Skip to main content

Az MSZOSZ kongresszusa

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
„A hatalom soha nem baloldali!”


Előző kongresszusán, 1991 novemberében a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) kilépett a nagypolitika színpadára: ellentétben a kékkel, amely az SZOT-ból MSZOSZ-szé alakulás óta a szövetség „hivatalos” színe, nyíltan és egyértelműen vörössé vált (Beszélő, 1991. nov. 30.), még ha van is neki mutatóban egy kereszténydemokrata platformja. A színvallás bölcsnek bizonyult: az MSZOSZ az MSZP-vel karöltve mászott ki a politikai karanténból, amint azt az 1993. májusi a társadalombiztosítási, majd egy évvel később a parlamenti választásokon elért siker mutatja. A többi hagyományos konföderáció (SZEF, ÉSZT és részben az Autonómok) önnön jelentéktelenségükről állítottak ki bizonyítványt a múlt ciklusban mindvégig féltve őrzött politikai semlegességükkel; de hát ők aztán nagy renegátok, zömükben ’89 novemberében hagyták ott a SZOT-ot – amikor úgyis borult a stelázsi.

„Nekünk azért – mondta most, május 5-én Horn Gyula az MSZOSZ-plénum előtt – a múltunk közös sok tekintetben. Meggyőződésem, hogy a jelenünk és a jövőnk is az!” A politikai harc és a makro-munkaharc sokáig fölértékelte egymást. Az Érdekegyeztető Tanácsban nemcsak a mostani, hanem már az előző kormány alatt is az MSZOSZ-nek és elnökének volt a legnagyobb respektusa. Csakhogy amikor az MSZOSZ már-már benyújtaná a számlát, zátonyra fut a tgm, a nagy Társadalmi Gazdasági Megállapodás, és jön a március 12-e, a stabilizáló csomag. A „hatalom”', a kormány mostanában megpróbálja nem hagyni, hogy az MSZOSZ megkösse a kezét.

Most, hogy nagypolitikai síkon az MSZOSZ teret veszít, azaz ott landol, ahová való – a kormány, bármily furcsán hangzik is, válogat az MSZOSZ-es javaslatok között –, vetődik föl az a fogós kérdés, hogy mire megy magától a szakszervezet. Ez volt a mostani kongresszus fő kérdése, s meg kell állapítanunk: e téren az Építők Székházában meglehetős tanácstalanság uralkodott.

Nemcsak az a kérdés, hogy képesek-e a szakszervezetek kemény eszközökhöz nyúlni politikai befolyásuk visszaszerzése érdekében (lásd erről „Brómozás” című cikkünket). Az MSZOSZ egyébként a keménykedésben sem vizsgázott jól: az április végi vasutassztrájk idején komoly szolidaritási akciót egyedül a ligás repülőgép-műszaki szakszervezet produkált (Ferihegyen fél órára leállt a forgalom), az MSZOSZ-es szakszervezetnek csak szolidarító táviratokra meg szolidáris kenyérsütésre futotta. Ám ennél is fontosabb: mire mennek a szakszervezetek az aprómunkában, a munkahelyi és ágazati érdekvédelemben.

Az MSZOSZ szövetségi tanácsának beszámolója közel 1 millió tagról tud, ebből azonban csak 500 ezer az aktív kereső, a többiek – 4-500 ezren – nyugdíjasok, tanulók, munkanélküliek. Köztudott, hogy az ágazati szakszervezetek a „versenyszférán” belül hovatovább a döglődő állami szektorba szorultak vissza, illetve kevés olyan perspektivikus iparág van, ahol aránylag erősek (gyógyszeripar, nyomda- és papíripar); emellett az MSZOSZ-es szervezettség a közszolgáltatásokban számottevő (posta, tömegközlekedés, villamosenergia-ipar). A tb-választáson az MSZOSZ elsősorban az ipari válságövezetekben kasszírozott (Beszélő, 1993. máj. 29.). Az MSZOSZ és ágazati szervezetei jellemzően privatizációellenesek, különösen a külföldi tőkepénzesektől berzenkednek, bár fennhangon helyeslik a „piacgazdaság”-ot. Egy küldött javasolta, emeljen szót a kongresszus a gázszolgáltatás többségi külföldi tulajdonba adása ellen; Sándor László újraválasztott alelnök kompromisszumot javasolt és fogadtatott el, eszerint általában a közművek külföldi többségi tulajdonát ellenzik, ha az „ágazati, fogyasztói érdekeket sért”. A privatizáció igazából „csak” a leépítések rémével fenyeget; nagyobb csapás a szakszervezetek számára a nagyvállalatok földarabolódása, a csődök, az új vállalkozások szaporodása – mindennek következtében ugyanis rémisztően csökken a valóságos szakszervezeti jelenlét a gazdasági életben.

Nemcsak puszta sértődésből ered tehát a csalódás, hogy a „hatalom” hátat fordít az MSZOSZ-nek. A tagszervezetek többsége maga is rászorul a nagypolitikai lobbyzásra. Az állami szektorban vannak ott, így sikert jórészben a makro-munkaharcban mutathatnak föl. Jól példázzák ezt a bérügyek; Nagy Sándor újraválasztott elnök nem véletlenül hangsúlyozza, hogy ezekben az ügyekben a kongresszusnak igenis van mondanivalója. A bérharc ma elsősorban makro-munkaharc. Az MSZOSZ manifesztummal tiltakozik az ellen, hogy a kormány utasította az ÁVÜ-t meg az ÁV Rt.-t az állami cégekben bevezetendő bérkorlátozásra. Az MSZOSZ úgymond a „szabad bérmegállapodás” híve, ám fogas kérdés, mire képesek tagszervezetei a bérkorlátozásra utasított vállalatokkal szemben. Az MSZOSZ szorgalmazza a háromelemes minimálbért – legyen alap-, szakmunkás- és diplomás legkisebb bér –, s ezt mint a bevallott jövedelmek növelésére alkalmas ötletet, a kormány is támogatja. Ám fogas kérdés, hogy ha ebbe a munkáltatók is belemennek, s a három elem rendeletbe foglaltatik: mennyire tudják majd behajtani ezt a szakszervezetek, a „feketegazdaság” ellen harsányan meghirdetett harc jegyében.

Gyengélkedik az ágazati kollektív szerződések és ágazati bérmegállapodások ügye is. Fennhangon az MSZOSZ erre is nagy súlyt helyez. Emiatt robbant ki a legutóbbi vita a Munka Törvénykönyve körül: a szakszervezetek a munkaidőkeret meghatározásában növelni szerették volna az ágazati KSZ-ek szerepét – ezzel is fölmutatnak egy jó pontot a makro-munkaharcban –, a munkáltatók ebbe nem mentek bele, a kormány meg kétségkívül fittyet hányt az Érdekegyeztető Tanács alapszabályára, amikor hátat fordított vitázó szociális partnereinek, és beterjesztette munkatörvénykönyv-módosító javaslatait a parlamenthez (Beszélő, márc. 16.). Valójában az MSZOSZ tagszervezetei mind kevesebb eredményt produkálnak az ágazati KSZ-ek kiharcolásában. A szövetségi tanács beszámolója szerint az ágazati bérmegállapodások 1992-ben még az anyagi ágazatokban foglalkoztatottak 45 százalékára terjedtek ki, ’93-ban viszont már csak 13 százalékára, és ez ’94-ben még tovább csökkent. Részletesebb kutatások szerint a bérmegállapodások már megkötésük pillanatában elértéktelenednek a hivatalosan emelkedő minimálbérhez képest; az ágazati egyezségek egyébként is többnyire ajánlás jellegűek, a munkáltatók kedvükre kibújhatnak alóla, vagy kifejezetten a helyi szakszervezetek ijednek meg tőle, mert az ágazatilag ajánlott nagyobb bér könnyen elbocsátást válhatna ki (Tóth András: Civil társadalom és szakszervezetek – kézirat).

Szövetségi szinten a gyengélkedés főként az MSZOSZ anyagi helyzetében mutatkozik meg. Erről zárt ülésen tárgyaltak. Az MSZOSZ tagszervezetei a hozzájuk befolyó tagdíj 10%-át adják át a szövetségnek; ezt a központiak 13%-ra szeretnék növelni, ám ez ügyben a kongresszus a szövetségi tanácsra bízta a döntést. Állítólag a tavalyi évben a tagdíjelmaradás több tízmillió Ft-ra tehető, a szövetség bevételein a „vállalkozás” – az ingatlanbérletek után szedett díj és a vagyonfelélés – ma már 30%-ra rúg. A kongresszus vívmánya, hogy mostantól fogva a szövetségi tagdíjat évenként határozzák meg, a nem fizetőket pedig „törléssel” távolítják el az MSZOSZ-ből.

„Keresve sem találhattunk volna rosszabb időpontot az MSZOSZ kongresszusának – beszélt a plénumhoz Nagy Sándor elnök. – Hiszen telitalálat ért bennünket az elmúlt hónapokban. Ez azonban egy dolgot nem jelenthet: azt, hogy feladjuk.” De mi a teendő, ha egyszer, mint láttuk, a mozgalom jelen állapotában igencsak rászorul a nagypolitikai munkaharcra? Háromféle választ hallhattunk erre a kérdésre: az MSZOSZ-vezetés, a vasutasszakszervezet és a többi mezei tagszervezet válaszát.

Az első álláspontra talán legjobban Sándor László szónoklata világított rá. Az alelnök szerint az elmúlt egy-másfél év „kényszerű átpolizálódását” követően vissza kell térni egy „valódi” szakszervezeti munkára, de ez nem korlátozódhat a „direkt szakszervezeti eszközök” alkalmazására, ki kell terjednie a „demokrácia adta lehetőségekre” is. Egy szociálliberális kormánytól elvárható egy „pozitív diszkrimináció” a munkavállalóval szemben, aki „még soha nem volt olyan kiszolgáltatott”, mint most. Az MSZOSZ nem kerülhet ugyanarra a platformra, mint azok, akik négy éven keresztül a szakszervezetek szétzúzására törtek (ez nyilván burkolt bírálat volt Nagy Sándor lakiteleki látogatása miatt). A mostani kormányt szerinte „mértéktartóan” kell kritizálni, vigyázva arra, nehogy ebből szélsőséges politizálás kerekedjen ki.

„Puhák vagyunk!” – kiáltotta ezzel szemben Márkus Imre vasasszakszervezeti elnök. Könyörgéssel nem lehet engedményekre bírni a kormányt, erőt kell fölmutatni – fejtegette. A publikum megszeppenve hallgatta. A sztrájkbabérokat a vasutasok igyekeznek nagyobb befolyásra beváltani a konföderáción belül, bár a többi szakszervezet aligha veszi föl a Márkus-féle radikális tempót.

A zöm inkább további vívmányokért küldi a makro-munkaharcba az MSZOSZ-vezetést. Utóbbi még kivédte a 20 ezer forintos minimálbér követelését, így továbbra is 14 800-at követelnek; viszont leszavazták, amikor egy küldött követelte: harcolja ki az MSZOSZ e parlamenti ciklus végéig a jelenlegi 42 órás munkaidő 38 órára csökkentését. „Tarthatatlan, hogy a kongresszus sem a bérben, sem a heti munkaidőben nem jut előbbre!” – kiáltotta a vita e pontján Bársony András (nyomdászszakszervezet, a parlament külügyi bizottságának alelnöke). A plebs további „vívmányai” a kongresszuson: legyen adómentes a műszakpótlék; harcoljon az MSZOSZ azért, hogy a „potyautasok”, azaz a nem szakszervezeti tag dolgozók is járuljanak hozzá a szakszervezetek költségeihez. Vagyis: fizessenek tagdíjat ők is. A bátor munkaharcosoknak ennyi csak dukál.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon