Skip to main content

[Olvasói levél és egy előterjesztés szövege]

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Langmár Ferenc: Egy régi dal visszhangja (Beszélő, 1992. szeptember 19.)


Tisztelt szerkesztőség!

Nagy érdeklődéssel olvastam Langmár Ferenc írását az úgynevezett dél-budai metróról. Azon kevesek közé tartozom a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül, akik pontosan látják a ráfejlesztési csapdát, de emellett mást is. Azt, hogy Schneller István a közgyűlés 1991. május 16-án hozott határozatának végrehajtását is késleltette – vagy talán teljesen meg is akadályozta – annak érdekében, nehogy kiderüljön, hogy a Bartók Béla út tömegközlekedése egyáltalán nem igényli ezt a monstruózus, még a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány közlekedési koncepciójából örökölt beruházást. Sőt! Egyetlen olyan módosító javaslatomat sem támogatta – mint előterjesztő – a szeptember tizediki ülésen, amelynek eredményeképpen már most elérhető lenne, hogy kevesebben vegyék igénybe a 47/49-es villamost vagy a 7-es autóbuszt. Vagyis Schneller István véleménye az, hogy azért kell a metró 5-6 év múlva, mert már most csődben van a Bartók Béla út tömegközlekedése, de annyira azért még sincs csődben, hogy már most másfelé is utazhassanak az emberek.

Kíváncsi vagyok, mi történik majd a közgyűlés által megszavazott egyetlen javaslatommal, a 4-es villamos útvonalának meghosszabbításáról Budafokig. Vajon a kiváló közlekedéstervezőknek, akik egy hónap alatt akár négy metrónyomvonalat is elő tudnak készíteni a közgyűlésre, és hetenként tudnak újabb és újabb forgalmi adatokat produkálni, hány hónapra lesz szükségük ahhoz, hogy egy váltóépítést megtervezzenek?

Az Etele tér–Kálvin tér közötti metrónak az égvilágon semmi köze egyébként a világkiállításhoz, hacsak az nem, hogy Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos is a ráfejlesztéses közlekedéstervezés elkötelezett híve. Köze lehetne viszont a világkiállításhoz az általam javasolt, járművekkel együtt is legfeljebb kettőmilliárd forintba kerülő lakótelepi gyors villamosnak az Etele tér és az addig felépülő Lágymányosi híd között, végig az Etele úton és a Hengermalom úton. Ezt is leszavazta a közgyűlés.

Végül még engedjék meg, hogy egyetlen, a négy alapművelet közül az összeadással megoldható számtanpéldát tűzzek ki a Beszélő olvasóinak.

Ha van – illetve lesz – Pest és Buda között négy olyan híd (Erzsébet híd, Szabadság híd, Petőfi híd és Lágymányosi híd), amelyeken járhat(na) villamos, ha a szabad demokrata városvezetés elkötelezett híve az autóval szemben a tömegközlekedésnek és a biciklinek, és ha egy villamosjárat akár 10 000 utast is el tud vinni óránként, de a gyorsvillamos akár 16 000-et is, akkor a négy hídon át lehet-e vinni Pestről Budára csúcsidőben óránként 20 000 embert villamossal?

Vargha Márton

önkormányzati képviselő

A DBR-metróvonal előkészítésének vázlatos története

1972-ben Budapest és Környéke Közlekedésfejlesztési Terve a metró negyedik vonalaként a Dél-Buda–Rákospalota-vonalat jelölte meg.

1974-ben egy OMFB-tanulmány véglegesítette a vonalvezetést, valamint foglalkozott az építéstechnológiával.

1976-ban a Minisztertanács 3034/1976. sz. határozata a vonal építésének kezdési éveként 1978-at jelölte meg, az V. ötéves tervben 1,1 milliárd forint felhasználását engedélyezte, és elrendelte a fejlesztési cél 1976-ban történő előterjesztését.

1977-ben az ÁTB 5005/1977. számon jóváhagyta a fejlesztési célt (I–II. szakasz: Budafok–Baross tér–Bosnyák tér). E határozattal utasítást kapott a Fővárosi Tanács elnöke, hogy az I. szakasz beruházási javaslatát terjessze az ÁTB elé, 1978 első félévében.

1978-ban az indítható beruházások közül a DBR-vonal kimaradt (a vonatkozó Mt-döntés szerint). A beruházási javaslat ÁTB elé terjesztése elhúzódott, a kezdés időpontja 1981-re módosult.

1979-ban elkészült a módosított műszaki-gazdasági dokumentáció, melyben a városfejlesztési koncepciók időközbeni módosulása miatt elsőként a Bocskai út–Baross tér közötti szakasz megépítése szerepelt.

1982-ben az ÁTB újabb döntést hozott, mely szerint a vonul beruházási javaslatát (a metróhálózatra vonatkozó általános elképzelésekkel együtt) 1985. évben kell előterjeszteni.

1985–86-ra a pénzügyi és ütemezési előirányzatok ismételten megváltoztak, az észak–déli metróvonal építése elhúzódott. Az ÁTB 5033/1986. sz. határozata a DBR-ről rendelkezett akképpen, hogy a beruházási javaslatot stb. 1987-ben kell az ÁTB elé terjeszteni.

1987-re ez a javaslat elkészült, tárcaközi egyeztetése megtörtént, de az ÁTB sem 1987-ben, sem 1988-ban nem tárgyalta.

1988-ban merült fel először a vonal építéséhez szovjet kapacitások bevonása, az addigra kialakult magyar külkereskedelmi aktívum kiegyensúlyozására.

1989-ben hosszas tárgyalások után tisztázódott, hogy a szovjet fél a kereskedelmi ajánlatát csak az általa készített műszaki tervek alapján tudja megadni, ennek készítése 1989. második felétől 1990 tavaszáig tartott.

1989. év tavaszán a beruházási javaslat augusztusi előterjesztésével számolt az előkészítés. A Minisztertanács elé azonban a tisztán magyar kivitelezést feltételező javaslat nem került be, hivatkozással arra, hogy időközben felmerült a szovjet közreműködés, valamint olyan jelzések is érkeztek, hogy más, külföldi érdeklődés is jelentkezett a vonal megépítése és finanszírozása iránt. Az előterjesztést hivatalosan 1989 decemberére, majd – a szovjet tervezés késedelme miatt – 1990. év első felére halasztottá kel.

1989. év szeptemberében érkezett meg a MATRA TRANSPORT cég szándéknyilatkozata, melyben jelezték, hogy vállalkoznának a DBR metróvonal VAL-rendszerű gyorsvasútként való megépítésére. A közlekedési miniszter és a Fővárosi Tanács elnöke közös levélben kérte fel a MATRA-t, hogy ajánlatát részletesen dolgozza ki. Ezután – magyar közreműködéssel – sor került a megvalósíthatósági tanulmány összeállítására, melyet magyar szakértői bizottság véleményezett, és 1989 decemberében alkalmasnak minősített a továbbtervezésre.

1990. év januárjában a MATRA TRANSPORT és öt magyar vállalat együttműködési szándéknyilatkozatot tett a francia ajánlati tervdokumentáció összeállítására. E tervek 1990. július végére készültek el. Ezzel párhuzamosan tovább folyt a szovjet ajánlathoz szükséges, már említett tervezés.

1989. év végén és 1990. év elején más külföldi cégek is jelentkeztek a metróépítésben való érdekeltségüket és finanszírozási hajlandóságukat jelezve (Siemens, AWG, SKANSKA, Intermetro).

1990. év májusában beérkezett az említett szovjet ajánlat, 1990. év júliusában került véglegesítésre a korábban beindított francia (VAL) ajánlati dokumentáció.

1990. július 30-án, az UVATERV tanácstermében (a francia ajánlati tervek véleményezésére összehívott tanácskozáson) jelentette be a KHVM képviselője, hogy a tárca „pályázatot” írt ki a korábban érdeklődő cégek számára, október 31-ig kérve az ajánlatokat.

1990 júliusában a Siemens vezette konzorcium is beadta időközben elkészített ajánlatát, még a „pályázat” kiírásának kézhezvétele előtt.

1990. október 31-ig 5 ajánlat érkezett be, ezek a MATRA TRANSPORT, a Siemens, a Bouygues (francia építőipari és ingatlanfejlesztő óriásvállalat), a szovjet Tehno-ekszport és a magyar vállalatok Hídépítő Vállalat által jegyzett ajánlatai voltak.

1990 novemberében több mint 30 tagú, az újonnan választott önkormányzati képviselőkkel is megerősített bírálóbizottság kezdte meg az ajánlatok értékelését. A heterogén tartalom (az előzetes követelmények hiánya) és a finanszírozás nagyfokú bizonytalansága miatt természetesen, nem lehetett „győztest” hirdetni.

1991 januárjában előterjesztés készült a közgyűlés részére, mely a fenti bizottság zárójelentésében foglalt tenderfelhívás kiadására vonatkozó ajánlást kívánt volna érvényesíteni, illetve erre döntést kérni, valamint rögzítette a metróvonal építésének szükségességére vonatkozó, szintén a fenti bizottság által hangoztatott igényt.

1991 májusában került sor – számos bizottsági vita és szakmai egyeztetés, korrekció után – a közgyűlésen a javaslat megtárgyalására. A DBR-vonal elsődlegessége elfogadása mellett érezhető volt, hogy nem sikerült teljes mértékben egyetértést elérni, amit az alternatívaként határozatba foglalt „teljes tömegközlekedési hálózat” felülvizsgálatára vonatkozó tanulmánytervi igény is jelez. Mindazonáltal megvolt a felhatalmazás a tender előkészítésére.

1991 júniusában a tender, illetve az újszerű finanszírozási megoldás megalapozására külföldi tanácsadó cégek között piackutatásra került sor, ennek alapján választották ki a Travers Morgan angol céget. 1991 szeptemberében készült el a Travers Morgan áttekintése a metrók finanszírozásáról, majd kitérve a magyar lehetőségekre is, 1991 decemberében újabb, a források mérlegelésével foglalkozó anyagot készített az angol cég.

1991 szeptemberében a főváros és a KHVM közös levélben kérte fel a Pénzügyminisztérium, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, Állami Fejlesztési Intézet és Magyar Nemzeti Bank elnökhelyetteseit, hogy tárcaközi bizottság létrehozásával segítsék elő a metró finanszírozási feltételeinek feltárását. A bizottság szakértői szinten néhány alkalommal tanácskozott, de munkája lényegében az egyes résztvevők által a Travers Morgan tanulmányára vonatkozó általános véleményezések formájában merült ki, érdemi állásfoglalást nem hoztak.

1991 második felében a korábbi közgyűlési határozat nyomán kialakított nyomvonal-elképzelések vitája a bizottságok és a városfejlesztési Tervtanács előtt zajlott. Újabb, kiegészítő tanulmányok készítése után 1991 decemberére jött létre olyan feltételes konszenzus, mely lehetővé tette újabb közgyűlési előterjesztés készítését. Ennek tárgya már nem elsősorban a nyomvonalváltozat volt, hanem a nyomvonal rögzítésével azon alapadatok elfogadtatása, melyek a tenderkiírás számszerű adatainak meghatározásához lehetőséget nyújtottak volna. A december 21-i ülésre előterjesztett anyagot halasztás után a közgyűlés 1992. február 6-án tárgyalta.

1991 októberében, a közgyűlés fenti anyagának készítését megalapozandó, a külföldi résztvevők közül a korábbi ajánlattételnél érdemlegesebb ajánlatot tett három cég, a MATRA, Siemens, és iparpolitikai okokból a magyar résztvevő felhívás alapján megerősítette szándékát az új metróvonal finanszírozására és építésére.

1992. február 6-án a közgyűlés határozatba foglalta, hogy a metróvonal tenderkiírásának alapjául az Etele tér–Kálvin tér közötti szakasz kell hogy szolgáljon. Egyúttal elutasította a döntést a teljes vonal nyomvonalának meghatározásáról.

1992 márciusában, április és május hónapban, három egymást követő változatban finomítva, kidolgozásra került a metróvonal finanszírozásának alapelveit tartalmazó tanulmány, mely a közgyűlés hitelfelvételre vonatkozó döntését kívánta megalapozni. Koncessziós, majd engedményezés nélküli, kizárólag hitelfelvételre tartalmazó változat készült, részletes beruházási, üzemviteli és hiteltörlesztési számításokkal, a döntés megalapozás érdekében.

1992 májusában újabb közgyűlési előterjesztés készült, a fenti finanszírozási tanulmány és az időközben a tenderkiírás alapjául szolgáló műszaki dokumentáció figyelembevételével, mely a finanszírozás alapelveinek elfogadtatását célozta. Az előterjesztést a közgyűlés nem fogadta el.

1992 júniusában az elutasítás körülményeinek és a felmerült részletesebb kidolgozást igénylő észrevételeknek megfelelően kiegészítésre és pontosításra került az alapelveket tartalmazó dokumentum, melyet az 1992. július 16-i rendkívüli közgyűlés napirendjére vettek fel.

1992. június végén és július elején a világkiállítási főbiztos hivatala, a pénzügyi és közlekedési tárca többszöri egyeztetései nyomán, melyeket részben a fővárosi vezetés bevonásával tartottak, világossá vált, hogy kizárólag a Dél-Buda–Rákospalota-metróvonal céljára történő hitelfelvételhez várhatóan nem szerezhető meg a kormánygarancia. Az említett központi szervek részéről igényként merült fel, hogy az Expo időpontjára valamely más fejlesztés külföldi hitelforrásból történő finanszírozása is szükséges. A tárgyalások során kizárólag a konkrét formában megajánlott francia kormányhitel volt napirenden.

Forrás: Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés részére
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon