Skip to main content

A jéghegy és az óceánjáró

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Hát igen, a hajó, a szovjet hajó, a Gorbacsov nevét viselő hajó jéghegybe ütközött. Nem is egy, hanem több jéghegybe. A léket valószínűleg el lehet még tömni, de a másik eshetőségre is föl kell készülni.

Ez némi gondolati erőfeszítést igényel, mert valójában még azt sem fogtuk fel, inkább csak tudomásul vettük, hogy véget ért a hidegháború. Hogy a Szovjetunió, a talpig vasba öltözött, szívós hatalom, az elszánt ellenfél, amely 40 éven át nézett farkasszemet egykori nyugati szövetségeseivel, önként kiürítette Kelet-Európát. Most pedig már avval a felismeréssel kell megbirkóznunk, hogy a folyamatos leszerelés bázisán felépítésre váró jövő: a közös európai architektúra, a Helsinki II-nek, avagy hivatalosabban Európai Biztonsági és Együttműködési Egyezménynek hívott új rendszer esetleg későbbre tolódik.

Sőt talán el is marad. Talán még nem jön el a határok sérthetetlenségét és spiritualizálását, az emberi és nemzetiségi jogok garantálását, a kontinens gazdaságainak integrálását és a bőséget termő informatika periódusába való átlépését ígérő aranykor. És akkor még nem a következő tíz vagy húsz vagy harminc év központi problémája a következő egyetemes feladat: a közös lakás, a Föld nevű planéta felújítása, illetve – a környezet védelmével kölcsönhatásban – a születésszabályozás elterjesztése, a fejlődő világ felemelése a fejlett világ gazdasági és kulturális szintjére.

A Litvánia jéghegy

E borús gondolatsort az a csattanás indította el, amivel a Litvánia nevű jéghegy a Gorbacsov nevű óceánjáróhoz ütődött. Litvánia bejelentette, hogy kiválik a Szovjetunióból, Moszkva azonban nem engedi el. Nincs rá elfogadható ok, hogy megtagadja Litvániától a függetlenséget, amelyet a szovjet vezetés aktív és passzív támogatásával vívtak ki Közép- és Kelet-Európa nemzetei. De az is igaz: ha a litvánokat menni hagyják, a példát előbb vagy utóbb – inkább előbb, mint utóbb – követik a többiek, széthull a birodalom.

Az amerikai és a nyugat-európai politikusok pártolják a litvánokat, de jelenleg még jobban pártolják Gorbacsovot. Azt hiszik, a demilitarizálási menetrend a nemzetközi stabilitás záloga. Azt hiszik, még túl kezdeti szakaszban van az átmenet a hidegháborús korszakból az új biztonság korszakába ahhoz, hogy a szovjet birodalom felbomoljon. Kivált kontroll nélkül, a szabadesés gyorsuló ütemében. Azt hiszik, amíg ő a helyén van, addig kevésbé kell tartani a „nukleáris polgárháború” veszélyétől. Fönnáll a kockázat – véli a The New York Times –, hogy „belső konfliktusok esetén nukleáris fegyvereket vetnek be a Szovjetunióban”. „A tizenhárom szovjet köztársaság legtöbbjében tárolnak nukleáris fegyvereket; minden tankhadosztálynak van nukleáris rakétaütege, s az üteghez beosztott katonák között nemcsak nagyoroszok vannak, hanem más nemzetiségűek is. Főleg baltiak, ukránok, beloruszok. Előfordulhat az is, hogy káosz, hanyagság, kereskedelmi ügyletek következtében a fegyver harmadik ország kezébe kerül. Vagy terroristák kezébe. Képzeljük el a legrosszabb esetet: egy azerbajdzsáni síita nukleáris robbanófejet továbbít Iránba.”

A nyugati politikusok pártolják Litvániát, de még jobban pártolják Gorbacsovot. Ez azonban a közvélemény nyomására megváltozhat. Egyébként is ma kevésbé pártolják, mint tegnap. Látszólag nincs változás, megy a dolog a maga járásán. De a haderő-csökkentési tárgyalások kezdenek elhúzódni. Megtartják a kitűzött időben a Bush–Gorbacsov-találkozót. De a várakozásokat evvel kapcsolatban most egyszerre túlzottnak minősítik és tompítani kezdik. Nagyobb nyilvánosságot kapnak az olyasfajta eszmefuttatások, amelyek megpróbálják fölmérni, mit jelentene az Egyesült Államok szempontjából Gorbacsov letűnése. A Wall Street Journalban két angol konzervatív, egy képviselő és egy volt külügyminiszter-helyettes keményen megbélyegzi a szovjet vezető „kritikátlan támogatását”. „Az óriási nehézségek ellenére ő a Szovjetunió eddigi leghatalmasabb vezetője. Minden újabb krízis az ő hatalmát növeli. Ha olyan gyönge, miért olyan erős?” De más, jelenleg többséginek tekinthető vélemények szerint Gorbacsovot most nem szabad gyöngíteni. Van olyan hang is, hogy nem Gorbacsov vagy a még több peresztrojka között van a választási lehetőség, hanem Gorbacsov és a fasizmus között.

A tartózkodásra visszakozás a válasz. Moszkva nem tett semmit a német egyesülés megakadályozására, amikor igazán tehetett volna, most azonban kimutatja aggályait és kelletlenségét. Hogy a dolog teljesen érthető legyen, a védelmi minisztert marsallá léptetik elő. A történelem nézőpontjából fontos (és mai ismereteink alapján nem egyértelműen megválaszolható) kérdés, hogy Gorbacsov, aki függetlenül attól, hogy most a konzervatívok szekerét tolja, a század egyik legnagyobb politikusa, a szocializmus reformjára, avagy – a birodalom szétesését, nemzetközösséggé alakulásának lehetőségét is számba vevő – demokráciára törekszik. De most nem ez a legfontosabb. Most az az igazi kérdés, mennyire van megkötve a keze. Mekkora a mozgástere a pártállam megszűnésének kezdeti korszakában, amikor szemlátomást nő a hadsereg befolyása, integráló szerepe.

Háromfrontos harc

Világos persze, hogy Litvánia nem az egyetlen válsággóc, nem is a legnagyobb. De megkülönbözteti a többitől, hogy a külföldet a cselekvés lehetőségét sem kizáró állásfoglalásra kényszeríti. Christian Schmidt-Hauer, a Die Zeit szakértője „háromfrontos harcról” ír. Litvániáról, az ukrajnai vallásháborúról, a szovjet kommunista pártban jelentkező szakadási tendenciákról. „A moszkvai ortodox szent szinódus írástudói a világi hatalmat hívták segítségül a nyugat-ukrajnai görög katolikusok megzabolázására. A harc főleg a lvovi Szent György-katedrális birtoklásáért folyik, de egyre inkább nemzeti színezetet ölt; e viszály körül kristályosodik ki a 44 millió ukrán és a 145 millió orosz veszélyes konfliktusa. Hogy miről van szó? Ez kiderül a vörös zászlókat leszedető lvovi városi tanács proklamációjából. A történelem akaratából Lvov övezete a szabadság szigete lett, ahol véget vetnek a totalitárius rezsimnek, az elhibázott gazdasági mechanizmusnak, a kommunista párt uralmának. Lvov körzete lett az a hely, ahol egy független ukrán állam elveit és mechanizmusait kifejlesztik.”

A „történelem akarata” érvényesült Moszkvában is és Leningrádban is. Moszkvában Popov közgazdász, az egyik legismertebb ellenzéki lett a városi tanács vezetője, s nyomban megígérte, hogy a nómenklatúrának fönntartott lakásokat – ezeknek száma ezrekre megy – átadatja a rászorulóknak. A Demokratikus Platform, amelyhez Jelcin, Popov tartozik, új párt alakítását fontolgatja, a konzervatívok – ez nem kevésbé jelentős fejlemény – az orosz kommunista párt megalakítására készülnek. Oroszországnak nem volt önálló kommunista pártja, mint a többi köztársaságnak, viszont az orosz párthoz tartoznék a tagok és tagjelöltek 85 százaléka. Ez a konzervatívok bástyája lenne, s már tudni lehet, hogy Gidaszpov, a leningrádi területi pártszervezet vezetője kerül az élére, ő a „régi gárda, az orosz nacionalisták, a katonák elhasználatlan, hajlékony jelöltje. Ha megalakul az orosz kommunista párt, ő lehet Gorbacsov legfőbb ellenfele.”

65 millió „outsider”

Brzezinski, Carter egykori főtanácsadója a megoldhatatlannak látszó gazdasági válságnál, a hatalomból kicsöppenő, de a hatalmat minden erővel visszaszerezni akaró párt konfliktusainál is veszélyesebbnek tartja a nemzetiségi kérdést, amelynek egyik, inkább szelíd és civilizált változata a Litvánia körüli erőpróba. „A 290 millió lakosból 145 millió orosz, 120 millió a 14 legjelentősebb nemzet tagja, a többiek mintegy 100 kisebb népcsoporthoz tartoznak. A helyzetet különösen robbanékonnyá teszi, hogy 25 millió nagyorosz nem oroszok közé települt, s 40 millió nem orosz él más etnikumok területein.” Ez a 65 millió „outsider” potenciális oka s egyben potenciális áldozata lehet jövendő vérfürdőknek, ami különösen a nagyoroszok szempontjából vészjósló – írja a Foreign Affairsban a szerző. Birodalmuk állandóan növekedett az utóbbi évszázadokban; ma az oroszoké a „glóbusz legnagyobb ingatlana”. Most kissé elfáradtak. Itt volna az ideje, hogy lemondjanak a messianisztikus álmokról: a „harmadik Rómáról” vagy a lenini internacionalista küldetésről.

A megoldás – ebben egyetért szinte valamennyi nyugati szerző – a birodalom szerkezetének átalakítása, valamiféle nemzetközösség kialakítása. Vagy a nemzetközösség, mondják, vagy a káosz. Az ütemet, a kapcsolatok jellegét, e kapcsolatok lazaságának vagy szorosságának kívánatos fokát illetően eltérőek a vélemények. Vezérfonalként húzódik végig ezeken az eszmefuttatásokon, hogy jó volna a stabilitás lehetséges maximumának megőrzése, kivált addig, amíg a vezető országok végre nem hajtják a leendő új nemzetközi rendszer bázisául szolgáló lefegyverzést. A kapcsolatok jellegéről szólva, áltálában azt gondolják: ne akarják azokat egyöntetűvé tenni. Nyilvánvaló, hogy például Belorussziát több kötelék fűzi Moszkvához, mint mondjuk, a hajdani szamarkandi kánság romjain létrejött mai formációt.

A távolabbi jövőbe néz az amerikai–német Steven Müller, akinek beszédét a Frankfurter Allgemeine Zeitung ismerteti. Az 1992 utáni – Kelet-Európának és talán Eurázsiának is példát adó – Nyugat-Európáról elmélkedve kifejti: „talán lehetséges az etnikai törekvések leválasztása a nacionalizmusról. A régiók Európája könnyebbé fogja tenni a kulturális és nyelvi törekvések érvényesítését az adott helyen. Eközben mind messzebbre juthatunk a nemzeti állam korlátoltságaitól és mind közelebb egy olyan közösséghez, amely elég nagy, hogy megfeleljen a mai technika követelményeinek.”

A tanulmányok zöme azonban a közelebbi jövőben is megvalósítható megoldások lehetőségeit taglalja. Feltűnően gyakori a hivatkozás a brit és a francia példára. Anglia a gyarmatbirodalom felszámolását összekötötte a Nemzetközösség kiépítésével, amelynek 48 tagja van. Közülük India köztársaság. Ausztrália viszont ragaszkodott az uralkodó személyéhez, akit most a főkormányzó képvisel. Burma nem akart csatlakozni. Hagyták. Nem törődtek vele. A franciák vezette közösségből Guinea akart kimaradni. Őket sem tartották erővel vissza: menjenek isten hírével.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon