Skip to main content

A taktikus miniszter bőkezű hivatala

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az Idegenforgalmi Alapról

[Eörsi János]: Kölcsön – egyik zsebből a másikba


Március 22-én a kormány javaslatára módosították az államháztartásról szóló törvényt. Eszerint az elkülönített állami pénzalapok átmenetileg (ez év december 31-ig) a mindenkori jegybanki alapkamat mellett kölcsönt nyújthatnak egymásnak, legfeljebb három évre, az adós alap pedig – eltérő megállapodás hiányában – évenként, egyenlő részletekben törleszthet a hitelező alapnak. Az indoklás szerint a Távközlési Alap 8,9 milliárd forint „átmeneti jellegű szabad forrásának” kölcsönadásával lehetne föloldani „a más területeken jelentkező forrásszűkösséget”.


Az úgynevezett elkülönített állami pénzalapok műfajában rövid időn belül ez a második törvénysértő eset. De azért van különbség is: szemben Kádár Béla külgazdasági miniszterrel, aki a parlament számvevőszéki bizottságának korábbi ülésén dühödt kirohanásokkal védekezett a Kereskedelemfejlesztési Alapot tépázó bírálatokkal szemben (Beszélő, március 31.), Latorcai János ipari miniszter taktikusan bejelentkezett és mégse ment el a múlt heti – utolsó – bizottsági ülésre. Igaz, Latorcai és a távollétével szintén tüntető Téglássy Tamás OIH-elnök csak egy éve tölti be posztját, az ÁSZ meg épp a korábbi, 1990–1993. I. negyedévi időszak állapotait vizsgálta meg. Ekként a történeti hűségnek az idegenforgalmi hivatal „örök bútordarabja”, Kovács János elnökhelyettes ottléte felelt meg leginkább.

Amikor viszont tőle kérdezték a képviselők, mi lesz a felelősségre vonással, pontosabban a „feltárt hiányosságok felelősségének kivizsgálásával”, amit Latorcai még egy január 12-én kelt levélben ígért, Kovács – a jog állásának megfelelően – a távol lévő miniszterre mutogatott. Végül a számvevőszéki bizottság, mielőtt a ciklust bevégezvén föloszlott volna, határozatilag kérte a minisztert: szíveskedjék még ebben a ciklusban nyilvánosságra hozni a „kivizsgálás” eredményét. De hát a föloszlás közepette, ahogy mi láttuk, már a bizottság sem volt határozatképes számban jelen…

Subconto és ingyen repülőjegyek

A több százmillió, amellyel a mérlegvalódiság csorbát szenvedett, legnagyobbrészt olyan hibákból adódott, hogy a hivatal kiadásnak könyvelte el az alapból nyújtott kölcsönöket (holott ezek valójában kinnlevőségek). Aztán ott vannak a bécsi, a frankfurti és a madridi idegenforgalmi külképviseletek (’92-ben 72 millióba kerültek): a nekik juttatott ellátmányt is tényleges kiadásként számolták el (holott az negyedéves előleg, amely nem azonnal folyik ki a magyar állam zsebéből). Egyes bevételeket és kiadásokat pedig egymással egybemosva mutattak ki, megszegve a bruttó elszámolás parlamentarizmustól elválaszthatatlan elvét.

E merőben számvitelinek tetsző (ahogy Kovács elnökhelyettes az ülésen nevezte: „technikai”) hibák mellett azonban akadtak kínosabbak is. 1991 végén például, amidőn megalakult a hivatal bécsi külképviselete, rögvest nyitottak egy bécsi alszámlát – némi szóhalmozással „subconto számlának” hívták –, amelyre egy, eladdig az IBUSZ számláján futó hivatali pénzösszeget, 157 ezer schillinget vezettek át. Egyrészt sem az IBUSZ-számlához, sem a subcontóhoz nem volt devizahatósági engedélyük, másrészt az illegális bécsi devizaforgalmat, hogy, hogy nem, „kifelejtették” az alap mérlegéből. 1989-ben – nyilván már a halódó rendszer züllött erkölcsiségéből kifolyólag is – eltűnt húszezer schilling, magnók, kalkulátorok, polaroid fényképezőképek, kazetták, filmek formájában. Az „irodai felszerelésekről” kiállított számlák egyike a kiküldött kolléga, másika pedig a hivatal elnökének nevére szólt; mindketten máshol dolgoznak már, azonban a felszerelés visszavételezésére nem került sor. 1991-ben pedig – új rendszer, új erkölcsök, új főnök – a hivatal elnöke utasította a külképviselet vezetőjét: vegyen részt az Európai Turisztikai Bizottság kétnapos angliai ülésén. Ahajt kiutaltak a kirándulásra 25 ezer schillinget, amivel a kolléga és kirendeltsége mindmáig nem számolt el.

Hiányoznak a mérlegekből azok az ingyen repülőjegyek is, amelyekben a MALÉV részeltette a hivatalt reklámozás fejében. A megállapodás szerint a barteren nyert repülőjegyeket (1992-ig évente 100, 1993-ban 50 db-ot) az OIH a beutazó idegenforgalom elősegítésére használja föl; a nemes célt 1992-ben 18, 1993. I. félévében 11 esetben az OIH alkalmazottai személyes példaadással – ingyenrepüléssel – mozdították elő. „A lehívott (ingyen)jegyek között – állapítja meg az ÁSZ – közel 20 olyan személy is szerepel, akiket nem az OIH hívott meg.”

Az átpasszolt tulajdonosság

A kormánynak mindvégig nem volt idegenforgalmi koncepciója, az alap kezelésére vonatkozó jogszabályok hézagosak, s e réseket a hivatal nem igyekezett belső szabályozással (ügyrenddel, szabatos munkaköri leírásokkal, számviteli renddel stb.) betömni. Például a hivatal fejlesztési osztálya végezte az „átfogó ügyviteli, nyilvántartási munkákat”, csakhogy az ehhez kapcsolódó pénzügyeket írásban nem szabályozták, miközben az osztályvezető – igencsak sajátos módon – értékhatár nélkül rendelkezhetett utalványozásról és vállalhatott kötelezettségeket. Az alap pénzének kezelőjére, a Budapest Bankra pedig a hivatal (amely különben 28 fős központi és kb. 50 fős regionális apparátust tart el) törvénysértően széles feladatkört hárított át: a bank többek között szerződéseket kötött, bonyolította, elszámoltatta az idegenforgalmi férőhely-beruházásokat, behajtotta az alap által nyújtott visszatérítendő támogatások törlesztőrészleteit. Vagyis a hivatal átpasszolta „tulajdonosi funkciói” egy részét.

Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem írja elő, milyen feltételekkel nyújthat az alap visszatérítendő (vagy akár vissza nem térítendő) támogatást. Általában 1-3 százalék „járadékot” (azaz kamatot) és nemegyszer 15 évi visszafizetést követeltek meg, de sem a kikötött járadékról, sem a futamidőről, sem a némelykor odaítélt ingyentámogatásról nem készült írásos indoklás. 1992 végére az alapnál 1,5 milliárd forint követelés halmozódott föl, aminek utolsó részlete majd csak 2008-ban folyik be…

Propaganda- és pályázati fogások

Az Idegenforgalmi Alap kimutatott kiadásai 1990–92 között összesen 3,2 milliárdra rúgtak (a tényleges összeg ismeretlen); ebből a legnagyobb tétel, 1,2 milliárd úgynevezett „marketingtevékenységre” (döntően nemzeti propagandára) folyt el, megelőzve a pályáztatott idegenforgalmi férőhely-bővítő beruházásokra költött 980 milliós és az infrastrukturális beruházásokra szánt 560 milliós kereteket. A nemzeti propaganda (amire egyébként Kádár Béla Kereskedelemfejlesztési Alapja is százmilliókat fordít) jelenti a dinamikus „profilt”: az erre költött pénzek 36 százalékkal nőttek, míg a másik két célra fordított keretek 60, illetve 40 százalékkal csökkentek a vizsgált három év alatt. A propagandatevékenység a hivatal kizárólagos felségterülete, ahová ipari miniszter még be nem tette a lábát. Mint ahogy a hivatal döntött „önállóan” – miniszter nélkül – az idegenforgalmi pénzek fölhasználásáról, átcsoportosításáról is, holott az előírások szerint csak a javaslattétel joga illette volna meg.

1992-ben 20 kiadványt és lapot jelentettek meg, ötmillió példányban; évente 30-40 kiállításon vesznek részt (a szervezőket csak 1992-től pályáztatják). E horribilis forgalom mellett viszont igen keveset költenek a propaganda hatásának elemzésére. A hivatal igen nagyvonalúan bánt a nemzeti propagandakiadványokat előállító vállalatokkal: szerződést nem kötött velük, sőt előlegként (azaz: kamatmentes hitelként) megfizette az előre nem ismert költségek felét. Megbízói szívének legmélyebb rejtekeibe a Magyar Idegenforgalmi Tájékoztatási Központ (a MITÁK) lopta be magát. A MITÁK – félig a hivatalbeli kollégák, félig a kormányszimpátiával különben nem vádolható Kurír Rt. vállalkozása – számlák bemutatása nélkül kapta a pénzt a propagandaanyagok raktározására, terjesztésére. A havi „támogatási előleg” három év alatt 80 millió forint volt. Kiegészítésképp pedig a MITÁK a hivatalt megillető propagandabevételből fedezte saját „költségeit”. Még szerencse, hogy e költségeket nem növelte a tárolás, ugyanis a brosúrák és kiadványok ingyen porosodhattak a minisztérium helyiségeiben.

Az idegenforgalmi fogadóképesség tágítását pályáztatással oldották meg: két pályázatot kereskedelmi szálláshely- és szolgáltatásbővítésre írtak ki, egyet pedig a falusi turizmus fejlesztésére. Néhány megállapítás az ÁSZ-jelentésből: nem lehet tudni, valójában hány pályázat érkezett be a megadott határidőre; a pályázatok döntés-előkészítése nem volt nyomon követhető; nem rögzítették előre a pályázatok minősítésének szempontjait, így aztán „nem lehetett fellelni” az elbírálás egységes élvét; a pályázati határidő lejárta után is elfogadtak már elutasított vagy új pályázatokat, s mivel ez ismételt meghirdetés nélkül történt, „kérdéses, hogy a pályázók honnan tájékozódtak a támogatási lehetőségekről”. Előfordult, hogy a pályázó, aki a tervezett összegből nem tudta befejezni a beruházást, további bővítési tervre hivatkozva új pályázatot nyújtott be, és meg is nyerte.

A hivatal nem ellenőrizte, megvalósul-e az elnyert támogatásokból finanszírozott beruházás. Így aztán némely igénylők nem a bejelentett célra, hanem pénzügyi nehézségeik áthidalására – esetleg irodaház-építésre – használták föl a pénzt, amihez persze valótlan számlákat mutattak föl. Még olyan pályázatokat is támogattak, ahol az igények fiktív építési helyet jelöltek meg. Egy vállalkozó például egy kerületi polgármesteri hivatalt „szemelt ki” panzió- és jégpályaépítés színhelyéül. Persze másutt építkezett, s bár a panziót „kihagyta” az építkezésből, fölvette a teljes 10 millió Ft-os visszatérítendő támogatást; később semmit nem fizetett vissza, mert a jégpálya leégett. Meglátogatták a számvevők a tolmácsi Szentiványi-kastélyt is; döbbenten tapasztalták, hogy „a kastély tető nélkül áll, rendkívül elhanyagolt környezetben”; holott az Aspers Tours nevű kft. arra kapott 5 millió Ft támogatást (tízéves visszafizetési kötelezettség mellett), hogy az épületet szállodának alakítsa át. Az ÁSZ szerint Ópusztaszeren a falusiturizmus-ügyben támogatott „panzió” „fellelhetetlen volt”. Tömörkényben pedig „a látogatót (mármint a hüledező számvevőket) kopott, düledező épület, kultúrálatlan környezet fogadja, az elhanyagolt tanyán a hajdani tanyai életnek és körülményeknek nyomai sem találhatók meg”. E példák természetesen nem azt jelentik, hogy nincsenek színvonalas beruházások (mert vannak). De ez a szempont láthatóan nem érdekli a támogatást odaítélő apparátusokat.

Az APEH bulija és – happy end

Minderre persze, az adófizető is ráfizet: az idegenforgalmi alap 1990–92 között összesen 3,4 milliárd forint kimutatott bevétellel rendelkezett, s ennek mintegy 80 százalékát a költségvetés biztosította. Az ÁSZ szerint az alap támogatásának mértékét tervalku dönti el. Egy órendszerből örökölt metódus alapján évente kb. egymilliárd Ft támogatást terveztek, de 1991-ben a parlament csak 0,6 milliárdot hagyott jóvá. 1993-ban megváltoztatták a szisztémát: most a vendéglátó vállalkozások által az alapba fizetett idegenforgalmi díj előirányzatait emelik mind magasabbra, hogy erre hivatkozva csökkenthessék a költségvetési apanázst (1993-ban 500 millió, 1994-ben 200 millió Ft-ra). A metódussal a számvevőszék szerint az a baj, hogy „sem a KSH-nál, sem az APEH-nél nem álltak rendelkezésre a szükséges adatok”. Az alkunak mindenesetre nem látta kárát az APEH, amely – egy titkos kormányhatározat leple alatt – több mint tíz százalékot csippent le az idegenforgalmi sápból a behajtási munkáért.

Az 1993 novemberében készült ÁSZ-jelentés úgyszólván rögvest intézkedési terv kidolgozására sarkallta Latorcai minisztert. Latorcai számvevőszéki bizottságnak írt levele szerint már meg is van a turizmuskoncepció, most tárgyalják; már „intézkedtek” is a bécsi subconto megszüntetéséről, a rajta levő 353 ezer schillinget a külképviselet számlájára vezették át; az alap pénzének kezelését átveszi a Corvin Bank, ámbár a korábbi visszatérítendő támogatások „számlavezetése” a Budapest Banknál marad. Már folyik a megfelelő szabályzatok kidolgozása, sőt: újabban két pénzügyi-számviteli szakember erősíti az OIH gárdáját. Nyugodjunk csak meg.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon