Skip to main content

Négy szín: fekete

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Lengyelország

[Tálas Péter]: Jan Bocian nem lesz lengyel király


A lengyel nacionalista pártok és csoportosulások deklarált taglétszámát alapul véve mintegy 35-40 ezerre becsülhető a lengyel szélsőjobboldal úgynevezett kemény magja. Igaz, ez a tömeg több tucat nacionalista párt, illetve csoport között oszlik meg, melyek közül a legnagyobb – a bíróság által már többször pszichiátriai kezelésre küldött Boleslaw Tejkowski vezette Lengyel Nemzeti Közösség–Lengyel Nemzeti Párt (PWN-PSN) – állítólag 20 ezret tudhat magáénak (a párt az 1993-as választásokon 14 898 szavazatot kapott).


Jan Maria Rokita, Hanna Suchocka kormányfő egykori kabinetfőnöke szerint a lengyel politikai palettán jelenleg négy alapszín található: a posztkommunista vörös, a parasztpárti zöld, a Demokratikus Unió (UD) és a Liberális-Demokrata Kongresszus (KLD) egyesüléséből létrejött Szabadság Unió (UW) kékje és a jobboldali pártok feketéje. Az 1993. szeptember 19-i választások óta a magyar tömegkommunikáció figyelmét szinte kizárólag az első kettőre összpontosította, s alig-alig adott hírt arról, hogy milyen változásokon mentek keresztül az egykor kormánypozícióban, ma ellenzékben lévő kékek, s a tavalyi választásokon parlamenten kívül rekedt feketék.

Ez mindenekelőtt azért furcsa, mert Lengyelországban a parlamentből kimaradt – különböző irányultságú, de többségükben jobboldali – pártok és koalíciók az 1993-as szeptemberi választásokon a szavazatok 33,4 százalékát szerezték meg, maga a jobboldal pedig csaknem 24 százalékát.

A politikai elemzők a jobboldal választási kudarcát akkoriban részben a magas (öt-, illetve nyolcszázalékos) parlamenti küszöböt állító választási rendszerben, részben viszont – s erre tették a hangsúlyt – a lengyel jobboldal széttagoltságában vélték felfedezni. „A lengyel jobboldal szétaprózódott és gyenge… A csodavárás, a naiv, idealista szemlélet és a valóságtól való elrugaszkodás jellemzi… Ki kellene törnie saját gettójából, hermetikus elzártságából. Pártjainak szakítaniuk kellene azzal, hogy vezérekre és egy szűk párttisztviselő rétegre építkeznek” – állapította meg önkritikusan a választásokat követően a lengyel jobboldal egyik legtekintélyesebb lapja, a Gazeta Polska.

Harc több mint négy és fél millió lengyelért

A választási kudarcot követően – első lépésként – a lengyel politikai jobboldal pártjain belül megkezdődött a bűnbakok keresése. Ez látszólag jó alkalmat teremtett a pártok ambiciózus alvezéreinek, hogy a kudarcot az addigi vezetők nyakába varrva eltávolítsák főnökeiket. Ebbéli törekvéseikhez azonban nem sikerült megnyerniük a párttagjaik támogatását, akik – úgy tűnik – igen gyorsan rájöttek arra, hogy (hibák ide, hibák oda) az olyan közismert jobboldali személyiségek eltávolítása, mint Jan Olszewski, Jaroslaw Kaczynski vagy a Wieslaw Chrzanowski, hamarosan magukat a pártokat is a politikai perifériára szorítaná.

Megkezdődött tehát a jobboldal konszolidációjának második szakasza, amelynek során annak kell eldőlnie, hogy „ki lesz az első”, „ki kerül az élre” a táboron belül. A tét igen nagy, hiszen a választások eredményeképpen 4,6 millió lengyel találta magát a politikai „senki földjén”, jóllehet támogatásukat – a jobboldali tömörüléseken kívül – természetesen a parlamenti pártok egy része és maga az 1995-ös elnökválasztásra készülő Lech Walesa is meg kívánja szerezni.

„Mindig a jobboldal embere voltam” – jelentette ki az elnök közvetlenül a választások után, de ennek ellenére továbbra is elutasította a vesztes jobboldali pártok vezetőinek politikai közeledését, így adva tudtára az említett négy és félmilliónak, hogy ne a parlamentből kimaradt pártokban és ne „legfeljebb középszerű szerepre alkalmas vezetőikben” reménykedjenek, hanem kizárólag benne: minden – de most különösképpen a minden jobboldali – lengyel elnökében. S micsoda véletlen: 1993. október elején bontott zászlót a Lengyel Jobboldal Fóruma (FPP), amely deklaráltan is a Belweder-palotát tekintette szövetségesének. Vezetője pedig – ismét egy furcsaság – előbb Antoni Bielewicz, az elnöki kancellária irodájának vezetőhelyettese, majd Slawomir Siwek, Walesa egykori államtitkára lett.

A választásokat követően a vereséget szenvedett pártok számára nyilvánvalóvá vált, hogy egységes fellépés nélkül aligha jelenthetnek a továbbiakban komoly politikai erőt, s még kevésbé válhatnak a jobboldal vezető erejévé. Az új szövetségek kialakítását persze jelentősen nehezítette, illetve nehezíti, hogy azokat a régi vezetőkkel kell megteremteni. Ennek ellenére már november elején kialakultak annak a két laza politikai tömörülésnek a körvonalai, amelyek között várhatóan eldől majd, hogy a lengyel politikai sakktáblán ki lesz a feketék vezére.

A jobboldal úgynevezett keresztény-nemzeti tábora a Centrum Megegyezés (PC), a Keresztény-Nemzeti Egyesülés (ZChN) és a Népi Megegyezés (PL) nevű parasztpárt szövetségére alapul, amelyhez – Jan Olszewski saját pártján belüli megbuktatását követően – csatlakozott a Romuald Szeremietiew vezette Mozgalom a Köztársaságért (RdR), majd pedig a Konzervatív Koalíció (KK) is. A csoportosulás 1994. május 12-én felvette a Szövetség Lengyelországért (PdP) nevet.

A keresztény-nemzeti tábor másik, a PdP-nél ma egyre jelentősebbé váló, laza szövetsége az úgynevezett Jobbközép Csoportok Titkársága (SUC), amelyet négy kisebb párt alakított meg – a Kereszténydemokrácia-Munkapárt (ChD-SP), a III. Köztársaság Mozgalom (RTR), a Köztársaságpárti Tömörülés (SWR) és a Lengyel Egyesülés (ZP). Ma már azonban a táborhoz tartozik az 1992. júniusi ügynöklistabotrányról elhíresült belügyminiszter, Antoni Macierewicz Keresztény-Nemzeti Mozgalom–Lengyel Akció (RChN „AP”) nevű csoportja, illetve a Mozgalom a Köztársaságért (RdR) egy frakciója, amelynek tiszteletbeli vezetője továbbra is Jan Olszewski maradt. Sőt további két politikai csoportosulás: a Kereszténydemokrácia (ChD) és a Kereszténydemokrata Munkapárt (ChDSP) is arra törekszik, hogy a „titkárság”-gal szövetségre lépjen.

A jobboldal másik markáns szárnya az öt párt szövetségéből létrejött úgynevezett konzervatív-liberális tábor, amelyet leggyakrabban – egyezségkötésük időpontjáról – „November 11-i megállapodás” néven emleget a lengyel politikai publicisztika. A megegyezést eredetileg a Konzervatív Párt (PK), a Kereszténydemokraták Pártja (PChD), a Keresztény-Népi Tömörülés (SLCh) nevű parasztpárt, illetve a Reálpolitikai Unió (UPR) írta alá, de ez év tavaszán csatlakozott hozzá a Nemzeti-Demokrata Tömörülés (SND) is.

Visszatérés a politikai porondra

Bár a három nagy jobboldali csoportosulás programja csak lassan formálódik, annyi már most látható, hogy például a piacgazdasághoz, a katolikus egyházhoz való viszony tekintetében, illetve a szakszervezetek jövőbeni szerepével kapcsolatban jelentősnek mondható eltérések lesznek a Szövetség Lengyelországért, a „November 11-i megállapodás”, illetve a Jobbközép Csoportok Titkárságának programja között. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy egyelőre mindhárom politikai blokkon, sőt a blokkok egyes pártjain belül is komoly viták folynak a kialakítandó programról. Végül a csoportosulások politikájára továbbra is igen erősen rányomja bélyegét a pártvezetők egymás közötti viszonya.

A nézetkülönbségek persze nem érintik a lengyel jobboldal alapkérdését: a baloldalellenességet – bár ebben vitathatatlanul az Olszewski-éra politikusait tömörítő „titkárság” a legkérlelhetetlenebb. Ugyancsak egységes a jobboldal álláspontja az abortusztörvény szigorának fenntartása, illetve a Vatikánnal kötött konkordátum mielőbbi ratifikálása kapcsán. A Szövetség Lengyelországért és a Jobbközép Csoportok Titkársága közel azonos nézeteket vall a lusztráció kérdésében is, s a vita közöttük elsősorban arról folyik, hogy milyen módon oldható ez meg.

A jobboldalon belül jóval nagyobbak a különbségek a gazdasági kérdések kapcsán, bár a piacgazdaság kiépítését valamennyi csoport akceptálja. Míg azonban az úgynevezett keresztény-nemzetiek – határozottabban („titkárság”), vagy kevésbé határozottan („szövetség”), de – előnyben részesítik az etatista és protekcionista gazdaságpolitikát, a „November 11-i megállapodás” gazdaságpolitikai programja egyértelműen egy Nyugat felé orientálódó, liberális program.

Hozzá kell azonban mindehhez tenni, hogy a két nagy tábor programjában eltérőek a hangsúlyok is: míg ugyanis a „titkárság” és a „szövetség” elsősorban a politikai-ideológiai kérdésekre (abortusz, lusztráció, dekommunizáció) koncentrál, a konzervatív-liberálisok a gazdasági problémák iránt fogékonyabbak.

A konszolidálódó jobboldal első sikerét az 1994. június 19-i önkormányzati választásokon érte el, azzal, hogy képes volt visszatérni a politikai porondra. Saját számításai szerint ugyanis – s ez aligha áll távol a valóságtól – a jobboldal együttesen 692 városi önkormányzati képviselői helyet szerzett meg (ezen belül a Szövetség Lengyelországért 491-et), miközben a Demokratikus Baloldali Szövetség (SLD) csak 642-t, a Szabadság Unió (UW) pedig 439-et. S tény az is, hogy Kelet-Lengyelország nyolc vajdaságának városaiban a jobboldal lett az önkormányzati választások egyértelmű győztese. Továbbra is kérdés azonban, hogy a jobboldal mely csoportja marad végül a politikai porondon (a megfigyelők jelenleg kedvezőbbnek ítélik meg a „szövetség” esélyeit), s az is, hogy a jobboldal – miként azt tervezi – képes lesz-e közös jelöltet állítani a jövő évi elnökválasztásra.

A lengyel jobboldalon belül sajátos – a politikai publicisztikában „szociális jobboldalnak” nevezett –, külön irányzatot képvisel az erősen antikommunista, a politikai katolicizmust preferáló és a szociális érdekvédelemre koncentráló Szolidaritás szakszervezet (NSZZ „Solidarnosc”). A szakszervezeten belül egyre határozottabban elkülönülnek a radikalizmusáról ismertté vált Maciej Jankowski hívei, akiket jelenleg a Szolidaritás Társadalmi-Politikai Klubjai (KSP „S”) tömörítenék, s akik egyre inkább a lengyel populisták irányába lökik a Marian Krzaklewski vezette szervezetet. A Szolidaritás kegyeiért egyébként komoly harc folyik a korábban említett politikai szövetségek között, hiszen a szakszervezet – jóllehet létszáma 1989 óta jelentősen csökkent – még mindig közel 1 millió (saját állítása szerint 1,6 millió) taggal rendelkezik, ami egy néhány ezres párt vagy pártszövetség számára fantasztikus politikai hátteret jelenthet. A szakszervezetnek, amely – politikai súlyát növelendő – ma elsősorban a katolikus klérussal igyekszik szövetséget kötni, jelenleg a „titkársággal” van igen jó kapcsolata, olyannyira, hogy legutóbb közös alkotmánytervvel rukkoltak elő.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon