Skip to main content

Vigasság a Jellasics téren

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Nem feledkeztek meg arról, hogy az ország területének egyharmadát megszállva tartják, s a határoknál véres háború folyik. Maradt tehát a status quo: a lanyha és fantáziátlan kampány nyomán az a fő változás, hogy a túlerőben lévő Tudjman-párton kívül nem két, hanem öt kis párt képviselői foglalnak helyet a törvényhozásban. Említést érdemel továbbá, hogy Paraga mozgalma – amely ellentétben a kormánypárttal, nyíltan is az usztasák örökösének tekinti magát –, jóval kevesebb szavazatot kapott a vártnál: nem érte el még a 7 százalékot sem. Tudjman már vasárnap éjjel nagy győzelmi ünnepséget rendezett a zágrábi Jellasics téren. De a megfigyelők túlzottnak tartják az ujjongást. Szerintük a választási eredmény nem tükrözi teljesen a helyzetet: a lakosság jelentős része elégedetlen, az uralkodó párttól elkülönülő irányzatok még nem vertek gyökeret, s az elégedetlenség még nem lel igazi otthonra.

A horvátországi választást egyébként csupán szerénynek mondható érdeklődés kísérte, többek között azért is, mert amióta közhírré tétetett, hogy augusztus végén nagyszabású Jugoszlávia-konferenciát tartanak Londonban az összes érdekeltek, az ügyben szerepet vállaló nemzetközi szervezetek – az Európai Közösség, az ENSZ, az EBEÉ – részvételével, másodrendűvé, sőt szinte pótcselekvéssé degradálódott minden közbeeső történés. Emiatt nem tekinthető végzetes kudarcnak a múlt heti – ugyancsak Londonban, az EK soros elnökségét adó britek fővárosában tartott – konferencia sem, amelyen feltűnő egyetértés mutatkozott a bosznia-hercegovinai szerbek és horvátok küldöttei között, miközben a bosnyák muzulmánok küldötte megtagadta, hogy szóba álljon a szerbek képviselőjével.

„Európai mudzsahedinek?”

A szituáció nem túl áttekinthető: egyrészt adva vannak a szerbek: ők meglehetősen közel vannak céljukhoz, a ma Szerbiától a tengerpartig húzódó összefüggő övezet, a sokat emlegetett Nagy-Szerbia megteremtéséhez, s a nemzetiségileg homogénnek akart területről elűzik más népcsoportok tagjait. Evvel színvallásra kényszerítik a Nyugatot, amelynek megesik a szíve a menekülőkön, de otthont nem, vagy nagyon módjával akar nekik adni.

Másodjára adva vannak a horvátok. Tudjman és a bosnyák Izetbegovics katonai szövetséget kötött a szerbek ellen, de a minapi londoni konferencián az a Boban képviselte a horvátokat, aki fenntartja az eredeti célokat, amelyeket Tudjman taktikai megfontolásból, a német elismerés fejében megtagadott. Azaz: Nagy-Horvátország megvalósítását, a horvát területek kiszakítását Hercegovinából. Egyúttal ismét tűzbe rakta Tudjman újra és újra felvillantott második vasát: Bosznia-Hercegovina közös, szerb–horvát vállalkozásban történő felosztását, amelynek a legnagyobb csoport, a bosnyák muzulmánok lennének a kárvallottjai. A tüzet még jobban felszította, hogy Tudjman közvetlenül a választások előtt kijelentette: a szarajevói vezetők „iszlám köztársaságot akarnak létrehozni Bosznia-Hercegovinában”. Evvel csatlakozott Milosevicsnek, szerb kollegájának „mudzsahedineket”, „Európa szívében tanyázó iszlám fundamentalistákat” emlegető propagandájához.

A másik olvasat

Más megvilágításba helyezve: a Bosznia-Hercegovina felosztására vonatkozó terv komolyodása újabb fejezetet nyit meg a határok sérthetetlenségének és a nemzeti önrendelkezés elvének nehezen megoldható konfliktusában. Horvátország és Szlovénia elismerését végül is az a (szerbek által vitatott) tény tette lehetővé, hogy a volt Jugoszlávia belső határait államhatárnak lehetett felfogni. Ez a formula azonban nem alkalmazható Bosznia-Hercegovina szerb- és horvátlakta körzeteire. Figyelemre méltó a Die Zeit legutóbbi számában megjelent írás; ez a dilemmákra ráérző újság most a német sajtóban szokatlan szemszögből közelíti meg a problémát. Így ír: „Félretolva a franciák, angolok és az EK Jugoszlávia-konferenciáján elnöklő lord Carrington tanácsát, Bonn rákényszerítette az Európai Közösséget – és evvel az ENSZ-et is –, hogy álljon ki a jugoszláv köztársaságok függetlenségéért. A német politika azon az elképzelésen alapult, hogy az újonnan létrejött független államokban a többséget alkotó nemzet állama jön létre. De, miként a horvátok és muzulmánok nem akarnak kisebbségben lenni Jugoszláviában, akként nem akarja a Horvátországban és Boszniában élő kétmillió szerb sem, hogy kisebbségnek tekintsék őket. Ez a háború igazi oka. A háború 1990-ben kezdődött; ekkor Tudjman, Horvátország megválasztott elnöke megparancsolta embereinek, hogy vonjanak ellenőrzésük alá olyan területeket, amelyek addig szerb vezetés alatt álltak. A szerbek visszaütöttek, és elvágták a Zágrábot a tengerparttal összekötő életereket. Boszniában is kisebbségekről van szó. A szerbek alkotják a lakosság egyharmadát. Többségük nem akarja magát alávetni egy horvátok és moszlimok vezette kormánynak. 1992 márciusában még volt esély a polgárháború elhárítására. Carrington azt hihette, mindhárom tárgyalófél elfogadta a svájci kantonrendszer mintájára decentralizált köztársaságot. De már 48 órával később a bosnyák Izetbegovics közölte: a beleegyezést csak színlelte a mielőbbi nemzetközi elismerés érdekében. A konfliktust nem lehetett féken tartani. A boszniai szerbek abban a hiszemben harcoltak, hogy saját földjüket védik. De mivel segítséget kaptak Szerbiától, agresszorként megbélyegezték őket. … Különösen a német katolikusok táplálnak élénk szimpátiákat Horvátország iránt. Ez az ország századokon át a Habsburg-birodalom része volt; a horvátok sokat átvettek a német kultúrából és rendszeretetből. Ezzel szemben a németek hajlanak rá, hogy a szeszélyes és ingerlékeny szerbeket megvessék. A szerbek viszont félnek a németektől, Tudjman bonni támogatása és Németország korábbi balkáni próbálkozásai között közvetlen összefüggést látnak.”

A Die Zeit szerzője szerint a határokról folyó tárgyalások újrafelvétele minden elfogadható megállapodás része kell legyen. Kétségtelen, hogy ez a felismerés teret hódít, aminek az is közvetett jele, hogy a Rajnától keletre terjesztett hivatalos propagandában már kezdenek felbukkanni a fegyverszüneti megállapodások horvát és muzulmán felrúgásáról, a horvát és muzulmán kegyetlenkedésekről beszámoló hírek is. Erre a felismerésre utal az is, hogy Boban, a hercegovinai horvátok vezére és Karadzsics, a boszniai szerbek vezetője újfent hozzájárult (lehet, hogy taktikából, lehet, hogy csak átmenetként) a hosszú ideje reklámozott kantonális rendszer bevezetéséhez. Eszerint Bosznia-Hercegovina „déli Svájccá” alakulna, aminek realitásában kötve hisznek az érdekeltek, kivált a segítséget immár főleg Törökországtól remélő bosnyák moszlimok.

Kié az Adria?

Szlovéniát viszont többször hasonlították már Svájchoz. Nem a kantonok okán: Szlovénia homogén ország, nincs szükség rá, hogy decentralizálják. Inkább a határai között honoló nyugalom, józanság, s nem utolsósorban az egészségesen fejlődő gazdaság miatt. Amióta Jugoszlávia szétbomlása megkezdődött, általában az adott politikai igénytől függően, tetszés szerint próbálták megvonni „Európa és a Balkán határát”. Egy ideig azt hirdették, hogy ahol a katolicizmus határa végződik, ott végződik Európa, és kezdődik a Balkán. Sőt, nem is a Balkán, hanem egyenesen Irak. Most azonban bonyolultabb a dolog: a bosnyák muzulmánok is Európát védik az ortodox Bizánctól. De ha félretoljuk a célzatos propagandát, nyilvánvaló, hogy a dolgos és higgadt szlovéneknek sikerült egyedül zökkenők nélkül beilleszkedni Európába. Különösen felgyorsult ez a folyamat, amióta a szlovének – nem tűrve a nők másodrendű állampolgárrá degradálását az abortuszkérdéssel kapcsolatban –, menesztették a klerikális Peterlét és kormányát, s a rendszerváltozás utáni országok közül elsőként kiszorították a jobboldalt a hatalomból, és balközép kormányt választottak. E lépésükkel azonban magukra vonták a gazdaságfejlesztéshez kevéssé konyító, inkább a testőrség hotelportási vagy operett-nagyhercegi uniformisokba bújtatásában jeleskedő horvát vezetők haragját.

„Számunkra nem kedvezőbb a helyzet” – kommentálta a ljubljanai rádió a horvát választások eredményét. A szlovének azt szerették volna, ha Tudjman nacionalista, jobboldali pártja, és a szociálliberális ellenzék között az erőviszonyok az utóbbi javára eltolódnak. Tudták, hogy nincs esély Tudjman legyőzésére, de remélték, hogy a szívesen parancsolgató, de gyakran rossz döntést hozó Tudjman ellenzékének befolyása megerősödik. „Mélypontra jutottak a szlovén–horvát kapcsolatok” – jelentette néhány napja a Salzburger Nachrichten című osztrák újság arra hivatkozva, hogy a szlovén külügyminiszter Szerbiáéhoz hasonló felelősséget tulajdonított Horvátországnak a boszniai háborúért. Szlovéniában megütközéssel értesültek Tudjman pénteki kijelentéséről: „a szlovének eltulajdonítottak 24 millió négyzetméter horvát földet”. A horvát elnök felhánytorgatott állítólagos múltbeli sérelmeket is: a szerbek „a horvátok rovására privilegizálták a szlovéneket”; a ljubljanai szlovén bank pedig „1 milliárd német márkát ragadott el a horvát lakosságtól”. A két állam között bősz gazdasági háború folyik, napirenden vannak a vámemelések, a horvátok elvitatják a szlovénektől a halászati jogokat. E mozgások mögött lényegében a szlovén Adria-part megszerzésére irányuló horvát igény áll.

Horvátországban most választottak, Szerbiában csak novemberben fognak választani. De amiként Horvátországban jóval a választások előtt a legrangosabb ellenzéki újság, a Danasz torkára tették a kést, akként Szerbiában már most, idejekorán intézkednek a nagy tekintélyű – és mostanában ellenzéki – Politika gleichsaltolásáról. Ha a Milosevics-rendszer kihúzza a választásokig, akkor Szerbiában nagyobb lesz a tét, mint most a horvátok földjén. Valami halvány remény van, hogy az augusztusi Jugoszlávia-konferencián sikerül megtalálni a kompromisszumot, és akkor valószínűleg befellegzik Milosevicsnek.

Jugoszlávia szétrombolásának hosszú története során szinte minden fontos szereplő eljátszotta kisded játékait, jóformán mindenki diszkvalifikálta magát valamilyen alantas és gonosz cselekménnyel. De Milosevics a végzet embere. Az ő szerb vezetővé választása magában véve is a Tito utáni Jugoszlávia válságának kifejeződése volt: a rosszból a katasztrófa felé ígért kitörést. Azt jelentette, hogy a szövetségi állam legnagyobb köztársasága belső reformok helyett a szövetségen belüli imperializmus útjára lép, és ennek szolgálatában kiereszti a szellemet a palackból. Azaz: felkorbácsolja a nacionalista szenvedélyeket Szerbiában, és ennek akaratlan, de kiszámítható visszahatásaként a szerbellenes szenvedélyeket a többi köztársaságban.

Remélhetőleg nem akadályozná meg a szerb vezető aláhullását az sem, ha nem sikerül kompromisszumos megoldást kidolgozni, és megvalósul vagy a horvát–német koncepció, vagy a szomszédok rovására létrehozott Nagy-Szerbia. Utóbbi mindenkinek rossz volna, de végső soron a szerbek számára a legrosszabb. A területi hódítások ellentéteként tartósítaná a viszályt, visszahozná a vérbosszú apáról fiúra szálló kötelezettségét, meg a térség sok más gonosz hagyományát.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon