Skip to main content

A méhmagzat és „joga”

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A „Pacem in utero” Egyesület nevében dr. Jobbágyi Gábor – az egyesület elnöke, a miskolci jogi kar docense – azzal az indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy állapítsa meg a művi terhesség megszakításáról szóló 76/1988./XI. 30./MT rendelet és a 15/1988./XII. 15./ SZEM rendelet alkotmányellenességét, és semmisítse meg őket. Az Alkotmánybíróság még nem döntött az ügyben. Lévén azonban Jobbágyi doktor a magzatvédő mozgalom jogi tanácsadója, a beadványában szereplő érvek lépten-nyomon felbukkannak a magzatvédő orvosok, moralisták, teológusok egyre gyakoribb megnyilvánulásaiban is. Terjedelmi okokból Jobbágyi doktor érvelésének egyetlen, bár igen fontos eleméről kértük ki dr. Bodnár Zoltán véleményét, aki az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának docense.

Jobbágyi doktor beadványának lényegét a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó fejtegetések jelentik, hiszen itt próbálja meg a tételes jogi szabályokból kiolvasni a méhmagzat jogalanyiságát. A 9.-ra hivatkozik, mely szerint a jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg.

A jogképesség kérdésében a Ptk. további rendelkezést nem tartalmaz. A jogtudomány általánosan elfogadott vélekedése, a törvényjavaslat indokolása, illetve a törvény kommentárja szerint azoknak az embert megillető jogoknak a vonatkozásában, amelyek megszületése előtt keletkeztek, úgynevezett függő jogi helyzet jön létre. A törvényjavaslat indokolása szerint e függő jogi helyzet „véglegessé azáltal válik, hogy létrejön a jogalany, vagy létrejötte meghiúsul. Ha létrejön, a jogok keletkezésük időpontjától illetik meg őt.” Az indokolásból világosan kitűnik, hogy a jogalkotó a méhmagzatot nem tekinti jogalanynak, jogok és kötelezettségek alanyának, embernek – azzá csak élveszületéssel válik.

Az, amit a jogtudomány a méhmagzat feltételes jogképességének nevez, nem más, mint jogi fikció. Jogképességük csak jogalanyoknak lehet, ám a méhmagzat nem az, ezt a valótlan tényt – ti. a magzat jogalanyiságát – mégis valósnak fogjuk fel, azaz fikcióval élünk, úgy teszünk, mintha a magzat jogalany volna.

A jogképesség személyhez tapad, és a születés előtt nem beszélhetünk – jogi értelemben sem – személyről. A feltételes jogképesség fikciójának alkalmazásával a magzat még nem válik személlyé. A magzatnak nincs személyisége, magatartása, nem lehet semmilyen társadalmi viszony, jogviszony alanya. A magzatot nem lehet semmire sem kötelezni.

Mivel a méhmagzat nem jogalany, nincsenek jogai, nincsenek érdekei. A Ptk. miniszteri indokolása egyértelműen leszögezi, hogy „a jogképesség az olyan jogok vonatkozásában is az embert (és nem a méhmagzatot) illeti meg, amelyek még születése előtt keletkeztek”. (Kiemelés tőlem – B. Z.) Az ilyen jogok realizálásának feltétele a méhmagzat élve születése, azonban a törvény semminemű olyan rendelkezést nem tartalmaz, amely a méhmagzat megszületésének, azaz a jogalany létrejöttének „meghiúsítását” tiltaná. Ha az élve születés feltétele – bármely okból – meghiúsul, a jogalany nem jön létre, a függő jogi helyzet megszűnik, s az érintett jogokat a jog úgy kezeli, mintha a függő jogi helyzet létre sem jött volna.

Jobbágyi doktor azt állítja, hogy itt alkalmazni kellene a feltételre vonatkozó jogszabályokat, melyek szerint amíg a feltétel függőben van, egyik fél sem tehet semmit, ami a feltétel bekövetkezése, illetve meghiúsulása esetére a másik fél jogát csorbítja vagy meghiúsítja. A feltétel szabályaira való hivatkozás más munkájából is ismert már, de ott sem tudta értelmes okát adni annak, hogy hogyan kerülnek a polgári jogi szerződés szabályai a jogképességhez, miféle polgári jogi szerződés van a terhes nő és magzata között, amelyben a feltételre vonatkozó szabály alkalmazható lenne, s amelyben a terhes nő éppúgy szerződő félként szerepel, mint az úgymond „fogamzásának pillanatától kezdve jogképes méhmagzat”, akár egy tegyük fel 25 órája megtermékenyített petesejt, hiszen az is éppen annyira „jogalany” lehetne, mint a 30 hetes magzat.

A szerző időnként arra hivatkozik, hogy a feltétel szabályait analógia útján lehet alkalmazni ebben az esetben, ám arról úgy tűnik megfeledkezik, hogy törvényi analógiának – az általános jogelvek szerint – joghézag esetén van helye, azaz akkor, ha nincs megfelelő közvetlen szabály. Ilyen joghézagot azonban ebben a kérdésben nehéz lenne találni.

Jobbágyi doktor konstrukciója nemcsak abszurd, de minden jogi alapot is nélkülöz. Következetes alkalmazása beláthatatlan következményekkel járna. Egyebek között fölöttébb nehéz lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy amennyiben a terhesség a terhes nő életét veszélyezteti, melyik jogalanyt, embert, személyt tartsuk fontosabbnak, s melyik életét kell megmenteni: a terhes nőét avagy a magzatét. S miféle erkölcsi vagy jogi megfontolásból tehetnénk különbséget két teljességgel egyenértékű személy között?

A fentiekből következően egyértelmű, hogy téves és a polgári törvénykönyv rendelkezéseivel is ellentétes Jobbágyi doktornak az a kitétele, mely szerint „hatályos jogunk szerint a magzat fogamzásától kezdve lehet törvényes és végrendeleti örökös”.

Ilyen kijelentést a magyar jogrendszer eddigi történetében egyetlen jogszabály sem tartalmazott. Csak az élve megszületett ember lehet örökös, még abban az esetben is, ha olyan örökhagyó után örököl, aki az ő fogamzását követően, de megszületését megelőzően hunyt el.

Hasonlóképpen alapjaiban hibás annak a kérdésnek még a felvetése is – a hatályos jogra hivatkozva –, hogy „ha a magzatnak vagyoni jogai lehetnek, megilleti-e a testi épség, egészség védelme, a születés joga?”. Jobbágyi véleménye szerint igen. A Polgári Törvénykönyv szerint azonban nem, mert a méhmagzatnak vagyoni jogai sincsenek. Az említett jogok a magánszemélyeket illetik meg. Egyáltalán, személyhez fűződő joga csak élő embernek lehet.

Jobbágyi doktor úgy véli, hogy az abortuszrendeletek ellentétesek az alkotmány több rendelkezésével:

– minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. (54. § /1/ bekezdés);

– az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rendelkezések szerint támogatást és védelmet kell nyújtani. (66. § /2/ bekezdés);

– minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi-szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. (67. § /1/ bekezdés);

– a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészségre. (70/D. § /1/ bekezdés);

Az e szabályokra való hivatkozás azonban csak akkor lenne helyénvaló, ha igaznak bizonyulna okfejtése, mely szerint a méhmagzat személy, jogképes, jogalany, azaz a méhmagzat egyenlő a már megszületett élő emberrel, s e kettő között nincs különbség. Ez azonban nem áll. Az alkotmány hivatkozott szabályai az emberről, az anyáról, a gyermekről szólnak, és nem a méhmagzatról.

Természetesen elképzelhető egy olyan jogi szabályozás is, amelyben a méhmagzat jogalanynak minősül, személynek, embernek. Ilyen törekvéssel számos országban találkozhatunk, ám az sem véletlen, hogy soha sehol nem alkottak még olyan törvényt, amely úgy rendelkezett volna, hogy a méhmagzatot is megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek az élve megszületett embert. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a méhmagzatot valamiféle tárgynak tekintenénk, amelynek semmiféle védelemben nem lehet része. Éppen ellenkezőleg: különösen fontos – többek között az embriológiai kutatások szempontjából is –, hogy mielőbb törvényi szinten meghatározzák a méhmagzat speciális jogi státusát, jogi védettségének kereteit.

Annál is inkább, mert az emberi társadalomnak vannak olyan erkölcsi értékei, amelyek az emberi szaporodással, a méhmagzattal kapcsolatosak, s amelyeket jogi eszközökkel is védeni kíván. Az azonban, hogy ez a védelem milyen mértékű, attól függ, hogy más érdekeket és értékeket, például a már élő emberek érdekeit, az emberi élet minőségével kapcsolatos értékeket a társadalom mennyiben részesíti előnyben a magzatra vonatkoztatott érdekekhez és értékekhez képest. A jogi szabályozás kereteit mindig ez az érdek- és értékmérlegelés határozta meg. Számomra úgy tűnik, hogy a már élő ember is ér legalább annyit, mint a már megfogant, de még meg nem született, „reménybeli ember”.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon