Skip to main content

Budapest távlati koncepciója

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Hozzászólás a főváros programjához


A főváros nemrég megjelent programja nehéz feladattal került szembe: a pontos diagnózison túl Budapest sürgető tennivalóit kellett beleágyazni a város átfogó távlati tervébe. A tervezet erénye, hogy egyaránt mentes a hamis illúzióktól és a toldozó-foldozó megoldásoktól. A realitásokból kiindulva vázolja fel a jövő tervét, a jelen nyomasztó tényeit figyelembe véve.

A program tanulmányozása három területen késztet kérdések felvetésére. Az első egy demográfiai kérdés: milyen mértékű népességnövekedéssel” kell számolnunk a következő évtizedekben? Milyen jellegű lesz a budapesti agglomeráción belül várható ki- és bevándorlás, és milyen az átrétegződés? A második kérdés arra vonatkozik, hogy miként alakul a jövőben a város struktúrája. Mennyire homogén, mennyire heterogén, mennyire hierarchikus marad vagy lesz a város szerkezete? Végül a harmadik kérdés a közlekedést érinti. Elkerülhető-e a túlzsúfoltság, vagy szükségszerű e tehetetlenség a világjelenséggel szemben?

Növekvés vagy stagnálás

A programtervezet a budapesti agglomeráció keletkezésével kapcsolatban két alapvető tendenciát említ meg. Az első „a nyugat-európai és észak-amerikai típus, az úgynevezett elővárosodás vagy szuburbanizáció, a tehetősebb középrétegek kiköltözése a zsúfolt központi városból a város körüli településekre”. A kiköltözés Budapestről elsősorban északi, északnyugati irányba történik, ahol elővárosias települési formákat hozott és hoz létre.

„Az agglomerálódás másik típusa a vidékről a város felé tartó mozgások eredménye. Ennek a folyamatnak a során a mezőgazdasági területekről áramlik a népesség a jobb megélhetés reményében a nagyváros felé – ez a városrobbanás folyamata. A bevándorlók nagyobb része a városban már nem jut lakóhelyhez, ezért a peremterületekre szorul. Egyre szélesebb sávban alakulnak ki spontán módon létesült telepek, amelyek magukon viselik a szegénység, a kommunális ellátatlanság és az egészségtelen környezet jegyeit.” Ez a folyamat elsősorban a várostól délre és délkeletre érezteti hatását, de érinti az ezekkel határos, fővároson belüli területeket is.

A fent leírt kétféle mozgás a városon belül is fokozza a már meglévő polarizációt. A mozgás iránya mindkét esetben azonos, délkeletről északnyugat felé irányul, mintha a vidékről a főváros felé áramló „szegénység” kifelé szorítaná a lakosságot, főként annak tehetősebb rétegeit, északnyugati irányba. A mezőgazdasági munka átalakulása, az ezzel járó társadalmi mobilitás világszerte helyváltoztatással jár. A nagyvárosok lakossága, a különböző fejlettségű országokban különböző időszakokban, de mindenütt felduzzadt. Földünkön a városok lakossága 15 évenként megduplázódik. Az elmúlt időszakban különösen szembetűnő volt a fejlődés útjára később lépett országok metropolisainak aránytalan növekedése. Országnyi nagyságú konglomerátumok jöttek létre. (Mexico City, Tokió, Kairó, Bangkok stb.) Ugyanakkor a nyugati világ hagyományos nagyvárosaiban mintha megállt volna a növekedés. Ezt demonstrálja New York esete, ahol a 70-es évek átmeneti visszaesése után a létszám napjainkban stagnál.

A létszám stagnálása azonban nem jelent mozdulatlanságot, hiszen egymást kiegyenlítő átrétegződési folyamatokat takar. Fiatal, törekvő szakemberek – rendszerint egyedülállók vagy gyerektelen házaspárok – költöznek vissza karrierjük érdekében a kertvárosokból a városba, miközben a kiköltözők között egyre nagyobb arányt képviselnek a nagyvárosok szegényebb rétegei, mert nem tudják többé megfizetni a magas lakbéreket. A legszegényebbek viszont maradnak a leromlott városrészekben. Fokozódik a városon belüli polarizáció. Ehhez hozzájárul a hajléktalanok gyorsan növekvő száma, akik már nem szerepelnek a statisztikában. A lakosság egyre jelentősebb hányada él illegálisan épült házakban. Rómában 800 ezren laknak engedély nélkül felhúzott viskókban, míg Calcuttában 600 ezer ember alszik az utcán.

Az össznépesség 17,8 (erdőgazdasági dolgozókkal együtt: 18,9) százalékát kitevő magyar agrárnépesség még jó ideig gyarapítani fogja a főváros lakosságát, mire a mezőgazdaság eléri a korszerű színvonalat. Sok múlik a bevándorlás ütemén. (Budapest lakossága 1950-től 1990-ig 330 százalékkal nőtt.) Ezen is múlik, hogy képes lesz-e a főváros a beözönlő lakosságot megemészteni, munkához juttatni s lakással ellátni, avagy a munkanélküliek s a hajléktalanok száma nő, s vele a szegénység és a polarizáció. Ezzel a folyamattal, melyet egyetlen nyugati nagyváros sem tudott elkerülni, Budapestnek is szembe kell néznie, számításba véve azokat is, akik a privatizáció következtében kerülnek az utcára. A program lakáspolitikai fejezete ugyan sokoldalúan felkészül a megelőzésre, a szociálpolitikai fejezet pedig tárgyalja a gyógyítás lehetséges módozatait is, de a városépítészeti program nem foglalkozik a problémával. A „Shanty town”-ok lerombolása lehet rendőri kérdés, megelőzésében gazdasági és politikai eszközök játsszák a főszerepet, de az alternatív megoldásokat a városépítészetnek kell javasolnia. Párizsban az új nemzeti könyvtár számára kijelölt területen egy „bidonville” (nyomortelep) jött létre. Legyen ez intő jel!

A városszerkezet alternatívái

A tervezet az agglomeráció másik fő problémáját a strukturálatlan településszervezetben látja, mely Budapest közvetlen környezetében a szabad területek teljes beépülésével csak fokozódni fog. A városon belül viszont a túlcentralizáltság felszámolását tartja a legfontosabb feladatnak. A strukturálatlanság egyfelől és a túlcentralizáltság másfelől, ugyanannak a problémának két vetülete, mindkettő túl gyors, megemésztetlen fejlődés eredménye. Milyen változásokra számíthatunk a város szerkezetében? Vajon az alvóvárosok mai, egyoldalú szerepköre megmarad-e? Nyugaton e tekintetben jelentős változásoknak vagyunk tanúi: a hagyományos amerikai nagyvárosok peremén a korábbi alvóvárosok átalakulóban vannak: munkalehetőségeket is kínáló, teljes funkciójú peremvárosokká (edge city) növik ki magukat. Mind New York, mind Los Angeles körül több mint húsz ilyen jellegű peremvárost tartanak számon. Ezekből a lakosság jó része nem a közeli metropolisba jár dolgozni, hanem a lakóhelyéül is szolgáló peremváros centrumába. Mindez jelentős életformaváltást eredményez. Megnőtt az emberek szabadideje, mert kevesebb időt töltenek utazással. Példaként említhetjük a Párizzsal határos, 100 ezer lakosú Montreuil-t, ahol az aktív népesség 40 százalékának biztosítanak helyben munkát. Ezek a módosult szerepkörű peremvárosok azáltal, hogy munkát kínálnak, szűrőállomásként is funkcionálnak: feltartóztatják a nagyvárosba igyekvők áradatát.

A mai Budapestet nem veszik körül ilyen „puffer zónák”. A peremfalvak és a főváros 1950-es egyesítésével közigazgatási önállóságukat elvesztett korábbi elővárosok napjainkban egyre inkább a belső területek felé küldik dolgozni lakóikat, különösen most, hogy az elkülönült gyárnegyedekben a munkalehetőségek jelentősen csökkennek. Budapesten egyre több az irodai dolgozó, és a munkahelyek piramisszerűen a Belváros területére koncentrálódnak. A program szerint „a felfokozott irodahelyiség-igény a Belvárosban lakással rendelkezőket arra ösztönzi, hogy lakásaikat bérbe adják iroda céljaira, így abban a lakásban, ahol eddig esetleg 2-3 fő lakott, ezután 15-20 fő is fog dolgozni”.

Ezért tartja a városépítészeti program legfontosabb feladatának „a túlcentralizáltság oldását”, a belső városmag észak–déli irányú „széthúzását”, valamint „tehermentesítő alközpontok és újabb városrészközpontok kialakítását”. Ennek érdekében a már kialakult, „genius loci”-val (a hely szelleme) rendelkező városközpontok továbbfejlesztését szorgalmazza. Ilyennek látja az egészségügyi központtá fejlődött Nagyvárad teret, valamint a régebbi önállóságukból sokat vesztett, de még értékelhető újpesti és óbudai városközpontokat.

A koncentráció feloldását, az új alközpontok kialakítását a tervezet a kialakult szerepkörök felerősítéseivel, továbbfejlesztésével kapcsolja össze; bővíteni kívánja a Nagyvárad tér körüli egészségügyi központ, a déli Duna-part egyetemvárosát, a Duna-parti szállodasorokat, a Köztársaság téri kulturális létesítményeket. E sajátosságok hangsúlyozása addig elfogadható, amíg nem vezet kizárólagosságra. De ha a programokkal elveti Csepel manhattanizálásának a tervét, a „La Défense”-szerű (Párizs híres-hírhedt szupermodern irodanegyede) irodaközpontok építését, akkor ne darabolja fel a várost gyógyító-, oktató-, szórakoztatónegyedekre, hiszen ez ellentmond a szerepkörök másutt kifejtett egyesítésének is. Minden profilírozás csak a forgalom további növekedését eredményezi. Budapest különös sajátossága, hogy a budai dombvidéknek s a rajta elterülő villanegyedeknek köszönhetően az elővárosi településforma behatolt a város közepébe. Különös budai alvónegyed jött létre, ahol nincs egyetlenegy színház sem, filmszínház is alig, s munkahelyek is csak Buda déli részének jutottak. Ha az északi, újabban kiépült elővárosokat is figyelembe vesszük, akkor azzal a furcsa helyzettel kell szembenéznünk, hogy a város egyik felén csak laknak, s az itt lakók a város másik felére járnak át dolgozni és szórakozni.

Közlekedni vagy otthon dolgozni


A tervezet szerint a jelenlegi problémák gyökerét nem a tömegközlekedésben, hanem elsősorban a városfejlődés kedvezőtlen irányaiban, a szerkezet elmaradottságában és a nem megfelelő úthálózatban kell keresni. A városszerkezet problémáiról már volt szó, nézzük, mit javasol a program a közlekedéssel kapcsolatban! A tervezet egyrészt körutakkal (az M0-s autópálya és a Hungária körút befejezése, Munkáskörút) el akarja hárítani a Belváros fokozott megterhelését, másrészt a gyorsvasutak, metróvonalak, sugárutak, rakpartok fejlesztésével, Duna-hidak felépítésével meg akarja könnyíteni a bejutást a városba. Egyszerre elterelni és megkönnyíteni a bejutást, problematikus feladat.

A mai forgalom további jelentős növekedése várható, hiszen a személygépkocsik száma még a felét sem éri el a nyugat-európai városokénak. A nyugati metropolisok példái viszont azt bizonyítják, hogy az újabb útvonalak, útsávok kiépítése csak pillanatnyi gyógyír, mert a közlekedők nem távolságokban, hanem időben gondolkodnak, s minden újabb sáv az autópályán fokozatosan újabb távollakókat von be a közlekedésbe, mindaddig, amíg be nem áll a korábbi zsúfoltság.

Ha az új utak bekapcsolása hosszú távon nem segít, mi lehet a megoldás? Róma belterületéből kitiltották az autókat, s ma a helyettük használt mopedektől nem lehet mozogni. A tiltás nem megoldás. A tömegközlekedés beengedése és fejlesztése mégsem járhat együtt a személykocsi-forgalom erősödésével. Különösen addig nem, amíg nyomában ilyen sűrű füstfelhő lepi el a várost. Van-e közvetett megoldás, például olyan városszerkezet, amely kisebb forgalmat igényel? A teljes szerepkörű alközpontok további megerősítése, a peremvárosi „puffer zóna” továbbfejlesztése és a területi munkamegosztás csökkentése mindenesetre ezt a célt szolgálja. Később a bevándorlás csillapodása, Budapest telítődése szintén hozzájárulhat a forgalom csökkenéséhez. Ennek ellenére fel kell vetni a kérdést: a kevesebbet közlekedő város naiv álom vagy megvalósítható lehetőség?

Az Egyesült Államokban új tendencia van kialakulóban: a munkahelyek visszatelepülnek az otthonokba. A statisztikák szerint a dolgozók egyharmada valamilyen módon saját otthonában végzi munkáját (38,4 millió). Közülük 12 millió embernek a lakásán működik a vállalkozása. (Home Based Business). Sokan vállalnak bedolgozómunkát (10,6 millió fő). Mások időszakos munkaerők, s munkájuk nagyobbik részét otthonukban végzik (10,5 millió fő). A többiek ugyan vállalatok alkalmazásában állnak, de a rájuk bízott ügyeket otthonról intézik. Igaz, Alvin Toffler 1980-ban elhangzott jóslata, hogy napjainkra mindenki az otthonában fog dolgozni, nem vált be, mégis egyre nő már Európában is azoknak a száma, akik, mint valaha a középkorban, azonos helyen laknak és dolgoznak.

Ők keveset közlekednek, s ha mégis, akkor sem a csúcsforgalomban. Kommunikációjuk a világgal elektronikus eszközök segítségével jön létre, s nem az utakon zajlik. A számítógépet és a faxot kiegészíti a telefonos interakció (conference call, video conferencing). Az emberi kapcsolatok egy része nem igényli majd a személyes érintkezést. A forgalommal kapcsolatos problémák megoldása legalább annyira munkaszervezési és városszerkezeti, mint amennyire közlekedési kérdés.

Bár a városépítész keveset tehet az emberi kapcsolatok alakulásáért, hiszen ezek elsősorban az országos politikai, társadalmi, gazdasági erőviszonyoktól függenek, tervei mégis elősegíthetik kedvező, vagy megakadályozhatják veszélyes tendenciák kibontakozását. A főváros mindenre kiterjedő, átgondolt programja tudatában van ennek a felelősségnek. Ez késztetett hozzászólásra.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon