Skip to main content

Törvénytelen avantgárd

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Balatonboglári Kápolnatárlatok 1970–73


A kápolnatárlatok betiltása nyomán kialakult „Boglár-mítosz” rendkívül nehéz helyzetbe hozza a korszak mai kutatóját. Egyfelől ugyanis a betiltás ténye az akkori rokonszenvezők szemében egyfajta negatív igazolásul szolgált, másfelől azonban kissé ránehezedik a kápolnatárlatokon kiállító művészek tevékenységére és teljesítményük nem politikai szempontú értékelésére.

A több évre visszatekintő kutatás tükrében kirajzolódó ismeretanyag, túl művészettörténeti jelentőségén, számos olyan kérdést érint, amely a korszak más területeit kutatóknak is értékes adalékokkal szolgálhat. A különböző forrásokból feltárt iratanyagok, dokumentumok, interjúk tükrében, művészeti és művészetpolitikai szempontból egyaránt modell értékűnek tekinthető eseménysorozat bontakozik ki, amelyben szinte pontról pontra nyomon követhető a korabeli hatalom működési mechanizmusa és a konfliktus koreográfiája.

A 60-as évek második felétől aktivizálódó neoavantgárd, valamint a hatósugarába tartozó progresszív művészeti törekvések a kápolnatárlatokon konvergálódva a korai hetvenes években ugyanis olyan, társadalomtörténetileg érdekes, a demokrácia csíráit magában hordozó szituációt eredményeztek Balatonbogláron, amelyhez hasonló csak jóval később, a rendszerváltozás időszakában volt tapasztalható. Ebben a helyzetben kristályosodott ki az az avantgárd értelmiségi szemlélet, amely mintegy előképe lett a diktatúrával szembeni ellenzéki magatartásnak, annál is inkább, minthogy az informálisan szerveződő ellenállás kizárólagos terepe hosszú ideig a kultúra maradt. Az avantgárd művészek és a politizáló ellenzék kapcsolata a baráti átfedéseken, személyes nexusokon túl alapvetően a hasonló erkölcsi attitűdből táplálkozott. A különbség abban mutatkozott meg, hogy az előbbieknek a cenzúrával való összeütközés vitte bele a politikumot az életébe, míg az utóbbiaknak a politika volt az életeleme. Természetesen előbb-utóbb a zsűri által kirekesztett művész is fogékonnyá válhatott a rendszerbíráló értelmiség szempontjai iránt, s ez utóbbi sem okvetlenül csak a konfrontáció lehetőségét becsülte a műalkotásokban.

A hivatalos művészeti életből kiszorult vagy az abban részt venni nem kívánó képzőművészek már az ötvenes évek végétől szórványos szerveződések formájában dolgozták ki túlélési technikájukat: vagy baráti körként kamuflálták magukat, vagy akcióról akcióra szerveződtek. Az 1958-ban létrejött, utóbb a szakirodalomban Zuglói Kör néven emlegetett művészcsoport[1] visszanyúlt a sutba dobott hagyományokhoz, újra felfedezte a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen, indexre tett irodalmat, a koalíciós időszakban működő Európai Iskolát és a korai avantgárdot. A budapesti presszók művészi asztaltársaságain kívül (többek között a Bajtárs és Muskátli Kör), a lakásokon megrendezett alkalmi tárlatok, zártkörű események mellett (többek között Bálint Endre–Jakovits József–Vajda Júlia Rottenbiller utcai, Petri Galla Pál Vécsey utcai, Erdély Miklósék Virágárok utcai lakása), egyre fontosabbá vált a nyilvános fellépés, a szakmai műhelyek kialakítása (Egyetemi Színpad, Kassák Művelődési Ház, az angyalföldi József Attila Művelődési Ház, az Építész Pince stb.). A többnyire azonos törekvéseket képviselő művészek mintegy véd- és dacszövetségként léptek fel periferiális helyeken megrendezett tárlataikon, míg a közönség e kiállításokat tájékozódási pontoknak tekinthette.

Mindezek mellett a kápolnatárlatok meghatározó szellemi előzményének tekinthető az 1966-os Stúdió, az 1968-as és ’69-es Iparterv I–II., az 1969-es Szürenon és az 1970 áprilisában betiltott pécsi Mozgás kiállítás, 1966-ban Szentjóby Tamás és Altorjay Gábor első magyarországi happeningje. A különféle irányzatok, a pop-art, a minimal art, az absztrakt szürrealizmus és absztrakt expresszionizmus, a geometrikus és konstruktív hagyományokhoz, valamint a konceptuális művészethez kapcsolódó törekvések az első boglári nyár után 1970 decemberében a Műegyetem R-épületében az R-kiállításon már együttesen jelentkeztek.[2] Ez a kápolnatárlatok továbbfejlődése szempontjából meghatározó esemény 1971-ben részben kiszélesítette a Bogláron kiállítók körét, másrészt érlelni kezdte azt a művészek között kialakuló belső konfliktust, amely a hatalom felől érkező támadásokkal szinte egy időben indult meg. A Szürenon és a vonzáskörébe tartozó művészek (Csáji Attila, Csutoros Sándor, Haraszty István, Haris László, Molnár V. József, Pauer Gyula, Türk Péter és mások) elsősorban a hazai és közép-kelet-európai problematikákat elemezték ebben az időszakban, és a hazai progresszív hagyományból merítettek, míg az Iparterv alkotói (Bak Imre, Erdély Miklós, Hencze Tamás, Nádler István, Szentjóby Tamás és mások) erősebben kapcsolódtak a kortárs nyugat-európai és amerikai tendenciákhoz. A személyi ellentéteken túl a művészek egymás közötti riposztjának legfőbb médiuma maga a kápolna volt. Használták sajátosságait, és a „benne okozott változtatások” hatottak az egymás közötti és a külvilággal való kapcsolatukra. A kápolna közege az ott született művekkel világnézeti, szemléletbeli pengeváltások közvetítője és hordozója lett, amely a Marshall McLuhan-i felfogásban maga volt az üzenet. Ezt a hatalom is jól értette – e tekintetben a kápolna számára is emblematikussá vált. Sokan beérték volna azzal, hogy a kápolnát munkabemutató kiállító helyiségnek használják, ami nem ütközött volna szigorú jogi megkötésekbe. Egy radikálisabb vonulat azonban továbbment ennél, nem csekély aggodalmat keltve a kevésbé heves vérmérsékletű művészek között, a helyi közvéleményben és a hivatalban (Szentjóby Tamás: A-B happening, 1971). Nem ok nélkül, hiszen e műfaj kiszámíthatatlanságával és kíméletlen társadalomkritikájával mindannyiuk számára rémképként hatott.[3] A mérsékeltek úgy vélték, hogy a happening megfosztja méltóságától a kápolnát, s ezért azt, többek között egy – különben megrendítően szép – installációval újra szakralizálták.[4] Megjegyzendő, hogy az ő kifogásaik és az ezekkel egybecsengő későbbi hivatalos vádak között nagyjából az a különbség, ami a szentség és álszentség között van.

A már említett happeningeken kívül a kápolna otthont adott a valóságos szituációkkal rokon, realista ízű eventeknek, (eseményeknek) performance-oknak, akcióknak, installációknak, konkrét, hang- és vizuális költészetnek és más, az irodalom, a képzőművészet és a zene határvidékén mozgó experimentális műfajoknak.

Különösen provokatívnak érezte a korabeli kultúrpolitika a kápolna eseményeit szervező Galántai György részéről a külföldi művészek bemutatását, mert azt speciális engedélyekhez kötötték. A cseh, szlovák és magyar művészeket Beke László hívta meg 1972-ben. A kiállítás és a hozzá tartozó akció egyben az eltiport prágai tavasszal való együttérzés jelzése is volt. A meghívottak között szerepelt az újvidéki Bosch + Bosch csoport (Kerekes László, Slavko Matkovic, Predrag Sidjanin, Szalma László és Szombathy Bálint), Ladik Katalin, Csernik Attila és Eva Martha Ujhazy. Tematikus nemzetközi bemutatókat szervezett 1973-ban Beke László (Tükör, 1973), és Maurer Dóra Tóth Gáborral (Szövegek/Texts). Bogláron a korszak jelentős alternatív színtársulatai is felvonultak. (Halász Péter 1971-ben betiltott Kassák Ház Stúdiója, Najmányi László Kovács István Stúdiója, valamint Szikora János, Szkárosi Endre, Márta István Brobo Társulata.

A Galántai György által 1968-ban a helybeli római katolikus egyháztól 15 évre kibérelt kápolna hamarosan a Balaton környékének egyik leglátogatottabb kiállítóhelyévé vált. Kezdettől sejteni lehetett, hogy a hatóságok ezt nem fogják sokáig tűrni. A kiállítások rendezését egy 1963-as kormányrendelet lektorátusi és minisztériumi engedélyhez kötötte, ezen kívül csak párnapos munkabemutatókat lehetett tartani. Valójában ez a kiskapu volt az egyedüli jogszerű biztosítéka a kápolna működésének.

1972-ben Ormos Tibor, a Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatója levelet intézett Gádor Endréhez, a Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti osztályvezetőjéhez a kápolnatárlatok ügyében.[5] Ebben a levélben nem kevesebbről van szó, mint a Lektorátus mint felügyeleti szerv teljes tehetetlenségéről, amelynek a kápolnatárlatok ügye csak egyik tünete. A hetvenes évek elején ugrásszerűen megnövekedtek a hivatalos célkitűzésekkel nem konform új stílustendenciák, törekvések és kiállítások. A Lektorátusnak se apparátusa, sem pedig világos szempontrendszere nem volt e művészeti robbanás felfogására és kezelésére. Ebben a válságos helyzetben a főlektor abban látta a megoldást, ha egyszemélyi felelősség helyett decentralizálják a tiltási/engedélyezési folyamatot. Boglár esetében ez azt jelentette, hogy a döntést a Somogy Megyei Tanács művelődésügyi osztályvezetőjéhez delegálták. Az irodalommal ellentétben a vizuális művészet azonban szinte semmiféle kapaszkodót nem nyújtott az amúgy sem felkészült helyi kádereknek. Eleget akartak tenni a szemlátomást inkább tiltásra hajlamos központi elvárásoknak, ezt azonban csakis művészeten kívüli, adminisztratív érvekkel tehették.

Ormosnak 1972-ben még nem volt sikere a decentralizálás tervével.[6] A vezető elvtársak nem találták erre érettnek a helyzetet. Egy évvel később – mintegy „megszüntetve és megőrizve” a faramuci helyzetet (a tervezet főpróbájaként) – a központ utasította Somogy megyét, hogy úgymond, saját hatáskörében számolja fel a kápolna körüli anarchiát.[7] A helyiek először Köjál-szemponttal „érveltek”, majd amikor Galántai megépíttette a kívánt illemhelyet, akkor azt engedélyezetlen építkezésnek minősítették. Később beleszólt az ügybe a tűzrendészet, és végül elővették a helyi hívők állítólagos vallásos érzékenységét a profanizált kápolna láttán – mintha az egypártrendszer valaha is szívén viselte volna a hívők érdekeit. Itt természetesen minden esetben ürügyekről volt szó, ám a hajuknál fogva előrángatott kifogások mögött a legteljesebb ötlettelenség rejlett. Az otromba kampányban mégis igazi Kádár-kori koalíció jött létre, amelyben a Köjálon, a tűzoltóságon kívül megtalálta helyét a veszprémi megyéspüspök, a központi pártlap belpolitikai újságírója, a belügy némely nyílt és titkos munkatársa és természetesen az egyszerű közrendőr is – vagyis aki nem volt ellenük, velük volt.

1973-ban a kultúrpolitikai irányítás az értelmiség elleni represszió részeként Balatonboglárt is „beáldozta”, ennek ellenére a helyzetet kanalizálniuk kellett. A társaságot 1974-től a Fiatal Művészek Klubjában „tűrte” tovább, de közben a kiszorítás módszeréhez folyamodott. 1975-ben emigrálásra kényszerül Szabó László Happening a kriptában című cikke miatt Pór György, 1976-ban a Halász-társulat és Szentjóby Tamás.

A kápolnát kékre festik, és 1974-ben, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Somogy Megyei Tanács, a Balatonboglári Községi Tanács és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója közreműködésével megnyílik Modern magyar művek címmel az új „Kápolna Tárlat” első kiállítása.

Jegyzetek

[1] Andrási Gábor: A Zuglói Kör (1958–1968). Egy művészcsoport a hatvanas évekből. Ars Hungarica, 1991/1., 47–64. o.

[2] A kiállítást Galántai György kezdeményezte Balatonboglár ’70 címen, amely végül Csáji Attila szervezésében valósult meg R-kiállítás címmel.

[3] A happening mint tiltott műfaj a Magyar Hírlap 1970. június 11-i számában jelent meg először a sajtóban. G. Szabó László ír Happening című cikkében az angyalföldi József Attila Művelődési Központban megrendezett Balaskó Jenő–Ladik Katalin-estről.

[4] Csutoros Sándor, Haris László, Molnár V. József: Szembesítés (1973).

[5] MOL XIX-I-4-m 118.393/1972.

[6] MOL MDP-MSZMP Iratok Osztálya 288.f. 36/1972/11. ő. e. Az 1963-as kormányrendelet vonatkozó pontjainak módosítása 1974. január 1-jével lépett hatályba (A Művelődésügyi Minisztérium Képzőművészeti Osztályának javaslata a képzőművészeti, iparművészeti és fotóművészeti kiállítások zsűrizésének és engedélyezésének decentralizálására. MOL MDP MSZMP Iratok Osztálya 288.f. 36/1973/14. ő. e.)

[7] „…Arra kérjük a Somogy megyei Tanács Művelődésügyi Osztályát, hogy a Galántai György által meghirdetett programot felülvizsgálni szíveskedjék, s engedély nélkül kifejtett tevékenysége ellen hathatós lépéseket tenni szíveskedjenek. Előre is köszönjük intézkedésüket, amelynek – tekintettel a vidék képzőművészeti kultúrájának aktuális kérdéseire, valamint a kiállítások decentralizálásának előkészítésére – most megkülönböztetett fontosságot tulajdonítunk.” (Gádor Endre levele Horváth Lajos osztályvezetőnek. MOL XIX-I-4-m 117.916/1973.)
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon