Skip to main content

Az önmagába visszatérő ösvény

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A nagyvállalatok erős alkupozícióját és érdekérvényesítési lehetőségeit a Kádár-korszakban számos kutató kizárólag az állampárt-pártállam monopolisztikus politikai és gazdasági szerepével és a nagyvállalatok, valamint ágazati minisztériumok ebből levezethető ellátási felelősségével magyarázta. E gondolkodásmód szerint a nagyvállalati túlsúly következmény volt, annak a gazdasági mechanizmusnak a következménye, amelyet a vertikális irányú, nem piaci, egyedi informális különalkuk rendszere jellemez. Ha majd felbomlik az állampárt – vélekedtek –, természetszerűen bekövetkezik majd az állam gazdasági szerepének csökkenése, és így szinte automatikusan megszűnnek a nagyvállalatok erős alkupozíciói. A magam részéről már annak idején vitattam ezt a nézetet, azzal érvelve, hogy mindaddig, amíg a nagyvállalati vezetők kezében erős gazdasági hatalom összpontosul, komoly érdekérvényesítési lehetőségekkel is rendelkeznek.

Érdekbeszámítás vagy érdekbeszámítódás?

Korábban kutatásaim alapján az 1968-tól a politikai rendszerváltásig terjedő időszak gazdasági mechanizmusát érdekbeszámítódásos gazdasági mechanizmusnak neveztem – szemben azokkal a nézetekkel, melyek szerint a kádárizmus kifejlett szakaszában (bár nincs valódi pluralizmus) a párt- és állami bürokrácia képes a részérdekek felismerésére és döntései során azok bekalkulálására, beszámítására. Az érdekbeszámítódásos gazdasági mechanizmus kategóriája több elemből tevődik össze, de ezek közül a legfontosabb az alábbi gondolatmeneten alapul.

A társadalomban jelentkező és a gazdaságban ható részérdekek érvényre juttatása számos esetben nem a párt- és állami bürokrácia tudatos elhatározásának eredménye volt, és utólag sem feltétlenül ismerődött fel. Az érdekcsoportok részben a párt- és állami bürokrácia csatornáin belül és atomizált, dekoncentrált, informális össznyomások útján, részben az övékénél általánosabb érdekek álruháját öltve fejtették ki erejüket. Így a párt- és állami bürokrácia már viszonylag kis közvetlen kényszerítettség esetén sem volt képes – sőt sokszor egyáltalán nem volt képes – az adott részérdek felismerésére és tudatos bekalkulálására, valamint arra, hogy a gyengébben ható részérdek előtérbe helyezésével kontrollálja az erős nyomáscsoportokat. A párt- és állami bürokrácia tagjai olyan nyomásoknak engedelmeskedtek, olyan részérdekeket közvetítettek, amelyek valódi természetét és erejét számos esetben nem ismerték fel. Nem beszámították a részérdekeket, hanem azok beszámítódtak. Ebben a rendszerben a párt- és állami bürokráciával leginkább összefonódott nagyvállalati szférának szükségképpen felülreprezentált szerep jutott.

Az ily módon elidegenedett gazdasági kormányzat nem volt képes elég ellenállást kifejteni a részérdekek érvényre juttatásával szemben. Ezért nem tudott gátat szabni a túlelosztásnak, ami válságba sodorta a kádárizmust, és a politikai rendszerváltás egyik döntő tényezőjévé vált.

A posztkádári időszak kezdetén (1988 májusától 1989 tavaszáig) a korábbi korszak normái a meghatározóak. A hatalom szerkezete nem változik lényegesen, a képlékeny politikai helyzetre apelláló nagyvállalati vezetők folytatják már korábban megkezdett offenzívájukat erőforrásaik kibővítéséért. Részben dekoncentráltan és közvetlenül igyekeznek hatni a párt- és állami bürokrácia tagjaira, részben közvetetten, az állami bürokrácián kívüli érdekképviselőik útján gyakorolnak nyomást. De nem nevezik meg magukat, és nem is nevezik meg őket.

A politikai rendszerváltás időszakában (1989 tavaszától 1990 tavaszáig) a hatalom szerkezete jelentősen módosul. Az állampárt lebomlásával a kormányzat légüres térbe kerül, az újraelosztható források szűkülnek, az állami bürokrácia meggyengül. A nagyvállalati érdekképviselők háttérbe szorulnak, gyengül a nagyvállalati szféra belső kohéziója. Mindennek következtében lazul az állami bürokrácia és a nagyvállalati vezetők közötti egyedi, informális alkukapcsolat, és bár helyét átveszi a nagyvállalati vezetők és a döntően állami kézben lévő nagy kereskedelmi bankok fő vonásait tekintve hasonló jellegű kapcsolata, a bankok által folytatott monetáris restrikció miatt a korábban jellemző kapcsolatrendszerek, érdekérvényesítési módok nem tudnak teljesen regenerálódni. Pontosabban, az egyedi, informális alkukapcsolatok döntő része a nagyvállalati szférán belülre kerül azáltal, hogy a sorban állások (a körbetartozások láncolata) miatt a vállalatok egymás között intézik el a hitelátütemezéseket. A hatalmi centrum és a nagyvállalati szféra kapcsolatát inkább a „nagy alku”, mintsem a korábbról ismert, egyedi, informális alkuk jellemzik. A „nagy alku” lényege: a tulajdonjogok átadása a nagyvállalati vezetőknek, cserébe azért, hogy azok a képlékeny politikai viszonyok közepette is fenntartsák a gazdaság működőképességét. A nagyvállalati érdekek most nem neveztetnek meg, de empirikus tapasztalataim szerint a hatalmon lévők számára világos, hogy a nagyvállalati vezetők felé tett engedményről van szó. Elmozdulás ez az érdekbeszámítás felé.

A választási harcból olyan párt kerül ki győztesen, mely a kampány során legkeményebben fogalmazott meg nagyvállalat-ellenes ideológiát. Első és sikertelen, majd kiszámíthatatlanul ismétlődő nagyvállalat-ellenes lépései közepette azonban a problematikát cinikusan kezeli, de még inkább elhárítja. Az MDF–SZDSZ-paktum lehetetlenné teszi, hogy az ellenzék gazdasági kérdésekben érdemben befolyásolni tudja a kormányzat döntéseit, támadásai csak a kormányzat gyengítésére elegendőek. Különösen meggyengül politikailag a kormányzat a taxisblokád után. A kormányzat tagjai és intézményei egymással versengve keresik a kapcsolatot a nagyvállalati vezetőkkel, a nagyvállalati vezetők pedig szintén tapogatóznak a kormányzat felé. A nagyvállalati érdekképviselők megerősödnek, a nagyvállalati szféra kohéziója növekszik – minden intézmény és attitűd készen áll az állami bürokrácia és a nagyvállalati vezetők közötti, mindkét fél számára átláthatatlan kapcsolatrendszer újratermelődésére, az érdekbeszámítódásos gazdasági mechanizmus regenerálódására. (Már csak azért is, mert bár megindul a túlcentralizált nagyvállalati szerkezet bomlása, ez a folyamat meglehetősen lassú, ez számos ponton visszafordítható.)

Az ellenzéki pártok és a nagyvállalati vezetők kapcsolata jelenleg gyengének tűnik, de információim szerint az új választások előtti időszakban kölcsönös közeledés várható – ami még áttekinthetetlenebbé teheti a fent vázolt képet.

Melyik fél erősebb?

Jogos a kérdés: az állami bürokrácia és a nagyvállalati szféra kapcsolatában melyik a meghatározó, melyik szereplő rendelkezik nagyobb hatalommal?

Szemben a Kádár-korszakkal, amikor alapvetően stabilak voltak a hatalmi-politikai viszonyok, a párt- és állami bürokrácia és a nagyvállalati szféra közötti hatalmi viszonyok tartósan (3-4 évig) módosulhattak egyik vagy másik fél javára – mint egy libikókajátékban –, a most vizsgált időszakban az erőviszonyok képlékenyek, egyik fél sem tud tartósan megerősödni a másik rovására. Az ingatag politikai háttér és a központilag újraelosztható források csökkenése gyengíti az állami bürokráciát. De a politikai vákuum a nagyvállalati szférát is gyengíti – korábbi érdekképviselője, az MSZMP felbomlik, az új pártok közül viszont egyik sem hajlandó egyértelműen felvállalni érdekeit. Gyengíti a nagyvállalatokat a szocialista piac összeomlása és a volt KGST-reláció politikai leértékelődése is. A két egymással küzdő felet gyengítő tényezők végül is kiegyenlítik egymást. Még fontosabb, hogy erősödtek az egymásra utaltság motívumai – mert színre lépnek a közös riválisok, a külföldi tőke és a hazai burzsoázia. Ez teszi empatikussá az állami bürokráciát és a nagyvállalati vezetőket egymás iránt, és ez teszi kiegyenlítetté kapcsolatukat. (És ez a szövetség annak ellenére meghatározó, hogy a nagyvállalati vezetők időnként éppen a külföldi tőkével és a hazai újburzsoáziával összefogva érvényesítik érdekeiket az állami bürokráciával szemben vagy fordítva: az állami bürokrácia és a külföldi tőke, illetve a hazai burzsoázia „szövetkezik össze” a nagyvállalati vezetőkkel szemben.)

Miért mutatkozik stabilnak a kölcsönkapcsolat kiegyenlítettsége?

A Kádár-korszak gazdasági mechanizmusában a kölcsönkapcsolat változása több tényező együttes hatásának az eredője volt. Változás akkor történt, amikor jelentősen megváltoztak – mégpedig a korábbi időszak jellemzőivel ellentétes irányba – a párt- és állami bürokrácián belüli erőviszonyok, változott a kezdeményezések centruma, valamint a nagyvállalatok helyzetértékelése, várakozásai, aspirációi és taktikája. Ezekre a változásokra hirtelen kritikussá váló külső egyensúlyi helyzetben, illetve közvetlenül azt követően került sor. Nos, a külső egyensúlyi helyzetben a most vizsgált időszakban nem következett be a korábbiakhoz hasonló megrázkódtatást jelentő változás. Nagy kérdés, hogy a külkereskedelmi egyenleg 1991-ben bekövetkező jelentős romlása – mely ugyanakkor az általános külső egyensúlyi helyzet (a fizetési mérleg) javulása mellett következett be – hogyan fog hatni az arra nagy befolyást gyakorló nagyvállalatok alkupozícióira és ezzel összefüggésben vélekedéseire és magatartására. Azt valószínűsítem, hogy a nagyvállalati pozíciók legalábbis valamelyest gyengülni fognak, mert a javuló általános egyensúly mellett a romló külkereskedelmi mérleg konstellációja olyan irányba formálhatja a gazdaságirányítók véleményét, hogy a nagyvállalatok gazdasági teljesítményére már nincs olyan nagy szükség.

Mindazonáltal ez nagy valószínűség szerint nem lesz más, mint a libikóka mozgásba lendülése.

Bizonyos vagyok benne, hogy ameddig kiterjedt állami bürokrácia és nagyvállalati szerkezet létezik, addig a két szféra kölcsönösen újratermeli egymást és az egymás közötti viszonyokat. A politikai vákuum – az, hogy az állami bürokrácia is, a nagyvállalati szféra is alig tud politikai támogatást maga mögött – csak a politikai átmenet időszakában eredményezi a két érdekcentrum kapcsolatának gyengülését – mindkét szféra tagjai bizonytalannak és főként átmenetinek érzik egymás (és saját) pozícióit. Mihelyt azonban a hatalmi viszonyok alapjai és a személyes pozíciók stabilizálódnak, a politikai támogatók hiányának az a következménye, hogy hatalmi harcaik ellenére a két érdekcentrum még intenzívebben érdekelt az egymás felé fordulásban, az egymásra támaszkodásban.

Erőforrásra várva

Ez persze jelenleg még csak főként lehetőség – ha tovább csökkennek a központilag újraelosztható források, akkor jórészt maradnak az egymás felé fordított tekintetek. A gépezet csak olajjal működik. Központi pénzeszközök hiányában nem vagy csak részlegesen épül vissza az érdekbeszámítódásos mechanizmus. Az érdekbeszámítódásos mechanizmus regenerálódása ellen hat az is, hogy a vállalkozói szférában több érdek-képviseleti szervezet működik, és ez lehetővé teszi, de készteti is a Gazdasági Kamarát, hogy a nagyvállalati érdekeket a maguk nyersességében képviselje. Ma már a közvélemény egy része is tisztában van azzal, hogy a Gazdasági Kamara nagyvállalati érdeket közvetít. Ily módon a nagyvállalati érdekek artikuláltabbá, így ellenőrizhetőbbé válnak. Végül a privatizáció folyamatában a nagyvállalati szerkezet decentralizálódhat, ami módosíthatja a tulajdonosok és a menedzserek motivációit.

A központilag újraelosztható források újbóli növelésének – a gépezet mozgásba hozatalának – esélye azonban továbbra is fennáll. Többek között ezért igen erősek a több érdekcsoport által is generált „gazdaságélénkítési” törekvések. Ami a privatizációt illeti: Voszka Éva kutatásai szerint ennek hatása a nagyvállalati szerkezetre nem egyértelmű. (Az Állami Vagyonügynökség például számos esetben a nagyvállalatok egyben eladásában érdekelt.) Végül – és ez a legfontosabb – az állami bürokrácia fiskális centrumának gyengülésével erősödhetnek – és erősödnek is – az Állami Vagyonügynökség, a Versenyhivatal és az átmeneti helyzetben és állapotban lévő nagy kereskedelmi bankok, mely szervezetek a nagyvállalati szférával szintén egyedi, sok esetben informális és számunkra is áttekinthetetlenül szövevényes alkukapcsolatban vannak.

A Kádár-korszak gazdaságának eddig nem említett jellegzetes működési mechanizmusa az egyedi szabályozás spirálja. Ez azt jelenti, hogy ha az egyedi, informális szabályozás és a ráépülő alkuk a gazdasági folyamatok szabályozásában egy bizonyos kritikus tömeget elérnek, akkor a gazdaság minden szereplőjének érdekévé válik a bekapcsolódás, ezért a folyamat önmagát tartja fenn, sok esetben erősíti.

Az egyedi szabályozás spiráljának elemei az általam most vizsgált időszakban is működnek – csak nincs elegendő központi erőforrás a spirál felpörgéséhez. (A spirál létére utal a Kövesdy Tamás–Rétfay Attila–Rév István–Várady Balázs szerzőgárda azon megállapítása is, mely szerint az Antall-kormány erős centralizációs törekvései és a gazdasági folyamatokba való beavatkozásai újabb és újabb beavatkozásokat szülnek.)

Másrészt ugyanakkor a spirált mozgásban tartó gazdasági hatalmi centrumok is szaporodnak – a már említett Állami Vagyonügynökség, Versenyhivatal, nagy kereskedelmi bankok –, és különösen a politikai átmenet időszakában a spirál működése a nagyvállalati szférán belülre kerül. Ez azt bizonyítja, hogy az adott nagyvállalati szerkezet mellett a gazdaság működési zavarai a monetáris szabályozás klasszikus eszközeivel csak gyengén korrigálhatók.

Egy újabb dinamizálási kísérlet „tartalommal töltheti meg” az állami bürokrácia és a nagyvállalati vezetők kapcsolatát azáltal, hogy pótlólagos erőforrásokat „teremt”. De ez egyedi szabályozás spirálja az állami bürokrácián belüli, a réginél több nyomáscentrum miatt dinamizálás, pótlólagos központi erőforrások nélkül is felpöröghet.

Erős dinamikát vihet a spirál a működésébe a libikóka mozgásba lendülése is, mely – mint arról szó volt – nagy valószínűség szerint az állami bürokrácia megerősödését fogja jelenteni a nagyvállalati szféra rovására. Az állami bürokrácia és a nagyvállalati szféra kölcsönkapcsolatának eddigi történetében ugyanis a dominanciaviszony megváltozása minden esetben az egyedi, informális alkuk és szabályozás jelentős kiszélesedését jelentették. Ennek általános magyarázata, hogy bár az egyedi szabályozás bővülése a két szféra közös érdeke, egyben a domináns, kezdeményező pozícióba kerülő fél hatalmának (egyik) célja, kifejeződése és potenciális forrása is.

(A cikk alapjául szolgáló tanulmány az MTA-Soros Alapítvány támogatásával készült.)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon