Skip to main content

Hermész visszavonul

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A dolgok összefüggnek: az orosz képviselők mégsem buktatták meg Jelcint; féken tartotta őket a 24 milliárd dolláros segélycsomag kilátása. A gazdaságilag elhibázott és a vártnál jóval költségesebb német egyesülés következtében a német jegybank a kamatláb emelésére kényszerült, s – lévén a márka kulcsvaluta – más jegybankoknak is követnie kellett a példát: a kamatemelést vagy legalábbis az előkészületben lévő kamatleszállítás elhalasztását. Az egyesülés születési hibáinak van még egy következménye: a német közvélemény elpártolása az ECU-tól, a készülő közös európai pénztől. De ez európai ügy, csak közvetve kapcsolódik a témához: a hetek pénzügyi korifeusainak meg az IMF és a Világbank különböző bizottságainak lapzártakor még tartó tanácskozásához.

Nem a washingtoni tanácskozás a fóruma a kereskedelem liberalizálásának, de az amerikai fővárosban napirenden lévő témák további sorsát komolyan alakítja, hogy siker vagy kudarc lesz-e az uruguayi forduló. Bush számára nagyon fontos, hogy most az elnökválasztás előtt kedvében járjon a farmereknek, akik megelégelték, hogy az agyontámogatott nyugat-európai gabona kiszorítja termékeiket a külpiacokról. A CAP, az EK közös agrárpolitikájának módosításáért az amerikai vezetés hajlandó nagy áldozatokat hozni. Kohl kancellár legutóbbi látogatásakor komoly előlegre szánták el magukat, hozzájárultak az addig makacsul elutasított orosz segélyprogramhoz. A Delorsszal, az Európai Közösség Bizottságának vezetőjével folytatott múlt heti tárgyaláson pedig jelezték, hogy átértékelték a jugoszláv-politikájukat. De ezeknek az engedményeknek még nincs ellentétele, és ezért valószínű, hogy – noha épp ezt akarták elkerülni – a hét legfejlettebb ipari ország müncheni csúcsértekezletének a kereskedelemliberalizálási forduló lesz az igazi témája, és nem a nagyszabású kísérlet a volt Szovjetunió gazdaságainak átalakítására.

És ez talán nemcsak időhalogatás lenne, hanem kitérő is. Lelohasztaná az amerikaiak amúgy sem túláradó adakozó kedvét, és hangosabbá tenné azokat a hangokat, amelyek az amerikai–német jó viszony próbakövének tekintett uruguayi forduló kudarca láttán óvnak a sok amerikai számára érzelmileg úgyis nehezen elfogadható németbarátság túlzásba vitelétől.

Gajdart meghívták

A Nemzetközi Valutaalap fölveszi tagjai közé a volt Szovjetunió utódállamait, szám szerint tizenötöt. A Független Államok Közösségének kvótája az IMF-ben 4,75 százalékos lesz, amiből Oroszország 3 százalékkal részesül. A maradék 1,75 százalékon a többiek osztoznak. Oroszország képviselője tagja lesz mind az IMF, mint a Világbank igazgatótanácsának. Ukrajna a Hollandia vezette csoportban helyezkedik el, a balti államok a Svédország, Azerbajdzsán a Belgium vezette csoportban kap helyet.

Igor Gajdar orosz miniszterelnök-helyettes meghívást kapott a tanácskozásra. Neki az volt a dolga, hogy tájékoztasson a reformról, véleményt mondjon a költségvetési szigor enyhítésével, az inflációellenes politika lazulásával kapcsolatban szállongó híresztelésekről. De akár kielégítő volt a magyarázat, akár nem, hivatalosan is jóváhagyták a 24 milliárd dolláros csomagtervet. Egyúttal közölték, hogy visszatartják a készpénzt (a nyár elejére létrejön egy 4 milliárd dolláros hitelkeret és a 6 milliárd dolláros rubelstabilizációs alap), ha lassul, megtorpan az orosz reform.

E figyelmeztetés valójában Jelcin kormányának támogatása; erősítés a parlament és a szemlátomást független jegybank támadásaival szemben, írja az International Herald Tribune. Minden olyan terv, ami növeli a költségvetés deficitjét, és felduzzasztja a forgalomban lévő pénzmennyiséget, kivált, ha ez az életképtelen állami vállalatok megmentéséért történik, konzekvenciákkal járó visszakozásnak minősül – hangoztatta Mulford, az amerikai pénzügyminisztérium nemzetközi ügyekben illetékes államtitkára. „Legyen Oroszországnak hiteles makroökonómiai politikája”; „ne csak programokat gyártsanak: csökkentsék az államháztartás deficitjét a költségvetési kiadások lefaragása és az adók emelése útján” – követelte az IMF ügyvezető igazgatója. Azt is mondta Camdessus: „A Független Államok Közösségének integrálása a világgazdaságba a legnagyobb nemzetközi kihívás a második világháború óta”, s szükségessé teszi, hogy „az ipari államok erősek legyenek”, és hozzák sürgősen tető alá az uruguayi fordulót, már csak azért is, hogy a FÁK „reformországai” bejuttathassák termékeiket a külföldi piacokra.

„A korlátozó tényező”

Az ipari országok erősödését tömérdek nyilatkozat sürgeti, és ezeknek hol megnevezett, hol homályban hagyott első számú címzettje: Németország. A címzett ingerülten szokta fogadni ezeket a nyilatkozatokat. Amikor a szókimondó Mulford a németeknek is odamondott, a Frankfurter Allgemeine Zeitung harapós kommentárt tett közzé. „Igazán lélegzetelállító arcátlanság, hogy a német államháztartás-politikát teszi felelőssé a konjunktúra a nemzetközi gyöngeségért, s eközben a saját – a társadalmi termék 6 százalékára rúgó – államháztartás-problémájukat megoldottnak tekinti… Amerika deficitproblémáját csak egy tekintetben oldották meg: a kutya se törődik vele tizenkét évi tologatás után.”

Vagyis: az amerikaiak jobban teszik, ha hallgatnak, az ő deficitjük nagyobb. Teljesen igaz. De a partnerek mégis főleg a németekre haragszanak: gazdaságaik elsősorban a német gazdasághoz igazodnak. Olajat öntött a tűzre egy új adat: kiderült, hogy márciusban a vártnál nagyobb mértékben nőtt a pénzkibocsátás Németországban, és ez nyilván tovább gerjeszti az inflációt. Az IMF többször felszólította a németeket, csökkentsék az egyesülés előre nem látott (vagy nem bevallott) költségei által felhajtott költségvetési deficitet, de a szakértők nagy része úgy véli, „a túlfeszített német gazdaságnak még az esztendő lejárta után is szüksége lesz a magas kamatok kényszerzubbonyára”. A világgazdasági kilátásokat taglaló IMF-bulletin legutóbbi száma leszögezi: a Bundesbank monetáris politikája „korlátozó tényezője” az európai növekedésnek.

A gondolkodó – és a hivatásos politikusok kasztját gyanakvóan méregető – németek a jegybankot méltatják, és nem elmarasztalják. Emlékeznek rá, hogy a Bundesbank vezetői előre megmondták, hogy a két német állam gazdaságainak egy csapásra megvalósított összeolvasztása káros következményekkel fog járni. Ők különbséget tesznek a Bundesbank és a kormány között; az előbbit nagyra tartják, az utóbbival elégedetlenek.

Az egyesülés negatív következményei elvették a kedvüket az európai egyesüléstől is, főként a leendő közös pénztől. „Az ember azt hinné, hogy e tekintetben épp elég elrettentőek voltak a német újraegyesítés tapasztalatai” – írja valaki az egyik újságnak. „Mit hozott a gazdasági ráció ismételt, durva semibevétele? Inflációs hullámot, éles harcot az elosztás körül, az állam elviselhetetlen eladósodását és a tetejébe példátlan keletnémet–nyugatnémet gyűlölködést.” A levelező idézi a köztársasági elnököt. Von Weizsacker a partnerek iránti gyanakvást avval a megállapítással próbálta eloszlatni, hogy „közülük jó néhány önmegtartóztatóbb pénzügyi politikát folytatott Németországnál”. „Remek” – írja az epés levélíró. „A Bundesbankra tolják az inflációt, amiért egyedül a kormány a felelős, és ráadásul még példaként állítanak elébük más jegybankokat. Ezzel elérkeztünk a lényeghez: a külföldi kritika nem a kormány inflációs politikáját veszi célba, hanem a Bundesbank politikáját, amelynek célja a stabilitás megőrzése.”

Rossz ómen

Egyesek rossz ómennek tekintik, hogy a finom szimatú Genscher épp ezt a kül- és belpolitikai szempontból egyaránt kényes, több vereséget, mint győzelmet ígérő pillanatot választotta a távozásra. Valószínűleg nincs igazuk. Lehet, hogy a tizennyolc éve szolgáló külügyminiszter lemondásába belejátszottak efféle meggondolások is, összefonódva a korából és közismerten megrongált egészségi állapotából fakadó kifáradással. Még az is lehet, hogy a távozásban valamiféle távoli szerepet játszhattak a mind kellemetlenebbé váló mérgesgáz- és fegyvereladási bonyodalmak, de az a leghihetőbb, hogy a leköszönés számos ok együttesével magyarázható. Ezek közül alkalmasint a legfőbb, hogy Genscher az egyesülés előtti, a gazdasági felemelkedést a korlátozott szuverenitás körülményei közt megvalósító korszaknak volt a reprezentánsa. Amikor Hermész, a közvetítő és alkudozó, az utazó és hírt vivő görög isten jegyében kellett külpolitikát csinálni. Az egyesülés kimunkálásában még fontos feladatokat teljesített, de az egyesülés után nem ismételte meg a szokott bravúrokat. Az Öböl-háborúval kapcsolatban hibák sorozatát követte el, és az elkövetett hibák kijavításának szándéka tőle szokatlan erőszakosságokra késztette, s mindenféle különutakra terelte. Követni fogja Kohl? Kétségtelen, hogy a gyengülő pozícióban lévő kancellár helyzete a tekintélyes Genscher kiválásával tovább gyengül. De a kérdés maradjon kérdés. Olyan kérdés, ami sokfelé fölmerült.

Mindenesetre bizonyos, hogy Genscher nyugdíját már nem fogja csökkenteni Kohl gesztusa: a miniszteri fizetések csökkentése öt százalékkal. És az is bizonyos, hogy az új bérekről tárgyaló szakszervezeteket sem hatotta meg a kancellár intézkedése. Már csak azért sem, mert azt hiszik, az ő keze volt benne abban, hogy az egyeztetőbizottság ajánlotta béremelést a Közalkalmazottak Szakszervezete elfogadta, az állam, a munkaadó elvetette. A válasz: sztrájk, amit hamarosan követ a vasasok sztrájkja. A szakszervezeti emberek szerint a kancellár akarja a sztrájkot: a munkabeszüntetéseket óhajtja felelőssé tenni a gazdaság bajaiért.

Amelyekkel bízvást együtt lehetne élni, ha az érdekeltek nem szoktak volna hozzá a „szabályhoz”, hogy évről évre jobb lesz. De ehhez szoktak hozzá, és most fel vannak háborodva, hogy évente 180 milliárdot kell a gazdaság vérkeringéséből kivonni és elkülöníteni az ország keleti fele, az „új tartományok” számára. Különösen, hogy már dereng: ez így fog menni tíz évig, sőt, a pesszimisták szerint húszig is. Takarékosság, ez az idők szava. E mögött a jelszó mögött ott van először Nyugat és Kelet érdekkonfliktusa, és másodszor a Nyugat belső ellentéte. A nyugatnémetek sajnálják a (jórészt általuk tönkretett) keletiektől a pénzt, és közben azon marakodnak, hogy ezt a nagyon nem szívesen adott pénzt kitől vegyék el.

Felszállt a kísérleti ballon: a betegállomány első három napján nem adnak táppénzt. Ezt le kellett venni a napirendről. De jönnek az újabb próbálkozások a szociális juttatások csökkentésére, a terhek növelésére. Nem egyenlően; a munkavállalók a fő kárvallottak.

Az újságok arról cikkeznek, hogy fel kell függeszteni a presztízskiadásokat; még idejekorán le kell mondani a kétezerben tartandó világkiállítást, a berlini olimpiát és kormányhivatalok átköltöztetését Bonnból az ismét fővárossá előléptetett Berlinbe.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon