Skip to main content

A radikális gazdasági reform perspektívái Magyarországon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Gazdasági reform és politikai reform

A nyolcvanas évek második felére, amikor az ország pénzügyi helyzete ismét válságossá vált, és az 1985-ös mesterséges, meg nem alapozott minifellendülés is kifulladt, a reformközgazdászok eljutottak odáig, hogy kimondták: a radikális (vagyis a tőkepiacot rehabilitáló) gazdasági reform csak radikális politikai reform után képzelhető el, mivel a kommunista párt nem fog magától kivonulni a gazdaságból, és nem fogja feladni azt az intézményt, amely vezető szerepét – elvben – indokolja, és legitimálja a termelési eszközök állami tulajdonát. Ez a meggyőződés tükröződik a Fordulat és reform című tanulmányban (illetve a tanulmány születését megelőző vitákban)[SZJ] is, és még ma is ez tekinthető uralkodó nézetnek a radikális reform mellett elkötelezett írásokban.

Közben azonban óriási változások történtek, és úgy tűnik, hogy a radikális gazdasági reformnak nem várt, új támogatója is akadt, mégpedig a kommunista párt felső vezetése (vagy legalábbis az 1988 tavaszán megújult vezetés egy domináns frakciója). Az is egyre világosabb, hogy a radikális gazdasági reformokat ez a pártvezető csoport úgy igyekszik „levezényelni”, hogy közben véletlenül se kerüljön sor valóban radikális politikai változásokra, hanem az egypártrendszer régi intézményeinek csinosítgatásával és átfestésével lehessen megúszni a dolgot.

Úgy tetszik tehát, hogy a reformközgazdászok értékelése nem volt helyes: radikális gazdasági reform radikális politikai reform nélkül is lehetséges. Sőt, mintha a kommunista elit azt igyekezne sugallni, hogy csakis úgy lehetséges, mert egyébként káosz, anarchia, szovjet megszállás, katonai diktatúra következik.

Mi az oka, hogy a kommunista vezető elit egy része megváltoztatta a véleményét a radikális gazdasági reformot illetően? El lehet egyáltalán képzelni, hogy komolyan, őszintén mondanak le (akár csak részben is) a pártnak a gazdaságba való beavatkozásáról? Hiszen éppen a politika gazdaság feletti primátusa alkotta a kommunista pártok ideológiájának megkülönböztető jegyét.

A pálfordulás okai abban kereshetők, hogy úgy látszik, a magyar kommunista elit annyira megrettent a halmozódó gazdasági kudarcoktól, hogy a „legrosszabb”-tól, vagyis a hatalom elvesztésétől tartva hajlandó feladni a marxista gazdaságfilozófia alaptételeit is, és a gazdaságból szinte teljesen visszavonulva csak a politikai hatalom megtartására koncentrál.

A kommunista pártnak a gazdaságból való kivonulásával sajátos, korábban nem létező társadalmi formáció képe kezd kibontakozni, amelyet nevezhetünk akár neokapitalizmusnak, akár posztszocializmusnak. E társadalomban a gazdasági alrendszer területén gyakorlatilag a tőkés piacgazdaság játékszabályai érvényesülnének, talán egy kicsit több állami beavatkozással és bürokráciával, mint Nyugat-Európában szokásos, a politikai életben viszont továbbra is fennmarad a kommunista párt hatalmi monopóliuma.

A gazdasági beavatkozásról való lemondás fejében a kommunista elit (vagy legalábbis annak mozgékonyabb része) valószínűleg gazdasági hatalmi pozíciókat igyekszik majd kicsikarni magának. Erre már most is vannak jelek. Egyes, nyilvánosságra alig került elképzelések szerint, amelyeket a felső államigazgatás több képviselője támogat, az állami vállalatok reprivatizálásában kulcsszerepet kapnának az újonnan létrejött kereskedelmi bankok: a részvénytársaságokká alakított állami vállalatok részvényeit (természetesen kedvezményes áron) a kereskedelmi bankok vásárolnák fel. A párt- és állami bürokrácia (vagyis az uralkodó elit) értelmesebb részének áramlása a kereskedelmi bankok felé máris megkezdődött; világos, hogy a kommunista elit ilyen módon igyekszik gazdasági hatalomra szert tenni az újonnan kialakuló neokapitalista rendszer keretei közt. Hankiss Elemér a Fordulat és Reform vitáján ironikusan jegyezte meg: ajánljanak fel a funkcionáriusoknak 10 százalékot minden reprivatizálásra kerülő vállalat részvénycsomagjából, mintegy kompenzálásul a hatalmuk elveszítéséért. Ez az ötlet egy éve még „bon-mot”-nak számított, ma már szinte gazdasági realitás.

Működőképes-e a neokapitalista társadalmi modell?

A magyar kommunista elit nyilván úgy véli, hogy igen. Valószínűleg feltételezik, hogy a társadalom nagyobb része a jobban működő gazdasági berendezkedés „áraként” elfogadja majd a kommunista elit hatalmának átmentését. Nyilván meg vannak győződve arról is, hogy a társadalom legmozgékonyabb, vagyis potenciálisan legveszedelmesebb csoportjait lekenyerezik az újonnan kialakított neokapitalista gazdasági rendszerben kínálkozó előnyös vállalkozási lehetőségekkel. De enged majd a konzervatív pártbürokraták ideológiai merevsége is, ha az állami vállalatok magánkézbe adása során megfelelő koncot kapnak. Példaként olyan nem kommunista diktatúrák is lebegnek a magyar kommunista pártvezetők szeme előtt, mint a francóista Spanyolország vagy Dél-Korea. Ezekben az országokban politikai diktatúrát gyakorló hatalmi csoport nem vagy csak igen mérsékelten avatkozott be a tőkés típusú gazdasági automatizmusok működésébe.

A magam részéről pesszimistábban ítélem meg a kibontakozóban levő magyar neokapitalista modell esélyeit. Először is, bármennyire a szuronyok hegyén uralkodtak is a kelet-európai kommunista pártok, a marxista ideológia a társadalom jelentős részére hatott, és legalább részben legitimálta a párt egyeduralmát. Még a hatvanas években is igaz volt, hogy a marxizmus Kelet-Európában a „leghatékonyabb hamis tudat”, amely szerencsésen ötvözi a keresztény egyenlőségeszményt és a keleti államideált a politikai demagógiával.

Bár a marxista gazdaságfilozófia fontos tételeit már az Új Gazdasági Mechanizmus[SZJ] is feladta (pl. a tervszerű, arányos fejlődés „törvényét”, a közvetlenül társadalmi jellegű munka dogmáját stb.), ezeket az ideológiai változásokat még a terv és piac harmóniáját fejtegető brosúrákkal, illetve a korábbi ideológiai definíciók eufemisztikus átfogalmazásával úgy-ahogy meg lehetett magyarázni. A reprivatizálás, az állami vállalatok magánkézbe adása azonban éppen azt szünteti meg, ami állítólag a szocializmus lényege, vagyis a termelőeszközök társadalmi tulajdonát. Bár a marxizmus rugalmasan alakítható filozófiának bizonyult az elmúlt évtizedek során, azt senki sem fogja elhinni, hogy a termelőeszközök társadalmi tulajdonának a megerősítését jelenti az állami vállalatok részvénytársaságokká alakítása és a részvények kiárusítása. Ha azonban a kommunista párt feladja (vagy szép csendben elfelejti) a marxista gazdaságfilozófiát, akkor semmi az égvilágon nem fogja legitimálni a kommunisták politikai hatalmát. Nyilvánvalóan mindenkinek eszébe ötlik a kérdés: ha már nem a szocializmust, hanem valamiféle kapitalista típusú gazdasági rendszert „építünk”, akkor vajon miért éppen a szocializmus mellett állítólag elkötelezett MSZMP a „társadalom vezető ereje”, az egyetlen legális párt?

További gondot jelent, hogy a gazdasági helyzet a reprivatizálás után sem fog látványosan javulni. Széles körű munkanélküliséggel, jelentős rétegek elszegényedésével és a korábbi megtakarításokat felemésztő inflációval számolhatunk, legalább az ezredfordulóig, miközben egyes csoportok feltehetően meggazdagszanak. Az elégedetleneket csak legitim közmegegyezés alapján lehet féken tartani, úgy, ahogy az angol konzervatív kormány tette a sztrájkoló bányászok esetében.[SZJ] Az angol kormány ugyanis viszonylag könnyen szembeszállhatott a bányászsztrájkkal arra hivatkozva, hogy a választásokon a társadalom nagyobb része támogatta struktúra-átalakító programját, amiből a bányászokkal való konfliktus fakadt. De mire fog hivatkozni a sztrájkoló bányászokkal, tanárokkal, középiskolásokkal, főiskolásokkal, mérnökökkel, miskolciakkal és még ki tudja kivel szemben a senki által meg nem választott magyar kommunista elit? Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a karhatalom durva bevetését (ami Ázsiában és Kelet-Európában hatékony eszköze a köznyugalom helyreállításának) még legalább az ezredfordulóig akadályozza, hogy szükség van a nyugati hitelekre, azaz a civilizált világ jóindulatára. Egy eladósodott ország kormányzata számára kockázatos dolog a tüntetők közé lövetni.

Valódi politikai reform – vagy a társadalom széthullása?

A radikális gazdasági reform csak úgy lenne működőképes, ha a társadalom nagyobb része elfogadná és a magáénak érezné azt a politikai vezetést, amely a gazdaság átalakítását végzi (vagy amelyik éppen csak nem avatkozik be a piaci erők játékába). A politikai vezetés társadalmi legitimitását pedig ma Magyarországon – a legitimáló nagy ideológiák szétesése következtében – csak demokratikus választások biztosíthatják. Az is világos (és sajnos a kommunista elit is jól látja ezt), hogy demokratikus választások esetén a kommunisták jelentéktelen töredékpárttá süllyednének, elveszítve minden korábbi hatalmukat és privilégiumukat. Természetes tehát, hogy radikális, nemcsak a homlokzatot átfestő politikai reformot a kommunista párt kezdeményezni nem fog. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a magyar társadalom túlzottan megosztott, túlságosan az egyéni és csoportalkuk rendszerében gondolkodik ahhoz, hogy egységes fellépéssel képes lenne kikényszeríteni a demokratikus politikai átalakulást. De még ha a társadalom képes lenne is egységes fellépésre, még mindig számolni kellene azzal: az oroszok vajon mit szólnának a kommunisták kiebrudalásához a hatalomból?

A valószínű forgatókönyv szerint tehát a radikális gazdasági reform politikai reform nélkül fog megvalósulni, a mai politikai rendszeren legfeljebb csak kozmetikai műtéteket hajtanak végre. A társadalom válasza a kommunista elit által vezényelt radikális gazdasági reformra minden bizonnyal a még nagyobb széttagolódás és szétesés lesz; ahogy egyes csoportok esélyei javulnak, másokéi leromlanak. A romló helyzetű csoportok viszont valószínűleg igen hamar meg fogják találni a protestálás pusztító módjait (vadsztrájkok, faji zavargások, nemzetiségi gyűlölködés stb.), amivel szemben az illegitim politikai vezetés egyetlen eszköze az erőszak. Az erőszak alkalmazását azonban a külföld megnyerésének szükségessége még hosszú ideig gátolni fogja. Marad tehát a politikai hatalom és a széttagolt társadalom kölcsönös patthelyzete.

A kibontakozó neokapitalista posztszocializmus, avagy a „kapitalizmushoz vezető sajátos magyar út” ezek szerint még csak nem is a mai, elhúzódó lengyel válsághoz, hanem sokkal inkább a társadalmi igazságtalanságok és a városi terroristák kettős szorításában vergődő dél-amerikai diktatúrákhoz fog hasonlítani (amit talán csak Pinochetnek az iráni sahhoz hasonlóan fényes magyarországi látogatása[SZJ] fog felvidítani).

Befejezésül könnyű volna azt mondani, hogy mindez a baj és szenvedés elkerülhető lesz, ha sor kerül a valóban demokratikus politikai reformok megvalósítására. Véleményem szerint ugyanis sem a külpolitikai erőviszonyok, sem a társadalom belső mozgásai nem valószínűsítenek még csak egy korlátozottan demokratikus politikai átalakulást sem.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon