Skip to main content

A szabadok és a fiatalok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
100 nap – ellenzékben

Címszavak a két elemzésből


A 101. napon (SZDSZ)
Az ország 100 nap után
A kormánykoalíció
Az SZDSZ az új helyzetben
Elszámoltatás, felelősségre vonás
Kül- és biztonságpolitika
Válságkezelés
Privatizáció
A mezőgazdaság védelmében
Szakszervezetek és munkásrészvétel

Az első száz nap (Fidesz)
Száz nap után
Politikai igazságtétel
Külpolitika
Kormány, parlament, jogalkotás
A kormány és az önkormányzat
Gazdaság és szociálpolitika
Tömegkommunikáció
Kultúra és oktatás
Homályból homályba„…úgy ítéljük meg – értékel az SZDSZ –, hogy a kormány első 100 napja után az ország erkölcsi, gazdasági és társadalmi állapota rosszabb, mint a választások pillanatában volt. A történelmi pillanatot a választásokon győztes koalíció elszalasztotta. A nagy remények szertefoszlottak.”

„…el kell ismernünk – summáz a Fidesz –, hogy az eltelt első száz nap előrevitte a demokratikus átmenet ügyét. Ez pedig közös ügyünk, ezért örömmel ismerjük el a kormány eredményeit. Természetesen nem vagyunk elégedettek minden intézkedéssel, a többség által keresztülvitt törvények mindegyikével, s kifogásainkat most már minden tartózkodás nélkül a közönség elé tárjuk. De azt is meg kell állapítanunk, hogy jóvátehetetlen hibákat nem követett el a kormány, amit mindenképpen méltányolnunk kell.”

Kétféle megközelítés

E két egymással ellentétes következtetéshez számos kísérteties hasonlósággal megítélt részletkérdésen keresztül vezet az út. Az alapállás azonban különböző. Az SZDSZ tartja magát ahhoz a hagyományhoz – vagy talán inkább igényhez –, amiről Bauer Tamás írt lapunk hasábjain (Beszélő, 26.): világnézetet világnézettel, programot programmal (avagy, ha úgy tetszik, programnélküliséggel) szegez szembe. Úgy érzik a szabad demokraták: minden körülmények között meg kell felelniük az aki Á-t mond, mondjon B-t is követelményének, és nem törődnek azzal a lehetséges ellenvetéssel, hogy paradox dolog a kormánytól számon kérni az ellenzéki programot. Ezt a paradoxont gondosan kerüli a Fidesz, amidőn, szemben az SZDSZ alapvetően politikai bírálatával, a parlamentinek nevezhető kritika műfaját választja, liberális elkötelezettséggel ama játékszabály iránt, hogy itt most már a kormány szervál, s nekik, fiatal ellenzékieknek nem marad más, mint a feladott labdákat lecsapni. Amely labdákból persze akad bőven.

Halogató politikája, beváltatlan ígéretei, a cselekvőképességét itt is, ott is kikezdő szakszerűtlenség miatt mindkét ellenzéki párt élesen bírálja az Antall-kormányt. A kormány nem áll a feladat magaslatán, mert – mindkettejük meglátása szerint – megbénítja a megosztottság, a még 100 nap alatt sem eldőlt hatalmi harc a koalíción belül.

„A jelenlegi koalíciót a hatalom akarásán kívül nem sok tartja össze” (SZDSZ) –, „a Fórumon és általában a koalíción belül egyre inkább azok kerekednek felül, akiknek fontosabb a hatalmi pozíciók birtoklása, mint a jól működő piacgazdaság és a demokratikus intézményrendszer mielőbbi kiépítése” (Fidesz). Ám a Fidesz nem vitatja, hogy a koalíció magáénak vallja a piacgazdaság és a demokratikus intézményrendszer össznemzeti (jobban mondva összparlamenti) célkitűzését.

Szót ejtve a gazdasági centralizáció, a sajtóellenőrzés, a személyes függőséget megcélzó személycserék jelenségeiről, voltaképpen szaván fogja a Fidesz a demokráciáról és piacról papoló koalíciót, de ezáltal feltételezi is róla, hogy ezeket az értékeket követi, és, ki nem mondva bár, de még mindig érvényesnek tekinti a közös platformot, amelyre a régi szép időkben helyezkedtek az Ellenzéki Kerekasztal pártjai. Nem így az SZDSZ, okkal nyomasztja, hogy a választások idején oly keveset törődött a nép-nemzeti ellenféllel (ilyesmi miatt a Fidesz nem érez lelkifurdalást). Az SZDSZ most, a türelmi idő lejártával, véglegesen kenyértörésre viszi a dolgot. Megítélése szerint a kormánykoalícióban eredendően nem demokratikus irányzatok munkálnak, a kormányra jutott körök képtelenek féken tartani a koalíció populista szárnyát, de a kormány és a kormánypárti mozgalom rá is van egymásra utalva, közös bennük a vonzódás az állami beavatkozáshoz és a konzervatív tekintélyelvűséghez. „A koalíciónak ez a vonzódása – mutat rá az SZDSZ – már hatalomra jutása előtt is, többek között az MDF-program alapján is látható volt, és innen fakad igyekezete a vállalatok államtól való függőségének visszaállítására, a médiumok kézbe vételére és arra, hogy „hatalmas kliensi réteget” hozzon létre „mind a közhivatalnokok, mind a tulajdonosok körében a kormánypártok lekötelezettjeiből”. Ezenfelül: „A koalíció csillapíthatatlan vonzódást mutat az 1937 előtti Magyarországhoz is… Ahhoz, hogy a második világháborúban játszott szerepünk tisztára mosdatásával szembeszegüljön, a kormánynak nincs kedve. Ahhoz, hogy a 30-as évek faji és osztálygyűlölködését idéző uszítással szembeszegüljön, a kormánynak nincs ereje.”

A kormány rossz koalíción alapul vonja le az SZDSZ a következtetést a 101. napon. A kormány tehetetlen, és ez nemcsak a sürgős előrehaladást követelő kérdések (inflációfékezés, privatizáció) szempontjából veszélyes, hanem mert a „reményvesztés, a demokratikus intézményekbe vetett hit szertefoszlása önmagában is súlyos veszélyt jelent. Utat nyithat az elégedetlenségre apelláló, antidemokratikus mozgalmaknak… A demokratikus kezdet csúnya, tekintélyelvű diktatúrában végződhet.” A Fidesz viszont, semmi szín alatt nem lépve át a választási eredmények által kijelölt partvonalat, csak az MDF és a kormány be nem váltott ígéretei mellé tesz egy-egy szerény kérdőjelet. Az SZDSZ szerint kivihetetlen „inflációellenes és vállalkozásélénkítő” programot például a fiatal demokraták szemrebbenés nélkül az Antall felavatásakor előadott program „legígéretesebb részének” nevezik, majd pedig „szomorúan” állapítják meg, hogy szinte semmi nem valósult meg belőle. Elvégre a győztes programja is program, amiről a tisztelettudó liberális csakis annak logikáján belül ítélkezik. Hogy megkötötték a kisgazdákkal a földpaktumot, az már elvtelen dolog volt, hiszen ekképpen az MDF nem tartotta be választási agrárprogramját. Önmagával keveredett ellentmondásba az MDF akkor is, amikor nem készítette fel „kellőképpen” az országot a várható gazdasági megrázkódtatásra; emiatt most – legalább a helyhatósági választásokig – halogatja a felelősségvállalást. Mindemellett a fiatal demokraták készséggel elismerik, hogy a 100 nap alatt „megteremtődtek a parlamenti pártok működéséhez szükséges feltételek”, hogy a kormány „elkerülte, hogy maga ellen lazítson tettrekész társadalmi csoportokat”, „sem a szélsőjobboldal, sem a szélsőbaloldal nem bírt számottevő politikai erővé szerveződni”.

Lesújtó litánia

A Fideszt persze jóindulata alaphangja nem akadályozza meg abban, hogy szintén lesújtó véleményt alkosson a kormány 100 napjáról. Mindkét ellenzéki párt úgy látja: súlyos mulasztásokat követett el a kormány a politikai igazságtétel, elszámoltatás terén; sürgősen rendezendő, elemi demokratikus követelésről van szó, amelynek kielégítésére nincs kormánykoncepció vagy azért, mert pillanatnyi érdekei szerint válogat saját emberei és a régi káderek között a fontos pozíciók kiosztásakor (SZDSZ), vagy mert a kormánypolitikusok maguk is „saját múltjukkal hadakoznak” (Fidesz). A koalíció a határainkon túl élő magyar kisebbségek nagy hanggal felvállalt ügyét távolról sem segítette elő felelőtlen nyilatkozataival és gesztusaival, sőt feszültebbé tette a szomszédos országokhoz fűződő viszonyunkat, miközben – teszi hozzá a Fidesz – túlbecsülik Antallék a nyugati integrációhoz való kapcsolódás lehetőségeit. Természetesen mindkét elemzés síkraszáll a sajtó (nemzeti médiumok, Magyar Nemzet) függetlensége mellett, amelyet a kormány és koalíciója folyvást különféle bekebelezési tervekkel fenyeget. A gazdasági vonalvezetés nélkülözi a határozott válságkezelő intézkedéseket, az inflációellenes lépéseket, az államapparátus az új érában is gyarapodik, nem látjuk nyomát a közkiadás-csökkentő törekvéseknek. Az SZDSZ, a kormány földtörvénytervezete, valamint visszafogott privatizálási, ám annál erősebb újraközpontosítási hajlandósága láttán, ellenprogramokkal áll elő (amelyek ismertetésére sajnos itt nincs helyünk). A Fidesz pedig a beígért, de aztán elodázott megújhodási terveket sorolja elő: elmaradt például „a társadalmi-gazdasági helyzet hiteles feltárása”, nincs tudomásunk sem „megbízható” létminimum-számításokról, sem munkanélkülisegély-biztosításáról, sem „az egészségügyi források bővítéséről – még mindig nem világos, mit is jelent a szociális piacgazdaság kormányzati jelszava.

Szerepkörök

Hogy a bírálat számos lényeges ponton egyezik vagy békésen kiegészíti egymást, az még szembetűnőbbé teszi a politikai különbséget a két ellenzéki párt látás- és fogalmazásmódja között. Mivel pedig reális a tekintélyelvű diktatúra veszélye, amelyről az SZDSZ ír a 101. napon, könnyen lehet, hogy fokozott szükség lesz a két liberális felfogású párt komolyabb szövetségére. De épp ezért sem árt tisztázni, hogy az eltérés, amiről szóltunk, mivel magyarázható. Háromféle tényező játszhat itt közre: az, hogy az elemzések készítői milyen szerepkört igyekeznek betölteni, az, hogy a türelmi idő lejárta a két párt számára nem egyforma változást jelent, és az, hogy valamiképpen át kell gondolni azt az eshetőséget, hogy netán kormányválság tör ki a földkérdés miatt.

A 100 nap leteltével az SZDSZ elérkezettnek látja az időt az alapos, egyebek között a kormánykoalíció társadalomképével is szembehelyezkedő bírálatra. Propagandaszempontból persze nem célravezető ezt a társadalomképet túlságosan sötétre festeni: népszerűtlen lehet azon nem kevesek előtt, akik azonosítják a felelősséget a kormányzati felelősségvállalással, a veszélyek felvázolását pedig a rossz előérzettel és pesszimizmussal. De a szabad demokraták, mint már említettük, keményen politizálnak, jóval keményebben, mint a fiatal ellenzék. A fiatalok propagandaszempontból hálásabb szerepet vállalnak: könnyen azonosulnak velük azon nem kevesek, akik számára vonzó, ha valaki megmondja a magáét, de nem avatkozik abba, amihez semmi köze nincs. A szakértelmet és következetességet egyébiránt joggal számon kérő Fidesz nem akar magának konfliktust, és különösen kínosan kerüli a nemzet- és egyházellenesség méltatlan vádját, amely rágalommal máskor (például amikor néma maradt a szabad demokrata frakció Kéri Kálmán botrányos felszólalása után) az SZDSZ is igyekezett nem szembetalálkozni.

A magát szociálliberálisnak valló SZDSZ most igyekszik erősíteni a jelző első felét, a szociális vonást és hagyományt, támadva részint a koalíció kétes nosztalgiáit, részint pedig hosszú részt szentelve a munkás-érdekvédelem kérdéseinek. A munka világába persze nem nagy eséllyel követhetik őket a fiatalok (sőt magukat is csak komoly zökkenőkkel: az SZDSZ bizony a kisebbségben levő független szakszervezeteket patronálja az MSZOSZ-szel szemben, és nem sok kapcsolat fűzi a munkástanácsokhoz, amelyeknek politikai támogatásával felvállalta végre az elméleti ellentmondást saját gazdasági programjával). De látni kell: a mai Magyarországon a liberális értékek nem pusztán parlamenti értékek, védelmük a szociális hagyomány vállalását is feltételezi.

A Fidesz bejelenti, hogy most, hogy a türelmi idő lejárt, ő is interpellálni fog a parlamentben. De a 100 nap leteltével ennél fontosabb változás is lezajlott: ezzel csaknem egyidejűleg a szabad demokraták megszabadultak az MDF-fel kötött paktum szorításából, amely egyre kompromittálóbb volt a közvélemény szemében. A 101. napon az SZDSZ úgy véli: még egy paktumba nem megy bele. Ha viszont tényleg kitör a kormányválság, csak abban az esetben őrizheti meg a 101. napon megtisztult ellenzéki szerepét, ha a Fidesz kisegíti, és belép az új kormánykoalícióba.


Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon