Skip to main content

A megerőszakolás szükséges feltétele

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Expo-ellenes SZDSZ-álláspont


Az SZDSZ-tanács, magáévá téve az előterjesztő Bauer Tamás lapunk előző két számában is publikált érvelését, „elfogadhatatlanul nagynak tartja a világkiállítás melletti állami kötelezettségvállalás kockázatát”. A fővárosi SZDSZ-frakció pedig a karácsony előtti közgyűlési határozatot vette elő, mely szerint a budapesti önkormányzat legfeljebb a rendezés ’96-ra halasztását javasolja, ezt is csak akkor, ha április végére a megfelelő hét feltétéi mindegyike teljesül. De nem teljesült (nem hozták meg a szükséges törvényeket, nem tisztázták a fővárost terhelő anyagi kötelezettségeket, sem környezetvédelmi hatástanulmány nem készült, sem terv a világkiállítási létesítmények utóhasznosítására, nem világos, milyen keretek között érvényesíthetik érdekeiket a főváros és a kerületek), tehát a frakció immár egyáltalán nem kívánja, hogy Expót rendezzünk. Demszky Gábor természetesen ilyen értelemben szólalt fel a tanácsülésen is.

Piszkos párt – tiszta nemzet

„Semmi meglepő nincs abban, hogy a szabad demokraták nemet mondtak – ironizál Kereszty András a Népszabadság keddi kis glosszájában. – A meglepő inkább az, hogy nem szereztek meglepetést.” A napilap felelős szerkesztője úgy véli, a „Budapestet irányító koalíciónak” (szocialista szemszögből találó ez a kifejezés az SZDSZ-re és a Fideszre, kár, hogy nem fedi a valóságot), szóval a liberális pártoknak már el kellett volna jutniuk a nemtől a hogyanig. Mégse tették, mivel közéletünkben elharapódzott egy „félreértés”, mely szerint az ellenzéknek „minden kérdésben” szembe kell kerülnie a kormánypárttal. „Az Expóból, sajnos, pártügy lett” – vonja le a konklúziót, rímelve egy másik tárcaíró, Bokor Pál soraira, amelyek a Magyar Hírlap április 22-i számában, az előző heti kormánydöntés ihletésére születtek: „Az eddigi huzavona rengeteg időt elrabolt… A politikai pártoknak… meg kellene állapodniuk abban, hogy nemzeti ügyről és országos gazdasági érdekről lévén szó, a világkiállítás ügyében egyszer és mindenkorra elássák a csatabárdot.”

Valójában a pártcsatározás nem „félreértés”, hanem arra jó, hogy megkönnyítse a tájékozódást olyan bonyolult kérdésekben, mint hogy kell-e nekünk világkiállítás. Adva van két tábor. Az egyik tábor – már kormánypozíciójánál fogva is – bízik a művi optimizmusban, abban, hogy a hit valóságot teremt; a másik a racionális belátást kívánja értékké emelni, bár e belátás fényében nem tűnik fel oly rózsás színben a közeljövő. Az egyik a központosított programokat, a másik az önkormányzati és egyéni vállalkozói kezdeményezéseket részesíti előnyben, az egyik kiváltságosak javára akar adókedvezményeket, s kockáztatni a kiváltságnélküliek kontójára, a másik – már ellenzéki pozíciójánál fogva is – a köz által (tehát a közpénzekből finanszírozott programban nem érdekelt rétegek és régiók által) viselt terhekre hívná föl a figyelmet. De az ilyen és hasonló különbségek nem kristályosodhattak ki, mert rövid idő alatt szégyellnivalóvá vált, hogy pártrendszerben élünk, és mert sokan a pártok képviselői közül is engedtek a pártellenes hangulatkeltésnek. De hát egyes pártoknak kifejezetten érdekükben áll pártok feletti ügynek feltüntetni a világkiállítást. Ha – kormánypárt gyanánt – igazolni akarjuk döntésünket, ha a hatalom szilárdságát a már meglévő tervezőapparátusokra és a már most hangadó elitekre kívánjuk alapozni, vegyük elő a varázsszót: „nemzeti”. A „nemzeti megújhodás” pártjai készek folytatni a szocialisták művét, a szocialisták is hűek egykori önmagukhoz és vélhetően a volt prominens párthívekhez is, akik időközben vállalkozók lettek.

Cérnajáték

Az SZDSZ az utolsó pillanatban foglalt határozottan állást világkiállítás-ügyben; a fővárosi frakció például a múlt év végén még fele-fele arányban megosztott volt. A kormánydöntést előkészítő gátlástalan sajtókampány idején csöndben maradtak vagy kitérőleg nyilatkoztak a szabad demokraták; a legkiemelkedőbb fellépés Demszky Gábor április 12-i nyilatkozata volt, amikor a főpolgármester elősorolta a fővárosra háruló kockázatokat Expo-ügyben, és megismételte decemberi álláspontját az egyéves halasztásról és egy szerényebb költségigényű világkiállítás („mini-világkiállítás”) rendezéséről. Ám, ahogy az idézett glosszák is mutatják, az óvatosság távolról sem nyújtott védernyőt a pártpolitikusság vádja ellen. Ezzel az erővel jobb lett volna nem hallgatni. Idő előtt ellenkezni sok szabad demokrata szerint népszerűtlen lett volna; kérdés persze – és ez élesen fölvetődött a szombati tanácsülésen is – mi fontosabb, mi pártpolitikusabb: az elvi megfontolások-e vagy a szavazótábor bővítésébe vetett remény. („A rémálmom az – fejtette ki tanácstag szerkesztőtársnőnk –, hogy tízmillióan szavaznak ránk, és mind a tízmillióan mást várnak tőlünk! Ilyesmi történt az önkormányzati választásokon is: megnyertük, anélkül hogy tudtuk volna: mit nyertünk meg.”)

Igaz, bizonyítani sokáig nem lehetett, hogy megalomán presztízsberuházás van a láthatáron, ezért a parlamenti frakcióból mind ez idáig ha típusú állásfoglalások szüremlettek ki: támogatjuk, ha egy fillér közpénzbe nem kerül. Demszkyt is ezzel a gondolatmenettel indította kortesútjára az önkormányzati választási kampánystáb. A főváros helyzete amúgy is zűrös párt-politikailag: az önkormányzati érdek és a pártérdek ugyanis állítólag kizárja egymást. A városházán Demszkyt aggódva óvó vigyázók veszik körül: hogy Demszky „tiszta” legyen. Kard Aladár SZDSZ-es közgyűlési képviselő, a városházi világkiállítási ad hoc bizottság vezetője elsietettnek tartja a tanács döntését, hétfőn a tévé kamerája előtt kitért az egyéni állásfoglalás elől, miután az öttagú bizottságban természetesen a frakcióálláspont szerint szavazott (Ungár Klárával együtt kisebbségben maradt a három másik pártbélivel szemben). De hát talán Demszky az egyetlen, aki csakugyan kockáztat: nem tervezheti deficitesre költségvetését, nem vehet föl hitelt (ebből adódik az aktuális fogas kérdés: emeljék-e a strandbelépők árát, vagy inkább bezárjanak néhány fürdőt). Mármost ha óvatlanul igent mond Expo-ügyben, az mondhatni automatikusan olyan beruházási kötelezvényeket vonna maga után, amelyeknek költségeit egy óvatos nem esetén a kormány állná. Ezért követelt a főváros – hiába – kormánygaranciát, de ez magyarázza a játékot is a főváros és a kormány között: ki bírja tovább cérnával.

A kormány vallott előbb színt: április 18-án lényegében azt nyilvánította ki, hogy, ha tetszik, ha nem, ő a maga részéről megrendezi a világkiállítást. Budapest legfeljebb vállalkozóilag vehet részt. Ez jogszabályilag úgy festene – ahogy az időközben készülő, bár még a parlamentnek be nem nyújtott világkiállítási törvénytervezetből kiviláglik –, hogy a nagy eseménnyel egyidejűleg „kulturális és sportrendezvényeket Budapesten és az ország arra alkalmas tájegységein és településein is szervezni kell”, meg hogy a világkiállítási területet annak „tulajdonosa” – az önkormányzat – a világkiállítási társaságba viheti, de ha nem akarja, akkor „az ingatlan tulajdonjogát az állam kisajátítás útján szerzi meg”, a kezelői jog a Világkiállítási Programirodára száll át, ámbátor az önkormányzat esetleg az említett társaságban való részesedés formájában is igényt tarthat a kártalanításra. Egy másik tervbe vett jogi megoldás (az önkormányzati tulajdonba adásról szóló törvényjavaslat) szerint a világkiállítási övezet beépítetlen telkei egyenesen a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésébe kerülnek majd. Ez esetben tehát az önkormányzatok még kártérítésre sem tarthatnak igényt.

A kész tények birtokában

A kormány lépett, és lépése a korábbi várakozás állapotában tanúsított együttműködési készség és a fővárosi autonómia iránti tisztelet fölmondásának tetszett. Diktatórikus döntést hozott. Ez merőben új helyzetet teremtett a szabad demokraták számára. Jellemzően az az álláspont alakult ki, amit a máskülönben igen óvatos Salamon Ferenc ügyvéd, fővárosi SZDSZ-frakcióvezető fogalmazott meg a tanácsülésen: „Megerőszakolni csak úgy lehet valakit, ha az illető tiltakozik is!” Egy csapásra szava lett Bauer Tamásnak, aki már a ’89-es programalkotó közgyűlésen is fennhangon világkiállítás-ellenes volt, és aki következetesen elvi megfontolásokat ért pártpolitikán. Radikális szövegjavaslata nagy fölénnyel aratott győzelmet a Juhász Pál–Marián Béla-féle megfogalmazás felett, amely a világkiállítás „árára és kockázatos voltára” hívta fel csupán „a közvélemény és a döntéshozó testületek figyelmét”.

Közkézen forgott még egy harmadik koncepció is, egy dolgozat „Az élő Expo” címmel, amely a következő mondattal zárul: „A megvalósítás kritikus mértéke a lendület maga.” Szerzői, Koppány Zoltán és Mihályi Gábor kerületi polgármesterek szerint az Expo kérdése úgyis el van döntve, népszerűtlen, tehát apolitikus dolog ellenszegülni. A dolgozat „nem kívánja bírálni a Programiroda által képviselt hagyományos Világkiállítás gondolatát”, elannyira nem, hogy Baráth Etelével egyezően kívánja feltámasztani a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, osztva a kormánybiztos abbéli reményét is, hogy a kerületek, amelyek a régi szép időkben elöljáróság névre hallgattak és engedelmeskedni tartoztak, most a fővárosival egyenrangú Expo-szervezőkké léphetnek elő. A koncepció elnevezését abból meríti – tudhatjuk meg a keddi Magyar Hírlap első oldaláról –, hogy a budapesti események élő módon követik, amit Bécsben statikusan állítanak ki. Ha például odakint hipermodern irodatechnikát pavilonosítanak, idehaza meg lehet mutatni működés közben, mondjuk egy e célra prezentált bankban!

Csütörtökön, 9-én dönt a főváros. Alighanem az ötvenhét liberálispárti képviselő pártpolitikája kerekedik fölül. Jöhet a nemzeti kisajátítás!
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon