Skip to main content

Együtt élünk, együtt gyűlölünk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az Új Szó c. pozsonyi napilap mindjárt a megjelenés másnapján kommentálta a hírt, de a kommentárba sajnálatos torzítás keveredett. A kommentátor arról elmélkedett, hogy az itteni magyarok miért „örvendenek általános gyűlöletnek”. A Közvélemény-kutató Intézet adataiból azonban pontosan kiderül:

1. Az említett kutatás szerint gyűlöletet érzett más csoportokkal szemben (gyakran + olykor) a Cseh Köztársaság lakosságának 38 százaléka és a Szlovák Köztársaság lakosságának 21 százaléka. A konkrétan megnevezett csoportokkal szembeni ellenszenv kinyilvánítása már csak a megkérdezettek ezen csoportjára vonatkozik.

2. Azoknak aránya, akik a vizsgált szlovákiai mintában magyar polgártársaikkal szemben ellenszenvet tápláltak, mindössze 9,24 százalékot tett ki, nem pedig 44 százalékot, ahogyan azt az Új Szó kommentárja írta.

A cigányság szomorú elsőbbsége

A magyarok iránt táplált ellenszenv aránya ugyan magasabb a cigányok iránti ellenszenv hányadánál, ennek oka azonban minden bizonnyal az, hogy a kérdés a gyűlölet „nemzetiségi”dimenziójára vonatkozott; a cigányokat viszont nálunk nem mindenki tekinti önálló nemzetiségnek. Számos más vizsgálat alapján ugyanis köztudott, hogy az összes nemzetiségi és etnikai csoport közül épp a cigányokkal szembeni magatartás a legelutasítóbb. Az ellenszenv és a szociális távolságtartás a cigányokkal szemben, sajnos, igen erős – de így van ez Csehszlovákián kívül, Közép- és Kelet-Európa más posztkommunista országaiban is. Ezt tükrözi például a Times Mirror központ által végzett nagy nemzetközi közvélemény-kutatás is (l. Beszélő, 1991. szeptember 14.).

Összehasonlították, hogyan változott az elmúlt években a csehszlovákiai nemzetiségi gyűlölet.

– 1987 márciusában Csehszlovákia lakosságának 34 százaléka érzett gyűlöletet más nemzetiségűekkel szemben;
– 1989 szeptemberében 36 százalék;
– 1991 januárjában 40 százalék;
– 1992 januárjában 32 százalék (egész Csehszlovákiára számított átlag).

A legutóbbi adat arról tanúskodik, hogy az elmúlt évhez képest a nemzetiségi gyűlölet érzése mérsékelten csökken.

De hasonlítsuk össze a nemzetiségi gyűlöletet a fajgyűlölettel! Az 1991 novemberéből származó közvélemény-kutatási adatok szerint „más fajjal szemben gyűlöletet” az elmúlt fél évben (gyakran + olykor) a Szlovák Köztársaságban megkérdezettek 37,4 százaléka, a Cseh Köztársaságban 52,8 százaléka (a csehszlovákiai átlag 47,7 százalék) esetében regisztráltak. Ugyanebből a kutatásból azt is pontosabban megtudhatjuk, ki ellen irányult ez a gyűlölet.

A felmérés 1320-as mintájából a cigánysághoz való viszonyát „nagyon jónak + inkább jónak” a Cseh Köztársaságból a lakosságnak csupán 4,5 százaléka értékelte, a Szlovák Köztársaságból pedig 10,6 százaléka (a csehszlovák átlag 6,5 százalék); ezzel szemben „inkább rossznak vagy nagyon rossznak” a Cseh Köztársaságban a lakosság 70,4 százaléka, a Szlovák Köztársaságban a lakosság 60,5 százaléka (a csehszlovák átlag 67,2 százalék).

Nincs „általános magyargyűlölet”

Ami a nemzetiségekhez való viszonyt illeti,

1. A magyarokhoz való viszonyt „nagyon jónak + inkább jónak” értékelte a Cseh Köztársaságban a megkérdezettek 36,1 százaléka, s a Szlovák Köztársaságban 38,8 százaléka (a csehszlovák átlag 37,0 százalék); „inkább rossznak és nagyon rossznak” a Cseh Köztársaság lakosságának 5,9 százaléka, a Szlovák Köztársaság lakosságának 20 százaléka (a csehszlovák átlag 10,5 százalék). A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság lakosságán belül egyaránt 37,3 százalék értékelte a magyarokhoz való viszonyát „sem jónak, sem rossznak”.

2. A magyaroknál valamivel rosszabb helyzetben vannak a lengyelek (a „rossz viszony” csehszlovák átlaga 15,1 százalék), a németek (a csehszlovák átlag 11,6 százalék); ezzel szemben kissé jobb helyzetben vannak a zsidók (csehszlovák átlag: 7,3 százalék), az ukránok és a ruszinok (csehszlovák átlag: 6,3 százalék).

A nemzetiségi viszonyokat már hosszú ideje figyeli a Szlovák Statiszitkai Hivatal mellett működő Közvélemény-kutató Intézet is. Ellenőrzésként érdemes az ő reprezentatív vizsgálatukból is idézni:

„Barátinak vagy inkább barátinak” értékelte a szlovákoknak a Szlovákiában lakó magyar nemzetiséghez való viszonyát 1984-ben 61 százalék, 1990-ben 55 százalék, 1991-ben 48 százalék; „közömbösnek” (tehát sem jónak, sem rossznak) 1984-ben 23 százalék, 1990-ben 24 százalék, 1991-ben 28 százalék; „inkább ellenségesnek + ellenségesnek” 1984-ben 16 százalék, 1990-ben 21 százalék, 1991-ben 24 százalék.

Ha figyelembe vesszük, mennyi politikai vetülete van e jelenségnek, ezt az eredményt egészében véve nem kell katasztrofálisnak tartanunk. A nemzetiségileg vegyes dél-szlovák területen élő szlovákok ezt a viszonyt sokkal jobbnak érzékelik.

1990 szeptemberében, tehát mielőtt a nyelvtörvényt a szlovák parlament tárgyalta volna, az e területen élő szlovákok 74 százaléka és az e területen élő magyarok 85 százaléka jónak értékelte a kölcsönös kapcsolatokat, a szlovákok 21 százaléka és a magyarok 9 százaléka pedig rossznak; s ez a kép néhány hónappal később sem változott jelentősen, Dél-Szlovákia lakosai közül a szlovákok 70 százaléka, a magyarok 87 százaléka értékelte  „barátinak + inkább barátinak” a kölcsönös kapcsolatokat.

A Times Mirror említett közvéleménykutatása megállapítja, hogy a közép-európai és a kelet-európai posztkommunista társadalmak jelentős rosszindulatot mutatnak a saját területükön élő etnikai kisebbségekkel szemben. Szerintük a lakosságnak legalább 40 százaléka ellenszenvet mutat saját legfontosabb nemzeti vagy etnikai kisebbségeivel szemben. A jelentés azonban megjegyzi, hogy a lengyelekkel szembeni német magatartás és az észak-afrikaiakkal szembeni francia magatartás is hasonlóképpen negatív. Ez azt igazolja, hogy a fejlettebb országok sem tudtak megbirkózni az etnikai feszültségekkel; eszerint nekünk is meg sokáig lesznek problémáink. A különbség talán abban van, hogy Nyugaton ezek a feszültségek rendszerint nem veszélyeztetik a demokratikus rendszer alapjait – még akkor sem, ha leküzdésük olykor keservesebb, és már jóval több áldozatot követelt, mint más országokban.

A szlovákok és magyarok közötti viszonyt Csehszlovákiában a több száz éves szlovák–magyar múlt és a jelenlegi cseh–szlovák–magyar politika „érzékeny pontjai” terhelik. Ez a viszony nem ideális, türelmetlen szélsőségesek vannak mindkét oldalon. Azonban végképp hamis beállítás, hogy akár a magyaroknak, akár a szlovákoknak valamiféle illuzórikus „nemzeti egységbe” kellene tömörülniük „az elnyomottak” védelme érdekében, akik ráadásul gyakran nem is tudnak arról, hogy populista politikusok elnyomottakként tartják őket számon. A kialakult viszonyok arra végképp nem adnak okot, hogy bárki „mozgósítást” rendeljen el, akár a „szlovák nemzetvédők” az egyik oldalon, akár „a Kárpát-medence valamilyen fegyveres alakulatai” a másik oldalon.

A világnak ebben a szegletében nem léteznek végleges „győzelmek” és „vereségek”. Akármelyik fél próbálja ráerőszakolni a másik félre a saját akaratát, óhatatlanul konfliktust eredményez. A magyarok és a szlovákok több évszázadon át alapjában jól együtt tudtak élni, egészen addig, amíg az egyik fél, ebben az esetben a magyar, meg nem próbálta kivívni a „végleges győzelmet” vagy valamiféle „végleges megoldást”. Azóta, sajnos, közös történelmünk nem halad együtt, aszinkronba került. Paradox módon csak a kommunizmus „ajándékozott” relatíve azonos feltételeket mindegyikünknek. Szomorú lenne, hogyha ezt a paradox relatív kedvezményt a legközelebbi évtizedben nem tudnánk kihasználni. Persze politikai akarat, kedv és bátorság kell ahhoz, hogy azt keressük, ami összeköt bennünket, s nem azt, amit elválaszt. És, természetesen, ne hívjuk elő a szellemeket, ne tápláljuk mesterségesen a veszélyeztetettség érzését, ha erre nincsenek bizonyítékok. Ez is mindkét félre érvényes.

Kötőjel vagy elválasztójel?

A pozsonyi Társadalmi Elemzések Központjának legutóbbi, 1992. januári vizsgálata a szomorú adatok mellett néhány biztatót is bemutat:

1. Szlovákia lakosai (a válaszadók 1308-as mintája) ma jobban akceptálják a kétnyelvű feliratokat a vegyes lakosságú területeken (1990. október: 25 százalék; 1991. május: 32 százalék; 1992. január: 38 százalék).

2. Jobban elfogadják a közintézmények kétnyelvűségének szükségességét a vegyes területeken (1990. október: 45 százalék; 1991. május: 48 százalék; 1992. január: 56 százalék).

3. Viszonylag nagymértékben egyetértenek azzal, hogy a szlovákok és magyarok rossz viszonyát Dél-Szlovákiában főleg azok hangsúlyozzák, akik nem ott élnek (55 százalék).

4. A  kritikus nyilatkozatokkal együtt is Szlovákia lakosságának 42 százaléka hisz abban, hogy a magyar polgárok számára Szlovákia java éppolyan fontos, mint a szlovákoknak.

Az 1989. novemberi eufóriának már régen vége. A pozsonyi főtéren történtek egyes pillanatai ma már inkább csak a régmúlt színes képeinek tűnnek. „Nagyon ideges voltam” – emlékezett vissza később Grendel Lajos magyar (szlovák? európai?) író akkori felszólalására. „Ki tudja, mennyire mérgezte meg az emberek lelkét a nemzetiségi konfliktusok réme. De idegességemet kis idő múlva a megkönnyebbülés érzése váltotta fel. A tömegből egyszer sem hangzott fel fütty vagy csípős megjegyzés. Úgy tűnt, hogy azokban a pillanatokban a nacionalizmus meghalt.” Sajnos, nem halt meg. De szerencsére nem is győzött, legalábbis egyelőre. A tömeg a főtéren – igen, ugyanazon a téren, ahol később tábort vert az áporodott nacionalista rituálé – akkor magyarul azt skandálta: „Keszenem!”

Bár már régen nem tápláltunk olyan kommunista illúziókat, hogy képesek vagyunk „a szélnek esőt parancsolni”, annyit azért remélhetünk, hogy a jövőt befolyásolni tudjuk. Például azzal, hogy helyesen számoljuk össze a százalékokat.

(Fordította: Hamberger Judit)Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon