Skip to main content

Előre a jelcini úton!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Amikor ezt az újságot az olvasó kézhez kapja, Jelcin a Fehér Házban tárgyal. Partnere az Egyesült Államok elnöke, akitől nyomban megválasztása után hivatalos látogatásra szóló meghívást kapott. Ez a választási győzelem után olyan újabb győzelem, amire az orosz köztársaság elnöke sokáig hiába törekedett. Midőn a szenátus vendégeként Washingtonban járt, hasztalanul próbálkozott, Bush nem fogadta. Legutóbbi amerikai útja alkalmával pedig az elnök csupán „betévedt” Scowcroft nemzetbiztonsági tanácsadó szobájába, ahol a szoba gazdája „véletlenül” éppen Jelcinnel beszélgetett. Egyáltalán, a Bush-adminisztráció került minden olyan gesztust, ami Jelcint – mint Gorbacsov riválisát – fölértékelhette volna. De Jelcin új legitimációja, azaz megválasztásának demokratikus volta, új „munkapartnersége” Gorbacsovval – így látják, és ami ennél is fontosabb: így akarják láttatni Washingtonban – alapjában változtatta meg a helyzetet.

„A választások intézményes forradalmak” – mondja Tocqueville. Ennek az állításnak az igazságát különösen könnyű belátni az orosz köztársaság demokratikusan megválasztott elnökének esetében. A tételt még hangsúlyosabbá teszi, hogy Jelcin már az első fordulóban fölényes sikert aratott, hogy a két metropolisban – Moszkvában és Leningrádban – nagy többséggel erősítették meg polgármesteri tisztükben Jelcin szövetségeseit, s hogy a városokban könnyedén győző Jelcin a falvakban is többséget szerzett.

Ez a fordulat megmutatja, hogy – ellentétben az őszi állapotokkal – amikor az óvatos Gorbacsov jobbnak látta, ha elfordul a reformerektől és visszahátrál a konzervatívokhoz, az erőviszonyok most már egyértelműen a változásnak kedveznek. A dogmatikus kommunisták blokkja – a párt, a hadsereg, a KGB, a nehézipar – komoly vereséget szenvedett. A továbbiak szempontjából nagy jelentősége lehet annak, hogy Jelcinnek többsége volt a katonai választókörzetekben is, jóllehet az átlagosnál szerényebb többség. Fontos hír, biztatás a megvert, de csak annál jobban bőszített konzervatív erők ellenlépéseivel kapcsolatban. Az oroszországi választás utáni első rohamot Gorbacsov ellen indították: a Szojuz, a minap még Sevardnadze vesztére törő reakciós ezredesek csoportja gazdasági teljhatalmat követel Pavlov szovjet miniszterelnöknek, a régivágású gazdaságirányítás szószólójának. Gorbacsovot támadják, de valójában azt akarják megelőzni, hogy Jelcin radikális, a piacgazdaságra áttérést ígérő programja napirendre kerülhessen. Ezt a programot Gorbacsov is elfogadta, ez az alapja a kettőjük ma még fölöttébb törékeny, kérdőjelekkel körülaggatott – de az amerikai elnök által demonstratívan támogatott – együttműködésnek.

Mert ez a Jelcinnek címzett meghívó egyik legfőbb motívuma. A meghívás Gorbacsovnak is üzenet, aminek lényege, hogy a Nyugat – illetve annak legfontosabb hatalma – szeretné, hogy a két politikus fejlessze kapcsolatát tartós és minél szilárdabb szövetséggé. Jelcint arra inti, törekedjék a kompromisszumra Gorbacsovval, az utóbbit pedig arra, legyen mersze kitartani Jelcin oldalán, akkor is, ha a barométer viharra áll. Másként szólva: tegyék közösen a gazdasági és politikai átalakítás húzóerejévé a kommunizmusból kilábaló reformerek és a kommunistaellenes demokraták együttműködését.

Ezt az érdekszövetséget nem könnyíti meg a két politikus alkatának eltérő volta. A nemzetközi porondon nagyszerűen mozgó Gorbacsov mesterien bánik a szovjet birodalmat még ma is szinte tetszése szerint kormányzó bürokráciával. Jelcin – akiről a Pravda azt a „pszyhogrammot” közölte a választások előtt, hogy „szókincse és stílusa szegényes, monoton, alpári kifejezésekkel él, nyelve nehezen forog” – sorban áll a többi vásárlóval együtt, tudja – és el is hiszik neki, hogy tudja –, milyen küzdelmes a létért való harc a szovjetországban. Gorbacsov a funkcionáriusok embere. Jelcin a nép embere.

Jelcin bukása 1987 őszén – írja a Die Zeit – „először fedte fel, hogy Gorbacsov együtt üvölt a farkasokkal, ha a hatalma forog kockán. Másrészt Jelcin második pályája Gorbacsov politikai reformjának hatékonyságát mutatta.” A lap Jelcint idézi: „Mikor összes hivatalaimat elvesztettem, Gorbacsov fölhívott, fölajánlotta, legyek az állami építési ügyek minisztere, és én elfogadtam az ajánlatot. A beszélgetést lezárva, kijelentette: »De emlékezz rá, hogy a politikába már nem eresztlek be!« Ezt akkor komolyan gondolta, eszébe se jutott, hogy a demokratikus folyamatot, amelyben a főtitkár szava már nem a diktátor szava, épp ő indította el.”

Az új szituáció a végsőkig kiélezi Gorbacsov alapvető dilemmáját: legitimációjának a kommunizmus a forrása, de a kommunizmus egyszersmind a Szovjetunió összes bajainak forrása. „Jelcin –hangoztatja a Neue Zürcher Zeitung – a legnagyobb szovjet köztársaság elnökeként a népakaratra hivatkozhat, vagyis egy olyan legitimitásra, amivel Gorbacsov nem dicsekedhet, sem mint a Párt, sem mint az állam vezetője, de úgy sem, mint a parlament tagja. Az SZKP számára rossz hír a javából: már nem a párton belüli támogatástól és cinkosságtól függ a feljutás a hatalom irányító posztjaira, hanem a választókörzetektől.”

Gorbacsovnak el kell döntenie – ezt már a Frankfurter Allgemeine Zeitung írja – „meddig akar még egy olyan párt főtitkára lenni, amelyet a nép többsége, határozottan visszautasított. Gorbacsov számára e párt, ami (várakozásával ellentétben) egyre kevésbé »kötőanyaga« a soknemzetiségű államnak, mind nagyobb terhet jelent, amitől előbb vagy utóbb, már csak politikai életösztönből is meg kell szabadulnia. Mily boldognak tekintheti magát most Sevardnadze, aki decemberben – a diktatúrába visszaesés veszélyére való figyelmeztetésként – tüntetően lemondott állásáról. Szemlátomást új reményekkel van tele, létre akarja hozni a demokratikus erők gyűjtőpártját. Az SZKP fegyelmit indított ellene, de ez a mai körülmények között egyenlő egy politikai kitüntetéssel.”

A szempontokra, amelyeket az előbbiekben idéztünk, még sokszor figyelmeztetni fog a történelem. Jelenleg azonban nem arról van szó, hogy milyen hosszú politikai életet adnak az istenek az egyik vagy másik szereplőnek. Inkább arról, hogy e két ember (esetleg Sevardnadzéval együtt három) nem gondolhat reformokra a másik nélkül. Jelcin túl gyönge Gorbacsov nélkül, Gorbacsov túl erőtlen Jelcin nélkül. Jelcin, a legnagyobb, legfontosabb, leggazdagabb szovjet köztársaság első legitim elnöke, az ő számára nyilván a legfontosabb, hogy mielőbb megvalósuljon a gyakorlatban is az unió konföderatív irányba történő elmozdítása, a változások alapjául szolgáló 9+1-es szerződés átültetése az életbe.

A változtatásra irányuló általános vágyat jól kifejezi az is, hogy a népakarat Leningrádot, a Szovjetunió második legnagyobb városát vissza akarja keresztelni Szentpétervárrá. Ez az állásfoglalás (a végső szót a törvényhozók mondják majd ki) persze mindenekelőtt Lenin nevének kiiktatására irányul, azt a tényt tükrözi, hogy az emberek többségének nem a „dicsőséges” és „nagy” díszítő jelzők villannak eszébe az októberi forradalom hallatán. E szándék át- és leértékeli az utóbbi több mint 70 esztendőt, és fölértékeli a pravoszláv, monarchista múltat. Visszahoztak egy szentet. Azt is mondhatnánk, még egy szentet, mert – ez már így van – ahonnan a kommunizmus visszavonult, ott szentek népesítik be a tájat. Római szentek, bizánci szentek. (De különbség nincs sok közöttük; az új, nem hivatalos – de egyre valóságosabb – szkizma ott húzódik meg, ahol alig két éve még a demokrata világ és a kommunista világ határvonala húzódott.)

Van azonban a névcserére irányuló kívánságának még egy – a konzervatív töltéssel feleselő modern alkateleme: a régi-új név a modernizálás vágyát, a Nyugathoz közeledés óhaját is szimbolizálja. Lehet, hogy a motiváció nem tudatos, de a változtatási szándék része az átfogó csomagtervnek, amely a tegnapi elmaradott Szovjetuniót (vagy legalábbis az európai területeit) a mai ipari világ segítségével a holnapi informatikai világ részévé akarja tenni.

Egyszersmind pillérévé az alakuló új geopolitikai egyensúlynak. Ezt is szem előtt kell tartanunk, midőn Jelcin washingtoni meghívásának különféle aspektusairól elmélkedünk. A Jelcin–Gorbacsov-koalíció vezette lazább szövésű, konföderatívabb Szovjetunióba azért hajlamos „invesztálni” a Nyugat, mert – jobbat nem tudván – az összes megrázkódtatás ellenére reméli, hogy az 1989/90-es nagy fordulat utáni új világrend egyik tartóoszlopa lesz a megújhodó, de épp ezért együtt maradó, lefegyverkező, de épp ezért stabilizálódó szovjetország. A nagy alkuba a geopolitika is beletartozik: a kontinensek közötti és a kontinensen belüli új biztonság és új egyensúly kialakítása. A névváltoztatással Szentpétervár még nem lesz ismét az ország fővárosává. Egyelőre – és alkalmasint még hosszú ideig – Moszkva marad a főváros.

De akár így, akár úgy: a súlypont nyugatabbra terelődik, amiként – ez is az új egyensúly kialakításának része – a németek most talán, később biztosan ismét Berlint teszik meg fővárossá Bonn helyett. Az egyensúly jegyében nekik keletebbre kell tolniuk a súlypontot.

Térjünk vissza a vezérmotívumhoz: Jelcin washingtoni meghívásához. Ebből kiderült, hogy támogatni fogják a szovjet átalakítást. De tudni még csak azt lehet, hogy a Harvard egyetem illetékes közgazdászai évi mintegy 25 milliárd dolláros támogatást ajánlanak, s javaslataikat továbbították az amerikai és a szovjet vezetőkhöz. E támogatásnak kardinális jelentősége lenne a Jelcin kidolgozta reformprogram szempontjából. Az orosz köztársaság elnöke gyorsabban akar előrehaladni, mint Gorbacsov, és messzebbre. Komoly privatizációt tervez, a falvakban is vissza akarja állítani a magángazdálkodást, jelentősen csökkenteni akarja a katonai kiadásokat. Az International Herald Tribune értesülése szerint 18 hónapot kér, „1992 végén – ígéri – már látható javulás lesz”.

Első lépésként – írja a lap – „megszüntetni a kommunista sejteket a gyárakban és az orosz kormány irányítása alá kerülő állami intézményekben.”


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon