Skip to main content

A hetedik csapás?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Nem csupán az orvosok belügye!


Az előterjesztő: a népjóléti miniszter – háta mögött a kétségtelen erőfölénnyel – újabb csapást szándékozik mérni azokra az orvosokra, akik nagy bizalommal támogatták ezt a kormányt, példájukkal befolyásolva betegeiket is.

Egyesületek és kamarák

Világszerte kereskedelmi és szakmai kamarák működnek, utóbbi körbe tartoznak az orvosi kamarák. A jelenleg Magyarországon működő valamennyi kamara lényegében egyesület.

A kamara köztestület, önkormányzati vezetéssel és az egyesülettől eltérő jogosítvánnyal. A köztestület fogalmába beletartozik, hogy átvesz, ellát olyan feladatokat, melyek nélküle az államra hárulnának. Jogi értelemben nagyon nagy különbség van az egyesület és a köztestület között. A köztestület mibenlétének meghatározásán és a Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó kiegészítésén is most dolgozik a parlament. Az lenne logikus, hogy amikor ez a munka befejeződött, amikor a valamennyi szakmai kamarára érvényes közös alapelveket már törvénybe foglalták, csak akkor kerüljön sor az egyes szakmai kamarákat szabályozó törvények megalkotására. Mindez azonban csak az SZDSZ vezérszónokának, dr. Fáklya Csabának a beszédében vetődött fel a Magyar Orvosi Kamaráról szóló törvényjavaslat általános vitája során. Az átgondolt kormányzati előkészítés hiányát azonban nemcsak ez a sorrendi hiba jelzi.

Az orvos-beteg viszony kulcskérdés

Dr. Balkányi László fogalmazta meg a Liberális Orvosklub egyik vitaestjén, hogy az igazán jó orvos-beteg kapcsolatot a szellemi szabadfoglalkozású orvosok tudják kialakítani betegeikkel. Minden más működési forma az orvos számára szereptévesztés. Példaként sorra vette:

– Közalkalmazotti munkaviszonyban az orvos előmenetele, egzisztenciája nem attól függ, hogy betege elégedett-e vele, hanem főnöke elégedettségétől és más feltételek teljesítésétől. Ebben a bürokratikus rendszerben a beteg ügydarab.

A vállalkozás sem a beteg érdekeit helyezi előtérbe – különösen  jelenleg, nonprofit törvény hiányában. Az orvos gyakran kénytelen tőle idegen problémákkal foglalkozni, ahelyett hogy figyelme középpontjában a beteg állna. Mert vállalkozóként a profit forrásának tekinti.

– A szellemi szabadfoglalkozás szerződéses jogviszonyban testesül meg. A szerződés tárgya az orvos gyógyítást, megelőzést, rehabilitációt szolgáló tevékenysége és annak honoráriuma. A szerződést két egyenrangú fél köti meg: az orvos és a beteg járulékát kezelő társadalombiztosító.

Nem vitatható, vannak orvosok, akik minden körülmények között jó orvos-beteg kapcsolatra törekszenek. Itt arról van szó, melyik működési forma milyen magatartást „jutalmaz”.

A szakmai (mérnök-, ügyvéd-, orvos-) kamarai rendszer a hajdani céhrendszerhez hasonlítható. A kézművesek szakmai tömörülése védte tagjai érdekeit, de a céh tagja nem lehetett akárki, mestermunkával kellett bizonyítani hozzáértését, ezzel a céh védte szakmai tekintélyét, egyúttal a fogyasztó számára biztosíték volt, hogy a céh tagjától minőségi munkát kap. A céhen kívül dolgozó kontárra nem volt ilyen garancia.

Külföldön a kamarák is szakmai és etikai minőségi követelményeket támasztanak tagjaikkal szemben, számos vonatkozásban megjelenítik, képviselik a szakma egészét, védelmet adnak tagjaiknak mint foglalkozási csoportnak, és szükség esetén egyenként is, de nem tűrnek meg méltatlant a soraikban. Mindehhez választott önkormányzatuk van, választott tisztségviselőkkel. Az orvosi kamara védelmet ad a betegnek is, nemcsak azzal, hogy az ellátás minősége alapkérdés, hanem az orvosok egymás közötti kapcsolata mellett az orvos-beteg kapcsolat etikai kérdéseire is igen nagy súlyt helyez. Ugyanez érvényes az ügyvéd és kliense vonatkozásában, mindenütt, ahol a kamarák „bejáródtak”, mert megvan a kamarai lét előfeltétele, nevezetesen hogy az adott szakmát ne közalkalmazottak, ne profitorientált vállalkozók, hanem szellemi szabadfoglalkozásúak műveljék.

Hogy is van ez nálunk?

Ha az európai gyakorlatot akarjuk meghonosítani, átgondolta-e a kormány a szükséges lépéseket? Erre utalnak a tények? Nem!

1990 óta több orvoskamarai törvénytervezet forgott közkézen. Az első változatból – mely gyakorlatilag egy egyesületi alapszabályt emelt volna törvényerőre – számos egyeztetés, változtatás után sem lett olyan törvényjavaslat, amely alkalmas az európai normáknak megfelelő kamarai működés megalapozására.

Érdemes végiggondolni, milyen közegben kezdené meg munkáját ez a kamara. Megtörténtek-e azok a kormányzati lépések, melyek az orvosokat a szellemi szabadfoglalkozású lét felé „terelik” – mert hiszen ezen a bázison épülhet fel, lehet életképes a kamara.

A kamarai elképzelések már hosszú ideje formálódtak, amikor megszületett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény. A meglepetés akkor érte az orvostársadalmat, amikor a 113/1992. (VII. 14.) Kormányrendelet ezt az egészségügyi ágazatra is kiterjesztette. Ez azért is problémát jelent, mert elvi ellentmondás van a közalkalmazottak finanszírozási rendszere és a teljesítményorientált finanszírozás között. Ráadásul egyik sem felel meg azoknak a finanszírozási elveknek, amelyeknek az ellátást nyújtó és a finanszírozó közötti szerződésben kell megjelenniük (minőség, hatékonyság, gazdaságosság, személyi, tárgyi feltételek biztosítása, üzemelési költségek, benne amortizáció stb.). Fel kell tenni a kérdést:

Mit akar a társadalom, és mit akar a kormány?

Ha nincs félretájékoztatva, a társadalom egyetlen tagja sem akarhat mást, mint azt, hogy ha az egészségüggyel kapcsolatba kerül, ne legyen kiszolgáltatott, és biztosítási járulékát ésszerűen használják fel. Ne váljon se ügydarabbá, se a profit forrásává, az orvos tudása legjavát nyújthassa a legmegfelelőbb körülmények között. Legyen tisztában azzal, hogy mire telik a járulékból, de amire telik, azt kapja meg úgy, hogy az orvos munkája és tudása is meg legyen fizetve.

Ezzel szemben a kormány ellentmondó lépéseiből nehezen hámozható ki, hogy mit is akar. Nem tudni, igazán akarja-e, hogy a betegek és orvosok érdekeit egyaránt szolgáló orvosi kamara jöjjön létre, vagy inkább egy, a centralizált egészségpolitikát kiszolgáló kamarára tart igényt. Ha az előbbit akarja, vajon látja-e, hogy az orvoskamarai törvényjavaslat jelentős átalakításán és elfogadásán túl még milyen további lépések szükségesek a benne foglalt jogi keretek tartalmas kitöltéséhez.

Bonyolult játékszabályok

Aki játékszabályt alkot, annak előre számba kell vennie valamennyi szereplő helyzetét, szándékát, igényét és a közöttük kialakítandó összjátéknak azokat a feltételeit, amelyek alapján valamennyi fél úgy érezheti, hogy érvényesíthetők az érdekei. A játékszabályokat úgy kell kialakítani, hogy a szereplők tiszteletben tarthassák a partner szándékait és elvárásait is.

A Magyar Orvosi Kamaráról szóló törvényjavaslat nem számol igazán a legfontosabb partnerekkel.

Ha az Orvosi Kamara önmaga, tagjai számára meg akarja fogalmazni a követelményeket, akkor partnernek kell tekintenie a MOTESZ-t és tagegyesületeit, az oktatási intézményeket.

Ha a gyakorlatban érvényre akarja juttatni igényeit, legfontosabb partnere az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Nem sorolom tovább a szereplőket.

Az erre a kapcsolatrendszerre vonatkozó játékszabályok kidolgozatlanok és átgondolatlanok a beterjesztett törvényjavaslatban. A törvényalkotás sorrendi problémái mellett tartalmi kérdések miatt is javasolta az SZDSZ a törvényjavaslat visszavonását és átdolgozását.

Tartalomhoz a forma

A törvényjavaslat bevezető szakasza megemlíti, hogy a kamara – vezetését tekintve – szakmai önkormányzat, de a szervezeti felépítését taglaló paragrafusokban ez nem jelenik meg.

Ha valóban egy önkormányzati igazgatású köztestületet akarunk létrehozni, akkor az alapszabály és a szervezeti működési szabályzat kialakításában, a tagokkal szemben támasztott követelmények megfogalmazásában minél nagyobb szabadságot kell hagyni. Ezért a törvényben elsősorban a külső kapcsolatokat és azok szabályait kell rögzíteni, ezek viszont jórészt kimaradtak a javaslatból.

A törvényjavaslatban vázolt szervezeti felépítés centralizált, diktatórikus irányításra ad lehetőséget, mert országos szinten elvész az alapszervi képviselet.

Fontos kérdés, hogy szabad-e három szintre tagolni a kamarát (országos, megyei és 50 fő esetén megalakítható helyi szervezetekre)? Nem volna-e hatékonyabb, ha csak országos és megyei szintre tagolódna – lehetővé téve, hogy Pest megyében a nagy terület miatt kettő, a fővárosban a nagy létszám miatt négy szervezet jöjjön létre? Gondolni kell a tagság belső strukturálódási igényére, továbbá arra a praktikus szempontra is, hogy az összlétszámon belül legyen elég aktivizálható tag a szükséges munkamegosztáshoz és rotációhoz. Mindez az 50-100 fős létszámú helyi szervezetekben megoldhatatlan, a kamara elaprózódik, nem tud hatékonyan dolgozni. Ráadásul a helyi szervezetek beleszólási jogát a felsőbb szintű döntésekbe nem biztosítja semmi. Vagy éppen ez a kormány rejtett szándéka?

Jelen formájában a törvényjavaslat lehetőséget ad arra, hogy a kormány a kamarán keresztül markában tartsa az orvostársadalmat, s a kamara a tárca pórázává váljon.

Válaszút előtt áll orvos és beteg

Nevükben a „bizalmukat” bíró parlament fog dönteni.

– Az egyik alternatíva biztosítaná, hogy az orvos számára természetes és kifizetődő legyen a kötelező tagság, a vele együtt járó kemény szakmai és etikai követelményekkel együtt, mert a kamara garantálná a szakmai megbecsülést, és védettséget nyújtana orvos és beteg számára egyaránt.

– A másik alternatíva megvalósulása esetén a kamara az orvos számára a hetedik csapás, a kötelező tagság, a tagdíj, újabb adó, újabb korlátozás, hiszen ebben az esetben a kamara nem tudja megváltoztatni az orvos alkalmazotti vagy vállalkozói státusát, és fenntartja az orvos és beteg kiszolgáltatottságát.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon