Skip to main content

A Hálózat és a magyar Glasznoszty

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A májusi pártértekezlet óta eltelt annyi idő, hogy mérleget vonhassunk a bekövetkezett változásokról – illetve elmaradásukról.

A pártkonferencián a rendpárti, reformpártiés (korábban) kádárista elemekből összeállott vezetési koalíción belül a reformpárti tényező nagyobb súlyúnak mutatkozott, mint azt a pártkonferencia előkészítése és lefolyása alapján gondolhattuk. Ennek az erőeltolódásnak minden bizonnyal szerepe van abban, hogy az utóbbi hónapok hivatalos megnyilatkozásaiban és referátumaiban a társadalom demokratikus átalakítása jóval tágabb teret kap, mint korábban. A vezetésen belüli erőviszonyok javára írhatjuk azt is, hogy napirendre került egy sor olyan törvényjavaslat, amelyek ha valóban demokratikus törvényekkel gazdagítják a corpus jurist, új szakaszt nyithatnak az ország politikai életében.

A vezetésen belüli erőviszonyok azonban nem tudták megakadályozni, hogy a pártértekezlet óta eltelt rövid időszakban máris két súlyos bizalmi válság támadjon a hatalom és a társadalom között. Az aradi tárgyalás után a vezetés megkísérelte annak látszatát kelteni, hogy a tárgyaláson a román fél tett bizonyos engedményeket, igyekezett felértékelni az ügy szempontjából sokadrangú kérdéseket, s közben úgy tett, mintha a tárgyalások puszta ténye javulást hozott volna a hivatalos román–magyar viszonyban. (Ezt néhány napra rá a Scienteia csattanósan cáfolta.)[SZJ] A tárgyalások viharos fogadtatása megmutatta, hogy a magyar társadalom széles és – divatosan szólva – alkuképes körei a vezetéstől az Aradon tanúsítottnál határozottabb és keményebb fellépést követelnek, illetve hogy a magyar delegáció szereplésével – enyhén szólva – elégedetlenek.

A másik bizalmi válság a vízlépcső ügye körül alakult ki. Ismét világossá vált: a hatalom figyelmen kívül hagyja a társadalom egyre félremagyarázhatatlanabb politikai akaratát, és elzárkózik a népszavazástól. A két bizalmi válság azt mutatja, hogy a vezetés reformpárti szárnyának nagyobb súlya eleddig nem volt elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa a hatalom és a társadalom eddigi viszonyát.

Pedig a vezetés átértékelte a maga viszonyát a független kezdeményezésekhez. Harminc éven át a hatalom azt sugalmazta, hogy az életszínvonal javítása fejében mondjunk le a politikai demokráciáról. A gazdaság a fontos, nem a politika – duruzsolták, susmogták, zengtek a fülünkbe. Május óta a helyzet megfordult: az elmúlt hónapokban több szó esik politikáról, a demokratikus-demokratizáló reformokról, mint a gazdaságról. Ezzel, a demokratizálás ígéretével a vezetés politikai tőkét gyűjt a szorító intézkedésekhez, és némileg el is tereli a figyelmet a rosszul álló gazdaságról.

A gazdaságban ugyanis alig mozdult valami. Nem csupán arról van szó, hogy a kormányzat semmit sem képes tenni az életszínvonal romlása ellen, hanem arról is, hogy egy tapodtat sem haladt előre a gazdaság szerkezeti átalakításának ügye. Ennek – úgy tetszik – nem csupán az az oka, hogy a kormányzat még mindig visszariad a leépítésekkel járó feszültségektől, hanem legalább olyan mértékben az is, hogy nincs használható koncepciója a gazdasági átalakítás végrehajtására. Az fenyeget, hogy az átgondolatlan, kapkodó, improvizált leépítések és új beruházások a jövőben sem tudnak olyan gazdasági szerkezetet kialakítani, amely biztosítaná a hatékonyabb gazdálkodást, a versenyképességet, megállítaná a fejlett országok gazdaságától való leszakadás folyamatát. A vezetés a rendkívüli terhekkel és leépítésekkel, melyek számottevő társadalmi csoportok életszínvonalát rontják, nem szünteti meg, csak átcsoportosítja a bajokat. Az új cipő jobban szorít, mint a régi – csak máshol.

Közben azért történtek komolyan veendő demokratizáló intézkedések is. (Komolyan veendőek – de hadd idézzem velük kapcsolatban kedvenc költőmet: „Még nem elég!”)[SZJ] Szempontunkból külön figyelmet érdemel a párt és a független kezdeményezések viszonyának újraértelmezése, melyet Andics Jenő, a KB osztályvezetője tárt a nyilvánosság elé. Szóhasználata alapján felmérhetjük pillanatnyi helyzetünket a hatalomhoz való viszony tekintetében.

Andics hallgatólag feladta a „három T”-t. Nincs többé támogatás, tűrés, tiltás. A vezetés mintha a Horthy-kori egyházpolitikához tért volna vissza: van bevett, elismert és tűrt politikai felekezet. A bevett felekezet vezetésében és munkájában részt vehetnek a párttagok; ilyen például az Új Márciusi Front. Az elismert felekezetnek legfeljebb a rendezvényein vehetnek részt; ez esetben például a Demokrata Fórumról lehet szó. A tűrt felekezettől viszont a párttag köteles magát távol tartani. Nem nehéz ez utóbbi kategóriában magunkra ismerni.

Nos, méltányoljuk, hogy a körvonalazódó politikai felekezetigazgatás egyelőre nem beszél negyedik és ötödik csoportról; alig tűrt és üldözött felekezetekről. Amíg a hatalom vélt vagy valós ellenfeleivel a harcot politikai eszközökkel folytatja, azaz lemond az adminisztratívnak becézett rendőrállami eszközök alkalmazásáról, elfogadjuk, hogy teljesítette a politikai demokratizálás minimumát.

Ebben a szituációban a helyzetünket a következőképpen határozhatjuk meg: a Szabad Kezdeményezések Hálózata polgárjogi-politikai mozgalom. Támogatóinak köre tágabb, mint egy lehetséges politikai párté volna, mely párt egy világnézeti vagy politikai nézetrendszer híveit tömörítené. A polgárjogi aktivitás eszmei alapja ugyanis a demokrácia mindannyiunk által vallott világnézete – ez azonban közös eszmei alapja lehet több párt politikájának is.

Két példa a Hálózat polgárjogi tevékenységére.

Hálózat-tagok aláírást gyűjtöttek Kristály Gyula ózdi vasmunkás bebörtönzése ellen, és felhívták több nemzetközi szervezet figyelmét az ítéletre. Hálózat-tagok és a mozgalom vezetősége támogatja új vallási csoportok küzdelmét a hivatalos elismerésért. (Kristály Gyula, ill. a Hit Gyülekezete ügyéről bővebben írunk lapunk más helyén – A szerk.)

A polgárjogi aktivitás elválaszthatatlan a tágabb értelemben vett politikai tevékenységtől. Az MSZMP jelenlegi pártelnöke[SZJ] a hetvenes évek közepén több beszédében kijelentette, hogy az egypártrendszer kormányzó pártjának az ellenzék funkcióját is be kell töltenie. A pártvezető természetesen azt hangsúlyozta, hogy még ezt a feladatot is a nagybetűvel írandó Pártnak kell ellátnia. Én azt emelném ki a szövegéből, hogy szerinte is létezik ellenzéki funkció – s vele ellentétben azt tartom természetesnek, ha ezt a funkciót az ellenzék tölti be. Hivatkozhatom azonban a kormány jelenlegi fejére is,[SZJ] aki egyik amerikai interjújában azt mondotta, hogy szükségesnek tartja demokratikus ellenzék működését Magyarországon. Nos, ha netán ránk gondolt, készek vagyunk a feladatra.

(Közbevetőleg: sokan azt hiszik, hogy az ellenzék léte afféle „büntető kamat”, amit a rossz kormány fizet a rossz politikájáért. Szó sincs róla. Az ellenzék a demokrácia alapintézménye. A jó kormánynak is kell hogy ellenzéke legyen.)

Némelyek úgy vélik; a Hálózat voltaképpen az ellenzék legális fedőszerve. Ezt visszautasítjuk, ha úgy értik, mintha a Hálózat mögött holmi titkos szervezet lapulna, valamiféle földalatti mozgalom. Erről szó sincs. Nincs, elsősorban azért, mert a demokratikus ellenzék tízéves fennállása egyetlen pillanatában sem volt titkos szervezet. Mindenkor nyíltan, a magyar közvélemény szeme előtt tevékenykedett, s működését ugyanúgy az alkotmánynak a demokratikus alapjogokat garantáló paragrafusai törvényesítették, mint bármelyik mai bevett vagy elismert politikai felekezetét.

A magyar társadalom harminc éven át elfeledkezett arról, hogy a Kádár-korszak kellemetlenségeit (nyugati utazás, háborítatlan magánélet, a sikerpropaganda megszűnése stb.) ’56-nak köszönheti. Mai barátaink és (reméljük) harcostársaink se feledkezzenek meg arról, hogy ma nem lennének elismert politikai felekezet a demokratikus ellenzék tíz éve nélkül. Nem lenne ma legális Hitel[SZJ], ha nem lenne több éve szamizdat. A Hálózat a demokratikus ellenzék tíz éve folyó polgárjogi harcát is folytatni kívánja.

Ha ellenzékként definiáljuk magukat, felvetődik a radikalizmus és mérséklet kérdése. Az MDF egy elnökségi tagja lakitelki felszólalásában a Fórum és a Hálózat viszonyát az 1867-es kiegyezést megelőző országgyűlési felirati és határozati pártja viszonyához hasonlította.[SZJ] Elfogadjuk az összehasonlítást. De ne feledjük: a határozati párt ugyanúgy országgyűlési csoport volt, mint a felirati párt.

Semmivel nem tekintjük magunkat kevésbé legálisnak, mint a testvér-kezdeményezések. Az államminiszter[SZJ] legutóbb a műegyetemi gyűlésen újra felemlegette azokat a csoportokat, amelyek úgymond válságot akarnak. Nem tudom, hol látta őket; én még egy ilyennel sem találkoztam. A magunk részéről biztosíthatom őt és mindenkit, akinek efféle aggályai vannak: a radikális politikai fordulatot, amely megteremti hatalom és társadalom valóban új politikai viszonyát, mi reformokkal és párbeszéddel akarjuk elérni, nem pedig a társadalomra további terheket rovó destabilizációval.

Még egy félreértést el kell oszlatnunk: a társadalom ellenhatalommá szerveződését akarjuk – hogy korlátozza, ellenőrizze a kormányzati hatalmat. Ezt a mostani kormányzati hatalmat. Mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy kormányzati hatalomra törekedjünk, melyhez állítólag – élénk fantázia kell hozzá – a válság segítene hozzá bennünket. Számunkra nem az a kérdés, hogy a politikai bürokrácia milyen színűre van festve, hanem csak és kizárólag az, hogy mennyire veti alá magát a társadalom ellenőrzésének.

Nem zárkózunk el a párbeszéd és a kompromisszum elől. Ahhoz viszont ragaszkodunk, hogy a kompromisszum még a látszatát se kelthesse, mintha általa a hatalom transzmissziójáváválnánk. A hatalomnak elvi, politikai gesztusokkal kell igazolnia, hogy a társadalommal való viszonyában fordulat történt. Vitázom Csengey Dénes barátunkkal, aki a vízlépcső elleni tüntetésen azt mondotta: a hatalom az építkezés leállításával garantálhatja az elvi fordulatot. Bármekkora jelentősége van is a vízlépcső ügyének, az itt tehető és teendő – mégoly fontos, hiszen létérdekeket érintő – engedmény nem elvi jellegű. Két elvi engedmény van, mely a társadalom számára valóban új korszak nyitását garantálhatja: ’56 rehabilitálása és a többpártrendszer.

Ez a mi negyvennyolcunk, amiből nem engedhetünk.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon