Skip to main content

Aranyozott szamárlétra

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Köztisztviselők jogállása


Annyi bizonyos, hogy a karriertípusú rendszernek meglehetősen következetes – vagy inkább szélsőséges – változatát honosította meg minálunk az Országgyűlés március 31-i döntésével. A köztisztviselői törvény (a „Ktv.”) a koalíciós pártok egységes akaratát fejezte ki, az ellenzék fegyelmezett ellenkezése (illetve a szocialisták vegyes „nem” és tartózkodó szavazatai) mellett. A következetességhez kedvező történelmi pillanat kínálkozott, hiszen az új munkatörvénykönyvvel eltemették a szocialista munkajogot, azzal a rá oly jellemző dogmával együtt, hogy nincs lényegi különbség egy minisztériumi osztályvezetői íróasztal és egy kötöttáru-eladói pult között, tehát – így a dogma – mindkét esetben a szakszervezet köti meg a kollektív szerződést a kenyéradó állammal. Most a köztisztviselőket alkalmazó állam távolról sem dogmatikusan, hanem speciálisan szabja meg a hivatalnokai alkalmazásának és előléptetésének feltételeit. „A közszolgálati jogviszony… munkavégzés céljából létesített jogviszony, amelyben mindkét felet sajátos kötelezettségek terhelik és jogok illetik meg.”

A tisztviselő tizenkét ismérve

Az új köztisztviselői rendszer az előmenetelre épül. A négy besorolási osztályon belül besorolási fokozatok jelölik ki (francia és német mintára) az előmenetel stációit. Az I. és II. osztályba az felsőfokú iskolát, illetve középiskolát végzettek tartoznak (ők voltaképpen a köztisztviselők), a III.-ba és a IV.-be az ügykezelők meg a fizikaiak. A pályakezdő köztisztviselők gyakornoki beosztást kapnak, ezután – meghatározott időközökkel, az esetleg előírt speciális képesítés megszerzése után – lépnek feljebb és feljebb a fogalmazói, titkári, tanácsosi, főtanácsosi (a középfokú végzettségűek az előadói és főelőadói) besorolásokon. A besorolás pedig fizetési fokozatot is jelent, azaz, meghatározza a köztisztviselő alapilletményét (alapfizetését), mégpedig az úgynevezett illetményalap arányában. (Illetményalap = a kezdő középfokú végzettségű közhivatalnok alapfizetése.) A várakozási idő amit le kell húzni a következő előléptetésig – törvényileg meg van szabva, bár a főnök meggyorsíthatja a jó tisztviselő feljebbjutását, és lassíthatja az arra kevéssé méltó beosztottjáét. Mindez a minősítéstől függ, amely, a személyi anyag részeként végigkíséri a tisztviselő pályafutását. A minősítés törvényileg előírt szempontjai: a) szakmai ismeret, b) elemzőkészség, c) ítélőképesség, d) pontosság, e) írásbeli kifejezőkészség, f) szóbeli kifejezőkészség, g) felelősségérzet, h) hivatástudat (itt véletlenül alliteráció csúszott be), i) kapcsolatteremtő képesség, j) szorgalom, igyekezet, továbbá – k) és l) pont alatt – vezetői minősítés. (Az ellenzék hiába akarta elérni, hogy ne iktassák törvénybe a kevésbé megfogható vagy inkább csak a puszta lojalitás ecsetelésére alkalmas paramétereket; viszont elérte nagy bravúrral – Deutsch Tamás javallatára –, hogy írásban kelljen megindokolni az alkalmasság megítélését).

Mobilitás és merevség

A képesítés és a képességek komoly szerepet játszanak ugyan e karrierrendszerben, mégis nyilvánvalóan annak van több esélye az érvényesülésre, aki több szolgálati időt tudhat maga mögött. A pótlólagos szakképesítést valószínűleg könnyebb lesz megszerezni, mint egy vállalattól átkerülve átugrani a ranglétra lépcsőfokait. Más viszont a helyzet, ha egy kívülről jövőt vagy egy alacsony besorolású köztisztviselőt vezetőnek (osztályvezetőnek, főosztályvezetőnek, államtitkárnak) neveznek ki, vagy kormányfőtanácsadói, kormány-tanácsadói, miniszteri (fő)tanácsadói munkakörbe helyeznek. E kinevezésekkel nagyot lehet ugrani a szamárlétrán. Felülről, az apparátus vagy a politika felső régióinak kezdeményezésére tehát a rendszer mobilizálható. Ez pedig alaposan megkérdőjelezi a széltében-hosszában meghirdetett politikasemlegességet, azt a deklarációt, hogy a köztisztviselői kar csak a törvényeknek és a szakmai szempontoknak rendelődik alá.

Oldalról viszont már csak azért is szinte lehetetlen bejutni e karba, mert a Ktv. egyik napról a másikra teremt új helyzetet, úgyszólván forradalmian minősítve köztisztviselőnek a már bent lévőket, és kirekesztve a másutt foglalkoztatottakat. Ez a bent lévők számára védettséget jelent, táplálva a koalíciós reményt, hogy megnyeri magának a hivatalnoksereget. A „tavaszi nagytakarítás”-t hirdető plakát már rég leolvadt a házfalakról. A Ktv. nem honosította meg a francia és különösen a német rendszernek azt a vonását, hogy nemcsak az életfogytiglanra elkötelező köztisztviselői jogállással lehet elhelyezkedni az államigazgatásban (ámbár a meghatározott idejű alkalmazás intézményét a Ktv. is ismeri). Nem is beszélve arról, mily messze van a gyakorlatias Amerika, ahol nem az úgynevezett zsákmányelvű rendszer működik, a szabályozás nem a köztisztviselői pályát írja körül, hanem a megpályázható állásokat, alkalmazkodva a magánszférában elnyerhető állások versenyéhez. A zsákmányrendszer, mondják, erősen pártpolitikafüggő, a kormány változásával könnyebben kerülhetnek be a győztes párt emberei a közhivatalokba is. A karrierrendszernek viszont – ha merev – az a veszélye, hogy a belterjes profizmus elhatalmasodik a laikusság, a választási elv érdembeli érvényesülése felett (lásd Szabó Miklós írását, Beszélő, 1991. március 9.). Gondoljunk csak a tavaly év végi költségvetési vitára: hogy igyekezett akkor paprikajancsit csinálni az apparátus a fenséges nép képviselőiből!

A politika személyessége

A másik veszély nagyon is itthoni specialitás. Az államhatalom lebontását kívánjuk (mármint mi, liberálisok). Ezzel szemben most itt a Ktv., amely egy védett, vagyis az államleépítéssel szemben nagyon is ellenérdekelt réteget termel ki! Igaz, oszlatja némelyest ezt az aggályt a Ktv. ama vonása, hogy igen erős munkáltatói pozíciókat biztosíts köztisztviselőkkel szemben. Így könnyen lehet állást megszüntetni, áthelyezni. Külön indoklás nélkül mozdíthatnak el vezető állású tisztviselőt a pozíciójából. Az ellenzék éppen – iménti érvelésünkkel ellentétes irányban haladva – épp ezt az igen erős pozíciót támadta a Ktv. vitája során. Sajnálták is a kiszolgáltatott helyzetbe kerülő hivatalnokokat (különösképp a szocialisták), de különösen azt bírálták élesen (különösképp Deutsch Tamás), hogy a kormánypolitikusok mily könnyen rángathatják a hivatalnoki kart. Így éppen hogy személyteleníteni igyekeztek a szabályozást (több-kevesebb sikerrel), hátha erősbödnek a szakszerűség garanciái. De – tegyük hozzá – az utóbbi két év eseményei (MNB-elnök leváltás, tv-alelnök, megyei bírókinevezés stb.) azt mutatják: a politika személyessége könnyen fölülkerekedik a jogszabályi személytelenségen.

A pálya vonzerejét természetesen az anyagiakkal is növelni kívánják. A fizetés az említett alapilletményből, illetménykiegészítésből és pótlékokból áll. A központi apparátusok dolgozóit – az alapbér 15 százaléka erejéig – illetménykiegészítéssel díjazzák. Ismeri a Ktv. a 25 százalék éjszakai pótlékot, a 13 százalék gépjárművezetői pótlékot, a 45 százalék veszélyességi pótlék és a 15-25 százalék nyelvpótlék intézményét. Elbocsátáskor több a végkielégítés, mint amennyit a munkatörvénykönyv az apparátusokon kívüli dolgozók számára előír. Viszont a köztisztviselői túlmunkát nem pótlékkal, hanem a ledolgozott többletidőnél hosszabb többlet-szabadidővel honorálják: nehogy önkizsákmányolással próbáljon szert tenni nagyobb jövedelemre. Ez bizony a köztisztviselői jogállás komoly erkölcsiségére vall. Szántak egy másik etikus rendelkezést is a Ktv.-be: ne lehessen egy államhivatalnok gazdasági társaság igazgató tanácsának vagy felügyelőbizottságának fizetett tagja. De végül ezt – Szabó Iván (MDF) javallatára – kipottyantották az elfogadott szövegből. Gondoljunk csak arra, milyen sok hivatalnok vállalt már eddig is ilyen szerepet, és mennyi állami tulajdonú kft. és rt. fog alakulni ezután! Sőt megjelennek a tartósan állami tulajdonú társaságok is – oda pedig különösen államhivatalnokok kellenek.

A politikafüggő vezetők alapilletménye már elég vonzó támasztékul szolgál a felelősség elvállalásához. Az osztályvezető az illetményalap 3-szorosát, a főosztályvezető-helyettes 4-szeresét, a főosztályvezető 4,5-szeresét, a helyettes államtitkár 5-szörösét, az államtitkár 5,5-szeresét, a miniszter és a miniszterelnök 6,5-szeresét kapja meg, amihez hozzájönnek a vezetői pótlékok (helyettes államtitkáról fölfelé rendre 5, 15, 40 és 120 százalék). A számításokat a tisztelt olvasóra bízzuk. Tudni kell hozzá, hogy a Ktv. az idei illetményalapot 15 ezer forintban állapította meg, viszont a tényleges fizetések törvényi előírásokhoz igazítását 1995. január 1-jéig tolta ki (a kivételt lásd gazdasági rovatunkban). Jelenleg – belügyminisztériumi becslések szerint – több mint 50 százalékos a tényleges köztisztviselői fizetések általános elmaradása a 15 ezer forinton alapuló törvényi illetményrendszerhez képest. Durván 8 milliárdot kellene kiadnia a költségvetésnek, ha azonnal megcéloznák a Ktv.-ben előirányzott szintet. Ugyanakkor a költségvetés végső megváltoztatásakor (az 1991. december 30-áról 31-re virradó éjszakán) ki kellett venni a büdzséből a közszolgálatra elkülönített 2,5 milliárdos céltartalékot.

Egy nem túlzottan merész jóslat: az ez év végi költségvetési vitán a korábbinál is jobban nyomul majd a koalíció – a köztisztviselők törvényes létezéshez való jogáért.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon