Skip to main content

Álomigazgatás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az SZDSZ önkormányzati programja


A települési önkormányzatok létrejöttét lehetővé tévő 1990. évi LXV. törvény megalkotása az SZDSZ egyik legnagyobb kodifikációs sikere volt. A helyhatósági választások esetleges elhalasztásáért a kormány nem merte vállalni a felelősséget, így a koalíció olyan kompromisszumra kényszerült, amelynek eredményeként a jogszabályban döntően a liberális elvek érvényesültek. A helyhatósági választások utáni politikai folyamatok azonban készületlenül érték a győztes liberálisokat.

Nem csupán arról van szó, hogy ebben a ciklusban az önkormányzatok teljesítményéért jórészt a liberális pártoknak kell vállalni a felelősséget; a helyi politika sikere vagy sikertelensége valószínűleg csak áttételesen befolyásolja a pártok „nagypolitikai” megítélését. Az elmúlt három év váratlan meglepetése volt, hogy a fővárosban kettős (ön)kormányzati pozícióban lévő SZDSZ meghasonlott: a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a legfontosabb kérdésekben szembekerültek egymással.

Óvatos kontinuitás

A szabad demokraták úgy érezhették, hogy bizonyos értelemben saját elveik csapdájába estek, a Budapesten kialakult helyzetért nem kárhoztathatják a koalíció centralizációs törekvéseit. A kormánytöbbségnek éppenséggel a várost szétszabdaló, szélsőségesen decentralizált fővárosi törvény kierőszakolásával sikerült kihúznia a talajt Demszky Gábor főpolgármester lába alól, és ebben a szabad demokrata kerületi polgármesterek többsége a Belügyminisztérium készséges partnerének bizonyult. A többségben lévő SZDSZ-frakciók a legtöbb helyen ismét csak a stratégiai kérdések mentén szétszakadtak. A liberális önkormányzatoknak szembe kellett nézniük azzal, hogy a számukra létfontosságú döntési helyzetekben magukra maradtak, mert a helyi szinten döntő jelentőségű kérdésekben a pártnak nincs kidolgozott koncepciója. Az elmúlt évek botrányai nem igazolták azt a ki nem mondott elvárást, hogy a helyi hatalom szükségképpen kevésbé önkényes, mint a centrális hatalom.

A jelenlegi programtervezetet nagyfokú óvatosság jellemzi. A dokumentum abból indul ki, hogy a párt következetesen ragaszkodik az önkormányzati törvényben jórészt sikerrel érvényesített elveihez, és vállalja a felelősséget az általa irányított önkormányzatok működéséért. Átfogó reformra tehát nincs szükség, csupán az alapelvek védelme és a hatályos jogszabály korrekciója vár a jövőre talán már kormányzati felelősséget is vállaló SZDSZ-re. Ki kell tehát iktatni minden olyan „rendszeridegen” elemet a jogszabályokból, amelyek annak idején a kompromisszum részeként kerültek az önkormányzati törvénybe, illetve meg kell szabadulni azoktól a ballasztoktól, amelyekkel az elmúlt három évben a koalíció „feles” törvények megalkotása révén terhelte az önkormányzati szisztémát.

A taktikailag érthető óvatosságnak azonban koncepcionális ára van, hiszen ezáltal a dokumentum készítői lemondtak arról, hogy megoldásokat keressenek a három évvel ezelőtt nem prognosztizált problémákra, jóllehet azok a szabad demokraták számára keserűbb és súlyosabb konfliktusokat robbantottak ki, mint a koalíció által beépített buktatók. A párt ragaszkodik eredeti koncepciójához, illetve elveihez – lássuk be, józan ésszel aligha tehet mást –, miközben az önkormányzati szuverenitás által gerjesztett jó néhány súlyos problémára maga sem tudja a megfelelő választ.

A programtervezet defenzív, ezáltal kikerülheti azokat a kardinális kérdéseket, amelyek megválaszolása veszélyeztetné a kontinuitást. Kiindulópontja az, hogy meg kell védeni az önkormányzatiságot a Belügyminisztérium centralizációs törekvéseitől. Az egész 1990-ben megalkotott rendszer van veszélyben, és ez határokat szab a párton, illetve az SZDSZ-es önkormányzatokon belüli vagy éppen az önkormányzatok közötti vitáknak. Nincs itt az ideje annak, hogy nyílt vitát nyissunk a törvényességi felügyelet, az államigazgatási eljárási „másodfok”, a közigazgatási középszint vagy éppen a főváros igazgatásának kérdésében.

Közvetlenül választott polgármesterek

A dokumentum az önkormányzati rendszer bevezetésének legnagyobb ellentmondását abban látja, hogy a települési autonómia elvén alapuló nagyfokú önállósággal bíró önkormányzatok anyagi értelemben vett központi függése nemhogy csökkent volna, de még növekedett is. Bár a törvény meghirdette az önkormányzatok gazdálkodási és vállalkozási önállóságát, a bevételek döntő, sőt növekvő hányada költségvetési támogatásból származik. Az önkormányzati vállalkozásokat nagyban gátolja az, hogy a tanácsi vállalatok állami tulajdonba kerültek, és a falvak még mindig hiába várnak külterületi földekre. Súlyosan érintette az önkormányzatokat az egyházi vagyon visszaadási kötelezettsége is. A kedvezőbb helyzetben lévő településcsoportok is csak a megkapott infrastruktúra, intézményhálózat és lakásállomány üzemeltetésének szinte megoldhatatlan feladatai, illetve e javak privatizációja között választhattak. Az állami elosztási folyamatban a leggyengébb érdekérvényesítési lehetőségekkel az önkormányzatok rendelkeznek.

A program szerint a következő ciklusban alkotmányos jogi garanciákkal kell tisztázni egy következetesen decentralizált államirányítási modell kialakítását, amelyben a területi irányítás az önkormányzatok túlsúlyára épül. El kell ismerni az Alkotmánybíróság döntőbírói szerepét a hatáskör-telepítéssel kapcsolatos közjogi vita esetén. Törvényben kell meghatározni a kötelező és szabadon választott feladatok körét, illetve ezek pénzügyi garanciáinak biztosítását.

A dokumentum leszögezi ugyan, hogy a köztársasági megbízotti intézmény különösen mélyreható változást igényel, de lényegében érintetlenül hagyja azt. Hosszabb távon az SZDSZ alapvetően a közigazgatási bíróságokra kívánja bízni a törvényességi ellenőrzést, ám illúzió abban bízni, hogy ez a belátható jövőben megvalósulhat. A tervezet ezért „átmenetileg” számol a köztársasági megbízotti hivatali rendszer fenntartásával.

Hasonlóan bizonytalanok a közigazgatási „középszint” funkciójára, illetve a települési társulásokra vonatkozó elképzelések. A program mindenáron elő kívánja segíteni a „társulási kedvet”, ám a szöveg által sugallt „kényszertársulások” deklarálásától visszaretten. A szerzők ellenszenve a megyék iránt érezhető. Úgy vélik, hogy a mai „intézményfenntartó” megye által ellátott valamennyi funkció társulásos formában is elvégezhető, ám a társulásokkal szembeni ellenérzések miatt „átmenetileg” mégiscsak fenntarthatónak vélik a megyéket.

A legsúlyosabb rébuszt a tervezet lényegében megkerüli: miközben a szöveg más, lényegesen kisebb horderejű kérdésekkel oldalakon keresztül foglalkozik, két rövid mondatban utal egy „erős fővárosi szint” szükségességére, illetve arra, hogy a főváros és a kerületek közötti munkamegosztás szabályait törvényben kell rögzíteni.

A program legmarkánsabban az önkormányzati szervezet belső működésén, illetve a központi elosztás mechanizmusán kíván változtatni.

Egyértelműen állást foglal az erős és minden településen közvetlenül választott polgármesterek mellett. A képviselőtestületek létszámát csökkenteni kell, a jelenleg túlsúlyos döntéshozó szerepét vissza kell szorítani. Meg kell erősíteni a jegyzők hivatalvezetési pozícióját. A dokumentum határozottan visszautasítja a jegyzők „államosításának” Boross Péter-i koncepcióját.

Elodázhatatlan a helyi önállóság gazdasági megalapozását szolgáló új elosztási rendszer kiépítése: a korábbi „intézményfinanszírozást” egy kiegyenlítőbb elosztási rendszerrel kell felváltani. Ennek érdekében egyrészt meg kell határozni azt a szolgáltatási-infrastrukturális minimumszintet, amely az ország minden településén megilleti az ott élőket, az államnak pedig részt kell vállalnia a színvonalkülönbségek, a hátrányok felszámolásában. Ki kell építeni egy normatív, szükségleti mutatókat figyelembe vevő állami hozzájárulási rendszert.

A program egyértelműen „eltanácsolja” az önkormányzatokat attól, hogy vállalkozásokba fogjanak.

Tartózkodó védelem

Az október 8-i tanácskozás arra utalt, hogy a védekező taktika járható út. Pető Iván és Wekler Ferenc megnyitó beszédükben határozottan leszögezték, hogy az önkormányzatiság elvének elfogadását és szükség esetén megvédését tekintik a tárgyalási, illetve vitaalapnak. Demszky Gábor kérésére a főváros helyzetét a konferencián nem érintették, mivel el akarták kerülni a fölösleges vitákat. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok zárt ajtók mögött kívánják egyeztetni álláspontjukat.

Ezt követően valóban sikerült elkerülni a „felesleges vitákat” és a tanácskozást a kívánatosnak ítélt keretek között tartani. A jelen lévő polgármesterek zöme fogékonynak bizonyult a jegyzők „államosításától” óvó felhívásra, és egyetértett a polgármesterek hatalmának növelésével, illetve a testületek visszaszorításával. Általános helyeslés kísérte a köztársasági megbízotti hivatalok – majdani – megszüntetésének koncepcióját. Komolyabb vita csak az önkormányzati vállalkozások és a finanszírozás kérdésében alakult ki. A párt oktatási programját készítő Horn Gábor állást foglalt a megyei oktatásirányítás mellett, rámutatva, hogy a jelenlegi mintegy 2000 önkormányzati oktatási bizottság képtelen helyi oktatáspolitikát kialakítani. Többen érveltek az önkormányzati vállalkozások hasznossága mellett. A felszólalók zöme illuzórikusnak ítélte a központi elosztás reformjára vonatkozó elképzeléseket, és kétségét fejezte ki, hogy vajon azok összeegyeztethetőek-e a párt költségvetési koncepciójával.

Mindent összevetve a párt taktikája jó helyzetfelismerő készségről tanúskodik. Reálisan nem várható el, hogy az országgyűlési választásokra készülő SZDSZ egy plenáris vitán „kimondhatóvá” tegye saját önkormányzati „problémáit”. Hosszabb távon azonban elkerülhetetlen a kérdéskör mélyebb átgondolása.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon