rádió egy értelmetlen szerkesztői megoldására. Miközben az interneten már minden műsor letölthető – igaz, rendkívül kényelmetlen módon, nem műsorokra, hanem egyórás sávokra lebontva –, a rádió még mindig rengeteg ismétlést sugároz, sőt, erre a célra külön műsorai is vannak: a Repríz és a Mit hoz a jövő? a rádió korábbi, illetve következő heti műsoraiból válogat.

A brit és a magyar klasszikus zenei rádió működésének elemzése nem lenne teljes a szakmai és hallgatói bírálatok számbavétele nélkül. A következő áttekintés azonban zavarbaejtően egyoldalú lesz: a Bartók rádió működésével, műsoraival kapcsolatban ugyanis – bármilyen hihetetlenül hangzik – az 1990-es évek vége óta lényegében nem jelent meg egyetlen értékelő cikk sem.

A BBC3-at számos kritika érte az elmúlt években – a hallgatók főként a zenei kínálatában végbement hangsúlyeltolódás miatt bírálták a rádiót.20 A „Friends of Radio 3” már 2003-ban azt sérelmezte, hogy a rádió programjában marginalizálódott a klasszikus zene, és helyette a világzene, illetve a dzsessz került az előtérbe. A rádióhoz eljuttatott tiltakozásukkal nem maradtak egyedül: számos zenész, énekes és kritikus – többek közt John Manger, az Academy of Saint Martin in the Fields igazgatója, Michael Kennedy, a The Sunday Telegraph zenekritikusa és Rosalind Plowright operaénekesnő – is melléjük állt. Amellett, hogy túlzottnak tartották a nem klasszikus zene arányát a rádió műsoraiban – állításuk szerint21 a korábban (1999-ben) mindössze heti 6,5 órányi dzsessz és világzene mára 17 órányira bővült –, a legnagyobb bajuk az volt, hogy a komolyzene kiszorult a leghallgatottabb műsorsávokból, az esti főműsoridőből és a hétvégékről. John Manger megfogalmazása szerint a BBC3 nem reprezentálja megfelelően az európai tradíciót, „mintha szégyellné a birtokában lévő zenei anyagot, vagy nem hinne benne.”22 Gerald Kaufman, a brit képviselőház kulturális, média- és sportbizottságának akkori elnöke Roger Wrightnak, a BBC3 vezetőjének írt levelében szintén nemtetszésének adott hangot – szerinte a BBC3-nak „az a feladata, hogy elitista legyen – nem sznob vagy fellengzős módon, hanem ösztönzően”.23 Wright válaszában azzal érvelt, hogy bár valóban igyekeznek teret adni más típusú, igényes zenéknek is, és ebben a tekintetben nem is egyszerű klasszikus zenei csatornaként, hanem a zenei sokféleséget bemutató „kulturális hálózatként” funkcionál a rádió, arra azonban ügyelnek, hogy a klasszikus zene aránya mindig 80% körüli maradjon.24 A rádiót újításai miatt a támadások mellett legalább annyi dicséret is érte: a műsorokhoz kapcsolódó internetes „message board”-okon megjelenő, támogató hallgatói bejegyzések mellett számos szakmabeli és kritikus is elismerően nyilatkozott az új koncepcióról. James Jolly, a Gramophone Magazine szerkesztője szerint25 a BBC3 a hallgatói igényeket figyelembe véve reformálta meg műsortervét: a változtatások a hallgatók ízlésvilágának az utóbbi években megfigyelhető bővülését tükrözik. A már több ízben említett Beethoven Experience júniusi sikere óta a rádiót bírálók kevésbé hallatják a hangjukat, az utóbbi hónapokban a BBC3 zenei kínálatáról folytatott vita helyett a nem várt fogadtatású projekt eredményeinek feldolgozása és értékelése került előtérbe.

Kifejezetten a magyar klasszikus zenei rádióval kapcsolatos kritikákról nem tudok beszámolni, egyetlen szakmai elemzésből sem tudok idézni, ilyen zenekritikus vagy zenei szakember által írt tanulmány vagy cikk ugyanis – ki tudja, miért – nem született (vagy legalábbis nem került nyilvánosságra). György Péter átfogó, a Magyar Rádió lehetséges stratégiáját felvázoló cikkének26 számos részlete a Bartók rádióra is vonatkoztatható. György szerint a Magyar Rádió jövője többek közt azon múlik, hogy a kritikai tudat normarendszerének fenntartásával egy időben képes-e lemondani az értelmiségi arroganciáról, a kultúrafogalom radikális újragondolásával részt vállal-e „a civil társadalom reprezentációs törekvéseiben”,27 valamint „a klasszikus műsorszórás és az on-line kultúra közötti határfal”28 lebontására törekedve képes-e a technokulturális kontextusban való állandó és intenzív jelenlétre. Kimondottan a Bartók rádió műsortervéről utoljára 1998-ban jelent meg hosszabb beszámoló: a Muzsika publikált egy beszélgetést a Magyar Rádió, illetve a Bartók adó akkori vezetői között29 az akkor megújuló rádió terveiről. A vezetőség eszerint már 1998-ban tisztában volt azzal, hogy szükség van változtatásokra – más kérdés, hogy a tervekből mi valósult meg, és mi nem. Annyi azonban bizonyos: nem volt elegendő, hogy – ahogy Alföldy-Boruss István, a Bartók akkori adófőszerkesztője fogalmazott – a hallgatókért különféle „trükkökkel” igyekeztek harcolni. A koncepció és a műsorterv teljes újragondolására és átstrukturálására lett volna szükség.

Ahogy a komolyzene többi közvetítőjének, a közszolgálati rádióknak is be kell tehát látniuk: csak a közönségízlés átalakulásához alkalmazkodó és a technológiai fejlődéssel lépést tartó klasszikus zenei átadásnak van jövője. Mindez a közszolgálatiság eszméjét közvetítő média egészére vonatkoztatható: a közszolgálati médiumok XXI. századi érvényesülésének egyik alapvető feltétele a megváltozott társadalmi, politikai és gazdasági körülményekre reagáló, a klasszikus műsorszórás mellett a digitális szféra nyújtotta új dimenziókat is igénybe vevő kultúraátadás megteremtése. A BBC3 vezetése felismerte ennek a jelentőségét, és műsortervét – olykor a konzervatívabb hallgatótábor tiltakozása ellenére is – ennek megfelelően alakította ki. A Bartók rádió – úgy tűnik – még nem ébredt rá a gyökeres változtatás szükségességére. Márpedig addig, amíg ezt az identitáskereső utat végig nem járja, és önmagát újra nem értelmezi, addig nem remélheti, hogy valaha is progresszív szemléletet tükröző, a közszolgálatiság alapeszméit szem előtt tartó, az őt körülvevő világ változásaira és a hallgatói igényekre érzékenyen reagáló rádióvá váhat.

Jegyzetek

1   Az elméleti áttekintés alapjául Bajomi-Lázár Péter Közszolgálati rádiózás Nyugat-Európában (Új Mandátum, Budapest, 2000) című könyvének I. és V. fejezete szolgált.

2   Bajomi-Lázár Péter: i. m. 21. Az idézet eredetileg: John Hind &Stephen Mosco: Rebel Radio. The Full Story of British Pirate Radio. Pluto Press Limited, London, 1985.

3   Collins, Richard – Finn, Adam – McFadyen, Stuart – Hoskins, Colin: Public Service Broadcasting Beyond 2000: Is There a Future for Public Service Broadcasting? Canadian Journal of Communication, 2001/Vol. 26, No. 1  (http://www.cjc-online.ca/viewarticle.php?id=615&layout=html)

4   Ld. EBU Yearbook 2000. Communicating the value of Public Service Broadcasting in the 21st century;  McKinsey Report 1999. In: Cinzia Padovani – Michael Tracey – Lustyik Katalin: A közszolgálati média helyzete. Médiakutató, 2001. tél, 90. (http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_04_tel/06_a_kozszolgalati_media_helyzete/01.html)

5   Rácz Zsuzsa: Egy fejezet a BBC történetéből. Médiakutató, 2001. nyár, 109–127. (http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_02_nyar/08_bbc_tortenet/01.html?q=BBc#BBc)

6   Uo., 127.

7   Uo., 127.

8   Norman Lebrecht: Classical music makes great strides. Telegraph Online , 2002. 02. 13. http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2002/02/13/bmnorm13.xml

9   A BBC3 és a Classic FM műsorstruktúrájának összevetését ld. Mike Farish: Geschnitten oder am Stück? Klassik in Rundfunk – Kommerzielle und öffentlich-rechtliche Sender im Vergleich. Das Orchester, 2004/7–8., 95–116.

10  http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=4640&rid=PVVUTw==

11  Bajomi-Lázár Péter: i. m. 32. A kutatás eredeti forrása: Tony Weymouth – Bernard Lamizet (eds.): Markets – Myths. Forces for Change in the European Media. Longman, London & New York, 1996.

12  RAJAR, Quarterly summary of radio listening (survey period ending 03.2006.) http://www.rajar.co.uk/INDEX2.CFM?menuid=2

13  Rádióhallgatás Magyarországon a felnőtt lakosság körében negyedéves átlag perc/fő alapján, 1991–2002. I. n. é. Magyar Gallup Intézet Online, 2004 http://www.gallup.hu/Gallup/self/medmon/2002/0424-media-osszehas_files/frame.htm

14  A rádiós piac megoszlása rádiónként a hallgatással jelzett negyedórák alapján – 14 éves és idősebb közönség (2.) Gallup Intézet Online, 2004 http://www.gallup.hu/Gallup/self/medmon/2004/orszagos_2004_eves_files/frame.htm

15  Record audiences for BBC Radio 2

16  A Bartók rádió által hetente elért 14 éves és idősebb közönség korcsoport szerinti profilja (52.) Gallup Intézet Online, 2004. http://www.gallup.hu/Gallup/self/medmon/2004/orszagos2004_eves_files/frame.htm

17  Mike Farish: i. m. 13.

18  GWR Annual report and accounts 2004 http://www.gcapmedia.com/assets/dynamic/41/files/gwr_report_accounts_2004.pdf

19  A BBC3 honlapja: http://www.bbc.co.uk/radio3/index.shtml?logo; A Bartók rádió honlapja: http://www.radio.hu/index.php?rovat_id=78

20  Ld. Catherine Milner: Radio 3: ditching classical music for rock and chat. Telegraph Online, 2003. 10. 05. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2003/10/05/nradio05.xml;

     Stephen Moss: These people aren’t being rationel. The Guardian Online, 2004. 05. 06. http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,,1210345,00.html;

     Leonard, Tom: Radio 3:sidelining classical music. Telegraph Online, 2004. 05. 05. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/05/05/nbbc105.xml

21  Catherine Milner: Radio 3: ditching classical music for rock and chat.

22  „It’s almost as if they are ashamed of or don’t beleive in the material they have got.” In: Catherine Milner: Radio 3: ditching classical music for rock and chat.

23  „Radio 3 is there to be elitist, not in any snobbish or pompous way, but to be stimulating.” In: Catherine Milner: Radio 3: ditching classical music for rock and chat.

24  Stephen Moss: These people aren’t being rationel.

25  Catherine Milner: Radio 3: ditching classical music for rock and chat.

26  György Péter: Közszolgálat a globális technokultúra korában. Médiakutató, 2005. tavasz, 95–116. (http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/07_kozszolgalat/)

27  Uo., 107.

28  Uo., 109.

29  Devich Márton: Rondó Bartók-témára, avagy a Kossuth rádió sem élhet muzsikaszó nélkül. Kerekasztal-beszélgetés a közrádió zenei világáról. Muzsika, 1998. május, 41. évf., 5. sz., 18–21. (http://muzsika.net/cikknezo.php3?cikk_id=1616 )

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon