Skip to main content

Szakszervezeti rétestészta

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Lapzártakor, kedden emeli törvényerőre a parlament azt az ötpárti javaslatot, amely a társadalombiztosítási önkormányzati (tb-)választások időpontjának kitűzéséről, valamint az üzemi- és a közalkalmazottitanács-választások ugyanerre az időpontra elhalasztásáról rendelkezik diadalmasan. Az eleddig „hatályos”, de egyszer már odébbtolt november–decemberi időpontokat 1993. március 18-a és április 2-a közé görgetik tovább. Annyi azért történik, hogy a törvényhozó – már a fáradhatatlanul lobbyzó Ligának és az MDF-frakciótag Palkovics Imre munkástanácselnöknek köszönhetően is – végre tesz egy gesztust a hat szakszervezet megállapodása (Beszélő, szeptember 19.) szellemének. Teszi oly módon, hogy nem hozza szóba a vagyonfelosztást. A hatok tudniillik azt javasolják, hogy ne külön választással dőljön el a vagyonügy, hanem részben egyezséggel, részben pedig az üzemitanács- és a közalkalmazottitanács-választások eredményeként, miközben az országos szakszervezeti tömbök egymás között a társadalombiztosítási választások keretében méretnének meg.

Liga-aggályok

Ám a tb-választásnak – ha április 2-ig tényleg megrendezik – azért is óriási a jelentősége, mert általa a szakszervezetek, a nyugdíj-, illetve részben a betegbiztosítási alap gazdáivá válnak.

A hétvégén megrendezett Liga-választmányi ülésen komoly vita bontakozott ki erről a majdani küldetésről. A szakszervezetekre akarják tolni a társadalombiztosítás horribilis hiányát, ezt az egész csődtömeget! – mondják a nem ok nélkül aggályoskodók. A mérleg másik serpenyőjébe viszont egy valóságos gazdálkodói befolyás eshetik, amely talán a szakszervezetek javára fordíthatja a mostani meglehetősen gyenge, a kormányzat rövid távú gondolkodásától jócskán függő alkupozíciókat. A kampánymenedzser ligások is aggódnak: már beindult a kampánygépezet, most meg kárba veszett egy csomó energia és pénz. „E rosszban az a jó – igyekezett nyugtatólag hatni Horn Gábor, megbízott Liga-elnök –, hogy eredményeinket megőrizve szélesebb tábor megnyerésére törekedhetünk.” Van aprómunka elég; hiszen például Horn Gábor szűkebb pátriájában, a 16 000-es tagságú Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetében (PDSZ) a feladat nem kisebb, mint az országos összesítésben több mint 28 000 tagot számláló iskolai tanácsokba képviselőket küldeni!

Koalíciós repedések

És sajnos még mindig van mód a visszatáncolásra. A szakszervezeti vezetők tartanak is attól, hogy a kormány nem ismeri el, hanem csupán „lebegteti” a hatok megállapodását, s közben talonban tartja a maga választási törvénytervezetét, amelynek előterjesztői éveken át húzódó vagyonfelosztást irányoznak elő, s a felosztandó vagyonból óhajtják fedezni a szakszervezeti választások költségeit. A kormány nem egységes (már amennyire e fennkölt körökben fontos a szakszervezeti ügy): ott van egyfelől a pragmatikus munkaügyi apparátus, másfelől a rendszerváltó szellemiségű, s ezért az MSZOSZ-szel (vagyis közvetve az MSZP-vel) szemben élesen politizáló Schamschula György munkaügyi államtitkár, harmadrészt meg a kettő között egyensúlyozó munkaügyi miniszter. Az MDF parlamenti frakciójában is működik egyfelől a létező szakszervezetek politikáját támogató szakszervezeti csoport, másfelől a Monopoly-csoport, amelyik – így is mondhatjuk – a jövőben születő szakszervezeteket patronálja. „A megállapodás erkölcstelen – mondja lapunknak a jogi bizottsági alelnök, monopolysta Balás István. – Kirekeszti a szakszervezeti vagyonból azokat, akik ma nem szakszervezeti tagok.” E meggyőződésétől – állítja – teljesen független merő szakmai indíttatásból beadott módosító indítványa, amellyel mintegy kéthetes halogatást eszközölt ki a választáshalasztási törvény meghozatalában. Balás szerint a tb-választások időpontjának törvénybe iktatása a lex imperfecta állapotát idézi elő: ha egyszer még nincs törvény e választásokról, következésképp nincs aki kiírja őket, nem lehet választási időpontról beszélni. De igenis lehet – így a létező szakszervezeteket pártfogoló tábor –, mert így aztán végképp kínos volna, ha a kormány netán tovább halogatná a tb-választási törvény beterjesztését, amire e mostani választás-halasztási törvény november 30-ig kötelezi.

Pénteken Kiss Gyula munkaügyi miniszter már folytatta is szeptember végén megkezdett tárgyalásait a szakszervezetekkel, holott előzőleg ennek ellenkezőjéről értesítette őket. Kiss Gyula „részletmegállapodásnak” nevezi a hatok egyezségét, s akárcsak korábban Schamschula (Beszélő, október 3.), ő is a Frohburg-perben el nem dőlt sorsú vagyonok, valamint a volt állami tulajdonú SZOT-os jószágok problémáiról beszél. Politikai döntés még egyáltalán nincs a vagyonügyekről, viszont abban megállapodtak, hogy két szakértői bizottságot alakítanak, egy vagyonkérdésekkel foglalkozót a munkaügy égisze alatt, egy tb-választási törvény-előkészítőt a népjólét kebelében, s mindkettőben ott lesznek a szakszervezetek képviselői. A miniszter vádolta az MSZOSZ-t, amiért ez országos negyedórás figyelmeztető sztrájkot tervez: ezzel az MSZOSZ – úgymond – tárgyalási szándékának komolyságát kérdőjelezi meg. A szakszervezetek szolidárisak voltak az MSZOSZ-szel, visszautasították, hogy a kormány tagja érdekvédelmi ügyekbe szóljon bele, s ez alkalommal Horn Gábor, a Liga ügyvezető elnöke vitte a szót. Csak a tavaly még éhségsztrájkos stílusban politizáló, most viszont a hatok megállapodásának szétzilálására játszó Szolidaritás foglalt állást úgy, hogy mindenfajta sztrájkot ellenez.

Pragmatikus egység

Merőben technikailag nézve a dolgot, a kormányzat az esélyegyenlőség Balás-féle dilemmáin morfondírozik: mi történjék, ha fölbukkan egy majdani új, s ennélfogva a mai osztozkodásból „kirekesztett” szakszervezet? És mi történjék, ha az Alkotmánybíróság, amely elismerte a szakszervezeti esélyegyenlőségről való gondoskodás jogosságát (Beszélő, május 2.), beleköt abba, hogy az esélyt adó infrastruktúra a mostani egyenlőtlenségek mentén osztódik el? Az aggály – ha eltekintünk most a mögé rejtett kicsinyességtől és bizalmatlanságtól – nem teljesen alaptalan. Az Alkotmánybíróság rendszerváltó szellemben határozott, de a rendszer váltását nem lehet teljesen igazságosan megoldani. A pártházakat is a meglévő pártok tulajdonába adták ’90-ben, s már önmagában e körülmény folytán is megmerevedhet a magyar pártrendszer, amellyel sokan elégedetlenek, s amelyet mindenféle erők igyekeznek szétfeszíteni. A hasonlat másfelől még élesebben veti föl annak méltánytalanságát, hogy még mindig húzzák-halasztják a szakszervezetek alapvető helyzetének rendezését; ráadásul a pártokat az állam pénzellátmányban is részesíti, ezzel szemben a szakszervezetek állami támogatását nemzetközi egyezmény tiltja, így az ő számukra inkább létkérdés, hogy legyen tulajdonuk.

A megnyugtató rendezés vágya egyre inkább egységes fellépésre, összehangolt magatartásra készteti a szakszervezeteket. Tavaly a Liga berzenkedett az MSZOSZ – akkor még kétórásnak meghirdetett – figyelmeztető sztrájkja miatt. „A tavalyihoz képest változott a helyzet – tájékoztatta a sajtót Horn Gábor a Liga-választmányi ülés szünetében. – A hagyományos szakszervezeti bürokrácia túlélte a rendszerváltást, és ma már az a kérdés, hogyan lehet együttműködni velük. Most a munkavállalói érdekvédelem, a szociális ellehetetlenülés megakadályozása a legfontosabb.” A hatok megállapodtak egymás között a „szakszervezeti minimumban”, azaz az együttműködés minimális feltételeiben. Leszögezik többek között, hogy konfliktusaikat igyekeznek alárendelni a munkáltatókkal és a kormánnyal szembeni érdekképviselet szempontjainak, nem folytatnak egymás ellen negatív kampányt, sőt döntéseik előtt informálják egymást a munkavállalók szélesebb köreit érintő kérdésekben.

Kész tények

Összehangoltan készülnek a jövő év gazdasági-szociális kérdéseit taglaló érdekegyeztető tárgyalásokra is. Amint két héttel ezelőtt írtuk, a Liga, látva az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) egyre esetlegesebb és súlytalanabb szerepét, fölállt annak asztala mellől, szakértőit hagyva hátra hírmondónak. Követte e példát az MSZOSZ is, majd a munkavállalói oldal kérte az ÉT jószolgálati bizottságának összehívását. Valóssággal átgyúrnák az ÉT ügymenetét, hogy igazi problémákról essék ott szó, a verkliszerű törvényvéleményezés helyett. A Liga szerint előbb szakértői egyeztetésekre volna szükség, majd pedig arra, hogy egy kellő felhatalmazással bíró illetékes üljön ott a kormányoldalon, hogy nyélbe is lehessen ütni a gazdasági-szociálismegállapodást.

A tavalyi átfogó tárgyalásokon maga Kupa Mihály vezette a küldöttséget; ám december lévén, akkorra már rég meghozták a fontos kormánydöntéseket, és az Érdekegyeztető Tanács kész tények elé volt állítva (Beszélő, 1991. december 14.). Félő, hogy most sem lesz másként, és ekkor a szakszervezetek számára pusztán morális kérdéssé válik, hogy lenyeljék-e szó nélkül a következő évi keserű pirulát. Más szóval a szakszervezeti vezetők óhatatlanul is költségvetési presztízsharcba bocsátkoznak bele, s mivel ebben nem osztanak valami nagy lapot nekik, csak veszteséggel kerülhetnek ki e harcból. Persze a kormány és koalíciója is veszíthet, de csak a ’94-ben, és addig a szociális piacgazdaságot is saját hitbizománynak tekinti, akár a médiumokat meg a nemzet skinhead fiait.

Közeledik az év vége, s ezúttal a PDSZ is élesítgeti a végső fegyvert, már csak az elhúzódó választási kampány jegyében is. A kormány tudniillik (az idei bérintézkedések úgynevezett „áthúzódó hatásától” eltekintve) semmilyen keretet nem tervez a közalkalmazotti bérek emelésére; Horn Gáborék aláírásokat gyűjtenek, amelyeken a tanárok kérnék a kormányt, a pártokat és a parlamentet, hogy segítsenek „a közoktatás működőképességének” megőrzésében. „Amennyiben – olvashatjuk az útjának indított íven – az 1993. évi költségvetés vitája során… nem jelennek meg a közoktatás működőképességét is garantáló javaslatok, felhatalmazzuk a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét, hogy végső eszközként a többi szakszervezettel közösen vagy önállóan sztrájkot szervezzen.”

Nagy Sándor vidéki szakszervezetibizalmi-rendezvénysorozatra indult. A kollegák – számolt be hazatérőben – még keveslik is a 15 perces figyelmeztető akciót. Főképp a munkanélküliség rohamos növekedése, a kétkulcsos áfa, a nők nyugdíjkorhatárának tervezett emelése, a nyugdíjak értékromlása miatt aggódnak a bizalmiak, minimálbéremelést akarnak és azt kívánják, hogy a minimálbér szintjéig szja-mentesek legyenek a keresetek.

A Liga-étlap

Választmányi ülésén a Liga is elkészült követeléseivel, amelyek igencsak hasonlítanak az MSZOSZ-ére. A Liga szerint: „A reálbérek nem csökkenhetnek tovább az 1993-as évben!” A mostani 8000 forintos minimumot 9700-ra kellene emelni, és ilyen mértékben ne is terhelje szja a kereseteket. („Már ez is kompromisszum – mondja Szalai Jenő Liga-ügyvivő –, hiszen a 9700-ból se lehet megélni.”) A másik követelésük: „A munkanélküliség növekedését mérsékelni kell, majd megállítani!” A pályakezdő munkanélküliség megelőzése érdekében a fiatalok ingyenes oktatásban vehessenek részt, harcolva a fekete gazdaság térnyerése ellen, büntetni kell a feketén dolgoztatókat, a Foglalkoztatási Alapot pedig 25 milliárd forintra kellene emelni. (Ezek felett az aktív foglalkoztatáspolitikai – átképzésre, munkahelyteremtésre, válságkezelésre szolgáló – pénzek felett az ÉT munkaerő-piaci bizottsága rendelkezik, ám a kormány az idei 18 milliárdos keretet jövőre 13 milliárdra kívánja csökkenteni.) Ellenzi a Liga az alapvető élelmiszerek és a háztartási energiák tervezett forgalmi adóztatását, kívánatosnak tartja a nyugdíjak inflációs ütemnek megfelelő, 18 százalékos emelését. A kormánnyal ellentétben családipótlék-emelést szorgalmaz, és az MSZOSZ-szel összhangban elutasítja a nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó javaslatokat. Utóbbihoz egy szerény kommentár: az ez év végi vívmányokért küzdő Liga minden bizonnyal szembe fog kerülni azzal a Ligával, amelyik majd a nyugdíjbiztosítás gazdájaként a tb-deficit lefaragásán töri a fejét.

Előre hát, a ’93-as vívmányokért!
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon