Skip to main content

Közösségből unió, unióból közösség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Lehet, de még nem bizonyos. Az azonban bizonyos, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól akkor is különbözni fog. Európa nem lesz olvasztótégely, mint a múltjuktól búcsút vevő bevándorlókból alakult amerikai állam. Marad „óhaza”, nem lesz „újvilág”. Összeforrva is megőrzi, sőt kiteljesíti a nemzetek és népek, régiók és tájak egyéniségét. Nem is lehet másként; ez kevés helyen látszhat oly nyilvánvalónak, mint a történelmi múltjával természetesen együttélő holland, de éppúgy német és belga kisvárosban, amelynek román katedrálisai és szűk, de konfliktusoktól, koccanásoktól mentes, inkább derűt és gazdagságot árasztó utcái, a különböző straatok és grachtok azt mutatják a messziről jött szemlélőnek, ami Európában a legjobb.

Maastricht nagy elhatározás színhelye volt: kimondották, hogy 1997-ben, de legkésőbb 1999-ben megteremtik a közös európai pénzt. Az ECU-t, a német márka „európaiasított” hasonmását. Csak az angolokat jogosították fel rá, hogy később döntsék el, belépnek-e az „ECU-klubba”, az EK többi országát képviselő 11 vezető kötelezettséget vállalt rá, hogy végigjárja az „irreverzibilisnek”, visszafordíthatatlannak minősített utat. Nem az lesz a probléma számukra, hogy belépjenek-e vagy sem, inkább az, hogy gazdaságuk, főleg monetáris politikájuk megfelel-e a klubtagság szigorú követelményeinek. Először és mindenekelőtt: a pénzügyi stabilitásnak. Az inflációt fő-fő rossznak tartó németek kívánalmát megszívlelve, Maastrichtban úgy határoztak, hogy a jelentkező országban az infláció nem haladhatja meg másfél százaléknál nagyobb mértékben az e szempontból legjobb három ország előző évi inflációjának átlagát. A további követelmények is a stabilitást tartják szem előtt. Elvárják, hogy ne legyen jelentős az államháztartás deficitje, azaz ne kényszerüljön az állam túlzott hitelfelvételre; ne legyen szélsőséges ingadozásoknak kitéve a nemzeti valuta árfolyama; ne legyen kirívóan magasabb a kamatszint mint másutt. Föltétlen beleegyezést kérnek az ECU-t kibocsátó leendő európai jegybank függetlenségéhez, ahhoz, hogy ne kerülhessen semmiféle politikai befolyás alá.

Fő, hogy elhatározták

A politikai unióra vonatkozó célok megvalósítása kevésbé sikerült. Az új ezredév küszöbén működni kezdő közös állam intézményeinek demokratizálása – a strasbourgi európai parlament hatáskörének kibővítése, az EK-bizottság továbbfejlesztése az európai parlamentnek felelős „kormánnyá” – megrekedt a javaslatok síkján, nem emelkedett határozattá. De függetlenül attól, hogy hol tartanak a törvény-előkészítéssel és hol a törvényekkel, a kocka el van vetve. A németek gyakorlatilag akkor egyesültek, amikor a nyugati márka átkelt a még nem teljesen lebontott berlini falon. Az Európai Unió gyakorlatilag megvalósul, amikor az EK-országok többségében bevezetik az ECU-t. Közben, függetlenül attól, hogy mit rögzítettek az okmányokban, folytatódik az évtized uralkodó tendenciája: az „intergovernementális”, az államok közös – a fontos kérdésekben egyhangúságra épülő – döntéshozatalának felváltása a közösségi döntéshozatallal. Az az igazság, hogy a 12 ország küldötteinek hatáskörébe tartozó ügyek fokozatosan átkerüljenek olyan intézmények hatáskörébe, amelyek a brüsszeli központ alá tartoznak, bár ugyancsak a 12 ország küldötteiből tevődnek össze.

A politikai uniót kevés új konkrétum hozta közelebb, de elfogadták a politikai unió létrehozását, ami elsősorban a németek, másodsorban a franciák kívánsága volt. A márkát, nemzeti büszkeségüket a közösség oltárára helyező németek kívánták, hogy a gazdaságról és a politikáról egyszerre határozzanak, hogy a pénzügyi unió és a politikai (biztonsági, védelmi unió) idáig külön vágányon futó terveit egyesítve, kimondják: a cél, az európai unió. E két, önmagában is óriási falatot pedig azért akarták egyszerre – és már most, Maastrichtban – lenyeletni, mert megrendítette őket a német egyesülés európai visszhangja. A hivatalos tartózkodás ellenére jól megértették, hogy a környező országokban még nem mosódtak el a második világháború történései okozta élmények, érzések. Mi több: őket is megrettentette a lehetőség, hogy a változó körülmények közt kibújik belőlük a „másik én”, és a kormány, de kivált a nagyon realista és ezért nagyon európai kancellár azért sietteti az európai egyesülést, hogy egyszer s mindenkorra kizárja ezt a lehetőséget.

Major taktikai győzelme


„Külalakját” tekintve a maastrichti értekezleten 11 ország állt szemben Nagy-Britanniával, 11 állam „és kormányfő Major brit miniszterelnökkel. De a valóságban mind a 12-en kompromisszumokat kerestek, hogy az országos választás előtt álló Major – akinek helyzetét jól megértették – aláírhassa a határozatot, sőt az aláírást odahaza brit győzelemnek tüntethesse föl. Ezért a politikai dramaturgia szabályainak megfelelően – az „életveszélyes nagyfeszültség” demonstrálására – szerdán hajnalig húzták a tanácskozást, holott kedden délután be kellett volna fejezni.

Két nagy engedményt tettek Majornak: megengedték, hogy a britek később döntsék el a csatlakozást a közös pénzhez, tudván tudva, hogy a londoni City úgysem maradhat ki e nagy vállalkozásból. Továbbá: felmentették a briteket a szociális intézkedések elfogadása alól. Angliára tehát nem vonatkozik az Európai Unió alapokmányának a férfiak és nők egyforma bérezését, vagy a négyhetes fizetett szabadságot előíró fejezete. Major azt mondta Maastrichtban: a brit ipar versenyképessége megsínylené, ha a rendelkezéseket teljesítenék, odahaza meg azt mondta: a mérsékeltebb szociális terhek még több japán tőkét fognak az országba csalogatni. A lármás ellenzéket aztán avval vádolta, hogy „visszasírja a szakszervezeti terror napjait”. Könnyebben fogadta el a csúcskonferencia Major ellenállását a leendő közösségi intézmények demokratikus aládúcolásával szemben, sőt egyesek örültek magukban, hogy nem nekik kell kijönniük a farbával.

Egy közösségből unió lett; egy unióból közösség. A konferencia hangulatát „megfeküdte”, hogy a Szovjetunióból a szláv nemzetek közössége lett. Általános borzongást keltett Baker nyilatkozata, hogy a fordulat „Jugoszláviához hasonlóvá teheti a Szovjetuniót, csak ott atombombák is vannak”. Egyesek üdvözölték a változást, mint a végleges szakítást a múlttal, mint a múltat egyben-másban konzerválni akaró Gorbacsov süllyesztőbe küldését. Mások az anarchia és a káosz rémképét festették a falra. S Sevardnadzét idézték: „a világot jelenleg fenyegető legnagyobb veszély a volt Szovjetunió stabilitásának hiánya.”

Némi optimizmusra van szükség, hogy hinni lehessen: az orosz, ukrán és belorusz vezetők megállapodása nem csupán ideiglenes döntés, közbeeső állomás, amelyet felboríthat rivalizálás, az új nemzetállamok konfliktusa, nemzetek és nemzetiségek egymásnak feszülése. Még együtt van a jövőjét sötéten látó négymilliós hadsereg, amely a négy államban tárolt atombombák nélkül is új fordulatot adhat az eseményeknek, ahogy a jugoszláv eseményeknek új fordulatot adott az eredeti funkciójától ugyancsak megfosztott néphadsereg. De a legfőbb veszélyforrás a gazdaság, amelyet nagyon nehéz kívülről megsegíteni. Az orosz kikötők krónikusan zsúfoltak, befogadóképességük kicsi, a szállító és elosztóapparátus csődöt mondott, a külföldi segélyek „terítését” akadályozza a korrupció és a mind tökéletesebben kiépülő maffia.

Valójában több az áru, mint ahogy látszik, de a pénz teljesen elvesztette eredeti funkcióját, és ezért a termékek nem kerülnek be a szokásos körforgásba. Az üzletekben nincs áru, de az üzemi elosztók működnek, a gyárak ellátják dolgozóikat. Ez a réteg könnyebben átvészeli a kritikus időszaknak ígérkező telet, de kivételezett helyzete miatt a szokásosnál jobban fog harcolni a piacgazdaságra való áttérés ellen.

Voltaképpen gazdasági háború folyik a részeire szakadt Szovjetunióban. Nemcsak az egyes köztársaságok között folyik e – netán az igazi háborút előrevetítő – gazdasági háború, folyik a kisebb tájegységek, sőt az egyes üzemek között is. A vállalatok csak áruért szállítanak, hogy fenntartsák a termelést és ellássák alkalmazottaikat. Nem a tényleges pénzhiány, hanem a gazdasági háború folyománya volt az is, hogy a szovjet állami banknak kifogyott a pénze. Jelcin manővere volt. El akarta érni, hogy a központi szovjet hatalomhoz ragaszkodó külföld tapasztalatból is felfogja az új erőviszonyokat.

A fontosabb gazdasági mutatók alapján Oroszország, de még Ukrajna is a harmadik világhoz tartozik. Az egy főre eső jövedelemről, az életszínvonalról, az átlagos életkorról, a gyermekhalandóságról szóló statisztikák mind ezt tanúsítják. De az egyetlen lehetőség így is: az évek, évtizedek óta szenvedő, nélkülöző emberekre rázúdítani a piacgazdaság bevezetésével együttjáró új megpróbáltatásokat.

Az a szép fényes nap


Az áttérés órája azonban az igazság órája lesz. Csekély kilátás van rá, hogy a piacgazdaság meghozza a demokráciát. De talán nem is ez a reális kérdés, hanem az, hogy melyik harmadik világi útra lépnek a régi-új nemzetek. Az egyhelyben veszteglő Brazília, Mexikó példáját fogják követni, vagy lendületesen fejlődő délkelet-ázsiai „kis tigrisek” – Tajvan, Dél-Korea, Szingapúr, Hongkong – nyomdokaiba lépnek.

Senki sem lát a jövőbe, de valószínű, hogy az egykori szovjet birodalom várható bonyodalmai inkább fékezik, semmint gyorsítják a közös európai kül- és biztonsági, védelmi politika megvalósulását. A külső konfliktusoknak az a természete, hogy régi reflexeket idéznek fel. Olykor káprázik a szemünk az EK-külügyminiszterek Jugoszláviával foglalkozó vitáinak láttán: hirtelen elmerülnek a közösség kontúrjai, és fölmerülnek a múltból a tengelyhatalmak és a szövetséges hatalmak struktúrái. Még az is kísérteties hasonlóság, hogy Olaszország ezúttal is a „tengely lágy alsóteste”: csak a Vatikán szokatlanul erős nyomásának engedve állt a horvátok, pontosabban szólva: a németek oldalára.

Az egykori Szovjetunió konfliktusai ugyancsak feltámasztják a régi struktúrákat. Az Ukrajnában meg Kazahsztánban tárolt nukleáris fegyverek magukban véve is értelmetlenné teszik a NATO európai jelenlétének kívánatos voltáról indított vitákat, időszerűtlenné, de legalábbis sokadrendűvé az önálló európai védelmi erőhöz fűződő illúziókat. Ha Lengyelországtól keletre tűzvészek dúlnak, s avval fenyegetnek, hogy futótűzzé nőnek, az európai kormányok még jobban meg fogják gondolni, hogy csakugyan itt van-e már az ideje annak, hogy lemondjanak a szuverenitás jelentős részéről az unió leendő közös kormányzata javára.

Tanácsos félni, de nem szabad megijedni. A fenyegetést, amelynek forrása a volt szovjet hatalom labilitása, Európa (és Amerika) megpróbálja féken tartani; de eközben folytatják az Európai Egyesült Államok megszerkesztését.

Mi most lettünk az EK társult tagjai és esélyünk van rá, hogy 1994–1999 között, az új tagok felvételének évadján, a teljes jogú tagok sorába léphessünk. Különösen akkor, ha képesek vagyunk a Maastrichtban hozott határozatokat hozzánk is szóló üzenetnek felfogni, egyfajta nemzeti akcióprogramnak tekinteni. Ha abból indulunk ki, hogy ami közelebb visz a Maastrichtban középpontba állított pénzügyi célokhoz, az jó, ami távolabb visz: rossz.

Akkor eljön az a szép fényes nap, amikor egyszerre leszünk magyar állampolgárok és európai állampolgárok. Képviselőink éppúgy helyet foglalnak a strasbourgi parlamentben, mint a Kossuth Lajos téri Országházban, vagy a helyi önkormányzatokban. Mi pedig éppoly mozgékonnyá válhatunk, mint az Amerikai Egyesült Államok polgárai. Ők, ha a kedvük tartja, vagy érdekeik úgy diktálják, New Yorkból Californiába, vagy fordítva Floridából Alaszkába költöznek. De mindig: Amerikából Amerikába.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon