Skip to main content

Javaslat a sajtójog szabályozásának elveire

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


E levél aláírói

ÁLLAMPOLGÁRI JAVASLATTAL fordulnak az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottságához. Indítványunk megfogalmazására a 21/1983. (VI. 15.) MT számú kormányrendelet kibocsátása késztetett. Közelebbről az, hogy a rendelet új szabálysértési esetet vezet be a Magyar Népköztársaság jogrendjébe: a „sajtórendészeti szabálysértés”-t, így nevezi a 42. § azt, amikor valaki „engedély nélkül állít elő, vagy terjeszt olyan sajtóterméket, amelynek előállításához engedély szükséges, ... feltéve ..., hogy a cselekményt csekély mennyiségű sajtótermékre követték el”. Az ilyen szabálysértés „tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható”; maga „az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik”. A paragrafus nem határozza meg, hány példánynál kezdődik és végződik a „csekély mennyiség” – ez a pontatlanság önmagában is aggodalomra ad okot –, azt azonban világosan leszögezi, hogy „csekély mennyiség” előállítása és terjesztése is büntethető, méghozzá tetemes bírsággal, s hogy az eljáró hatóság a rendőrség, tehát bírósági tárgyalás követelésének nincs helye. Nyilvánvaló a cél: a büntető rendszabályok szigorításával kikényszeríteni a sajtójogi előírások megtartását.

Ha a társadalmi cselekvés valamilyen területen összeütközésbe kerül a jogi normákkal, a jogalkotó szervek kétféle módon kísérelhetik meg az összhang helyreállítását: vagy elrettentik az embereket a hatályos jogszabályok megsértésétől, vagy a jogszabályokat módosítják. Az utóbbi eljárást szokás követni akkor, ha az ellentmondást a jog elavulása okozza. S kiváltképp ez a helyes megoldás, ha a jogszabályok egy csoportja nemcsak a mindennapi élet fejlődését akadályozza, hanem az alkotmányos alapelvek megvalósulását is. Márpedig a magyar sajtójoggal ez a helyzet.

Az alkotmány 64. §-a kimondja: „A Magyar Népköztársaság a szocializmus, a nép érdekeinek megfelelően biztosítja a szólásszabadságot, a sajtószabadságot és a gyülekezési szabadságot”. Ez a cikkely, sajnos, nyelvtani szerkezeténél fogva nem egyértelmű; érthető úgy is, hogy a Magyar Népköztársaság biztosítja a sajtószabadságot, mert ez megfelel „a szocializmus, a nép érdekeinek” – de úgy is érthető: a Magyar Népköztársaság biztosítja a sajtószabadságot feltéve, hogy ez megfelel „a szocializmus, a nép érdekeinek”. Mi magunk az első olvasattal rokonszenvezünk, azonban a hivatalos állásfoglalásokból világosan kitűnik, hogy a törvényhozói szándékot a második tükrözi. Ezért itt az utóbbit vesszük alapul: a sajtószabadság így értelmezett alkotmányos alapelvéről állítjuk azt, hogy nincs összhangban a hatályos sajtójoggal.

Mit tartalmaz ez az elv? Egyrészt azt a megállapítást, hogy a Magyar Népköztársaságban a sajtószabadság nem korlátlan – tilos sajtó útján terjeszteni azt, ami ellentmond „a szocializmus, a nép érdekeinek”. Másrészt azt tartalmazza, hogy e korlátok között sajtószabadság van, tehát ami nem mond ellent „a szocializmus, a nép érdekeinek”, annak a sajtó útján való terjesztését nem szabad megtiltani, vagy további feltételekhez kötni. Az alkotmány természetesen nem részletezi, hogy mi az, amit „a szocializmus, a nép érdekei” kizárnak. Ezt a részletezést elvégezni s a joggyakorlatban alkalmazható elhatárolási kritériumot adni: a sajtójog dolga volna.

A hatályos magyar sajtójog azonban nem teljesíti ezt a feladatát Mindenféle önálló szellemi termék sokszorosítását előzetes engedélyhez köti (26/1959. (V. 1.) MT); ám az egyedi kiadványok vonatkozásában semmiféle útmutatást nem ad arra nézve, hogy milyen esetekben tagadhatja meg az engedélyt az illetékes hatóság (4/1959. (V. 9.) MM és 3/1978. (VII. 7.) KM), az időszaki kiadványok vonatkozásában pedig olyan feltételeket szab az engedélyhez, amely nem „a szocializmus, a nép érdekeinek” meghatározása: „Az időszaki lap megjelenése csak akkor engedélyezhető, ha országos vagy helyi politikai, gazdasági, illetőleg kulturális szükségletet elégít ki.” Ez a követelmény ellentmond a sajtószabadság elvének, mert 1. a sajtó szabadsága azt jelenti, hogy ha egy állampolgár saját maga szükségét érzi, hogy a sajtó útján közölje gondolatait, akkor ezt – az alkotmányos megszorítások között – megteheti, tehát nem lehet arra hivatkozva megakadályozni gondolatai közlésében, hogy másoknak nincs szükségük a közlendőjére; és azért is ellentmond ez a követelmény a sajtószabadság elvének, mert 2. az engedélyező szerv előjogává teszi, hogy eldöntse: mire van és mire nincs szüksége más embereknek.

Röviden: a hatályos sajtójog kizárja, hogy előzetes hatósági engedély nélkül bárki önálló szellemi terméket sokszorosítson és terjesszen, miközben az illetékes hatóság önkényére bízza, hogy megadja-e az engedélyt. Ezért kifogásoljuk, hogy a kormány, mint jogalkotó szerv a sajtójog módosításának kezdeményezése helyett a sajtórendészeti büntetéseket szaporítja. Ha az állam a büntető szankciók súlyosbításával felel arra a társadalmi jelenségre, hogy ma többen, sűrűbben és feltűnőbb módon hagyják figyelmen kívül a sajtószabadságot megkurtító jogszabályokat, mint 10-15 évvel ezelőtt, úgy azt a benyomást keltheti polgáraiban, hogy nem veszi komolyan az alkotmányt. Ez nem csupán igazságtalan eljárás; hozzájárul a mai magyar társadalom egyik súlyos bajának, a jogi cinizmusnak a terjedéséhez is.

Azt javasoljuk tehát, hogy az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottsága kezdeményezze a 21/1983. (VI. 15.) MT sz. rendelet 42. §-ának visszavonását és a sajtójog korszerűsítését. Indítványozza az Országgyűlésnek, hogy a rendeleti úton hozott jogszabályok helyébe állítson egységes, átfogó sajtótörvényt. A megalkotandó sajtótörvénnyel kapcsolatban az alábbi javaslatokat tesszük:

1. A törvény az alkotmány 64. §-án alapuljon. Világosan határozza meg, mi az, ami ellentmond „a szocializmus, a nép érdekeinek”, és nyilvánítsa ki, hogy ami nem tartozik e meghatározás alá, azt szabadon közölni lehet. Ne tartalmazzon semmilyen kizáró okot, amely nem az idézett megszorítás alkalmazása vagy pedig úgy van megfogalmazva, hogy szabad kezet ad a tiltó hatóságnak.

2. Jelenleg a könyv- és lapkiadás túlnyomó részét csupán eljárásrendi kérdésekben szabályozza a sajtójog (hogyan kell engedélyért folyamodni, milyen kiadványtípus esetében milyen hatóság jogosult a kérelem elbírálására, mit tartalmazzon a kiadvány nyomdai impresszuma stb.). Az érdemi kérdések másfajta jogviszony alapján dőlnek el, azon az alapon, hogy a könyvkiadók és lapszerkesztőségek vezetőit valamilyen alkotmányos alapintézmény (a kormány, a párt, a népfront stb.) vagy ezek egyikének alárendelt szerv nevezi ki és váltja le. Csupán az egyházi kiadványok és az elenyésző jelentőségű szerzői magánkiadás esetében tér el ettől a gyakorlat.

Ha világosan meghatározzák, hogy mi az, aminek kinyomtatása és terjesztése megtiltható, akkor a jelenlegiek mellett új típusú könyv- és lapkiadó szervezetek jöhetnének létre, melyekre a sajtótörvény alapján felügyelne az állam. Például

– állami szerv alapíthatna könyvkiadót vagy lapot, s a vezető kinevezésével és beszámoltatásával kapcsolatos jogokat valamilyen önálló testületre (társadalmi, szakmai szervezetek, tudományos vagy kulturális intézmények képviselőiből álló felügyelői bizottságra) ruházhatná;

– az alapító lehetne valamilyen szakmai, kulturális vagy érdekvédelmi egyesület, s ennek az egyesületnek a választott testülete gyakorolná a munkaadói jogokat;

– magánszemélyek társulhatnának önálló kiadói vállalkozásra.

3. A hatályos sajtójog egyetlen módját ismeri a kiadványok tartalmi elbírálásának: az előzetes engedélyezést. Csak olyan sajtótermékek előállítását és terjesztését nem köti előzetes engedélyhez, amelyek nem minősülnek önálló szellemi terméknek. Ám a törvények megtartását mint köztudott, nemcsak előzetes engedélyezés által lehet biztosítani, hanem utólagos bírósági eljárás útján is. S mivel az utóbbi jobban megfelel a sajtószabadság alkotmányos alapelvének, ezért ahol csak lehetséges, indokolt ezt a megoldást választani. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a különböző könyv- és lapkiadási formák ezen a téren is különbözzenek egymástól.

4. A hatályos sajtójog csupán egyféle megkülönböztetést tesz a „sajtótermék” általános fogalmán belül: alkalmi kiadvány és időszaki lap között. Egyébként azonban mindenféle sajtótermék előállítását és terjesztését azonos szabályoknak rendeli alá. Ezt nem tartjuk indokoltnak. Legalább egy fontos különbséget ismerünk még, amelyet a sajtójognak figyelembe kellene vennie: más a voltaképpeni nyomdai sajtótermék, és más a házilagos sokszorosítvány. Az utóbbit – mivel nem nyomdában készül és nem terjesztő vállalatok forgalmazzák – már pusztán eljárásjogi szempontból is célszerű külön kezelni. De komolyabb, elvi indok is szól a különválasztás mellett. Mivel a sokszorosítványok igen egyszerű technikával készülnek, példányszámuk felső határa jóval alacsonyabb, mint a nyomdai sajtótermékeké, és műszaki minőségük is messze elmarad az utóbbiakétól. Ha ehhez hozzátesszük, hogy forgalmazásukhoz nem áll rendelkezésre a terjesztő vállalatok kereskedelmi hálózata, akkor világos lesz: a sokszorosítványok társadalmi nyilvánossága viszonylag szűk körű és speciális. Másfelől – éppen az előállítási technikák és eszközök egyszerű, általánosan hozzáférhető volta miatt – sokszorosítványt gyakorlatilag bármely magánszemély képes készíteni. Ezért nemcsak szükségtelen, de nem is célravezető, hogy a sokszorosítványok előállítását és terjesztését ugyanolyan szigorú jogi keretek közé próbálják préselni, mint a nyomdai sajtótermékét. Itt mindenképpen be lehetne érni a kiadványok utólagos, bírósági vizsgálatával.

Javaslataink két elgondoláson alapulnak: 1. a sajtótörvényt a sajtószabadság alkotmányos alapelvének pontos, a gyakorlati esetekre alkalmazható értelmezésére kell építeni; 2. a sajtótörvénynek el kell ismernie és bátorítania kell a könyv- és lapkiadási formák gazdag sokféleségét. Nem csupán azért, mert a változatosság a kultúra javára van, hanem azért is, mert lehetővé teszi, hogy a sajtó fejlődése fokozatosan, megrázkódtatások nélkül menjen végbe. A szabályok differenciálódása ugyanis módot adna rá, hogy a jelenlegi könyv- és lapkiadó szervezeteket érintetlenül hagyva, a kiadási rendszer peremén induljon meg az új formák kikísérletezése. További biztosítéka volna a fejlődés stabilitásának, hogy a levelünkben javasolt intézményes megoldások nem ismeretlenek: a folyamatban lévő gazdasági reform kapcsán sok olyan megoldást gondoltak át (s ezek egy részét már a gyakorlatban is kipróbálták), amelyek párhuzamosak velük.

Ezekkel a megfontolásokkal ajánljuk indítványainkat az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottságának figyelmébe.

Budapest, 1983. szeptember 14.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon