Skip to main content

Rövid írás a Latzkovitsról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A Latzkovits, az egy fiatal magyar prózaíró.

Nem valami szép mondat, kicsit hanyag, névelőt tulajdonnév előtt nem használunk, a határozatlan névelő itt germanizmus. Az indító mondattal egyáltalán nem azt akarom jelezni, hogy így írna a Latzkovits, mert a Latzkovits gondosan, elegánsan, szépen ír, mindössze az ifjú szerző azon novellacímeire utalok, amelyekben szerepel a Latzkovits, így, névelővel: „Két rövid történet a Latzkovitstól”, és „Igen rövid történet a Latzkovitstól”.

Mit sugallnak ezek a címek? Milyen jelentést tulajdonítsunk annak, ha egy szerző a címben megnevezi magát, ráadásul névelővel? Van benne valami régimódi – azokra a korokra emlékeztet, amikor a könyvek címlapján a szerzői név és a cím még nem különült el élesen –, vagy tekinthető afféle márkanévnek (a névelő a köznevet juttatja eszünkbe, mintha csak volna ilyen formula is: „jé, ez egy latzkovits”), vagy talán hányaveti, szándékoltan „pesties” (a nyelvvédők kedvelt szitokszava), vagy pedig egyszerűen nagyképű, pöffeszkedő, hivalkodó (mintha bizony mindenkinek illene tudnia, ki is az a Latzkovits). És mennyire jellemzi az efféle címadásokból kiolvasható magatartás Latzkovits Miklós prózáját? Illik-e hozzá? Vagy félrevezet?

Félrevezet, amennyiben – mint jeleztem – a Latzkovits nyelvhasználata amúgy nagyon is gondos, ápolt, rendkívül tudatos; és mégis jellemző, mert valami törést, kibillentést, csavart jelez, valamit, ami szokatlan, de mégsem azonnal feltűnő: és egyszerre utal a védjegyre, a közismertségre és a „hibára”. Mert a Latzkovits igen érdekes prózát ír.

A fiatal írók balsorsa, hogy olvasójuk igyekszik őket elhelyezni: ismert neveket keres, más művek szerint igyekszik betájolni az új szövegeket, összevet, méricskél és rubrikázik; ezt a Latzkovits sem kerülheti el. Talán fura asszociáció – a szövegek stiláris rétegét tekintve mindenképpen –, de az olvasónak eszébe juthat például Örkény: az abszurdnak, groteszknek és rokonainak az a fogása, amikor a természetfölötti, megmagyarázhatatlan vagy csodás esemény úgy, olyan természetességgel és magától értetődően épül be a szöveg megjelenítette „valóságba”, hogy ennek az ábrázolt külvilágnak a reakciója legalább olyan különössé, ha tetszik, csodássá válik, mint az esemény maga. (Ezt a fogást újabban Spiró György egyes novelláiban látjuk viszont.) Egyik ősforrása lehetne ezen cselekményalakításnak Kafka (Az átváltozás), csakhogy ott az aprólékosan realista leírás, a szereplők lélektani jellemzése, az „életszerű” (és teljességgel valószerűtlenül irodalmi) dialógusok Kafka művét mégis egészen máshová helyezik.

Rögtön a második novella, „Az angyal” alapszituációja éppen ilyen: találnak Hamburgban egy sebesült angyalt, annak rendje és módja szerint kórházba viszik, és gondosan ápolják. Megmozdul – a maga sajátos és nagyon jellemző módján – a tudományos világ, a média és a politika, az angyal lassan fölépül, magáévá teszi a kórház legszebb nővérét, és elszáll. Ennyi volna röviden a történet. A Latzkovits mindezt nagyon finom humorral írja meg – elszalasztja a harsány gúny, az allegorizálás, az érzelmes történet lehetőségeit, és kitér a részletezés, a dialógus realizmusa elől is: mintha csak a történet magában hordozná jelentőségét, éppen így, ahogyan meg van írva, minden „kifelé” utalás vagy támasz nélkül. Nem az ostoba tudósok, haszonleső politikusok, megzavarodott egyháziak, ragadós újságírók – és általában az egész társadalmi közeg – megmutatása a célja, nem is valami mélyebb, ijesztő vagy ígéretes igazság érzékeltetése: hanem az, hogy az olvasó értse meg, amit meg kell értenie, s találja ki, mi is az.

Egyszóval: Örkény kísérletei, a „mi lenne, ha…” alapkérdése, a játék az abszurdumig végigvitt ötletekkel: innen is jön a Latzkovits prózája. De persze még egy név feltétlenül eszébe kell, hogy jusson a Latzkovits minden olvasójának: Borgesé. Felületes olvasásra egyenesen úgy tetszhet, hogy a novellák éppen Borges műhelyéből kerültek ki: a rejtelmesség, a természetfölötti képességek és hozzá a mindennapok világa, az orientalizmus, a koholt és a valóságos(nak képzelt) állandó egymásbajátszása, a miniciózus hitelesség látszata – megannyi vonás, amely a Latzkovits prózáját Borgeséhez kötheti. De vigyázzunk: a Borgesszel való összevetés nem szolgálhatja azt a célt, hogy értékrangsort állítsunk fel (ki a jobb?); arra sem jó, hogy kajánul regisztráljuk: a fiatal magyar prózaírónak egyelőre sem annyi ötlete, sem annyi hangja nincs, mint a nagy argentinnak; és még korszak- vagy irányzat-besorolásra sem igazán alkalmas. Sőt: félő, hogy félrevezetjük a Latzkovits leendő olvasóját a fentiekkel, hiszen ettől még nyugodtan lehetne közepes, másodvonalbeli, imitáló jellegű próza az övé.

Borgest csakis azért érdemes ideidézni, hogy a különbségeket lássuk: míg Borges gyakorta problémákat old meg (vagy inkább: tár elénk), a szöveg csak közreműködik abban, hogy végiggondoljunk valamit, hogy – például – valóság és fikció, emlékezet és felejtés, nézőpont és igazság kérdéseit felvessük, addig a Latzkovits kicsit másként működik.

A Latzkovitsnál – legalább két novellában – a szövegben történik valami: vagyis nem a szöveg jelentettjében, hanem magában a jelentőben van a rejtély, nem az írás utal a természetfölöttire, a titokra, hanem maga az írás az. A „Két rövid történet a Latzkovitstól” második része egy neves erlangeni professzorról szól, aki kitalálta a „gyilkos mondat” (Killersatz) elméletét, amely szerint vannak olyan mondatok, amelyek elolvasása vagy kimondása halálos lehet; maga is ír egy ilyen mondatot tartalmazó szöveget, s amikor nyilvánosan felolvassa, meghal. Ha más nem, ez a recenzió bizonyíthatja, hogy túl lehet élni ennek a novellának az elolvasását (persze, tudjuk, hogy a professzor szövegét csak „filterekkel” ellátva kapjuk kézhez). Az olvasó arra kényszerül, hogy tüzetesen átvizsgálja a szöveget – a novellát magát, amelyet olvas. Vissza-visszalapoz, többször átvizsgálja a mondatokat és a filtereket – melyik lehet az a bizonyos? Hol van elrejtve a szövegben magában a titok?

Egy másik Latzkovits-novella ugyanezt a játékot ismétli: az „Igen rövid történet a Latzkovitstól” nem más, mint egy „rövid prózai alkotás” rövid bevezetővel és lezárással keretezett idézete: ez – a novella szerint – 1970. február 14-én New Yorkban szépírói vetélkedést nyert, és – a zárómondat a legfontosabb – „A Zsűri döntését nem indokolta”. Mi van érdekes, szép, jó, izgalmas ebben a(z idézett) novellában? Miért volt ez egyértelmű a zsűri számára? Miért volt a szavazás „egyöntetű” (ahogyan a bevezetésben olvassuk)? Miért jelentett a téma („Paul Hazard halálának hiteles ábrázolása rövid prózai alkotás keretében”) „óriási kihívást” a résztvevőknek? Nem tehetünk mást: újra meg újra elolvassuk a szöveget, tüzetesen átfésüljük a mondatokat, bogarásszuk a jelzőket és határozókat, odafigyelünk a cselekményvezetésre és az elhallgatásokra – és mit találunk? Semmit? Akkor mi vagyunk a vakok és süketek, valamit nagyon nem értünk, kívül maradtunk a rejtélyen, még csak fel sem fogtuk, hogy egyáltalán mi a kérdés. Vagy mégis valamit? Biztos, hogy ezt kerestük? Biztos, hogy megtaláltuk?

A helyzet tehát kissé bonyolultabb, csavarosabb, mint Borgesnél – és ez nem értékmérő; a posztmodern ősének vagy első nagy alakjának tekintett Borgesszel szemben a Latzkovits még kevésbé klasszikus, még inkább megmutatja a szöveg megalkotottságát és apró repedéseit, nagyon finoman és alig észrevehetően, de szétzilálja a szöveget – hogy magába a szövegbe merüljünk bele, hogy arra (is) figyeljünk, nem (csak) a szöveg ábrázolta világra. Csöppet sem posztmodern módon tehát a Latzkovits eredetiségét és újdonságát értékelhetjük (akár Borgesszel szemben is).

A fentebb emlegetett angyalos novella ismét más hajszálrepedéseket mutat. Bizonyos pontokon a szöveg nyíltan önreferenciális, önmagáról szól, például így: „elindult a lépcsőn, egyenesen az emberek felé, akiket a következő mondatban majd csőcseléknek fogunk nevezni.” (És tényleg: a következő mondatban csőcseléknek nevezi őket.) Vagy így: „A főigazgató… sírt, méghozzá nem azért, mert ebben a történetben egyszer mindenki sír.” Ezekkel a kis jelzésekkel hirtelen belép az elbeszélő is a képbe, megmutatja magát, és megmutatja azt is, hogy ő az, aki a történetet írja: nem magától, nem „igazságként” áll előttünk a szöveg, hanem mint valakinek a terméke (koholmánya vagy hiteles beszámolója), mint megcsinált, létrehozott dolog.

Megint másféle hasadás van a nyitó novellában: „A mese előtt” című írás főhőse Házár, aki megszerezhette volna az aranyalmát, csak nem volt szíve letépni, elnyeri a padisah lányának kezét – de nem róla szokott szólni a mese: ő ugyanis csakis azért tudja legyűrni az akadályokat, mert az óriások nem veszik komolyan és kinevetik, a lánnyal, Ajséval pedig nem ért szót, mert csak saját történeteit mondja, s másra nem figyel. Az író – nem éppen a Latzkovits, hanem mindenféle történetmondó – keserű-ironikus önarcképe ez: az adomány (a történetmondás tehetsége) valahogyan magától, esetleg épp esendősége, nevetségessége, gyarlósága miatt hull az ölébe, és egyúttal el is idegeníti: nincs maradása, „vallatja a tájat, a folyókat, az erdők csendjét, a falvak és városok lakóit”, és folytonosan csak mesél, nem is törődik azzal, aki neki rendeltetett. A novella végén megszólal az elbeszélő, elmondja, hogy ő mit hisz és mit tud a történet folytatásáról, majd így fejezi be: „Hát eddig a történet. És most kezdődjék a mese, a valódi, Ajse és Szejfi nagyszerű meséje:” – és ezzel a kettősponttal fejeződik be a kötet első szövege, és kezdődik el „a mese”, a Latzkovits többi története. Mintha bizony mindaz, ami ez után a kettőspont után következik, ennek a „nagyszerű mesének” a része volna.

Pedig hát nem az.

Az irányító elbeszélő belebeszélése csak félrevezet. Ne higgyünk neki. Az a mély titok, borzongató, sötét értelmű rejtelem, amire felhívja a figyelmünket vagy sehol nincs, vagy banalitás. „A könyvfejtő” című novella főhőse Johann Alauda, aki puszta ránézéssel vagy tapintással olvassa a könyveket, s aki csodálatosan megjósolja bizonyos könyvek megíródását; csodálatos képességeit „intellektuális cirkusz” keretében kamatoztatja, és akkor hal meg, amikor „több könyvet olvas el a lehetségesnél”, túllépi az „abszolút számot”. A szöveg közepén az elbeszélő utal Alauda utolsó szavaira: „megrázó, valóban megrendítő vallomásnak” nevezi, amely ugyanakkor „szintén fenntartásokkal kezelendő” – és a novella végén megismerhetjük ezt a vallomást. „Halála előtt két órával elmondta azokat a rettenetes szavakat. Hogy egész ostoba, üres életét odaadná egyetlen könyvért, az emberiség történetének akár leghiábavalóbb könyvéért, csak ő írhatta volna.” Ezek az utolsó szavak – majdnem utolsó szavai a novellának is – eléggé zavarbaejtők: semmi rettenetes, megrázó és megrendítő nincs bennük. Inkább banálisak és szépelgők. Tehát vagy mi, olvasók nem tudunk felnőni a novella (vagy Alauda élete, vagy az elbeszélő éleslátása) megértéséhez, vagy – és a Latzkovits mintha inkább ezt sugallná – az elbeszélő bizony megbízhatatlan, mindenhol rejtélyeket és mélységeket sejt és érzékeltet, értékelései felfújtak és bombasztikusak, s egyáltalán: hiszi a piszi. Ismét egy repedés: a nagy titok, a csoda elhitetése, és az ehhez rendelt megbízhatatlan elbeszélő között.

Vagy ismét egy másik fajta: „A muzsikás” főhőse, Edith Franck, aki mindent hall – a színeket, a gondolatokat, a tárgyakat, még a legelrejtettebbeket is –, megpróbálja szóban is megfogalmazni érzékleteit: egy monográfiát vagy egy festményt néhány egymás mellé rendelt (grammatikailag össze nem fűzött) szóval tud leírni. Tud? Tényleg leírja? Vagy csak értelmetlen szóhalmazt kapunk? Mi vagyunk érzéketlenek, vagy ő nem tudja átadni, amit érez? Ki a megbízhatatlan, kinek ne higgyünk: az elbeszélőnek, a szereplőnek vagy magunknak?

S átugorva számos kiváló szöveget végül vessünk egy pillantást a „Túlvilági történetek” című novellára: amelyben talán a legkevésbé fontos a trouvaille maga, hogy tudniillik a túlvilág eseményeinek, szereplőinek, „történelmének” (ismét a tudományt kissé parodisztikusan imitáló) leírását lehetne adni, politikai mozgásokkal és ködbe vesző legendákkal; hanem maga a megírás válik a novella középpontjává, az a látható gyönyör, amellyel a Latzkovits az elbeszélő módokat, személyeket és tárgyakat váltogatja, a megszólalásmódok, (elbeszélői) univerzumok és történetek nagy választéka. Öröm olvasni, hogy milyen kedvvel cifrázza (XVIII. századi beszámolókhoz hasonlatosan) a nagy lakoma leírását, hogy milyen remekül váltja a stílusokat, és milyen nagyszerű ízeket lop mondataiba. Ennyi. Talán nem sokkal több. De ennyi azért elég.

Miért jó tehát a Latzkovits? Mert nemcsak szeret írni, és szemmel láthatóan élvezettel teszi, hanem tud is, vagyis olvasója is élvezi; ugyanakkor megengedi magának, hogy ne vegye túlságosan komolyan mindazt, amit tesz: nem dörgöl az orrunk alá súlyos mondanivalókat, s ha mégis ezt hisszük, az orrunkra koppint. Az írásra figyelmeztet, a történetmondás fifikájára és szépségére, az ezen túlmutató (a transzcendens) keresésének hiábavalóságára vagy csak mulatságosságára. Mégis engedi, hogy megmerítkezzünk (de csak kicsit) a borzongató természetfölöttiben; nem engedi, hogy beleragadjunk. Ezzel megláttatja magunkat is, gyarló, mesére és titokra vágyó olvasókat. És kicsit mosolyog.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon