Skip to main content

A demokrácia ügye 1956-ban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Ma ismét rosszul áll 1956 ügye


Ma ismét rosszul áll 1956 ügye. Ma Horthy, Mindszenty, Teleki ügye áll jól. Hogy ez miért van így, ahhoz talán adalék lehet, hogy a politikai demokrácia ügye hogyan alakult 1956-ban.

A forradalom két szinten zajlott: az egyiket a kormány politikája alakította, a másikat a későbbi kifejezést megelőlegezve bázisszintnek nevezhetjük. Az újonnan megalakult pártok a kormány körül csoportosultak, a Nagy Imre-kormány által körvonalazott mozgástérben gondolták el politikai tevékenységüket. Míg a második színtér szereplőit – a forradalmi bizottságokat és a munkástanácsokat – a közvetlen demokrácia erőiként szokás számon tartani.

A forradalmi bizottságok esetében arról volt szó, hogy a klasszikus pártképződés mellett a társadalom tagjainak közvetlen részesedése is lehetségessé válik a politikai akarat kiformálásában, a munkástanácsok pedig a munkavállalói önigazgatás kérdését vetették fel. A „nagypolitikai szint” és a bázisszint minden forradalomban elkülönül. Mozgásuk döntő mértékben befolyásolja a politikai demokrácia alakulását.

1956 kapcsán is felmerül a kérdés (akárcsak napjainkban): vajon korábbi állapotot kívánt-e visszaállítani. Akkor a politikában szerepet játszott erők jelentős része az 1945–1948 közötti koalíciós viszonyokat kívánta visszaállítani. A képviseleti demokrácia hívei az akkori politikai modell visszaállításában gondolkoztak. Maga a forradalmi Nagy Imre-kormány is abból indult ki, hogy visszatérhetnek a politikai élet színpadára és a hatalomba azok a pártok, amelyek 1945–1948 között működtek és tagjai voltak az 1945-ös választás után alakult kormánynak.

Maszk nélkül

A gyökeres különbséget az jelentette, hogy nem csupán azok a pártok jelentek meg, amelyek már az 1945 utáni koalíciós kormánynak is tagjai voltak. A „koalíciós demokrácia” legfontosabb korlátja az volt, hogy csupán az akkori szovjet megszálló hatóság által engedélyezett pártok működhettek, és az összes engedélyezett párt tagja volt a kormánynak. A forradalmi Nagy Imre-kormány partnereként is először az egykori koalíciós pártok alakultak újjá. Fontos különbséget jelentett, hogy megalakultak a politikai katolicizmusnak azok a pártjai, amelyeket az 1945 utáni megszálló hatóság nem engedélyezett. A kibontakozóban levő 1956-os demokrácia azt ígérte, hogy a mérvadó politikai erőknek nem kell maszkban fellépniük, mint a koalíciós időkben, hanem minden politikai párt nyíltan kifejezheti politikai identitását és politikai programját. Ez azt is jelentette, hogy a forradalom által létrehozott politikai rendszerben nem valamiféle 1945-ös összpárti koalíció fogja a politikai élet szervezeti formáját jelenteni, hanem a demokratikus kormányt ellenzék fogja ellenőrizni és hatalmában korlátozni.

A képviseleti demokrácia, a többpártrendszer általános politikai követelés volt. A pártok a kormányzati szinten alakultak. A kormány partnerei voltak, elsősorban mint szövetségesek, részben pedig mint lehetséges politikai ellenfelek.

A forradalmi szituáció megteremtette a közvetlen demokrácia intézményeit is. Minden polgárháborús helyzet létrehozza a „kettős hatalmat”. A kormányzati szint és a bázis politikai intézményei minden polgárháborús helyzetben elkülönülten jönnek létre. Az 1917-es orosz forradalom szovjetjei nem voltak sem az elsők, sem az utolsók a forradalmi bázisszervezetek sorában. Sőt, ellenforradalmak esetében létrejön a bázisszintű szerveződés. Az 1919 őszi ellenforradalom létrehozta a „nemzeti szövetség”-eket, a jobboldali szakmai szervezeteket. 1956 közvetlen demokráciát képviselő, bázison létrejött szervezetei a „forradalmi bizottságok” voltak. Minden munkahely, köztük számos országos hatáskörű intézmény létrehozta a forradalom helyi szervezetét, amelynek feladata volt, hogy végrehajtsa – mai szóval – a rendszerváltást a munkahelyen, leváltsa a kompromittált munkahelyi vezetőket, esetleg megerősítse azokat, akikben a munkahely alkalmazottai bíztak. Ezen túl megszervezte, hogy az illető munkahely a maga módján, sajátos tevékenységével bekapcsolódjék a forradalom összpolitikai folyamatába. A forradalmi bizottságok voltak hivatva arra, hogy alapszinten, a munkahelyen végezzék el a „nagypolitikai” jellegű politikai mozgósítást. A forradalmi bizottságok nem helyi népgyűlések, amelyek folyamatosan ülésezve hozzák döntéseiket. A korrekt és szoros értelemben vett közvetlen demokrácia követelményének ez felelne meg. Viszont ezeket a bizottságokat, képviseleti szerveket ilyesféle munkahelyi népgyűlések választották. Bázisgyűlések, amelyeken teljes joggal részt vett a munkahely minden rendű és rangú, minden beosztású alkalmazottja. Elemi demokratikus jellegét az az esetlegesség sem korlátozza, hogy alakulásukkor általában a munkahely dolgozóinak csak egy része tartózkodott a munkahelyen. A többség a sztrájk vagy a közlekedési nehézségek miatt nem ment be a munkahelyre.

Kézi vezérlésű vélemények


Később a Kádár-rendszer ellenpropagandája igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy a forradalmi bizottságokat a felkeléssel rokonszenvező kisebbség alakította, és nem képviselték a „dolgozók” valódi véleményét. Mivel általában esetlegesen odakeveredett emberek alakították meg a bizottságokat, nem arról volt szó, hogy politikai aktivisták kihasználták azt a helyzetet, hogy a velük esetleg nem rokonszenvező többség távol van. A bizottságok megalakítása a közvélemény-kutatások reprezentatív mintájaként fogható fel, amely éppen esetlegességével tükrözi a véleményeket. Az esetlegesen összejött munkahelyi gyűlések általában erős összhangban, jelentős viták, számottevő véleménykülönbségek nélkül hozták meg határozataikat.

Konszenzust tükröztek elsősorban arról, hogy kik egyértelműen népszerűtlenek a vállalat vezetői közül, és jobbára konszenzust mutatott az az összhang is, amellyel a munkahely legtekintélyesebb alkalmazottait beválasztották a bizottságokba. A forradalmi bizottságok tagjai részben a munkahely „kulcsemberei” lettek, a véleményformáló személyiségek, akikre eladdig is figyelt a közösség, részben olyanok, akik politikailag „rosszul álltak” vagy származásuk miatt, vagy azért, mert korábban valami nagypolitikai jellegű politikai ügyük volt, vagy pedig azért, mert korábban már szembekerültek a munkahelyi vezetéssel. A beválasztás részben igazságot akart nekik szolgáltatni elszenvedett sérelmeikért, részben őket tekintette a megdöntött rendszer legelkötelezettebb politikai ellenfeleinek a munkahelyi közösség tagjai közül, és rájuk bízta a politikai ügyek intézését. A forradalmi bizottságok az ötvenhatos forradalom legkevésbé kutatott területe, pedig hatalmas anyag van felhalmozva, de mindeddig elzárták a kutatás elől.

A polgárháborús helyzetekben létrejött bázisszerveződések általában nem élik túl a polgárháborús helyzetet. A konszolidáció véget vet működésüknek. A felső politika intézményei elvonják feladataikat. Elsorvadnak. Többnyire békétlenség, forradalmi jellegű harci eszközök igénybevétele nélkül. Így haltak el a weimari köztársaságban az 1918-as forradalom idején létrejött munkás-és katonatanácsok. Sőt, az 1918-as magyar forradalom rövid ideje is elég volt ahhoz, hogy a folyamat meginduljon: 1919. március elején a munkás-, illetve katonatanácsok már elindultak az elhalás útján. A forradalmak és ellenforradalmak bázisszervezetei nagy szerepet játszanak a polgárháború idején a tömegek mozgósításában és harcra szervezésében, de a konszolidált időszakban is életképes „közvetlen demokrácia”-kezdemény nem indul ki belőlük. A tömegek közvetlen aktivitása, a folyamatos ellenőrzésük alatt működő szervezet forradalmi intézmény, nem a demokrácia új formájának a csírája.

Közvetlen demokrácia


A magyar forradalom munkahelyi bizottságainak döntő szerepe volt abban, hogy politikai élményt adott a társadalom egyébként politikától távol álló tagjainak, s így jelentős politikai kultúraformáló hatása lehetett. A közvetlen demokrácia, mint közösségszervező módszer nem alternatívája a képviseleti demokráciának, viszont jelentős politikai kultúraformáló tényező lehet, amennyiben forradalmi időkben a forradalomnak a közvetlen demokratikus elvek szerint felépült bázisszervezetei a közösség tagjainak közösségépítő élményeket adnak. Megjelent a forradalom bázisszintjén a közvetlen demokráciának egy sajátos formája, a termelési demokrácia is. Az 1956. október 23. után visszavonuló rendszer egyik taktikai húzása volt, hogy október 26-án a gyárak munkásait munkástanácsok alakítására hívta fel, mert azt remélte, hogy az új szervezetek révén meg tudja vetni a lábát a gyárakban. Mire a felszólításból valami lehetett volna, a rezsim összeomlott, és az akcióból annyi maradt, hogy a gyárak forradalmi bizottságainak egy része munkástanácsnak nevezte magát. Szerepük nem különbözött a hivatalok vagy bármiféle munkahelyek forradalmi bizottságainak szerepétől.

Utóvédharc

A helyzet november 4. után változott meg, amikor az utóvédharc a munkástanácsok égisze alatt zajlott le. A restaurált hatalom első intézkedései közé tartozott, hogy a forradalmi bizottságokat betiltotta; a munkástanácsokkal óvatosabb volt, ezek olyan mértékben spontán proletárszervezetek voltak, hogyha ezekkel is a forradalmi bizottságokhoz hasonló módon bánik, azonnal leleplezi munkásellenes voltát. A munkástanácsok ugyanúgy munkahelyi forradalmi szervezetek voltak, mint a forradalmi bizottságok, de a munkástanács elnevezés a jugoszláv termelési önigazgatás szóhasználatából származott; így a munkástanácsokhoz elkerülhetetlenül hozzátapadt az a képzet, hogy a forradalom győzelme után a termelési önigazgatás olyasféle szerveiként működnek tovább, mint amilyeneket a Tito-rendszer Jugoszláviában megvalósítani ugyan nem tudott, de az elnevezéshez kapcsolódva kialakította a munkásönigazgatás ideológiáját, és megalkotta jelszavait. A termelői önigazgatás gondolata hozzátartozott a forradalom eszmei gondolatkincséhez. Nem csupán a gyárak forradalmi bizottságainak alkalmi határozatai fogalmazták meg a dolgozói tulajdon eszméjét, hanem a színre lépett pártok elvi platformjai is ezen az alapon álltak. A Nagy Imre égisze alatt Magyar Szocialista Munkáspárttá átalakult kormányzópárttól a katolikus pártokig és az erősen konzervatív hivatalnokszervezetként színre lépő Pártonkívüliek Szövetségéig minden szervezet a munkavállalók közösségének csoporttulajdonában akarta látni az addigi állami tulajdont, és igazgatását is a termelői önigazgatás bizottságaira akarta rábízni. Reprivatizációra senki sem gondolt. A politikai demokrácia területe kiegészült egy új dimenzióval: felmerült a hierarchikus munkaszervezet demokratikus átalakításának gondolata. Ha a dolgozói tulajdon utópia is, a hierarchikus munkaszervezet demokratizálásának gondolata termékeny demokratikus eszme, amely alkalmas lehet a demokratizmus gondolatkörét új dimenzióval bővíteni.

Párhuzamok

1956 tartalmazta mind a képviseleti, mind a közvetlen demokrácia gondolatát. A közvetlen demokrácia eszméjének felmerülése és a termelési demokrácia gondolata a szovjet típusú rendszer demokratizálásának gondolata volt; a többpártrendszer követelése a nyugati típusú képviseleti demokrácia eszméjét jelentette. A sok különbségen túl egy dologban azonos az 1956-os forradalom és a mai átalakulás. A társadalom mindkét esetben nyugati viszonyokat akart teremteni Magyarországon. 1956-ban azért nem jelent meg az 1945 előtti Magyarország restaurációjának gondolata még a politikai katolicizmus politikai szerveződéseiben sem, mert az akkori közfelfogás a Horthy-rendszert nem tekintette nyugati rendszernek. A Nagy Imre körül csoportosult kommunista reformirányzatot viszont nyugativá tette az, hogy a többpártrendszer alapjára helyezkedett, a többpártrendszert pedig a közfelfogás par excellence nyugati politikai eszmének tekintette.

Ma a helyzet más. Az ismertetett eszmék 1956-ot mindenestől a „bukott rendszer örökösévé” teszik, amely még ezer szállal tapadt ahhoz a szovjet típusú előzményhez, amely ellen fellázadt, a Horthy-rendszert viszont Kundera – a Párizsban élő cseh író – „Közép-Európa”-gondolata visszamentette a nyugatiságba.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon