Skip to main content

Magyarország: védelmezzük vagy áteresztjük a menekülőket?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Magyar Helsinki Bizottság Állásfoglalása az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Végrehajtó Bizottsága 2000. október 2-ától 6-áig tartó ülésszaka számára

Kaltenbach Jenő: „Úton lévők”


(...) Magyarországon és egyáltalán a kelet-európai térségben a kisebbségek helyzete nem feltétlenül a hagyományos értelemben vett migráció eredményeként állt elő. A mi vidékünkön időnként a határok „migráltak” és nem az emberek. Ha alaposan megnézzük a kisebbségi törvény által felsorolt tizenhárom kisebbséget, akkor azt látjuk, hogy talán kivétel nélkül mind migránsok. Igaz, hogy nem tegnapi vagy tegnapelőtti, hanem azelőtti migránsok, de tény, hogy valamikor migránsként kerültek ebbe az országba, és úgy váltak őshonossá.

Kilenc százalék a külföldi


„Gyerekeket hinduk helyett” – ezzel a szlogennel próbált szavazatokat nyerni a CDU-politikus és ex-kormánytag Jürgen Rüttgers az észak-rajna-westfáliai elnökválasztásokon. „Veresége azonban bebizonyította, hogy a polgárok már nem hagyják magukat lépre csalni ilyen ostobaságokkal” – jegyezte meg előadásában Cornelia Schmalz-Jacobsen, prominens FDP-politikus, a német kormány korábbi, külföldiekkel kapcsolatos ügyekért felelős kormányhivatalnoka, aki a Friedrich Naumann Alapítvány vendégeként nemrégiben Budapesten járt.


A Magyar Helsinki Bizottság (MHB) 1989-ben alakult nem-kormányzati szervezet, az Emberi Jogok Nemzetközi Helsinki Szövetsége tagszervezete. A Bizottság nyomon követi az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített jogok érvényesülését, ingyenes jogi segítséget nyújt az emberi jogaikban megsértetteknek, és a nyilvánosság elé tárja a jogsértéseket. Különösen fontos feladatának tekinti, hogy a rendőrségi fogdák, a büntetés-végrehajtási intézetek folyamatos megfigyelésével civil, társadalmi felügyeletet gyakoroljon a rendvédelmi szervek felett. A Bizottság 1994 óta vesz részt a menekültekkel kapcsolatos jogvédelmi munkában: jogi tanácsokat ad és ingyenes jogi képviseletet biztosít a menedékkérőknek, menekülteknek és migránsoknak. 1998 óta a Menedékkérők hatékony jogvédelme elnevezésű program keretében, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság partnerszervezeteként országos jogi tanácsadó hálózatot működtet a menedékkérők számára. E programhoz három jogklinika kapcsolódik, amelyben az ügyvédek mellett dolgozó joghallgatók a gyakorlatban ismerkednek meg a menedékkérőkkel kapcsolatos jogi feladatokkal.
A Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a kormányzati szervekkel, a Belügyminisztérium, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal támogatja tevékenységét. (További információért kérjük keresse fel honlapunkat a
www.helsinki.hu internetcímen.)


1. Magyarország és az 1951-es genfi egyezmény

1989-ben Magyarország földrajzi korlátozással csatlakozott az 1951-ben létrejött genfi egyezményhez. A földrajzi korlátozást a Menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatályba lépésével egyidejűleg, 1998. március 1-jével oldották fel. A Magyar Helsinki Bizottság üdvözölte ezt a döntést, és a menedékjogi törvény elfogadását biztató előrelépésnek tekintette.

Mindazonáltal a Bizottság az elmúlt három évben folyamatosan bírálta is a menekültekre vonatkozó jogszabályokat és a menekültügyi gyakorlatot. Például a törvény nem határolja el egyértelműen a menedékjogi és az idegenrendészeti eljárást. Így számos menedékkérő egyúttal illegális migránsnak, jogsértő külföldinek minősül: ezen az alapon tartják őket fogva a határőrség közösségi szállásain.

2. A Magyar Helsinki Bizottság aggasztónak tartja, hogy a magyar menekültpolitikát idegenrendészeti szemlélet uralja: a menedékkérő mindenekelőtt biztonsági kockázatnak számít. A menekültpolitika nem a menekültek integrálását tekinti céljának. Magyarország a menekülők szempontjából tranzitország maradt. Ezt csak részben magyarázzák gazdasági okok. Nem kevésbé fontos tényező a menedékjogi eljárás elhúzódása, a tartós és hatékony védelemben való részesülés csekély valószínűsége és az, hogy a menekültügy rendszere alig nyújt lehetőséget az integrációra. Mindez arra kényszeríti a menekülőket, hogy másutt, elsősorban az Európai Unió országaiban keressenek védelmet.A földrajzi korlátozás feloldása előtt, 1997-ben a magyar menekültügyi hatóságok 177 kérelmet dolgoztak fel. A kérelmezők száma 1998-ban 7118-ra, 1999-ben 11 412-re emelkedett. Ugyanakkor a menekültügyi hatóság költségvetése csökkent, a kérelmek ügyében döntést hozó tisztviselők létszáma pedig sohasem haladta meg a 30 főt. Ennek következtében a döntéshozatal folyamata rendkívüli mértékben lelassult, az eljárások minősége nem megfelelő. A döntéseket nem támasztja alá sem a kérelmek mélyreható értékelése, sem a kérelmező hazájában uralkodó állapotok alapos ismerete.

Számos kérelmező, akit menekültként kellett volna elismerni, csupán befogadottként részesül védelemben. Ez a jogállás nem biztosít tartós védelmet a menekülőknek.

Elismerjük: a Menekültügyi Főbiztosság és a nem-kormányzati szervezetek bírálata nem maradt hatástalan. A menedékjogi törvény 1999. évi módosítása értelmében a menekültügyi hatóság határozata ellen a bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelem halasztó hatályának a repülőtéri eljárásban is érvényesülnie kell. A jogszabály-módosítás korlátozta az idegenrendészeti őrizet és a határőrség közösségi szállásain való kötelező tartózkodás idejét, jóllehet a tizennyolc hónap, ameddig a külföldit idegenrendészeti őrizetben vagy a zárt közösségi szálláson fogva tarthatják, európai összehasonlításban példátlanul hosszú.

3. Nő a megszüntetett eljárások száma és aránya. Ez azt jelenti, hogy egyre több menedékkérő tűnik el már az eljárás alatt.Amióta a menedékjogi törvény hatályba lépett, évről évre nő a megszüntetett eljárásoknak mind száma, mind pedig az összes eljáráshoz viszonyított aránya.


Év<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Összes eljárás (fő)

Megszüntetett eljárás

Százalék (%)

1998

4558

1174

25,8

1999

11 412

5786

50,7

2000. augusztus 31-ig

6368

3730

59


Az eljárás megszüntetésére általában akkor kerül sor, ha a kérelmező kivonja magát az eljárás alól (Menedékjogi törvény, 35. § c. pont), azaz eltűnik. A megszüntetett eljárásokra vonatkozó adatok azonban semmiképpen nem jelzik pontosan, hányan menekültek Magyarországról tovább, elsősorban Ausztria, onnan pedig Németország, Svájc, Franciaország, kisebb részben Szlovénia, Olaszország felé, mert ha a kérelmező az eljárás előrehaladott szakaszában tűnik el, ügyét sok esetben nem az eljárást megszüntető, hanem a kérelmet elutasító határozattal zárják le.

Különösen feltűnő, mennyire magas a megszüntetett eljárások aránya azok között, akik olyan országokból érkeztek, ahová önként bizonyára nem térnek vissza, és ahová részint politikai, részint pedig gyakorlati okból kényszerrel sem lehet visszaszállítani őket. 1988-ban 820 afgán kérelmező közül mindössze 74 esetében (9%) szüntették meg az eljárást. A megszüntetések száma 1999-ben 1058-ra (54,4%), 2000-re pedig 1190-re (73,2%) emelkedett. Minthogy a közösségi szállásokon 2000. augusztus 8-án mindössze 87 afgán állampolgárt tartottak fogva, idegenrendészeti őrizetbe pedig 1998–99-ben 21 afgán került, megállapítható, hogy három év alatt legalább 2000 afgán kérelmező eltűnt a rendszerből. Többségük feltehetőleg továbbmenekült Nyugat-Európa felé.

Bár az abszolút számok kisebbek, a megszüntetett eljárásoknak az összes eljáráshoz viszonyított aránya hasonló emelkedést mutat az iraki kérelmezők esetében: 1998-ban 82, 1999-ben 241, 2000 első hét hónapjában pedig 172 kérelmező esetében szűnt meg az eljárás (22, 42 és 56,6%).

4. A védelemben részesülők 78 százaléka csak rövid távú védelmet kapott. A magyar hatóságok a befogadottakat nem kívánják integrálni. Velük kapcsolatban a menekültpolitika célja, hogy minél hamarabb térjenek vissza a hazájukba. Csakhogy erre a legtöbbjüknek nincs lehetősége.1998. március 31-től 2000. augusztus 31-ig a 3355 menedékkérő – az összes kérelmező 15,7%-a – részesült védelemben. Még magasabb az arány, ha a kérelmezők összlétszámából levonjuk azoknak a számát, akik nem várva meg az eljárás végét, eltűntek (9690 fő). A hatóságok 11 648 kérelmező esetében fejezték be az eljárást: ezzel a számmal összehasonlítva a védelemben részesülők aránya 28,8%. Vagyis az elismerési arány első pillantásra magasabb, mint az Európai Unió országaiban.

Korántsem ilyen megnyugtató azonban a helyzet, ha megvizsgáljuk, milyen védelemben részesültek a kérelmezők. A genfi egyezmény értelmében vett menekültstátust 1998-tól 2000. augusztus végéig 809-en kaptak, azaz az összes kérelmező 3,8%-a. A valóságos arányszám még ennél is kisebb. 1998-ban ugyanis azok a nem európai országból érkezett menekülők, akiket a menedékjogi törvény hatályba lépése előtt, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Budapesti Képviselete ismert el a maga mandátuma alapján menekültként, a törvény hatályba lépése után új, érdemi eljárás nélkül a genfi egyezmény értelmében vett menekültté váltak. Ha a 197 egykori mandátumos menekültet leszámítjuk, a magyar hatóságok 29 hónap alatt csak 711 kérelmezőt, azaz az összes kérelmező 3,3%-át ismerték el menekültként. 2546 fő, azaz az összes kérelmező 11,9%-a (a védelemben részesülők 78,1%-a) csupán befogadotti státust kapott.

A menedékjogi törvény értelmében a befogadottkénti elismerés jóval kisebb értékű, mint az ideiglenes védelem (menedékes státus). A törvény szerint (2. § c. pont) befogadottként az ismerhető el, aki hazájában halálbüntetésnek, kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve, noha a genfi egyezmény szerinti menekülési okok (üldöztetés a kérelmező nemzetisége, vallása, faja, politikai nézetei vagy valamely társadalmi csoporthoz való tartozása miatt) nem vonatkoznak rá. Valójában azokat, akiket nem lehet visszaküldeni a hazájukba, többnyire nem menekültként, hanem befogadottként ismerik el. Ráadásul a törvényhez kapcsolódó kormányrendelet (24/1998. [II. 18.] Korm. rend. 29. § [1] bek.) további feltételhez köti a befogadotti jogállást. Ezt az alacsony szintű védelmet is csak az kaphatja meg, akinek a személyazonossága tisztázott. Ez magyarázza, hogy az elmúlt egy és háromnegyed évben azoknak az afgán, illetve iraki kérelmezőknek, akik egyáltalán megvárták a menekültügyi hatóság döntését, 60,3, illetve 69%-a elutasításban részesült. Ellentétben a menekülttel és a menedékessel, a befogadott semmiféle pénzbeli ellátásra nem jogosult, munkát csak külön munkavállalási engedély alapján végezhet, és a befogadó állomáson vagy annak megfelelő szálláshelyen kell laknia, ahol – minthogy semmiféle jövedelme nincs – teljes ellátást kap. Gyermekei sem óvodai elhelyezésre, sem iskolai oktatásra nem jogosultak. A befogadott rövid idejű tartózkodásra kapott lehetőséget; ezt erősíti az is, hogy a hatóságnak évenként felül kell vizsgálnia, indokolt-e a befogadotti védelem fenntartása. Hangsúlyozottan ideiglenes jellege ellenére a magyar hatóságok 1999-ben és 2000 első nyolc hónapjában befogadottként ismertek el 346 afgán és 79 iraki kérelmezőt, holott a hazatérésre a belátható jövőben nem lesz lehetőségük.

Már a menedékjogi törvény előkészítése során is számos szakértő gyanakodott, hogy a befogadotti státus voltaképpen a genfi egyezmény kijátszására szolgál. E gyanút a koszovói válság miatt menekülő jugoszláv állampolgárok sorsa teljes mértékben igazolta. A koszovói válság kialakulása idején, 1998-ban, amikor jugoszláv állampolgárok Magyarországon már több mint háromezer kérelmet nyújtottak be, a magyar menekültügyi hatóságok a Jugoszláviából menekülőket (beleértve mind az albán, mind a magyar nemzetiségűeket) gazdasági migránsoknak minősítették. 1999. február 4-én 837 főt tartottak közülük fogva a határőrség közösségi szállásain, köztük 158 nőt és 131 gyereket.

Amikor a NATO repülőgépei bombázni kezdték Jugoszláviát, a magyar miniszterelnök kijelentette: aki menekül, azt be kell fogadni. Ezt követően a jugoszláv állampolgárokat kiengedték a közösségi szállásokról, és a nyílt befogadó állomásokon helyezték el őket. Ugyanakkor azonban a kormány – a törvényalkotók szándékával ellentétesen, és figyelmen kívül hagyva a Menekültügyi Főbiztosság magyarországi képviselőjének az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága 1999. február 2-i ülésén kifejtett javaslatát – nem hozott határozatot a háborús menekültek ideiglenes védelméről, holott ilyen tartalmú kormányhatározat nélkül a menekültügyi hatóságok menedékesként senkit sem ismerhetnek el. Ehelyett egy belső utasítás értelmében azok, akiknek a kérelmét 1999. március 26-a után bírálták el, és tudták igazolni a személyazonosságukat, befogadottak lettek, függetlenül attól, hogy mikor és milyen okból menekültek el. Az eredmény: menekültként az egész háborús évben mindössze 37 kérelmezőt ismertek el, befogadottként ellenben 1408-at. 2789 kérelmezőtől (44%), akik megvárták az eljárás befejezését, még a befogadotti elismerést is megtagadták: ők jogállás nélküli, illegális migránssá váltak, hacsak időközben nem hagyták el Magyarországot. Az elmúlt egy évben a koszovói albánok – a menekültügyi hatóságok adatai szerint 479 fő – visszatértek hazájukba. Ellenben a szerb és más nemzetiségű szolgálatmegtagadók, az újabb behívásoktól rettegő vajdasági magyarok és a koszovói romák, akiknek házait a visszatérő albánok felgyújtották, teljes bizonytalanságban élnek napról napra, joggal tartva attól, hogy befogadotti státusuk bármikor megszűnhet.

Az elismert 2546 befogadott közül 1998. március 1-je és 2000. augusztus 30-a között 700 fő státusa hivatalosan megszűnt. Elvben tehát 1846 befogadott tartózkodik Magyarországon. Valójában 2000. szeptember 14-én 435 befogadott élt a menekülttáborokban. Mintegy százas nagyságrendű azoknak a száma, akik más ideiglenes szálláshelyen laknak, illetve akik vagy feketén, vagy – főként a magyar nemzetiségűek – munkavállalási engedély birtokában dolgoznak, és a maguk lábán állnak. Körülbelül 1300-an hiányoznak tehát. Ők azok, akik megértették, hogy a védelmet nyújtó ország nem kívánja befogadni őket. Bizonytalan helyzetükből az egyetlen kiút, ha vállalva a kockázatot továbbmenekülnek.

5. Integrációs programok, megfelelő szintű magyar nyelvoktatás hiányában még az elismert menekülteknek is kicsi az esélyük arra, hogy önállóan boldoguljanak Magyarországon.Sok esetben elmennek Magyarországról még azok a szerencsések is, akiket menekültként ismertek el. Elsősorban valószínűleg nem közvetlenül azért, mert a pénzbeli támogatások összege nem elegendő a megélhetéshez. Hanem azért, mert a menekültellátás rendszere nem biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a menekült minél hamarabb megtanuljon magyarul. Minthogy a támogatásból nem tud megélni, dolgoznia kell (sok esetben feketén), és ez általában lehetetlenné teszi, hogy olyan képzettséget szerezzen, amelynek a segítségével önálló egzisztenciát teremthet. Papíron 790, 1998. március 1-je után elismert menekült tartózkodik Magyarországon. Kilencvenen élnek közülük jelenleg is valamelyik befogadó állomáson. 2000 szeptemberében 586-an részesültek rendszeres létfenntartási hozzájárulásban: ez a támogatási forma csak az elismert menekülteket illeti meg. Eszerint 114-en hiányoznak: vagy nem igényeltek támogatást, vagy már nincsenek Magyarországon.

6. Menekülteket kibocsátó országból Magyarország menekülteket áteresztő országgá változott. Két és fél év alatt a menedékkérők 75%-a eltűnt Magyarországról.Az 1998-tól ez év augusztus végéig Magyarországra érkezett 21 338 menedékkérőből jelenleg mint kérelmező, mint befogadott vagy mint elismert menekült 2639 fő tartózkodik Magyarországon: 2000 szeptemberében ennyien kaptak ellátást a menekülttáborokban, a közösségi szállásokon, illetve részesültek elismert menekültként pénzügyi támogatásban. További néhány százan lehetnek azok, akik nem veszik igénybe a támogatást, mert anyagi helyzetük rendeződött, vagy mert – akár legálisan, akár illegálisan – dolgoznak, és a táborokon kívül laknak. 700 befogadott státusa szűnt meg, ők valószínűleg – 479 koszovói bizonyosan – visszatértek hazájukba. A többieket, akik nem részesültek védelemben, a törvény értelmében, hacsak nem fenyegeti őket kínzás, embertelen bánásmód, vissza lehetett és vissza kellett volna küldeni hazájukba.

A határőrségnek a kitoloncolásra vonatkozó adataiból nem lehet tudni, hogy hány kitoloncolást hajtottak végre ténylegesen. Az adatok szerint 1999-ben például 548 afgán és 155 iraki kitoloncolását rendelték el, de bizonyos, hogy Afganisztánba vagy Irakba nem hajtottak végre kitoloncolást. Akiket ténylegesen kitoloncoltak, túlnyomó többségükben a szomszédos országokból, mindenekelőtt Romániából érkeztek, sosem voltak menedékkérők. Az elutasított menedékkérők közül legfeljebb a jugoszláv állampolgárokat lehetett volna szárazföldön visszaküldeni hazájukba, azokat azonban, akik nem rendelkeztek érvényes útlevéllel – és a jugoszláviai menedékkérők többségének nem volt útlevele –, a jugoszláv hatóságok általában nem vették át.

Kitoloncolni valakit csak a származási országába lehet, más országok nem fogadják be, de többnyire még az átutazásához sem járulnak hozzá. A nem szomszédos országokból érkezetteket tehát csak légi úton lehet kitoloncolni vagy önkéntes jogkövetőként visszaszállítani hazájukba. Az elmúlt három évben 582 légi toloncolásra és 1045 önkéntes hazaszállításra került sor. A repülőgépen hazaszállítottak többségét azonban Kínába, Vietnamba, Mongóliába vitték vissza (ők általában nem kértek menedékjogot). A kérelmük elutasítása után légi úton hazaszállított menedékkérők száma így legfeljebb 500-600-ra tehető. Ha tehát a menedékkérők közül mintegy 3000-en tartózkodnak Magyarországon, és kb. 1300-an hagyták el magyar kormányzati szervek közreműködésével az országot, akkor vajon hol van az a mintegy 16 000 menedékkérő, akik részint még az eljárás közben, részint a kérelem elutasítása után, részint pedig a befogadotti státus birtokában hagyták el Magyarországot. Aligha tételezhetünk fel mást, mint hogy Nyugat-Európában vannak, elsősorban az Európai Unió országaiban, részint illegálisan ott-tartózkodó külföldiként, többségükben pedig valószínűleg olyan menedékkérőkként, akik eltitkolták, hogy a biztonságos harmadik országnak számító Magyarországon már egyszer kértek menedékjogot.

7. A kiút a csapdából: tisztességes védelem és jobb integrációs lehetőségek mindazok számára, akik a nemzetközi egyezmények értelmében védelemre szorulnak.Vasfüggöny, műszaki zár híján a határt nem lehet átjárhatatlanná tenni. Ezért a belügyi kormányzat szervei a határ helyett a menekülőket, menedékkérőket próbálják őrizni. Az illetékeseknek kínos, ha az Unió országainak megítélése szerint a magyar határt könnyen lépik át az illegális migránsok. De kínos az is, ha azt kifogásolják, hogy a közösségi szállásokon bírói ítélet nélkül ártatlan embereket, köztük gyerekeket tartanak fogva. Ezt időközben a magyar hatóságok is megértették: a zárt közösségi szállásokon fogva tartottak száma az 1999. évi 1300–1500 (néha ennél is több) főről átlagosan 720–750 főre csökkent.

Ebből a csapdából Magyarország csak úgy kerülhet ki, ha tisztességes, meggyőző eljárásban bírálja el a menedékjogi kérelmeket, és megpróbál életlehetőségeket biztosítani azoknak a menedékkérőknek is, akiket amúgy sem lehet visszaküldeni a hazájukba.

Persze Magyarország gazdaságilag nem elég erős ahhoz, hogy olyan menekültpolitikát folytasson, mint Németország vagy Hollandia. Csakhogy átlagosan 1600 ember etetése, ellátása éveken át a menekülttáborokban, további 750 ember ellátása és őrzése a közösségi szállásokon sokkal többe kerül, mint amennyi ahhoz kellene, hogy a menekült a maga lábára álljon, és néhány év múlva a munkájával meg az adójával fizesse vissza, amit a társadalom ráköltött.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon