Skip to main content

A demokratikus ellenzék rangja – Gondolatok Solt Ottilia halálának tizedik évfordulóján

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Mi teremtettünk itt szabadságot és nyomort.
(Pontosabban az utóbbit csak explicitté tettük
Tényfeltáró és politikai munkásságunkkal.)
Petri György: Szókoszorú Solt Ottilia sírjára

Mi teremtettünk itt szabadságot”

Petri, mint mindig, pontosan fogalmaz. De mégis, nem túlzott ezúttal a demokratikus ellenzék köréhez tartozó költő? Hiszen nem gondolhatta komolyan, hogy egy maroknyi ellenzéki buktatta meg a rendszert, amelynek erős rendőrsége, kiterjedt titkosszolgálata, hatalmas hadserege volt?

A rendszerváltást követő években mindinkább elhomályosult a demokratikus ellenzék szerepe a rendszerváltásban, a pártállam lerombolásában. A jobboldal azt akarta bizonyítani, hogy annak idején éppen olyan kérlelhetetlenül szemben álltak a baloldali kommunizmussal, ahogy ma szemben állnak a baloldali kormánnyal. Ennek következtében a kommunisták olyan kegyetlenül üldözték őket, hogy életben maradásuk érdekében igazi meggyőződésüket mélységesen el kellett titkolniuk, sőt sokuknak álcázásból még a pártba is be kellett lépniük, el kellett vállalniuk mindenféle igazgatói, államtitkári vagy püspöki állásokat, holmi együttműködési nyilatkozatokat kellett aláírniuk a titkosszolgálattal, csak hogy ki ne derüljön, milyen bősz ellenségei a nemzetidegen kommunista elnyomásnak. A szocialisták ellenben úgy emlékeznek, hogy már az MSZMP-be is azért léptek be, hogy előre vigyék a mélyre ható reformok ügyét: azért viseltek állami és párttisztségeket, azért voltak tanácselnökök és KISZ-titkárok, hogy a pártállamot és a tervgazdálkodást mihamarább többpártrendszer és piacgazdaság váltsa fel. A jobboldali ellenállók és a baloldali reformerek között nem juthatott hely azoknak a keveseknek, akik az 1970-es évek második felében szakítottak a Kádár-rendszer megszokott magatartásformáival, és kihívóan kezdték gyakorolni emberi jogaikat: cenzúrázatlan írásokat jelentettek meg és engedély nélkül olyan szervezeteket hoztak létre, mint a Szegényeket Támogató Alap. Annak, hogy így történt, mi magunk is okai voltunk. Túlságosan viszolyogtunk az ön-heroizálástól, meg nem akartuk holmi szamizdat-arisztokráciát alkotva elriasztani az SZDSZ-tól azokat a liberális értelmiségieket, akik a korábbi években rokonszenveztek a demokratikus ellenzékkel, de óvakodtak attól, hogy bármiféle ellenzéki ügybe belekeveredjenek. S persze óckodtunk attól is, hogy afféle veteránok legyünk, mint a munkásmozgalom régi harcosai. Pedig 1989-90-ben az SZDSZ sikerének egyik kulcsa – a négy igenes népszavazás mellett - éppen az volt, hogy ebben a pártban gyűltek össze azok az emberek, akiknek a nevét mindenki ismerte a Szabad Európa Rádióból, s akikről mindenki tudta, hogy nem akkor fordultak szembe a pártállami rendszerrel, amikor ezt már maga az állampárt is engedélyezte. A szerénykedési vetélkedő végül olyan sikeres volt, hogy egy Kádár-kori Munkaérdemrend már az SZDSZ-ben is nagyobb érdem volt, mint nyolc év állástalanság és tíz év publikálási tilalom. A reálpolitika szószólói lassan elhitették önmagukkal és a közvéleménnyel, hogy a szovjet birodalom összeomlása kizárólag a rendszer gazdasági kifulladásnak és a két szuperhatalom megegyezésének a következmény volt.

Manapság azonban mintha változna a helyzet. A hallgatás és elhallgatás évei után kezd felértékelődni a kelet-európai, közép-kelet-európai ellenzéki mozgalmak jelentősége a szovjet világrendszer összeomlásában. Másfél évvel ezelőtt hatalmas nemzetközi részvétellel emlékeztek meg Varsóban és Gdanskban a lengyelországi Szolidaritás-mozgalomról.. Budapesti villámlátogatásakor, a múlt év júniusában Bush elnök a rendszerváltást megelőző tűntetéseket 1956 hagyományával kötötte össze: „A magyarok új generációja visszatért az utcákra, hogy szabadságot követeljen” – mondta. Nehéz lenne tagadni, hogy a 80-as évek márciusi 15-i tüntetéseinek, októberi megemlékezéseinek a demokratikus ellenzék volt a kezdeményezője. 1988. március 15-ének hajnalán a várható tűntetés feltételezett szónokait vették őrizetbe: Demszky Gábort, Haraszti Miklóst, Solt Ottiliát, Gadó Györgyöt, Molnár Tamást. Helyettük aztán Kis János, Tamás Gáspár Miklós Hodosán Róza beszélt a tízezres tömeg előtt, amelynek megrettenve adtak szabad utat a csatárláncba sorakozott rendőrök. Gyurcsány Ferenc Szembenézés című írásában (Népszabadság, 2007. január 26.) találóan foglalta össze a saját nézeteinek megváltozását: „Korábban azt írtam, hogy a rendszerváltozás elsősorban a nagyhatalmi erőviszonyok átalakulásának következménye volt. Ez nem azt jelenti, hogy a globális vagy regionális folyamatok mögött nem volt cselekvő, azt támogató hazai bázis. Ennek programadó katalizátora, legismertebb szereplője a pár száz fős demokratikus ellenzék volt.”. A demokratikus ellenzék felértékelődését mindennél ékesebben bizonyítja, hogy a különböző politikai erők egyszerre a demokratikus ellenzékben keresik a maguk pedigréjét. Orbán Viktor a demokratikus ellenzék legitim folytatójának minősíti önmagát és pártját. Annyiban nem alaptalanul, hogy annak idején a Fidesz alapítói voltak a demokratikus ellenzék új generációja. Olyasmire azonban nem emlékszem hogy a demokratikus ellenzékben bárki (beleértve Orbán Viktort) közjogi erővel bíró ereklyének tekintette volna a Szentkoronát, és legitim történelmi jelképnek az Árpád-sávos zászlót. Legújabban az őskutatás az SZDSZ elnökválasztási kampányába is behatolt. Rajk László azt közölte a tévénézőkkel, hogy a két elnökjelölt közül, mint afféle csinálós ember, Kóka János jelképezi a kontinuitást a demokratikus ellenzékkel. Ezt az bizonyítja, hogy Haraszti Miklós, Konrád György, Pető Iván és Magyar Bálint őt támogatja. Hogy a programjában mi utal a demokratikus ellenzék tradíciójára az nem derült ki Rajk szavaiból. De talán nem is fontos: egy mai pártprogram úgyis csak az általánosságok szintjén utalhat húsz évvel ezelőtti törekvésekre. Ahogy Mikszáthnál a honfoglaló vezérektől való leszármazás – „de genere Huba” – biztosította a belépést a gavallérok társaságába, most a demokratikus ellenzék áldása kell a hitelességhez. És ez baromi jó!

A demokratikus ellenzék harminc, húsz évvel ezelőtti tevékenységének történelmi jelentőségét természetesen nem a mai értékelések határozzák meg, hanem az, ami akkor történt, és ami akkor hatott. Az ellenzéki szerveződések – a Moszkvai Helsinki Csoport 1976-tól, a csehszlovákiai Charta 1977-től – számon kérték a hatalom uraitól azokat a szabadságjogokat, amelyeknek a tiszteletben tartását maguk ígérték meg a Helsinki Záróokmány aláírásakor, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya elfogadásakor. A szovjet ellenzékieket kényszermunkára ítélték, a csehszlovákiaiakat bebörtönözték, a magyarok „csak” az állásukat meg az útlevelüket vesztették el, de az amerikai politika megértette, micsoda fegyvert adott a kezébe, a kemény antikommunisták által szégyenletesnek bélyegzett Helsinki egyezmény civil értelmezése. Az emberi jogok ügye a két világrend közötti tárgyalások állandó témájává emelkedett. A két oldalról – a nemzetközi kapcsolatok és a hazai ellenzék felől – érkező támadások végképp felőrölték a gazdaságilag kiszolgáltatottá vált szocialista rendszer hitelét, szólamaikban már a rendszer urai és haszonélvezői se hittek. Így következhetett be a szovjet rendszer világtörténelmi értelemben csodaszámba menő összeomlása. Amelynek méretét és perspektíváit valószínűleg „a nagyhatalmi erőviszonyok” alakítói, vagy inkább csak felmérői, Gorbacsov és Reagen sem látták előre.

Explicitté tettük…”

Explicitté tettük a nyomort – állítja Petri -, méghozzá „tényfeltáró és politikai munkásságunkkal.” A létező szocializmusban nem voltak, nem lehettek szegények. A tabut Kemény István törte meg: 1970-ben egy akadémiai előadásában a magyarországi szegénységről beszélt. Ezzel vette kezdetét a tudós kiszorítása a kutatásból, majd pedig az országból. Solt Ottilia Kemény tanítványaként és munkatársaként kezdte szociológusi pályáját. Részt vett a Kemény vezette kiterjedt szociológiai vizsgálatokban: gazdasági vezetők, munkások, szegények, cigányok

A budapesti szakképzetlen munkáscsaládok körében végzett kutatásról szóló tanulmánya csak erősen meghúzott formában jelenhetett meg. 1977 nyarán Solt Ottilia Párizsba utazott, hogy találkozzon a január óta ott élő Kemény Istvánnal. Hazatérésekor a vonaton átkutatták, tiltott könyveket találtak nála, egyebek közt Szolzsenyicin műveit, ezért rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítették. Mintegy válaszképpen hozzájárult, hogy tanulmánya teljes terjedelmében belekerüljön a Profil című gyűjteménybe, amelyet Kenedi János meg- és kicenzúrázott írásokból állított össze, méghozzá a Kemény inkriminált előadására utaló provokatív címmel: A hetvenes évek budapesti szegényei. Az csak az utolsó csepp volt a pohárban, hogy 1979 októberében aláírta a tiltakozó nyilatkozatot a csehszlovákiai Charta 77 szóvivőinek elítélése ellen. Állásából elbocsátották, ettől kezdve élettársával és három gyerekével alkalmi munkákból, főként ruhafestésből éltek.

Ebben az időben, 1979 októberében, kezdte szervezni a Szegényeket Támogató Alapot, közismert nevén a SZETÁ-t, amelynek alapító felhívása a következő év márciusában jelent meg. A formálódó szervezet célja kezdettől fogva kettős volt: közvetlen segítséget kívánt nyújtani a segítséget kérőknek, és fel akarta hívni a társadalom figyelmét a szegénység létezésére, a szociális háló folytonossági hiányaira. Ottilia és a többi SZETA-szociológus tényfeltáró munkája a szakmai hátteret biztosította. A nyomort mégsem a tudomány, hanem a részben karitatív, részben politikai szervezet látványos jelenléte tette explicitté. A SZETA lett a demokratikus ellenzék első, és valószínűleg legfontosabb mozgalmi jellegű intézménye. A szamizdat csak olvasni- (esetleg megvitatni-) valót kínált az érdeklődőknek. Feladatot a SZETA tudott adni azoknak, akik – mind nagyobb számban – csatlakozni akartak a demokratikus ellenzékhez: lehetett pénzt és ruhát gyűjteni, lehetett csomagokat készíteni a segélyezetteknek, szét lehetett hordani a kulturális rendezvények meghívóját. Így válhatott Ottiliáék Komjádi utcai lakása (amelyet a II. kerületi SZDSZ emléktáblával jelölt meg) a demokratikus ellenzék fontos központjává, ahol egymásnak adták a kilincset a SZETA-aktivisták, a segítségre szoruló szegények, szakmai tanácsot kérő szociológusok, nyugati újságírók és a demokratikus ellenzék „kemény magjának” tagjai. S minden látogató számíthatott egy teára vagy „svarc”-ra, amelyet többnyire a csodás humorú Nagy András főzött, szükség esetén kevés piros arannyal díszített zsíros kenyérre, s egy-egy bíztató vagy korholó szóra. Ottilia tekintete áthatolt minden álságon és önáltatáson, politikai és erkölcsi ítélete meggyőző volt mindenki számára, aki hozzá fordult tanácsért, rosszallásától a rendszerváltás után még magas pozícióba emelkedett barátai is tartottak. Amikor 1982-ben a Beszélő munkatársa lett, ő hozta be a lapba a létminimum alatt élőkőkről szóló tudósításokat. Neki köszönhettük a felismerést, hogy miközben a politikai elnyomás puhulni látszott, miközben egy politikai indíttatású házkutatás vagy útlevél-elkobzás híre bejárta a világsajtót, a mélyben a legszegényebbeket, a munkájukat vesztő szakképzetleneket egyre keményebb elnyomás sújtja. „Magyarország a politikai téren kívül rendőrállam igazán” – írta a szamizdat Beszélő 23. számában. A depolitizált, a pártirányítás alól felszabadult, önjáró rendőrség túlhatalmáról szóló tudósítások végig jelen voltak aztán az 1990 és 1995 között hetilapként megjelenő Beszélőben, amelynek Ottilia egyszerre volt vezető publicistája és száguldó riportere.

A SZETA felismeréseit nem mindenki fogadta el. Nem azokra gondolok, akiknek érdekében állt, hogy a közvélemény ne tudjon a magyarországi szegénységről. Nekik már ekkor semmi hitelük sem volt. De elutasította a SZETA társadalomképét például Vas István is. Hagyjuk el a cigánykérdést, mondta, az más ügy. De a cigányokon kívül olyan szegénység, amilyen a 30-as években volt, ma nincs Magyarországon. Tiltakozó közbevetésemre folytatta: Majd ha azt látod, hogy az emberek összeszedik a csikkeket az utcán, akkor beszélhettek szegénységről.

A rendszerváltás után ez is eljött. A 90-es években az utcán ismét megjelentek a csikkszedők, akiket utoljára gyerekkoromban láttam, közvetlenül a háború után. Petrinek ebben is igaza volt: a szabadság és a nyomor együtt járt. A SZETÁ-n iskolázott szociálpolitikust, a parlamenti képviselő Solt Ottiliát azonban az új keletű nyomor sosem késztette arra, hogy kiábránduljon a szabadságból, vagy megtagadja a rendszerváltást. Heves parlamenti csatái arról szóltak, hogy a szociálpolitika a leginkább rászorulókat mentse meg a teljes leszakadástól, ne pedig a középosztálybeli családokat próbálja mesterségesen afölött a szint fölött tartani, amit az ország gazdasági teljesítménye lehetővé tesz. Személyiségének és érveinek erejét mutatja, hogy bár szemlélete képviselősége idején, 1990 és 1994 között élesen szemben állt mind a konzervatív kormánykoalíció, mind a szocialisták, sőt nem egy esetben pártja, az SZDSZ álláspontjával is, felszólalásaiba nem kiabáltak bele, hitelét ellenfelei sem vonták kétségbe.

A hazai demokratikus ellenzéknek Kis János mellett a legjelentősebb személyisége Solt Ottilia volt. Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a térség demokratikus ellenzéki mozgalmai történelmi szerepet játszottak a szovjet világbirodalom békés összeomlásának előkészítésében, ha elfogadjuk, hogy a hazai demokratikus ellenzék katalizátora volt a Kádár-rendszer, majd pedig a magyarországi államszocializmus bukásához vezető folyamatnak, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a tíz éve elhunyt Solt Ottilia a rendszerváltás történelmi alakja.

Ma Magyarországon valószínűleg a legtöbb ember nem tudja pontosan, hogy milyen szerepet játszott az 1848-as forradalomban Irinyi József, Vasvári, Nyáry Pál, vagy Irányi Dániel. De a róluk elnevezett utcákon járva majd mindenkinek rémlik, hogy valami közük volt március 15-éhez. Ilyen homályos, bizonytalan elemekből áll össze egy társadalom történelmi emlékezete.

Szeretnék fogadni az újszülött unokáimmal, hogy mire nagyok lesznek, Solt Ottiliának is lesz utcája a fővárosban.

Megjelent az Élet és Irodalom hasábjain 2007-ben.

(Fényképek: Szilágyi Lenke)

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon