Skip to main content

Sári nem enged

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A dabasi iskolaügy

(gyurovszky): Pozsonyi lapvélemények a Dabas-Sári iskoláról


A vezető szlovák napilapok csaknem egy hétig címoldalon foglalkoztak a sári szlovák iskola körül kialakult áldatlan helyzettel. Szeptember elsején valamennyi lap közölte a szlovák sajtóügynökség információját: „Százharminchárom aláírás található azon petíció alatt, melyben a Pest megyei Sári község polgárai kérik az eddig szlovák tanítási nyelvű alapfokú iskola újrakinyitását. A szóban forgó iskolát a lakossággal való előzetes megegyezés nélkül a helyi pap és a községi önkormányzat egyházivá nyilvánították.

–zz– [Zádori Zsolt]: A „rendkívüli”


A Skultéty Sándor köztársasági megbízott kérésére, szeptember 9-re összehívott rendkívüli önkormányzati gyűlésen a képviselőtestület hiánytalanul részt vett.


Kisváros 14 km hosszúságban

Az 1990-ben megválasztott önkormányzat számára a település egyesítése jelentette a negatív igazodási pontot, az azóta eltelt időszak pedig kijelölte a politikai cselekvés fő irányát. Dabast, Gyónt és Sárit 1967-ben egyesítették azzal a céllal, hogy az így létrehozott mintegy 14 km hosszúságú „szalagfalut” kisvárossá fejlesszék. A település alsófokú közigazgatási központ lett, a központi fekvésű, korántsem városias jellegű Dabason kiépült egy városközpont és egy kisebb lakótelep. Sokan költöztek ide, a lakosság részben kicserélődött.

A két „kolonizált” településrészen természetesen ellentétes folyamatok indultak el. Sári és Gyón mindenét elveszítette, az utcák csatornázása, aszfaltozása szóba se kerülhetett, jentősebb kommunális beruházásról álmodni se mertek. Dabas fejlesztése konzerválta a két peremfalu zártságát, ami Sáriban hagyományos védekező elzárkózással is párosul. Sári lakosságának zöme ugyanis szlovák nemzetiségű és a szigetszerű szlovák közösség óvatosan, tartózkodó módon viszonyult az őt körülvevő, olykor okkal ellenségesnek tekintett többségi társadalomhoz.

Az önkormányzati választásokat követően a település bonyolult, képlékeny belpolitikáját törékeny stabilitás jellemezte. A kampányt az átlagosnál erősebb „antikommunista” retorika kísérte, amit természetszerűen a kisváros meghatározó személyiségeinek túlkompenzált „átállása” is kísért. A kölcsönös zsarolhatóság állandó bizonytalanság forrása lett, hiszen mindenki riválisa fejére olvashatja „múltját”.

A 19 tagú képviselő-testületben 6 kisgazda, 2 MDF-es, 2 kereszténydemokrata, 1 SZDSZ-es és 1 szlovák listás képviselő foglalt helyet, a többiek függetlenként kerültek be. A valódi igazodási szempont azonban a képviselt településrész volt. Úgy tűnt, hogy a két „peremfalu” most kihasználhatja az önkormányzatiság kínálta lehetőséget, és behozhatja elmaradását. A három településrész képviselői által képezett három csoport változatos koalíciókat hozott létre az elmúlt években, a költségvetések, illetve beruházási döntések azonban a „felzárkóztatás” jegyében születtek. A fejlesztési forrásokat nem lakosságarányosan osztották meg, hanem harmadolták. Dinamikus fejlődésről ugyan nem lehet beszélni, de Sáriban azért aszfaltoztak néhány utcát, és befejezték a művelődési ház építését.

Bármilyen szűkös források felett rendelkezett is az önkormányzat, ezek a döntések mindig magukban hordozták a szakadás veszélyét is. A polgármester számára is világos volt, hogy más települési kényszerházasságokhoz hasonlóan Dabason is bekövetkezhet a szakadás, márpedig a kisváros széthullását saját hivatali ideje alatt mindenképpen el akarta kerülni. Ez év májusában – nem sokkal a válság kirobbanása előtt – úgy tűnt, hogy a kényes politikai egyensúlyt a részleges különállás intézményesítésével sikerül stabilizálni. A három településrészen széles körű jogokkal felruházott részönkormányzatok alakultak, immár ők döntve az ebben az évben már lakosságarányosan megosztott fejlesztési források sorsáról.

Az igazi tényező

Az igazi stabilizáló tényező azonban mindvégig a polgármester és a település erős emberének számító Pásztor Győző kanonok szoros kapcsolata volt.

Győző atya tizenkét éve került Sáriba, és a róla keringő rendkívül színes történetek arra utalnak, hogy nem sikerült megkedveltetnie magát az egyébként mélyen vallásos katolikus faluban. Mesélik, hogy első dolga volt az egyházközség pénztárosának menesztése, viszont a fényűző plébánia felépítését máig nyögi a falu. Győző atya esketett, temetett, és jaj volt annak, aki elveszítette kegyeit. Győző atya gyóntatott, és gyónási titok ide vagy oda, vasárnap szívbaj nélkül kiprédikálta a titkait annak, aki erre rászolgált. A templomban „pecsételős” rendszert honosított meg, ha a gyerekek könyvecskéiben elmaradás mutatkozott, Győző atya nem ismert irgalmat, áldozásról szó sem lehetett. Ha egy gyerek beteg volt, vagy elutazott, szülei próbálták becsempészni a könyvecskét. A falusiak úgy tartják, a sári ember mindenét odaadja, ha kérik. Győző atya a megalázás, a lelki terror, a visszaélések minden fortélyát bevetette a peremhelyzetű, szlovák ajkú, mélyen vallásos, tehát többszörösen kiszolgáltatott faluban, és a sáriak szerint az emberek béketűrése félrevezette. Azt hitte, mindent megtehet. Az emberek szerint Győző atya ott követte el a hibát, hogy nem kért, hanem elvett: az iskolájukhoz nyúlt.

A rendszerváltozás évében Győző atya úgy érezhette, eljött az ő ideje. Az országgyűlési választások kampányidőszakában Fodor István, aki 1980 óta képviselője a környéknek, Németh Miklós társaságában jelent meg Sáriban, és vett részt egy vasárnapi misén. A helyiek benyomását a képviselő is megerősítette: a katolikus egyház és személyesen Pásztor Győző támogatása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1990-ben ismét ő nyerje el a választókörzet mandátumát a szabaddemokrata és a kisgazdajelölttel szemben. A kisgazdajelölt Horváth István néhány hónap múlva a helyhatósági választásokon vigasztalódhatott, ő lett Dabas polgármestere. A pap viszont ezek után joggal érezhette úgy, hogy ő a legbefolyásosabb személyiség a városban.

Az iskolaügy arra utal, hogy a torgyánista polgármester és Győző atya szövetsége megpecsételte a képviseleti demokrácia sorsát Dabason. Horváth és a rá nagy befolyással bíró pap minden olyan kérdésben „megdolgozták” az önkormányzatot, amely számukra fontossággal bírt. A polgármesteri hivatal munkatársai, a hivatalt formálisan vezető jegyző, a képviselők, az iskolaigazgatók, egyáltalán a város valamennyi tisztviselője és közalkalmazottja, aki meg kívánta őrizni állását, tudomásul vette, hogy ez a két ember szabja meg a helyi politika irányát.

Felmérések

Sári hatvanas években épült tizenhat tantermes iskolájának egyházi kezelésbe adása mindenkit váratlanul ért. Sem az épület, sem a telek nem volt soha egyházi tulajdon. Az iskolában a tantestületet évek óta ellentétek feszítették, és az újraválasztott Kilincsányi Tamás igazgató, már csak pártmúltját – mi több, antiklerikális pártmúltját – kompenzálandó is feltétlenül kiszolgálta az új vezetőket. (Szóbeszéd szerint a Kilincsányi házaspár időközben megtért.) Az iskola átadása azonban már csak azért is valószínűtlennek tűnt, mivel az egyház korábban nem igényelte vissza a templommal szemben található ingatlanait.

Az elmúlt tanév végén, egy hétfői napon Győző atya megjelent az iskolában, és egy nyilatkozatot osztott szét a tanulóknak azzal, hogy írassák alá szüleikkel, és másnapra hozzák vissza. A kiosztott lapon a következő szöveg állt:

„Kérem a kedves szülőket, hogy ezen nyilatkozatot aláírva jelezze, hogy amennyiben a Sári Általános Iskola 1993 szeptemberétől kezdve mint a helyi római katolikus egyházközség fenntartása alatt álló Szent János Katolikus Általános Iskola működne, szándékozna-e gyermekét továbbra is ebbe az általános iskolába járatni. Az 1993 szeptemberétől átszervezett iskolában a tanítás úgy, mint eddig, az alaptanterv szerint folyik tovább, iparkodva az oktatás-nevelés színvonalát emelni. Tudomásul veszem, hogy az iskola tanítási rendjéhez heti két hittanóra is hozzátartozik. Az iskola továbbra is figyelembe veszi a szlovák sajátosságokat, és lesz szlovák nyelvű oktatás is. A Magyar Köztársaság alkotmánya és törvényei biztosítják egyházi iskolák alapítását. Aki az iskola átszervezése miatt gyermekét más iskolába akarja átíratni, ezt külön közölje.  Szeretettel üdvözletét küldi: Pásztor Győző plébános atya.”

Ebben az iskola átadását kész tényként közlő nyilatkozatban egy szó nem esik arról, hogy Dabason megoldható-e a szlovákoktatás. A sáriak nem szívesen engedik gyerekeiket a falu (illetve hivatalosan: a Dabas-Sári „kerület”) határán túl. A nyilatkozatok statisztikai elemzését Győző atya végezte, és megállapította, hogy a szülők több mint hetven százaléka kéri az iskola átadását. Az igazgató és a pap a tantestületi értekezleten is kész tényekről beszéltek, midőn felszólították a tanárokat, döntsék el azonnal, hogy mennek vagy maradnak. Rásegített e nyomásra Dobos Krisztina művelődésügyi államtitkár is: a tantestületi ülésen azt magyarázta a pedagógusoknak, hogy ha az intézményátadás szabályszerűen zajlik le, az egyházivá vált iskola fölmondhat azoknak, akik ragaszkodnak a semleges világnézetű oktatáshoz.

A képviselőknek ekkor hivatalosan még nem volt tudomásuk az eseményekről, bár egy önkormányzati iskola fenntartói jogának átadása képviselő-testületi hatáskör. Majoros József, Sári alpolgármestere, akit felháborítottak a történtek, újabb kérdőívet készített és osztott ki a gyerekeknek. A második kérdőív, amely egyértelműen megkérdezi a szülőket, hogy kívánják-e vagy sem az iskola átadását, szőrén-szálán eltűnt.

Egy hét múlva szülői értekezletet tartottak, ahol több egyházi méltóság és a Művelődésügyi Minisztérium egyházügyi osztályának vezetői is megjelentek. A jelen lévő önkormányzati képviselők számára ekkor derült ki először, hogy „baj lesz”: a szülők egyöntetűen ellenezték az átalakulást, egy év haladékot kértek, és azt, hogy érvénytelenítsék az ominózus első „felmérést”. Másnap Majoros József alpolgármester hivatalosan kezdeményezte az iskola átadását a katolikus egyháznak. Majoros pálfordulása nem volt véletlen: ahogy időközben kiderült, a főrendezők a sári képviselőcsoportra osztották a végrehajtó szerepét.

A határozati javaslat június 30-án került a testület elé. Bár az előterjesztést közvetlenül az ülés előtt osztották ki a képviselőknek, a jegyző záradékban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 133 szülő – 228 gyerek nevében – petíciót nyújtott át neki a következő szöveggel: „Nyilatkozat. A jelenlegi önkormányzati kezelés alatt álló iskolánk tökéletesen megfelel igényeinknek, továbbra is semleges, ideológiamentes iskolába szeretnénk járatni gyermekeinket, nem kívánjuk a felekezeti iskolává való átszervezést. Ezt a nyilatkozatot aláírásunkkal megerősítjük.”

A gőzhenger

A képviselő-testület nagy többséggel fogadta el az előterjesztést, immár biztosan tudva azt, hogy a szülők nagy többségének akarata ellen cselekszik. A sári képviselők ettől kezdve az iskolaátadás rendíthetetlen híveként politizáltak, tudva azt, hogy a népakarat ellen csak egységesen és vak fanatizmussal léphetnek fel. A sáriak közül egyedül Petrányi Lukács szlovák listás képviselő nem volt a hajlandó megszavazni a javaslatot, ezért a szavazás előtt lemondott mandátumáról. Belátta, hogy renitensként tarthatatlanná válna a helyzete a sári képviselőcsoportban. Az iskolaátadást ellenző Szeltner Árpád SZDSZ-es támogatással megválasztott független képviselő, aki az ügyrendi bizottság elnöke, négy kérdést kívánt feltenni a jegyzőnek:

„– A javaslatban foglaltak hogyan feleinek meg az el nem kötelezettség követelményének?

– Mi lesz a több mint kétszáz gyermek sorsa?

– Ha a többség önkormányzati iskolát akar, miért szüntetjük meg?

– Miért nem szervezünk a kisebbség számára felekezeti iskolát akár az épület használati jogának arányos megosztásával?”

A négy kérdés közül azonban a képviselőnek csak az elsőt volt módja feltenni, mivel a polgármester megvonta tőle a szót. Az ülést követően a jegyző lemondott hivataláról.

Az előterjesztés keresztülgázolt az önkormányzaton, de a polgármester még mindig nem hitte el, hogy komoly ellenállással kell számolnia. A helyi politikusok saját politikájuk csapdájába estek. Centralizált döntési mechanizmust erőltettek egy több központú településen. Megfélemlített szavazógépezetté változtatták a képviselő-testületet, és éppen ezáltal veszítették el a kontrollt a helyi társadalom felett. Az iskola átadásával meggyújtották a kanócot, és nem vették észre, hogy a bomba a kezükben robban.

A egyház valójában nem katolikus iskolát akart létrehozni, hanem a világnézetileg semleges iskolát akarta felszámolni. Nem vette észre, hogy a nagyarányú hittanbeíratás ellenére a szekularizált és gyakorlatias gondolkodású falusiak nem hajlandóak eltűrni, hogy mások írják elő számukra, milyen iskolába írassák gyerekeiket, nem veszik szó nélkül tudomásul, hogy ki kell „költözni” a közpénzen épült iskolaépületből, nem hajlandóak lemondani a Dabason megoldhatatlan szlováknyelv-oktatásról.

Amire nem számítottak

Szeptember elsején bekövetkezett az, amit az önkormányzat korábban elképzelhetetlennek tartott: 228 gyereket nem írattak be az újsütetű Szent János Katolikus Általános Iskolába (csak 60-70 gyereket írattak be); a falu „kalóziskolákat” szervezett, a gyerekek a sportpályára, a művelődési házba és a kocsmába járnak matek- és történelemórára. A sári tantestület kb. fele, tizenegy pedagógus vállalta tanításukat, s ezzel azt is, hogy hetüknek (akik épp nincsenek betegállományban) fölmondott Kilincsányi iskolaigazgató. (Korábban valamennyien a régi pedagógus-szakszervezet fizető tagjai voltak, most azonban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetébe lépve kerestek munkajogi védelmet; a PDSZ álláspontja szerint a sári pedagógusok közalkalmazottak, így Kilincsányi egyházi iskolaigazgatónak nem áll jogában fölmondani nekik.) A művelődési házat, amelynek bezárását a polgármester kilátásba helyezte, a falusiak éjjel-nappal őrzik. Az ügyből országos, sőt nemzetközi botrány lett (lásd keretes szlovákiai lapszemlénket).

Szeltner Árpád beadványára és a 133 szülő petíciójára hivatkozva Skultéty Sándor köztársasági megbízott törvényességi észrevételt intézett Dabas önkormányzatához. A dokumentum az iskola átadásáról rendelkező határozatot némely alaki hiányosságoktól eltekintve törvényesnek tartja, de kitér az előzményekre, a szülők többségének tiltakozására. Megállapítja, hogy a határozat hibás helyzetelemzésen alapult, mivel a testület nem vizsgálta meg hitelt érdemlően, hogy mekkora valójában a világnézetileg semleges oktatást igénylők aránya. Egyértelműen leszögezi, hogy a gyerekek dabasi beiskolázása aránytalan terhet jelentene, és általa nehézségekbe ütközne a szlovák nyelv oktatása is. Kérelmére a múlt heten rendkívüli önkormányzati ülést hívtak össze (lásd keretes beszámolónkat), ám a képviselő-testület többsége tartózkodó szavazással elodázta az állásfoglalást.

Pedig valójában a köztársasági megbízott felajánlotta az önkormányzat számára a jogorvoslat s ezáltal a tisztes visszavonulás lehetőségét. Kérdéses azonban, hogy a várost a lakosság véleményét tudatosan semmibevevő önkormányzat irányítja-e, vagy a testület annyira szétzilálódott, működése már olyan mértékben elrugaszkodott az önkormányzati törvénytől és egyáltalán a törvényességtől, hogy tulajdonképpen nincs, aki visszautasítsa – vagy megszívlelje – az államtitkár észrevételeit.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon