Skip to main content

Az egység vége

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az RMDSZ alelnöke nyilatkozik lapunknak
RMDSZ-válság


Rostás Zoltán, a Beszélő bukaresti tudósítója a Székelyudvarhelyen élő Kolumbán Gábort, az RMDSZ társadalomszervezési alelnökét kereste meg.

Beszélő: Mennyire új keletűek az aradi ülésen kipattant nézeteltérések?

Kolumbán Gábor: A szervezet jelenlegi intézményi válsága már születésekor kódolva volt. Már a májusi marosvásárhelyi kongresszus előtt egyre többen érzékelték, hogy működésképtelen az az egység, amely mögött nem állnak jól körülhatárolt célok és koalíciós tárgyalások. Az ilyen egység teljesen fölösleges, értelmetlen, s tulajdonképpen nem is létezik. Egyes elemzések szerint az RMDSZ-ben jelenleg lényegében két politikai vonal létezik: kétféle, egy radikális és egy mérsékelt felfogást megtestesítő politikai személyiségek párviadaláról van szó. Én ezt akkor is felületes elemzés eredményének tartottam. Marosvásárhelyen a kongresszus tétje az intézményesülés volt: sikerül-e olyan alapszabályzatot elfogadtatni a kongresszussal, amely lehetőséget nyújt a politikai és a mozgalmi vonal szétválasztásához. Vásárhelyen úgy láttam, van esélye a reformkezdeményezésnek, ezért is vállaltam el az alelnöki tisztséget. De a reform elakadt, s éppen azok a politikai vezéregyéniségek állították le, akik úgy érezték, hogy az RMDSZ-nek hatszázezer taggal rendelkező egységpártként kell működnie. Úgy vélték, minden platformosodási kezdeményezés, ideológiai érdekcsoportok szerinti tagozódás végveszélyt jelent a szövetség és közvetve a magyarság számára. Én azonban hiszek az olyan intézmény lehetőségében, amelynek az alapszabályzata kellő biztosítékot tartalmaz arra, hogy egyes személyiségek ne sajátíthassák ki a maguk számára a szervezetet.

Beszélő: Ez az intézményteremtési gyakorlat ez idáig nemigen volt jellemző nálunk: akkor lehetett például lapot csinálni, ha volt egy főszerkesztő, akinek személye kellő garanciát jelentett. Az értelmiség politikai kultúrája még ma is ezt a mentalitást követi. Tehát ellenállásra lehet számítani?

K. G.: Megtörténhet, hogy belebukom ebbe a kísérletbe, mert nem tartozom sem a radikálisokhoz, sem a mérsékeltekhez. Az aradi vitát követően a Hargita népében megjelent interjúm sokakat felháborított, mert azt mondtam, hogy ha a két Géza (Domokos Géza és Szőcs Géza) nem tud megegyezni egymással, akkor a válság legegyszerűbb kezelése az, hogy leváltjuk őket. Szerintem a romániai magyarság kultúrája ma már eléggé fejlett ahhoz, hogy belássa: nincsenek helyettesíthetetlen személyiségek.

Beszélő: A ’89-es fordulat óta az egész romániai magyar közéletben, sajtóban eluralkodott egy veszélyes mentalitás: csínján bíráljuk egymást, mert csak magunknak ártunk vele. Meghonosodott tehát egy másfajta öncenzúra.

K. G.: Aradon személy szerint is vádoltak bennünket, hogy úgymond kiengedtük a kezünkből a gyűlés vezetését. Pedig nem történt egyéb, mint az, hogy hagytuk felszínre gyűrűzni a válság tüneteit. Valószínűleg fizikusi előképzettségemből, korábbi munkám szelleméből fakad, hogy a folyamatokat egyszerűen mint létezőket tudomásul veszem. Egyes politizáló társadalomtudósok viszont úgy vélik, hogy vannak jelenségek, amelyeket ha nem nevezünk meg, akkor nem is léteznek.

Beszélő: Hogyan értékeled az RMDSZ kormányalakítási stratégiáját?

K. G.: A kormányalakítás idején újólag élesen szembeötlött, hogy a szövetség képtelen komoly kihívásokra gyorsan válaszolni. Pedig a szervezetet minél előbb működőképessé kell tenni, mert jönnek a választások. Egyesek szerint most csak át kell vészelni a választásokat, és majd utána rendet teremtünk a szövetségben. Valószínűleg, ők előre látják, hogy azok a válságkezelő stratégiák, amelyeket javasolni készülök, kereszteznek bizonyos politikai ambíciókat. Az aradi Küldöttek Országos Tanácsa után egyébként nyilvánosan is elmondtam, hogy kritikus ponthoz érkeztünk. Mindenki számára evidenciává vált, hogy a feltétel nélküli egység mítosz. Arad után senki sem beszélhet a romániai magyarság nevében. Tudatában vagyok kijelentésem politikai súlyának, annak, hogy talán hetven esztendő hazai magyar politizálási stratégiáját kérdőjelezem meg vele, a két világháború közötti magyar párttól az RMDSZ-ig. Az RMDSZ-nek érdekegyeztető koalícióként kell működnie. Kisebbségi parlamentnek is nevezhetném ezt az intézményt, amely hetekig vagy állandóan ülésezhet, és bizottságokban szakértőket foglalkoztatva dolgozhat ki lényeges döntéseket, és bizonyos távolságtartást valósíthat meg a napi politikától. Ellenkező esetben az RMDSZ-t besodorjuk a politikai csatatérre, ami szerintem nagy kockázattal jár. Nem látok más kiutat ebből a helyzetből, minthogy a társadalomban megjelenő érdekeket külön erre a célra létrehozott struktúrák vállalják fel.

Beszélő: Pártok?

K. G.: Igen, pártok, és ezek próbálják meg a politikai küzdőtéren érvényesíteni a különböző érdekeket. Ez nem akadályozná meg a magyar képviselők bejutását a román parlamentbe. Nem igaz, hogy ha bizonyos plafont írnának elő, akkor ezek a kis magyar pártok elvéreznének a választási küzdelemben, különben sem jönne létre szerintem két-háromnál több magyar párt, és ezek majd tárgyalások során választási koalícióba léphetnek.

Beszélő: Nem magyar politikai pártokkal is?

K. G.: Természetesen. A politizálásnak ugyanis külön kell válnia a kisebbségi parlament tevékenységétől. Az eddigi elemzéseim arra a következtetésre vezetnek, hogy nem lehet az RMDSZ-t politikai pártként működtetni. És ha nem lehet, akkor kár erőltetni.

Beszélő: Szerinted már kirajzolódnak azok a csoportok, amelyek politikailag képesek sajátos érdekeik megjelenítésére?

K. G.: Nyilvánvaló, hogy minden ilyen strukturálódásnak szembe kell néznie súlyos helyzetünkkel. Erőforrásokban szegény környezetben dolgozunk. Az érdekek azonban léteznek, de mert nem tudnak felszínre törni, intézményesülni, a társadalom mélyrétegeiben állandóan konfliktusos állapotot tartanak ébren. Ezt azonban mint fizikus olyan állapotként is értelmezem, ahol a társadalom alapszintjén zajló konfliktusok azt az energiát is kitermelik, amelyik megszüntetné ezeket a struktúrákat. De ha ezek a konfliktusok nem nyernek egy látható jövőbe mutató fejlődési irányt, egyszerűen felemésztik a kreatív energiát is. A román kormány válsága és az autonómia körüli botrány számomra megjelenített néhány alapvető érdekeltséget. Például azt, hogy a székelyföldi vállalkozók, a nagyvállalkozókat is beleértve nem érdekeltek az autonómiában. Ezt meg is fogalmazták. Azt az állítást is megkockáztatnám, hogy a piacgazdaságra való áttérés kemény gazdasági törvényei bizonyos kollektív jogok érvényesítésének belső akadályaként is megjelenhetnek. A csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi magánvállalkozó csak úgy érhet el profitot a mai korrupt gazdasági viszonyok között, ha jó kapcsolatokat tart fent befolyásos román körökkel. Minthogy ezek már régen a román politikai erők közelébe férkőztek, kézenfekvő a következtetés. A székelyföldi vállalkozó csak úgy tud megélni, ha közeli kapcsolatban áll a hatalmi körökkel. A másik érdeket a falun élők fogalmazták meg. Ez igen bonyolult világ. A földosztás annyira polarizálta az érdekeket, hogy a falvakon belül megjelentek a téeszpárti és a magángazdaság-párti frakciók. Ezek kialakították függőleges kapcsolataikat, és nem tartom kizártnak bizonyos román hatalmi körök befolyásának érvényesülését. Sajnos az RMDSZ ezeket az érdekeket nem tudja külön-külön megjeleníteni és szószólóikat tárgyalóasztalhoz ültetni. Lényeges problémákban tehát az RMDSZ-nek nincs olyan stratégiája, amit egy minimális konszenzussal elfogadhat a romániai magyar társadalom. Ezért történik az, hogy a felülről szerveződő strukturálódás nem találkozik szervesen a lent zajló folyamatokkal, és ilyen értelemben a felülről szerveződő intézményeknek nincs vezérlő szerepük a társadalmi folyamatokban.

Beszélő: Miként lehet kimozdulni a holtpontról, s miként lehet elkerülni, hogy ne fulladjanak személyeskedésbe a viták?

K. G.: El kell érnünk a rendkívüli kongresszusig, hogy a romániai magyar nyilvánosságban végre megfogalmazódjanak a válaszra váró alapvető problémák s a végrehajtáshoz szükséges stratégiák, mégpedig úgy, hogy vitáinkba bevonjuk a román szakembereket és politikusokat is. Ha ezt az eljárást követtük volna a székelyföldi autonómia ügyében is, akkor Katona Ádám és csoportja nem hirdetett volna meg egy célt úgy, hogy még saját bevallása szerint sem volt konkrét végrehajtási elképzelése.

Beszélő: Ugyanez vonatkozik minden bizonnyal az oktatásügyi elképzelésekre és a többi, mindent átfogó kulturális és tudományos társaságokra…

K. G.: Amelyek jelenleg nem működnek. Itt ugyanis először csupán formákat hoztak létre, és utána próbálták tartalommal megtölteni. Vagyis nem az Erdélyi Múzeumegyletet kellett volna létrehozni, hanem átfogóbb keretet biztosítani a tudományos életnek. Senkit sem akarok megbántani, de ha valaki a XX. század végén tudományos életet akar megalapozni, az dollármilliókról beszél, és nem hagyományokról…

Szerencsére a román politikai közeg és a román politikai nyilvánosság véleményem szerint eljutott arra a szintre, hogy alapvető érdekeink megfogalmazását ne kezeljék életveszélyesként, hanem toleránsán viszonyuljanak hozzá. Számomra az autonómiabotrány legnagyobb tanulsága az, hogy a legdurvább reagálások sem váltottak ki tömeges reakciót. Miután egyes politikusok a hadsereg, a rendőrség bevetésére szólítottak fel, letartóztatásokat követeltek stb., a sajtó már másként reagált, elemzéseket, hozzászólásokat közölt, egyáltalán: lehetett beszélni a dologról. Úgy érzem, hogy eljött az a pillanat, hogy ha mi tárgyilagosan megfogalmazzuk az érdekeinket a romániai magyar és román nyilvánosság keretei között, akkor a problémák kezelhetővé válnak.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon