Skip to main content

Honvédelmünk alapjai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Aki át mond, mondjon bét is! A VSZ-ből való kilépésünk a határainkon túl élő magyarság ügyének felvállalásával párosulva (amely már eddig is sanda belpolitikai célokra jól felhasználható magyarellenességet gerjesztett egyes szomszédainknál) a korábbitól alapjaiban különböző külpolitikai szituációt hoz létre környezetünkben. Megszűnik a VSZ valós vagy csak vélt (de korábbi katonapolitikánkban mindenképpen figyelembe vett) védőhálója, a NATO-nak nem kellünk, az összeurópai kollektív biztonsági rendszer, amely egyetemes garanciát jelentene minden államnak, még igen távoli remény. Elkezdődött egy haderőreformnak titulált haderőcsökkentés a bécsi haderő-csökkentési tárgyalásokon. Tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság nem a „főirányban” van, már korábban is renitens volt, a VSZ-ből való kilépési szándék bejelentésével a hűtlen barát „szerepe” miatt arányait tekintve valószínűleg nagyobb csökkentési kötelezettséget „harcolhat” ki magának, mint más államok (arról már nem is beszélve, hogy szomszédaink közül csak a Cseh és Szlovák Köztársaság érintett a várható haderőcsökkentésben – a Szovjetuniót nem számítva). Felismerve az új helyzetértékelés szükségességét, az év elején egy 30 oldalas tanulmányt készítettem „Gondolatok a következő haderőreformhoz” címmel, amelyben kifejtettem, hogy a folyó átszervezéssel nem értek egyet, katonaföldrajzi értékelést és erőviszony-összehasonlítást végeztem a haderő méreteire, a fegyverzeti kategóriákra és a szervezeti felépítésre vonatkozó következtetésekkel. A tanulmányt megküldtem a HM Biztonságpolitikai Főosztálynak és a Hadtudományi Kutatóintézetnek, majd egy rövidített változatát a Honvédelem[1] szerkesztőségének, amely „Gondolatok a haderőreform ürügyén” címmel úgy fogadta el közlésre, hogy éppen a legfontosabb részét, az erőviszony-összevetést hagyta el. (Ne mérgesítsük szomszédainkat – mondták.) Éppen ezért rendkívül időszerűnek tartom Pick Róbert „Körkörös védtelenség” című vitaindító cikkét. Említett írásommal én is a (katonai) közvéleményt kívántam rádöbbenteni arra, hogy a politikai célkitűzések nincsenek összhangban a feltételekkel, nem vesznek figyelembe elemi – a célok és lehetőségek egyensúlyát biztosító összetevőket, köztük elsősorban az ország védelmi képességét.

Nem vitatható a VSZ-ből való kilépésünk politikai szükségszerűsége (bár a nyugati megítélés tükrében ez talán nem is ennyire egyértelmű), azonban ennek időzítése csak katonai szempontból nézve hazárdjáték. A korábbi ellenzék (a mai parlamenti pártok többsége) sokoldalú ráhatással – talán attól tartva, hogy a hadsereg megakadályozza a rendszerváltást – kikényszerítette az előző kormánynál a haderőcsökkentést, amelynek a kétségtelenül meglévő külpolitikai aspektusai mellett talán fő motívuma a költségvetési hiány mérséklése volt. A haderő csökkentése megkezdődött, közben azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. Előre kell néznünk tehát, és megfogalmaznunk a tennivalókat ebben a (remélhetőleg átmeneti) helyzetben, amelyben a kollektív európai biztonsági rendszer hiányában csak a magunk erejére támaszkodhatunk.

A vitaindító cikkben megfogalmazott külpolitikai lépésekkel (a bécsi kvóta növelése, regionális együttműködés fejlesztése, egyezmények a szomszédos országokkal stb.) kedvezőbbé válhat biztonságunk. A haderőt illetően bonyolult összefüggések vannak, amelyek feltárásához a jelenlegi hadtudományi környezet tényleg kedvezőtlen, a tudományos potenciál azonban megvan, csak megfelelő szervezeti formában aktivizálni kellene.

Az összefüggések kiindulópontjaként rögzíthetjük, hogy egy hadsereg harcképességét a (1) társadalmi, (2) nemzetgazdasági háttér, a (3) személyi állomány, ezen belül kiemelten a hivatásos katonák felkészültsége és a haza védelme iránti elkötelezettsége, (4) a haditechnika, a (5) biztosítási és ellátási, és a (6) vezetési rendszer színvonala határozzák meg. A felsoroltak közül viszonylag kis ráfordítással jelentősen javítható a társadalmi háttér, amelynek ki kell fejeznie a társadalom elszántságát a haza védelmére, a fegyveres szolgálat vállalását (amelyet a társadalomnak bizonyos előnyökkel kell honorálnia), az áldozatvállalás készségét a hadsereg és a polgárvédelem költségei biztosítására. Társadalmi szinten helyre kell állítani a honvédelem és a fegyveres szolgálatot teljesítők presztízsét. El kell érni, hogy a honvédelem ügye ne lehessen pártharcok színtere. A gazdasági háttér közismert állapota miatt a haditechnika megújítása nem várható a közeljövőben. Ugyanakkor azonban a korszerűtlen harci eszközöket is magas szintű elektronikai támogatással, korszerű lőszerfajták alkalmazásával még hosszabb ideig rendszerben lehet tartani. A meglévő (állománytáblán felüli) haditechnikát nem szabad elkótyavetyélni, mert még az elavult harckocsik is védelmi támpontokba beásva eredményesen felhasználhatók.

A méretekre vonatkozóan a Dr. Gyarmati-féle javaslatba foglalt magyar dandár ma már a cseh és szlovák vagy román hadosztály negyedének felel csak meg!

Nagybani számvetési alap lehet az, hogy eredményes támadó tevékenységhez legkevesebb kétszeres erőfölény szükséges. (Az áttörési szakaszokon ennél több.) A NATO-t a VSZ-ből való kilépésünk, a Szovjetuniót[2] pedig a méretkülönbség miatt (értelmes külpolitika eredményeként is) törölhetjük az összevetésből. Eredményes külpolitikát feltételezve nem számolunk egy kisantant jellegű és célú katonai koalíció létrejöttével sem hazánk ellen.

A harcászati fogalomkörbe tartozó körkörös védelem[3] helyett a Magyar Köztársaság védelmi doktrínája kifejezést kellene használni, a haderőnek pedig koncentrált alkalmazásra felkészülve képesnek kell lennie bármely irányból történő támadás elhárítására. A kis méretből következő koncentrált alkalmazás képessége kizárja a milícia jellegű, helyhez kötött területvédelmi csapatok létjogosultságát. Az ország terepviszonyai is kedvezőtlenek a klasszikus állásvédelemhez, e helyett a mobil védelem lehet célravezető, amely a könnyűfegyverzetű gyalogoserők[4] szívós állásvédelmén és a gépesített (nehézfegyverzetű) csapatok ellenlökésein (ellencsapásain) alapul. E két alaptípusú összfegyvernemi szervezetre van tehát szükség, a támogató, biztosító és kiszolgáló erőket pedig az önállóan vívott védelmi hadművelet követelménye szerint kell számvetni.

A haderő szervezeti felépítésénél a jelenlegi sokszintes, vezető szervekkel túlbiztosított struktúrát a Dunával elválasztott két nagy tájegységünk figyelembevételével két katonai körzetre (Nyugati Katonai Körzet Székesfehérvár, Keleti Katonai Körzet Cegléd parancsnokságokkal) célszerű redukálni, összenyomva a „piramist”. A körzetparancsnokságok háború esetén tábori (hadtestszintű) vezetési pontot küldenének ki a védelmi harcot megvívó csapatok vezetésére, a visszamaradó rész pedig a hátországi jellegű tevékenységet vezetné. Másik körzet területére átcsoportosított harcoló csapatokat természetesen a tábori vezetési ponttal együtt az alkalmazó körzetparancsnokság alá rendelnék. A tartalékerőket 1 összfegyvernemi hadtesterőben célszerű meghatározni, ezzel összesen 3 hadtestnyi erő állna rendelkezésre mozgósítás után. A körzetparancsnokságok fölött a Magyar Honvédség Parancsoksága állna. Más egyéb magasabb parancsnokságra (a cikkben említett területparancsnokságokra például) semmi szükség nincs.

Külön is kitérek még az erők minőségére, a mozgósítás és a kiképzés néhány összefüggésére.

A korszerűsítés hosszú távú szlogenje lehet a „kevesebbet, de jobbat”. A „jobbat” természetesen az ember–technika–biztosítás (háttér) rendszerben kell érteni. Kiválóan képzett „zsoldosok” legyenek? Rosszízű kifejezés a „zsoldos”, nincs mögötte az össztársadalmi elszántság, amely Svájcban, Ausztriában vagy Izraelben is megvan. Az erre alkalmas beosztásokba a hivatásos katonák mellett – és itt van a minőségi fejlesztés egyik nagy lehetősége – széles körűen kellene alkalmazni a továbbszolgáló kategóriát vonzó fizetéssel, a hivatásos tiszthelyettesi (zászlósi) kategóriába való átvétel vagy tisztességes végkielégítés lehetőségével.

Ma sincs gyakorlatilag egyetlen katonai szervezet sem, amely mozgósítás (kiegészítés) nélkül valóban hadra fogható. A tartalékos kiegészítésre a jövőben is számolni kell, éppen ezért komplex képzési háttér szükséges.

Azt kell eldönteni, hogy a jelenleginek megfelelően gyakorlatilag minden békében élő katonai szervezet „termelje” a tartalékos kontingenst (a tiszteket és tiszthelyetteseket külön tanintézetekben képezzük), vagy lesz néhány kijelölt kiképző alakulat, amely komplett személyzetet, kezelőállományt stb. képez ki, a többi katonai szervezet pedig a tartalékos állomány rendszeres szinten tartó, illetve továbbképzését végzi, amelyek így gyakorlatilag állandóan feltöltöttek lennének, készen az első csapás elhárítására.

Szilárd társadalmi háttér esetén a tisztességes szolgálatot vállaló sor- és tartalékos állománnyal számolhatnánk, kizárva a deviáns és kényszerkatonákat. Ez számtalan problémát megelőzne. A bevonuló sorállományt (a válogatott minőség miatt is) csakis katonává kellene képezni, és nem kiszolgálási, fenntartási feladatokra igénybe venni. Ugyanez vonatkozik a tartalékos állományra is. A fenntartási feladatokat tisztességesen megfizetett, a feladat ellátására alkalmas polgári dolgozókkal kellene végezni.

A védelmi koncepció, a honi területre tervezett tevékenység lehetővé teszi, hogy a haderő biztosítási rendszerénél az erre alkalmas területeken (hírközlés, egészségügyi, közlekedési és technikai biztosítás, anyagkészletek fenntartása, szaktisztképzés, kutatás-fejlesztés) a nemzetgazdasággal (polgári szférával) integrált megoldásokat alakítsanak ki, így radikálisan csökkenthetők a hadsereg fenntartási költségei, ugyanakkor a szükséges mérvű katonai támogatással (amely főként a diverziós erők elleni védelmet, a közeli légvédelmet, aknafelderítést és mentesítést, technikai álcázást és katonai irányítást foglal magába) megbízhatóan igénybe vehető honvédelmi célra az adott polgári kapacitás.

A kormányzó pártoktól és konstruktív ellenzéktől várjuk egy új honvédelmi törvény kidolgozását, amely megfelelne a várható privatizációnak is. Történelmünk sajnos bővelkedik olyan nemzeti katasztrófákban, amelyekbe szűk látókörű politikusok vitték bele az országot. A mostani parlamentben, illetve a kormányban lévő jelentős számú történész személye garancia lehet arra, hogy a történelmi tapasztalatok ne szoruljanak háttérbe. A közvélemény formálóit arra szeretném emlékeztetni, hogy a honvédelem össztársadalmi kategória, a hadsereg vívja meg ugyan a fegyveres harcot, de hozzá a feltételeket – lehetőleg olyan szinten, hogy a kellő erőt és elszántságot sugárzó haderő elrettentsen a támadástól – a társadalomnak kell biztosítania. Éppen ezért reálisan, de hisztériakeltés nélkül tájékoztatni kell a közvéleményt az ország katonai helyzetéről, és fel kell hagyni a hadsereg gyengítését célzó megnyilvánulásokkal. Sürgősen létre kell hozni a tudományos bázist, amely gyors ütemben kidolgozza a védelmi doktrína megvalósításához, az önálló honvédelem megalapozásához szükséges tennivalókat. Igen figyelemre méltó e tekintetben Kondor Lajos honvéd vezérőrnagy „Harc a nemzeti hadseregért” címmel a Magyar Honvédban megjelent cikke.

Dr. Szűcs László ezredes,
a hadtudományok kandidátusa

Jegyzetek

[1] Zárt terjesztésű katonai folyóirat.

[2] Ukrajna önállósulási törekvései új helyzetet teremthetnek ebben az irányban is.

[3] Ez a fogalom a több (vagy minden) irányból egyszerre várható támadás elleni védelmet feltételezi. Ez pedig abszurd követelmény, éppolyan, mint a korábbi, tömeges atomcsapások közepette vívott tevékenységre felkészülni.

[4] A nyugati értelemben vett gyalogos erőkre gondolok, amelyek rendelkeznek az átcsoportosításhoz (manőverekhez) szükséges mobilitással.Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon