Skip to main content

A tender mélységei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A gyöngyösi tejüzem privatizációja


A KTV a ’90-ben megszüntetett országos tröszt utódainak egyike. Üzemei Budapest körül, félkaréjban helyezkednek el, a nagyobbak, értékesebbek Vácott, Gyöngyösön és Kecskeméten. A budapesti központ ma már azon fáradozik Tóth Zsiga Miklós igazgató irányításával, hogy tisztességgel kifizesse adósságait, s önálló, életképes üzemeket hátrahagyva érje meg a végelszámolást. ’92 áprilisában, az akkor életbe lépő törvény kényszerének engedve, bejelentette a csődöt. Decemberig sikerült a közel 1 milliárdos adósságot 468 millióra csökkenteni, és olyan egyezséget kötni a hitelezőkkel, hogy a fennmaradó tartozást az üzemek eladásából elégítik ki. Megszerezte Tóth Zsiga Miklós a vagyonügynökség „elvi hozzájárulását” is, amely szerint a csődegyezség és a vagyonértékesítések lebonyolítására a vállalat saját hatáskörben szerződhet. Az üzemeket tehát a csődeljárás keretei között privatizálják, s ilyen esetekben az adós vállalat irányítja a vagyoneladást, az ÁVÜ pedig tulajdonképpen vétójogot gyakorol, az állam „tulajdonosi érdekeire” és a „nemzetgazdaság megkárosításának” elkerülésére vonatkozó, vagyis elég tágan értelmezhető törvényi passzusok birtokában.

A központ védőernyője alatt

A csődeljárás ugyan formai kényszert jelent, de a vállalat régebb óta készül az üzemek magánkézbe adására. Tóth Zsiga Miklós ’91-ben, amikor a KTV élére került, a magyar tejiparban elsőként dolgozott ki egy átalakítási koncepciót. Ennek lényege az volt, hogy az örökölt, hierarchikus vállalati szervezetet egy alulról, a tejtermelőktől kiinduló tulajdonosi integrációnak kell fölváltania, hiszen a tejgazdaságok valóságos érdekközösséget alkothatnak a helyi feldolgozással és az ebből kiinduló kereskedelemmel. A vállalati központ – írják az 1991 júliusában kelt privatizációs programjukban – „a működésképtelen struktúra alappillére”. Ezért előbb kft.-k kezelésébe kell adni az üzemeket, majd pedig, miután az üzemek bizonyítják, hogy önállóan is működőképesek, megkezdődhet privatizálásuk, nagyobbrészt a helybéli tejtermelőktől származó és külföldi tőke, kisebb részben a dolgozók pénzének bevonásával. A nyugati befektetőktől „döntő segítséget” vártak, de – olvashatjuk – „…reális annak a veszélye, hogy a külföldi partnernek, többséghez jutva, elsődleges céljává válik a hazai piac megszerzése saját termékei számára, és másodlagossá a meglévő alapanyagbázis és feldolgozókapacitás fenntartása”. Vagyis, hogy a káposzta is megmaradjon, szerették volna elkerülni, hogy külföldi befektető többségi üzletrészhez jusson egy-egy üzemben. Nem így történt: a pásztói üzemet egy ír cég vette meg (70 millióért), teljesen kigolyózva a tulajdonlásból a működtető kft.-t.

A ’91-es privatizációs program, ha úgy tetszik, egyfajta paternalista koncepció: a központ egyengeti az utat a helyi tejtermelés bázisára alapozott feldolgozó- és kereskedővállalkozások kifejlődéséhez. Mialatt folyik az egyengetés, a központ megőrzi többségi részesedését az általa alapított működtető kft.-kben, és jutányos díj mellett adja nekik bérbe az üzemeket. A gyöngyösi Mátratej Kft. például, amely könyv szerinti értékben 140 millió forintos eszközállományt kezel, és havi 200 milliós forgalmat bonyolít, havi 2 milliót fizet a központnak az eszközök használatáért (és ez csökkentett díj a tavalyihoz képest). Az sem elhanyagolható előny a kft.-k számára, hogy a KTV adósságaitól megtisztítva gazdálkodhatnak, hiszen a tartozásokért a központnak kell helyt állnia. E védőernyő alatt vették át a kft.-k a központtól a szükséges adminisztratív feladatokat és – ami még fontosabb – a kereskedői funkciókat. A gyöngyösi és a váci csapat örökölte a KTV fővárosi piacának azt a részét is, amelyre a központiak korábban a Budapesti Tejipari Vállalat (BTV) válságának köszönhetően tettek szert.

Előjáték

A Mátratej Kft.-t ’91 őszén alakították meg; a KTV mellett előbb a gyöngyösi és a pásztói kereskedelmi részleg, majd ’92 elejétől – miután a pásztói üzem az írek tulajdonába került – a gyöngyösi üzem 44 dolgozója alkotta a társaságot. Előházi János ügyvezető irányítása alatt az üzem nyereséges maradt, üzleti hálózata bővül, s a mégoly használt teher- és személyautók, amiket az önállósulás óta vásároltak, már a kft. vagyonát gyarapítják A dolgozók – akikkel beszéltünk – elégedettek, mert van folyamatos munka. A tejtermelők – legalábbis az egyik környékbeli téesz elnöke szerint – szintén, mert a Mátratej mindig tud fizetni, és mert, bár csökkentett áron, de átveszi a rosszabb minőségű tejet is.

Eleinte támadt némi súrlódás a központtal, mert a gyöngyösiek megpróbálták idő előtt „ellopni” Tóth Zsiga Miklós tejtermelői integrációt szorgalmazó ötletét. Ugyanis a téeszekkel, illetve az őket tömörítő Teszövvel (újabb nevén Heves Megyei Magyar Agrárvédelmi Szövetséggel) szövetkezve, ám a pesti központot megkerülve, igyekeztek megszerezni a Földművelésügyi Minisztérium és az ÁVÜ engedélyét, hogy megvásárolhassák az üzemet. Válaszul a KTV igazgatója elérte, hogy a Mátratej törzstőkéjét ’92 áprilisában 2,3 millió Ft-ról 3,4 millióra emeljék úgy, hogy 40-ről 60 százalékra növekedjék a vállalati központ részesedése. Erről mint „a KTV vezetésének erőszakos és fenyegető kezdeményezéséről” panaszkodik Előházi János egy évvel később, a vagyonügynökségnek írt beadványában.

Noha létrejött a szövetség az üzem és a tejtermelők között, a téeszek ’92-ben nem akartak egy gyékényen árulni Tóth Zsiga Miklóssal, ezért nem szálltak be a kft.-be. A Teszöv és a téeszek ugyanis a KTV központ tulajdonosi ambícióinak jelét látták abban, hogy csak kisebbségi részesedést ajánl föl számukra. A központiak ebben az időben csakugyan a Fókusz Kft. ajánlatával szimpatizáltak. A Fókusz a gyöngyösi és a váci üzem 25-25%-át szerette volna kivásárolni, 40-40 millió forintért. Voltaképpen egy addig kimondatlan privatizációs elképzelést képviselt, a régióközi kereskedelemből kiinduló integrációt, amivel persze a központiak átmenthettek volna valamit korábbi érdekeltségeikből.

Végül ezt az ajánlatot is, a Mátratej és a Teszöv 100 milliós ajánlatát is a csődhelyzet hiúsította meg. A legfőbb hitelező, az OKHB, amely 350 millió forintos jelzálogjogot jegyeztetett be a gyöngyösi üzemre, ellenezte az értéken aluli vagyoneladást.

A nem várt harmadik

December közepén tehát a KTV új pályázatot írt ki – más üzemei mellett – a gyöngyösi üzem eladására. Az ajánlott ár 126,4 millió forint volt, amelynek 10 százalékát bánatpénzként kellett elhelyezni az ezúttal tanácsadóként szereplő Fókusz Kft. számláján. Indult természetesen a Mátratej Kft. és a KTV-központhoz kötődő társaságból alakult Eurotej Kft. De fölbukkant harmadikként a Gyöngytej befektetőcsoport: egy német állampolgárságú vállalkozó, Gulyás Emil két magyar állampolgárságú fia, valamint a Kohári házaspár. Kohári István a 80-as években vezette egy darabig a gyöngyösi üzemet, felesége pedig még ’92-ben is főkönyvelő volt a Mátratejnél, nyilvánvalóan komoly személyi villongások közepette. Ugyanis ősszel, amikor Koháriné Kovács Ibolya visszatért fizetés nélküli szabadságáról, Előházi János – mondván, hogy szabadsága alatt előre be nem jelentett módon fagylaltüzletet nyitott – fölmondott neki. Ugyanakkor Koháriné tagja maradt a Mátratej Kft.-nek.

A Gyöngytej időben letette a 12,6 millió forint bánatpénzt, ezenfelül további 31,6 milliót egy banknál, a vételárat fedező hitelhez szükséges saját erőként. Megvolt tehát a tőke, s ehhez jó adag politikai rátermettség is társult. Összetételének megválasztásával a csoport jó előre kivédte a gyanút, amely mostanság könnyen föltámadhat egy külföldi befektetővel szemben. Kihasználta ugyanakkor a politikai felhangoktól éppoly kevéssé mentes vagyonvédelmi kurzust. Elvégre a KTV állami vagyont kínál eladásra, következésképpen vannak itt hatalmasabb instanciák (úgymint FM, ÁVÜ, privatizációügyi miniszter, BRFK) is. Érintkezésbe léptek tehát Gulyás Emilék a felsőbb instanciákkal, személyesen vagy beadványokkal tudósítva őket sűrűn „a gyöngyösi üzem pályázata során tapasztalt szabálytalanságokról”.

Félidőben 2:0

Hamar kilőtte a Gyöngytej az egyik versenytársat, az Eurotej Kft.-t, mivel a cégbejegyzési iratok tanúsága szerint e kft. tagjai között szerepeltek a tanácsadó Fókusz Kft. tagjai, sőt a tendert kiíró és elbíráló Tóth Zsiga Miklós is. Az átfedésekről kis összeállítást készített a Gyöngytej a vagyonügynökség számára. S ha már összeférhetetlenség forog fenn – folytatta egy röpke rendőrségi feljelentésben a Gyöngytej –, törvénytelen, hogy a pályáztató a Fókusz számlájára kérte be a bánatpénzt. E vádak miatt az ÁVÜ egy időre föl is függesztette Tóth Zsiga Miklóst igazgatói beosztásából, de aztán törvénysértés hiányában visszahelyezte. Ugyanis már januárban kilépett az Eurotejből, bár – ismeri be – „hiba volt a Fókuszt tanácsadóként szerepeltetni”.

Formailag támadható volt a Mátratej pályázata is, mivel ők a január 18-i tenderbontás után, pótlólag mutatták be a vételár fedezetét igazoló banki hiteligérvényt. Továbbá a pályázati kiírásban nem esik szó a KTV 60 százalékos üzletrészéről; eszerint – érvelt a Gyöngytej – egy nagyobbrészt állami tulajdonú kft. venné meg az állami tulajdonú üzemet.

Nem említette a kiírás azt a körülményt sem, hogy még ’92 elején, a KTV és a Mátratej között egy olyan szindikátusi megállapodás született, amely a Mátratej természetes személy tagjainak elővásárlási jogot biztosít az üzemre és a KTV üzletrészére. S mivel a kiírás megtörtént, az üzem dolgozói utólag bajosan tudtak volna érvényt szerezni e joguknak. De a hurok ennél is jobban szorult, mivel januárban, mielőtt beadta a Mátratej a pályázatát, ennek sikere érdekében a kft.-tagok lemondtak elővásárlási jogukról a társaság javára. Csakhogy Koháriné Kovács Ibolya – aki tag volt a Mátratej Kft.-ben is – ezt a megállapodást nem írta alá, így a kollegák voltaképpen az ő javára mondtak le.

A kiíráskor azért nem került szóba a Mátratej tagjainak elővásárlási joga, mert Tóth Zsiga Miklós szeretett volna esélyt adni a központiaknak, az Eurotejnek is. A kívülálló Gyöngytej-csoport váratlanul pályázott. S a Gyöngytej az egyszer már meghirdetett föltételekhez ragaszkodva követelte a kívülállónak azonos mértékben járó esélyt. Másképp gondolkodik erről Tóth Zsiga Miklós: „Könnyen beszélnek a kívülállók! Megtisztítottam az üzemet az adósságtól, megteremtettem az önállóság feltételeit. És most ezek vegyék meg?” De azért – ami rutin, az rutin – elhelyezett a pályázati kiírásban egy passzust, amely szerint fönntartja magának a jogot, hogy eredménytelennek nyilvánítsa a tendert. Meg is tette március 1-jén, „a pályázat tisztaságához fűződő érvénytelenítő okra” hivatkozva. A Gyöngytej panasszal fordult az ÁVÜ-hoz: „…valamennyi rendelkezésünkre álló hiteles információ alapján az lett a meggyőződésünk, hogy a KTV igazgatója a befektető csoportunk pályázatból való kiszorítására törekszik.”

Március 11-ére zártkörű tenderre hívta meg az igazgató a januári pályázat „eredménytelenségében vétlen” vetélytársakat, a Mátratejet és a Gyöngytejet. Csakhogy e pályázaton sem az ÁVÜ, sem az FM képviselője nem jelent meg, így a KTV igazgatója ezt is eredménytelennek nyilvánította. Néhány nap múlva, március 16-án Tóth Zsiga Miklós hirtelen fordulattal újfent érvényesnek nyilvánította a januári pályázatot, és a Gyöngytej-csoportot – mint egyedüli érvényes pályázót – hirdette ki győztesnek. Ilyen értelmű utasítás érkezett ugyanis telefonon a vagyonügynökség legmagasabb beosztású vezetőitől. Így az igazgató elfogadta a másik két versenytársat diszkvalifikáló érvelést, viszont egy álló hétig próbálta még feltételül szabni valamiképp, hogy vegyék tekintetbe a mátratejbéliek elővásárlási jogát. A Gyöngytej nem engedett, és már-már úgy látszott, mindent elér: március 23-án szerződést kötött végre a vállalattal, s ennek értelmében a gyöngyösi üzemet 124,3 millió forintért a befektető csoport, a vállalat gyöngyösi kft.-ben birtokolt üzletrészét pedig az elővásárlási jog birtokosa, Koháriné Kovács Ibolya vette volna meg. Már csak a vagyonügynökségi áldás hiányzott, de sokáig kellett várni; a Gyöngytej beadványai ez időben fokozódó türelmetlenségről tanúskodtak. Végül április 21-én elutasító határozatot hozott az ÁVÜ, előbb az említett semmitmondó vagyonvédelmi passzusra hivatkozva, egy későbbi magyarázata szerint az alacsony vételárra és arra, hogy a vállalat nem szerezte meg az engedélyt a pályázat kiírásához (holott, mint írtuk már, az „elvi engedély” megvolt). „Ilyen esetekben mi a folyamatba csak akkor avatkozhatunk be – magyarázza lapunknak Tófalvy Károly ÁVÜ-igazgató –, amikor megvizsgáljuk a már megkötött adásvételi szerződést. A tisztázatlan pályázati feltételek miatt tagadtuk meg a hozzájárulást.”

Egyenlítés

Április 24-én, három nappal a pályázat érvénytelenítése után összeült a Mátratej taggyűlése. November óta először kerülhetett erre sor, mivel a kft. eddig nem hozhatott oly tulajdonosi döntéseket, amelyekkel megváltoztatja a januári tenderkiírás feltételeit. Az ÁVÜ rendre lebeszélte a KTV igazgatóját a taggyűlésről; legutóbb például „a jogilag függő helyzetre” hivatkozva, továbbá „a további jogi és etikai problémák elkerülése érdekében” utasította a vállalat igazgatóját, hogy halassza el az április 8-ra kitűzött taggyűlést. Miután azonban döntött az ÁVÜ, a taggyűlést is megtarthatták a gyöngyösiek, s az már más kérdés, hogy a többségi tulajdonost képviselő Tóth Zsiga Miklós nem tudott megjelenni. („Elromlott az autóm – emlékezik vissza. – Erről papírom van.”) Első napirendi pontként kizárták a kft.-ből Koháriné Kovács Ibolyát, másodikként pedig a Mátratej addigi 3,4 millió forintos törzstőkéjét közel 15 millióra emelték meg, az üzem további 90 dolgozójának, valamint tucatnyi tejtermelő vállalkozó, társulás és szövetkezet bevonásával. A vállalat részesedése így a korábbi 60%-ról 15%-ra szorult vissza. A kívülálló vetélytárs nyomására körvonalazódik tehát a tejtermelői integráció. A gyöngyösi munkaszervezetben dolgozó 220 fő közül immár mintegy 140-en kft.-tagok, 20 usque 400 ezer forint részesedéssel.

Ekképp, ami a jogi helyzetet illeti, kiegyenlített a Mátratej. Valószínűleg kiélezett küzdelemnek nézhetünk elébe az újra meghirdetett tenderen. A június 12-én közzétett kiírás szerint a KTV most már 150 millió 941 ezerért kínálja a gyöngyösi tejüzemet, s további 2 millió 70 ezerért a kft.-ben birtokolt üzletrészt. Ha egymással versenyző ajánlatok érkeznek be (ami valószínű), licit következik, amelynek során a vételár 2 milliós lépcsőkkel emelkedik. Egyenlő árajánlat esetén a Mátratej érvényesítheti elővételi jogát. De a Mátratejnek bizonnyal azért is kapaszkodnia kell, hogy tartani tudja az anyagilag fölkészültebbnek látszó Gyöngytej ajánlatát.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon