Skip to main content

Avanti popolo!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Mink András
Interjú Greskovits Béla közgazdásszal a türelemről, a követhető stratégiákról, a populista gazdaságpolitika esélyeiről


Beszélő: Egyre többen emlegetik, hogy fogytán a lakosság tűrőképessége. Mekkora veszélyt jelent ez?

Greskovits Béla: Valóban egyre gyakrabban hangzik el: vigyázat, az embereknek fogytán a türelme, ami könnyen a szélsőségek megerősödéséhez vezethet. Az elnyomorodás ellen csakugyan tenni kell, mert sokan vannak, akikre már-már elviselhetetlen terhet ró a gazdasági rendszerváltás. De akik politikai káosszal, sztrájkhullámokkal, terjedő erőszakkal rémisztgetnek, nemritkán saját szélsőséges politikai törekvéseiket próbálják alátámasztani.

Véleményem szerint az apokaliptikus jóslatok megalapozatlanok. Eleve túlzott leegyszerűsítés a lakosság tűrőképességéről általánosságban beszélni. Nem igaz, hogy az ország csak vesztesekből áll. A különböző csoportoknak eltérő mértékű forrásai, tartalékai, változó hatékonyságú stratégiái lehetnek a „túlélésre”. Ezek a stratégiák többnyire egyéniek, vagyis a nehézségek kiváltotta reakciók zöme nem politikai tömegcselekvés. A munkanélküliek nemigen vonulnak ki az utcára, az emberek elmehetnek az állami szektorból a magánszektorba vagy a „szürke” és fekete munkaerőpiacra, a faluról városba vagy a városból falura menekülhetnek. A vállalkozók sem feltétlenül politikai demonstrációkkal fejezik ki elégedetlenségüket, hanem inkább közvetett módon, például adócsalással, fekete-foglalkoztatással, esetleg a minőség rontásával igyekeznek kivédeni a recessziót.

Ezek azért meglehetősen ingatag alapjai a stabilitásnak…

Nem állítom, hogy az informalitás, a törvényen kívüliség térhódítása egészséges folyamat, és azt sem, hogy a társadalom „leleményessége” felmenti a politikusokat a hatékony válságmenedzselés kötelezettsége alól. Ezek a stratégiák hosszú távon nagyon is veszélyesek lehetnek, alááshatják az államot, a társadalom erkölcsi tartását és érzékét. Mindaz, amit politikai türelemként érzékelünk, gyakran nem más, mint kényszerű választások eredménye. De rövid távon e stratégiák alternatívát jelentenek a csodavárással és a politikai demagógiával szemben.

Szembetűnő az is, hogy sehol Közép-Európában nem került sor általános sztrájkra. Ennek egyik oka a gyors és tömeges állásvesztés, ami sehol sem kedvez a sztrájkoknak. Maguk a szakszervezetek sem annyira szilárdak és tehetősek, hogy ehhez a fegyverhez nyúljanak. Keresik a helyüket, egymással is versenyeznek, vezetőiket esetleg az új rezsimnek már sikerült „lekenyereznie”, így tízszer is meggondolják, hogy belevágjanak-e egy kétes kimenetelű sztrájkba.

Fontos a politikai stabilitás szempontjából a társadalom kormegoszlása is. Közép-Európa társadalmai elöregedett társadalmak, ellentétben például a harmadik világ országaival. A nyugdíjasoknak pedig aligha van más választásuk, mint a türelem. De ezzel visszaélni nemcsak felháborító cinizmus lenne, hanem politikai ostobaság is, hiszen a legszélesebb szavazórétegről van szó.

Nem elhanyagolható tényező az iskolázottság mértéke sem. A harmadik világ véres politikai zavargásainak főszereplői a nagyvárosok iszonyatosan nyomorgó, a kulturálisan, információs eszközökkel szinte megközelíthetetlen, írástudatlan tömegei. Kelet-Európában távolról sincsenek ilyen állapotok.

A politikai stabilitás biztosítása nem azonos – sőt gyakran azzal ellentétes – a szociálpolitikával. Válságos, ingatag helyzetben milyen lehetőségei vannak egy kormányzatnak a stabilitás megőrzésére?

Valóban, meg kell különböztetnünk a humanitárius alapokon nyugvó szociálpolitikát az úgynevezett „kompenzációs intézkedésektől”. A szociálpolitika körébe tartoznak a segélyezések, árszubvenciók, közmunkaprogramok vagy a szociális indíttatású földreform. Sajnos azonban az így támogatott rétegek általában gyengék, nem tudják bevetni azokat a fegyvereket (sztrájk, szervezett tömegdemonstráció, tőkekimenekítés), amelyekkel a nem szegény vagy még „csak” szegényedő, de nagyobb politikai befolyással rendelkező középrétegek kifejezhetik elégedetlenségüket. Utóbbiakat „kompenzálni” – bármennyire is visszásnak tűnik – politikailag „kifizetődőbb” lehet, akár az igazi kárvallottak rovására is. Ez történik Magyarországon is: a tehetősebb rétegek által élvezett szubvenciók, gazdasági és politikai kompenzációk emésztik fel a gyorsan lecsúszó rétegek felkarolására is fordítható erőforrásokat. Az egyensúlyt megtalálni valódi bűvészmutatvány, hiszen stabilitás és társadalmi támogatás nélkül nem sikerülhet a reform. Ugyanakkor az elesett rétegek támogatása nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem hosszú távon alapvető társadalmi érdek is.

A válságból való menekülés vágya hívja életre a manapság sokat emlegetett gazdasági populizmust. Milyen a populista gazdaságpolitika?

Eredetileg a 70-es, 80-as években Latin-Amerikában teret hódító gazdaságpolitikai csomagterveket nevezték populistának. Jellegzetes példa az Allende-kormány politikája Chilében, az argentin peronizmus vagy Alan García rendszere Peruban. A közgazdasági racionalitást, a gazdaságpolitikát politikai megfontolásoknak rendelték alá, igyekeztek elnyerni a szervezett, városi, bérből és fizetésből élő néprétegek, a belpiacra szakosodott vállalkozók és az állami vállalatok politikai támogatását. Céljuk volt a belpiaci kereslet élénkítése a költségvetési deficit növekedése árán; a béremelések és az árellenőrzés a jövedelmek újraelosztása érdekében; nemzeti valutájuk felértékelése, hogy így mérsékeljék az inflációt, és növeljék a belpiacra termelő ágazatok profitját és béreit.

Ez igencsak emlékeztet egyes itthoni törekvésekre…

Van azért különbség: a dél-amerikai országokban sokkal nagyobbak a jövedelmi egyenlőtlenségek, és élesen elkülönülnek egymástól az exportra és a belső piacra termelő (importhelyettesítő) ágazatok, ami állandó elosztási konfliktust jelentett, és állandóan a felszínen tartotta az expanzív, újraelosztó gazdaságpolitikák követelését. A populista kísérleteknek rövid távon volt gazdasági hozamuk, egy-két éven át gyorsították a gazdasági növekedést, leszorították az inflációt, nőtt az életszínvonal. A gyors és látványos sikereknek azonban a költségvetési deficit és a fizetési mérleg hiányának robbanásszerű növekedése, a valutatartalékok kimerülése volt az ára.

Mi az esélye annak, hogy a kelet-európai országok is belesodródnak a gazdasági populizmusba?

Erre Kelet-Európában 1989 óta nem volt példa, ami annál is meglepőbb, mivel a választási kampányok gyakran tele vannak populista ígéretekkel. Ennek egyik oka, hogy a gazdasági válság rendkívül leszűkíti a politikusok mozgásterét. Térségünk országainak gazdasági kulcsszámai eleve rosszabbak, mint bárhol Latin-Amerikában a populista fordulat előtt. Ha úgy tetszik, még a populista kísérletezéshez is meg kell hogy legyenek a makrogazdasági, stabilitási előfeltételek. Az is megköti a kelet-európai kormányok kezét, hogy a válságmenedzselést egyeztetniük kell a nemzetközi pénzintézetekkel, a Valutaalappal, a Világbankkal; ezek igencsak vonakodnának irracionális, deviáns gazdaságpolitikai kalandokat támogatni. Így, bár ígéretekben itt sincs hiány, a kormányok jönnek-mennek, a gazdaságpolitika makacsul ugyanaz marad a térségben: keresletkorlátozó, antiinflációs politika, árliberalizálás, privatizáció és sziszifuszi harc a költségvetési hiány lefaragásáért. Ez pontosan a populista gazdaságpolitika ellentéte.

Minden számottevő ellenzéki párt felvetette a magyar Moncloa-paktum – más néven szociális paktum – szükségességét. Mik ennek a feltételei és esélyei Magyarországon?

A megállapodás lényege az, hogy a munkáltatói és munkaadói oldal, bizonyos biztosítékok és kompenzációk fejében, önmérsékletet tanúsít a nehéz időszakban: vagyis nem alkalmazza a sztrájk vagy a tőkekimenekítés fegyverét a kormány ellen. A „szociális” jelző tehát ez esetben nem a szociálpolitikai juttatások elosztására vonatkozik, hanem a megállapodásban részt vevő szociális partnerekre, vagyis a szakszervezetekre, munkaadókra és a kormányra. Egy sikeres megállapodásnak óriási a hozadéka. A kormány nyugodtabban folytathatja a reformpolitikát, biztosabb pozícióból alkudozhat a parlamenttel és a kormányzat más hatalmi centrumaival. A szakszervezetek és a munkaadók nyeresége a növekvő társadalmi és politikai befolyás, az elért kompenzációk. A megegyezés ráadásul erősíti az egész politikai intézményrendszer tekintélyét.

Ha ilyen sok az előnye, miért ismerünk olyan kevés sikeres példát?

Minden kollektív cselekvés rákfenéje a „potyautas”-probléma, vagyis az, hogy a haszonból az is részesül, aki nem tartja be a megállapodást. Csak akkor érdemes megkötni egy ilyen paktumot, ha a résztvevők bíznak egymásban, és a saját körükben is képesek garantálni a megállapodás betartását. Nagyon fontos előre mérlegelni a siker esélyeit, mert a kudarc nagyobb kárt okoz, mint ha egyáltalán meg sem született volna: diszkreditálja a résztvevőket, és hitelteleníti magát az elgondolást.

Az esélyek mérlegelésekor három kérdésre kell választ adni: mik a megállapodás lehetséges témái, mennyire képesek a felek garantálni a megállapodás betartását, illetve mit kaphatnak és adhatnak cserébe. Bár elvileg magam is a paktum hívei közé sorolom magamat, hadd játsszam most el az ördög ügyvédjének szerepét.

A megállapodás „klasszikus” témái köréből ki lehet húzni az ár- és a kereskedelemliberalizálást, mivel az Magyarországon már jórészt lezajlott. A másik klasszikus téma az infláció leszorítása. Ennek sikere attól függ, vajon a magyarországi infláció mennyire „tehetetlenségi” természetű, azaz mennyiben tudható be a túlzott bérkiáramlásnak. Ha az ok más, akkor az inflációt egy szociális paktum nemigen tudja befolyásolni. Egyéb lehetséges témák a regionális válságmenedzselés, a struktúrapolitikák, a privatizáció, ám a helyzet nem kedvez a stratégiai gondolkodásnak. A privatizációval különben sem az a baj, hogy mondjuk az MSZOSZ vagy a Gazdasági Kamara nem szólhat bele eléggé.

De térjünk át a garanciális feltételekre. Aggasztó, hogy a legnagyobb szakszervezeti tömörülés ereje leginkább a vagyonában és a bürokráciájában rejlik. Ezt a bürokráciát inkább lehet hasznosítani baloldali politikai kampánycsapatként, mint a stabilizációs megállapodások garantálására. Ugyanakkor olyan áttekinthetetlenek az átfedések a privát- és az állami szféra között, hogy kétséges, vajon a munkaadói oldal valóban képes-e megfogalmazni önálló érdekeit, vagy maga is inkább szakszervezetként viselkedik a kormánnyal szemben.

És vajon mit lehetne felajánlani cserébe e kétes garanciákért? Lehet-e annál is többet ajánlani, mint amit a felduzzadt szakszervezeti erőcentrumok már amúgy is megkaptak: vagyonuk, bürokráciájuk intakt átmentését, a társadalombiztosítási kassza feletti rendelkezési jogot, képviselői helyeket, befolyást a privatizációra? Talán van értelmes válasz ezekre a kérdésekre, különösen, ha idejében feltesszük őket.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon