Skip to main content

A brüsszeli maraton után

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Ausztria


„Ha a fejlett Ausztriának ennyire nehéz átjutnia az európai bürokratákon, mit várhatnak az úgyszintén az Európai Unióba készülő kelet-európai országok?” – tette fel a kérdést a brüsszeli maratoni tárgyalások utolsó óráiban az egyik legtapasztaltabb osztrák újságíró, aki annak idején a brit csatlakozást is végigasszisztálta.

Az osztrák gazdaság ereje, fejlettsége sok tekintetben valóban meghaladja a közösségét, az ország azonban – még ha a dolgok a menetrendnek megfelelően alakulnak is – legkorábban akkor is csak 1995 januárjában, azaz öt és fél évvel csatlakozási szándékának kinyilvánítása után válhat a szervezet teljes jogú tagjává.

Valójában nem a csatlakozás igényelt ilyen hosszú időt, inkább az, amíg a tárgyalások az érdemi egyeztetési szakaszba jutottak. Amikor a kelet-európai változások hajnalán Bécs eldöntötte, hogy felvételét kéri az Európai Közösségbe, szándékát még döntően gazdasági megfontolások diktálták. Kereskedelmének kétharmadát a tizenkettekkel bonyolította, az Ausztriában létfontosságú külföldi befektetések jó része Nyugat-Európából származott, a kívül maradás egyre inkább a gazdasági kirekesztődés veszélyét hordozta magában. A szándéklevél megfogalmazása idején még állt a Szovjetunió, ami különösen az osztrák koalíciós kormány szocialista többségét tette óvatossá. Hiszen az 1955-ös államszerződés aláírása óta, amikor is Ausztria felszabadult a győztes hatalmak megszállása alól, Moszkva mindig is éberen őrködött azon, hogy Ausztria ne kerüljön a nyugat-európai érdekövezetbe: ha már nem tartozik a keleti tömbhöz, ne tartozzék a nyugatihoz sem. A semlegesség, amely aztán a szándékokat meghaladóan előnyös lett Ausztria számára, a szovjet megítélés szerint legfeljebb az európai szabadkereskedelmi társulásig, az EFTA-ig engedte eljutni Ausztriát, egy olyan szervezetig, amelynek gazdasági és politikai súlya sohasem volt a Közös Piacéhoz fogható.

Az 1989–90-es kelet-európai fordulat lazította az osztrák kötöttségeket is, noha ezektől Bécs sokkal félénkebben próbált szabadulni, mint a térség más országai. A kelet-európai változások és a belső integráció gondjai miatt az európai közösség az osztrák ajánlkozás hivatalos értékelésére csak 1991-ben tudott sort keríteni. Akkor, amikor az anyaország révén már a Németországba visszaolvadt ex-NDK is bekerült a szervezetbe.

Mélyülni vagy bővülni?

Ausztria kormánya akkor vált igazán eltökéltté a csatlakozás ügyében, amikor a Szovjetunió széthullásával a nemzetközi gazdasági, politikai és katonai erőviszonyok olyan új konstellációkat hoztak létre, amelyekben a helyét kereső nyugat-európai szervezetre is sokkal súlyosabb teendők hárultak. Ez volt a „mélyülni vagy bővülni” dilemma korszaka, amikor az eurokraták véleménye nagyon is megoszlott a tekintetben, hogy akkor tölti-e be jobban a közösség a feladatát, ha a tagországok közötti együttműködést a gazdasági, a pénzügyi és a politikai unió minőségileg magasabb integrációs szintjére emeli, vagy ha ezzel megvárja az újonnan csatlakozni szándékozókat.

Ekkor dobta be a brüsszeli bizottság elnöke a csírájában már korábban is létező európai gazdasági térség (EGT) ötletét. Az áruk, szolgáltatások, a munka és a tőke szabad áramlását elősegítő integráció a Közös Piac és az EFTA-országok között jött volna létre, hogy szorosabbra fűzze a két szervezet viszonyát, egyszersmind akadályozza, hogy az EFTA-országok egyesével kopogtassanak a közösség ajtaján. A sokak szerint elterelő manővernek, közös piaci előszobáztatásnak szánt EGT megteremtéséről 1990 júniusában kezdődtek meg a tárgyalások, s a vártnál jóval tovább tartottak: a 18 ország közötti szerződés (Svájc kimaradt belőle) többszöri halasztás után csak ez év januárjában lépett életbe. A „keszon-szervezet” sok szempontból hasznosnak bizonyult: a szabadkereskedelmi társulás tagjai ugyanis rajta keresztül az európai közösség működési szabályainak csaknem 60 százalékát magukévá tették. Ausztria is kiadós csatlakozási gyakorlatot szerzett, s számos lényeges fejezetet már az EGT-ben tisztázott, még mielőtt közvetlenül Brüsszellel ült volna tárgyalóasztalhoz.

A maastrichti szerződés körüli viharok megint késleltették a közvetlen csatlakozási megbeszélések elindítását. 1991-ben Svédország, 1992 tavaszán Finnország, majd az év végén Norvégia is jelezte belépési szándékát. Brüsszel párhuzamossá tette az egyeztetési folyamatot: a négy hasonló fejlettségű országot egyszerre akarta beengedni a szervezetbe.

Az időközben bekövetkezett gazdasági dekonjunktúra s az Európa Unió (EU) belső gazdasági problémái ellenére Ausztria még eltökéltebben ragaszkodott a csatlakozáshoz: a gazdasági megfontolásokat immár megelőzték a biztonsági érdekek. A jugoszláviai végeláthatatlan háborús konfliktus Ausztria tőszomszédságában, a vele járó menekültözön, a kelet-európai térség új keletű destabilizálódása, az új életre kelt orosz nagyhatalmi aspirációk mind azt a meggyőződést” erősítették az osztrák vezetőkben, hogy a semlegesség helyett – mely kimondva vagy kimondatlanul, de csodafegyverként funkcionált a hidegháborús időszakban – az Európai Uniót kell választaniuk, Nyugat-Európai Unióstul s majdan NATO-stul.

Az Ausztria és az Európai Unió közötti érdemi gazdasági tárgyalások mindössze bő egy évig tartottak, ami eltörpül a spanyol, portugál csatlakozási menet hét esztendeje mellett. A szakértői szinten indított alkufolyamat igazából az utolsó fél évben gyorsult fel, amikor a 98 tárgyalandó fejezetből még 28 hátra volt. Ráadásul a legkényesebb kérdések: ugyanis mindkét fél azt találta helyesnek, ha eleinte nincsenek – a belpolitikai nyugalom szempontjából létfontosságú volt a sikeres haladás. E „sima” szakaszban még egyáltalán nem firtatták tehát a semlegesség kérdését, így a kül- és biztonságpolitikai együttműködés egyeztetése zökkenőmentesen végbemehetett.

De ősszel hirtelen sebességet váltottak, Eladdig osztrák politikusok, mindenekelőtt a csatlakozást diplomáciai életművének tekintő külügyminiszter, Alois Mock azt hangoztatták, hogy csak az eredmény fontos, pár hónapon már nem múlik a dolog, ám ekkor rájöttek, hogy ha 1994. március 1-jéig nem sikerül a belépésről megállapodni, akkor Ausztria esetleg évekre kívül rekedhet az integráción. Az európai parlament ugyanis, amelyiknek szentesítenie kell a szerződéseket, májusban feloszlik, június 12-én újraválasztják, s az új eurohonatyák kezdhetik elölről az ismerkedést a több ezer oldalas szerződésekkel. Ráadásul az előzetes várakozások szerint az európai törvényhozásba majdan bekerülő képviselők már nem annyira fogékonyak a páneurópai gondolatokra, mint a mostaniak.

Ráadásul az Európai Unió újabb integrációs szakasz előtt áll, ami megint évekre lekötheti energiáit. S a bejáratnál már ott tülekednek a kelet-európai országok: ha Ausztria velük összekerülne, hosszú évekre lemondhatna az EU-tagságról.

Kamionok és parasztpolitika

Bécsnek tehát sietnie kell. Ami elvben engedékenységre kényszerítené az osztrák tárgyalókat.

De Ausztriában az idén szuperválasztási év van: most vasárnap három tartományban tartanak helyhatósági választásokat, októberben pedig törvényhozási választásokra kerül sor. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, amelyről júniusban rendeznek népszavazást, így óhatatlanul a választások első számú témájává lépett elő. Bécs eredményeket akar odahaza felmutatni, be akarja bizonyítani, hogy a kivételek maximumát csikarta ki az európai bürokratákból, akik viszont máson sem igyekeznek, mint hogy a diszkriminációmentesség, az egyenlő elbánás elve érvényesüljön a tagországok között. Nem csupán Ausztria és az EU között húzódik egyértelmű érdekellentét, hanem a kormányon lévő és az ellenzéki osztrák politikusok között is. Különösen a most vasárnapi tartományi választások előtt nemigen tehetnek mást az ellenzékiek, mint hogy a brüsszeli egyezségeket kritizálják.

A tárgyalások százórás finisére, amelyen az osztrák küldöttség 70 fővel képviseltette magát (miniszterekkel, tartományi vezetőkkel, a kamararendszer összes illetékesével), két, belpolitikai szempontból különösen érzékeny kérdéskör maradt nyitva: a tranzit és a mezőgazdaság ügye. Ausztria kisország-identitásához „környezetvédelmi felsőbbrendűség” párosul, amit a környezetvédelem általános fejezetében és az atomsorompóról szóló egyezményekben sikerült is érvényesíteni. A harsány bűzbombák, a hatalmas kamionok megfékezéséről Ausztria még 1992-ben egyezségre jutott Brüsszellel, amely azonban a csatlakozást követően már nem akarta ugyanazokat az engedményeket megadni. A keserves alku eredményeként lényegében érvényben maradnak az ausztriai átkelés szigorú osztrák szabályai – a kamionok súlyára, káros anyag kibocsátására, forgalmára vonatkozóan –, csupán az egyezmény kötelező érvénye csökkent 12-ről 9 esztendőre, ami máris átmeneti útelzárásokra, demonstrációkra sarkallta az osztrák környezetvédelmi szervezeteket.

Az agrárkérdés mind tartalmi, mind politikai szempontból jóval jelentősebb. A csatlakozást követően az osztrák mezőgazdasági termelők a szubvenciók növekedése ellenére is egyértelműen nehezebb helyzetbe kerülnek, hiszen rögtön telibe kapják az övékénél 10-40 százalékkal olcsóbb közösségi agrártermékeket. S bár az agrárszektorban csupán a foglalkoztatottak öt százaléka dolgozik, az ágazat és a parasztság politikai súlya ennek sokszorosa. Ezért is próbált Bécs maximális engedményeket kipréselni Brüsszelből – végül is a várakozásoknál jóval nagyobb sikerrel.

Amikor az osztrák választópolgárok júniusban az urnák elé járulnak, elsősorban a csatlakozás közvetlenül érzékelhető következményei alapján fognak dönteni, bár hogy kire adják a voksukat, azt az is meghatározza, miként vélekednek az egyes politikai erőkről. Mindenesetre hihetetlen meggyőző erőre lesz szükség ahhoz, hogy a választók valóban értékelni tudják a csatlakozás igazi hasznát: azt, hogy az osztrák állam visszatér Európához, hogy stabil biztonsági rendszerhez tartozhat, hogy számos előnye származik a nyitásból, s egyáltalán: hogy gazdasága felnőtté válik.

(Bécs)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon