Skip to main content

Közép-európai limesek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Közép-Európa keleti fele nemrég még a hatalmas szovjet birodalom amolyan (igaz, a központnál társadalmi és politikai tekintetben fejlettebb) „határterülete” volt, most pedig a nyugati világ része szeretne lenni, s nagyon reméljük, hogy nem Nyugat-Európa (társadalmi és politikai tekintetben fejletlenebb) „határterülete”. Új öntudatra ébrednek a régió népei, és új életre kelnek azok a stratégiák, amelyek a térség gazdasági és politikai integrációját kívánták megvalósítani valamikor. Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia ideája ugyanúgy megjelenik a láthatáron, mint a Neumann-féle Mitteleuropa vagy éppen a kisantant összefogás gondolata. A geopolitikai tervezgetések és álmodozások korát éljük (mint annyiszor), s ilyenkor kétségtelenül merészen szárnyalhat a képzelet, egyszersmind szükség van a tényekkel való számvetés józanságára.

Abban szinte mindenki (a legújabb viták során például Sonja Licht, Cs. Gyímesi Éva, Vajna János, illetve Molnár Gusztáv, Szilágyi Imre) megegyezik, hogy a közép-európai régió (és benne a trianoni államhatárokkal végzetesen megosztott magyarság) sorsát csak egy hatékony és eredményes összeurópai integráció rendezheti el. Pontosabban az, hogy az észak-, illetve a dél-európai régióhoz hasonlóan Közép-Európa is meg tudjon felelni az európai integráció követelményeinek, és ismét természetes módon – saját történelmi és kulturális értékeit megőrizve – helyezkedjék el az európai népek családjában. Ezt az általános kívánságot tekintve tehát igazán nincs nézetkülönbség a közép-európai alternatívákról (és a magyar stratégiáról) folyó eszmecserék résztvevői között. Az igazi véleménykülönbséget az a kérdés okozza, hogy vajon meddig terjed „Közép-Európa”: hol vannak történelmileg és kulturálisan rögzíthető határai. Ez dönti el azt is, hogy vajon a regáti románoknak és a Balkánon élő szerbeknek, általában a „bizánci kultúrkörhöz” tartozó, orthodox vallású népeknek lesz-e helyük a virtuális Közép-Európában, de azt is, hogy Erdély, a Vajdaság vagy éppen Kárpátalja egyáltalán integrálható-e ebbe a Közép-Európába, közvetve Európába.

Molnár Gusztávnak abban minden bizonnyal igaza van, hogy létezik egyféle történelmi és kulturális „választóvonal” a közép-európai régió nyugati és keleti fele között. A nyugati és a keleti kereszténység, Róma és Bizánc, a gazdagon tagozott nyugati civil társadalom és a tagolatlanabb kelet-európai társadalmak, a nyugati személyiség- és szabadságelvű mentalitást és a kollektivitást, valamint az alárendeltséget többnyire gyanútlan természetességgel elfogadó keleti gondolkodás, nos, mindezek eredendő elkülönülése éppúgy megkülönbözteti egymástól a német és az orosz tömb közé szorított térség két felének politikai kultúráját, mint művészetét. (Ahogy emlegetni szoktuk: Brassó a gótika és Lemberg a barokk „végvára” délkelet és kelet felé.)

Abban is igazat adhatunk Molnár Gusztávnak és (előtte) másoknak, hogy Európa, illetve Közép-Európa integrációjának nem pusztán az államok, hanem inkább a nemzetek, egyszersmind a régiók együttműködésére, szövetségére kell épülnie. A nagy európai régiók (a skandináv északi, a latin déli, az angol–francia–német nyugati és a német–szláv–magyar középső) mellett ebben az együttműködésben szerepet kell kapniok olyan „subrégióknak” is, mint éppen Közép-Európa tekintetében Erdély, a Bánság, a Vajdaság, Kárpátalja vagy éppen a Dunántúl és Szlovákia (a Felvidék), hogy csak olyan „altérségeket” említsek, amelyekhez nekünk, magyaroknak közünk van. A történelmi és kulturális régiók új öntudatra ébredése és összefogása valóban egy természetes integrációs folyamat kiindulása lehet.

Tudták ezt már a „régiek” is, hadd idézzem csupán az erdélyi magyar irodalom egyik – a francia kultúrán és a magyar „nyugatosokon” felnőtt – organizátorát, Kuncz Aladárt: „Európa a termékeny, haladó szellemű nagy műveltségi és politikai együttműködéshez csupán magukat szabadon kifejező regionalizmusok útján juthat el. Előbb össze kell törniök a műegységeknek a lehető legkisebb darabokra, hogy egy új és összegző szellemi áramlat megcsinálja belőlük a valódi egységet.” A közép-európai történelem most mintha valóra kívánná váltani Kuncz Aladár látomását.

Molnár Gusztávval én azért szállnék vitába, mert midőn kitapintja a hagyományos közép-európai „törésvonalat” és felismeri az alrégiók lehetőségeit, mintha nem venné észre, hogy a régió szellemi és geopolitikai térképének megszerkesztéséhez a két realitás figyelembevétele tulajdonképpen nem elég. Erdélyt ő – a regáti tartományoktól eltérően – Közép-Európa szerves részének tekinti, és ez történeti vagy művelődéstörténeti értelemben így is van, a jelen idejű politikai kultúra tekintetében azonban nem. A hagyományos erdélyi képből ma már (szinte teljesen) hiányoznak a szászok, akik pedig egykor ennek a képnek meghatározói voltak, ugyanakkor jelen van a regáti tartományokból betelepített románok tömege (1918 óta egymillió? másfél millió?). Erdély ma már csak kis részben (főleg múltjában) tartozik a hagyományos Közép-Európához, s az erdélyi románság politikai kultúrája alig különbözik attól, amely a hagyományos közép-európai „törésvonaltól” délkeletre található. Vagy nem Erdély a szülőföldje a „varrás” mozgalomnak és az új (régi) keletű nagyromán nemzeti türelmetlenségnek? Nagyjából hasonlók mondhatók el a Vajdaságról is, ahol ugyancsak meghatározó szerepük van az egykori Jugoszlávia déli területeiről betelepített tömegeknek.

Éppen ezért a „másik” Romániát és a „másik” Szerbiát nem a Kárpátokon és a Dunán belül kell keresni, hanem ott, ahol valóban található: a román és a szerb társadalomban és politikai életben, ha tetszik, Bukarestben és Belgrádban, azok között a politikai és szellemi erők között, amelyek maguk is érdekeltek a (közép-)európai integráció létrehozásában. Lehet, ma meg igen kicsinyek ezek az erők, mégis léteznek: olyan erők, amelyek a kelet-európai nacionalizmusok által tételezett mitikus nemzeti monolithoz képest a „másságot” képviselik. A bukaresti és belgrádi liberális demokratákra gondolok, tehát olyanokra, mint a Dialog Social képviselői vagy éppen Sonja Licht (és persze nem Vuk Draskovic, aki egy régi vágású nagyszerb nacionalizmust képvisel). Vagy az erdélyi román görög-katolikusokra, akik maguk is arra kényszerülnek, hogy küzdjenek identitásukért és „másságukért”. Ezeket az erőket kell a magyar demokráciának továbbra is megszólítania, Közép-Európa ugyanis csak velük szövetségben építhető fel, egyszersmind ők lehetnek a románság és a szerbség hiteles közép-európai követei.

És még valami. Molnár Gusztáv vonzó víziót rajzol fel Európa nagy régióiról, amelyeknek mintegy az a feladatuk, hogy a szomszédos nagytérségeket Európához kapcsolják. Tehát az északi tömb a Baltikumot és Oroszországot, a déli az észak-afrikai országokat, a középső viszont csak Nyugat-Ukrajnát, Erdélyt és a Vajdaságot (talán ily módon helyreállítva az egykori Monarchiát). Kérdezhetném: ez az integráció miért nem terjedhet ki a régi Romániára és Szerbiára is? Elvégre a hajdani Monarchia (a történelmi Magyarországéhoz képest) nem igazán formás területét nem geopolitikai szükségszerűségek, hanem hódítások, szerződések és dinasztikus kapcsolatok alakították ki (Lemberg és Krakkó helyett tartozhatott volna a Monarchiához, mondjuk Belgrád vagy Bukarest), másfelől mennyivel könnyebben lehet Európához kapcsolni, mondjuk, Líbiát és Algériát, mint Szerbiát és Romániát? Igen, nekünk arrafelé kell Európa és Közép-Európa limeseit keresnünk, amerre találhatók, tehát dél és délkelet felé. És ezért nem mondhatunk le arról a másik Szerbiáról és Romániáról, amely, igaz, nem a térképen, hanem egyelőre talán csupán egy szűkebb értelmiségi réteg képzeletében és vágyaiban létezik. Ezért kell, hogy legyenek szerb és román barátaink, s legyünk mi is szerb- és románbarátok, persze nem Milosevic és Iliescu meg Petre Roman, hanem Sonja Licht és Gabriel Liiceanu meg Alin Teodorescu barátai.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon