Skip to main content

Magyar Törvény(rak)tár

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Mielőtt azonban a meglévő kormányzati tervek és az Országgyűlés által már napirendre vett, de még nem tárgyalt törvények számbavételével találgatásokba bocsátkoznék, érdemes áttekinteni, hogy milyen feltételek mellett kezdi meg munkáját az Országgyűlés. A nyár elején megjelent közvélemény-kutatások egyértelműen mutatták, hogy az Országgyűlés iránti tisztelet és bizalom a lakosság körében rendkívül alacsony. Ez a helyzet azért aggasztó, mert a kormányok iránti bizalom megingása minden választás után korrigálható, a választás következtében létrejött új kormány eséllyel számíthat arra, hogy az elődje iránti bizalmatlanság következményein úrrá lesz. Az Országgyűlés tekintélyének lerombolása azonban az új választásokkal nem korrigálható.

Kié a felelősség?

Ezért terheli rendkívül súlyos felelősség azokat, akik az elmúlt három esztendőben minden erejükkel arra törekedtek, hogy megóvják a kormány tekintélyét, és ennek érdekében rendszeresen hárították a felelősséget a rossz döntésekért vagy az elmaradt döntésekért az Országgyűlésre. Meghaladná ennek a cikknek a terjedelmét, ha minden ilyen esetet felsorolnánk, csak a példa kedvéért említem, hogy Boross Péter belügyminiszter a rendőrségi törvény elmaradásáért rendszeresen az Országgyűlést hibáztatja, mintha nem is a kormány és többsége döntené el, hogy milyen ügyeket tárgyal a Ház.

A nyár eleji nyugtavitában az APEH szóvivője a rádió riporterének kérdésére közli, hogy az APEH nem tehet a nyugtamizériáról, hiszen az Országgyűlés hozott döntést, azt kell végrehajtani. Ebben az összefüggésben az aszály, a sáskajárás és az Országgyűlés szinonim fogalmakként jelent meg. Mind-mind csapás, amely a polgárokat sújtja.

Az augusztus 20-i megemlékezések egyikén Szabó János földművelésügyi miniszter nyíltan kritizálta az Országgyűlést azért, hogy a mezőgazdaság számára fontos törvényeket még nem alkotta meg. Külön is megemlítette a hegyközségekről szóló törvény hiányát, miközben azt elfelejtette megemlíteni, hogy ennek a törvénynek a megalkotását a kormány októberre tervezte, májusra ígérte a benyújtást, ez azonban a mai napig nem történt meg. Ahogyan A nemzeti megújhodás programjában 1990-ben sürgősen megalkotandó törvényként szereplő földtörvényről is csak a tárcaközi egyeztetés során keletkezett vitákból értesülünk, a törvény megalkotása az Antall-kormány működésének utolsó hónapjaira marad.

Mindezek alapján érdemes feltenni a kérdést, hogy ki a felelős a törvényalkotási program elkészítéséért és végrehajtásáért. A jogalkotási törvény egyértelműen az igazságügy-miniszter felelősségét rögzíti. Balsai István egy szabaddemokrata-interpellációra válaszolva azzal hárította el a felelősséget, hogy a jogalkotási törvény értelmében 5 éves jogalkotási programot kellene készíteni, és nyilvánvaló, hogy egy 4 évre megválasztott kormánytól ez nem várható el. (Azt már nem említette meg, hogy a jogalkotási törvény módosítását 1990-re ígérte. A nemzeti megújhodás programja és a törvényjavaslat elkészítése a válaszoló miniszter felelőssége lett volna, de még a tervezet sem született meg.)

Mivel a kormányon belüli erőviszonyok úgy alakultak, hogy az igazságügy-miniszter még a saját tárcája által elkészített javaslatok Országgyűlés általi megvitatását sem tudja kieszközölni, nyilvánvaló, hogy eleve hibás az a konstrukció, amely a miniszterelnök alá rendelt egyik miniszter kezébe tenné a tárcák közötti viták eldöntését. Így aztán az Országgyűléshez eljuttatott miniszterelnöki levelek helyettesítik a tényleges jogalkotási programot. Mivel ezek a levelek eddig minden ülésszakra teljesíthetetlen elképzeléseket fogalmaztak meg, a kormány végül is a tárcák közötti vitákat nem dönti el nyíltan, hanem minden tárcaigényt felvesz a jogalkotási programba, és ettől kezdve úgy tűnik, mintha az Országgyűlésen múlna, hogy miből lesz törvény, és miből nem.

A törvényalkotás iránt még egyáltalán érdeklődő átlagpolgár pedig azt látja, hogy az életviszonyait rendező jogszabályok a lehető legkiszámíthatatlanabb sorrendben és tartalommal születnek meg. Így a hétköznapi élet szükségszerű bizonytalanságait a törvényalkotás csak tovább fokozza.

Mi várható?

Mindezek után kockázatos feladatra vállalkozik, aki a kormány jogalkotási programjavaslata alapján akarja megjósolni, hogy mi várható a hátralevő időszakban. Az augusztus 20-i ünnepek különböző színhelyein megnyilatkozó pártvezetők a Napi Világgazdaság augusztus 23-i száma szerint egybehangzóan nyilatkoztak az Országgyűlés utolsó hónapjainak munkájáról. Valamennyien úgy ítélték meg, hogy a gazdasági törvények fogják uralni a parlament munkáját.

A törvényalkotási programból annyi előre látható, hogy az őszi ülésszak során a korábbinál alaposabb vitára nyílik lehetőség az 1994-es költségvetésről, hiszen a törvényt a kormány már a nyári szünet előtt benyújtotta. A költségvetés elfogadása előtt szerencsés lenne megvitatni az 1992. évi zárszámadási törvényt; ez a törvényalkotási mozzanat az elmúlt évben méltatlanul semmitmondóan zajlott: a közvélemény nem figyelt fel arra, hogy időnként a pénzek elköltéséről is számot kell adnia a kormánynak.

Van némi remény arra, hogy hasonlóan az előző évekhez, ősz végére megszületnek a vagyonpolitikai irányelvek, ami azért is érdekes, mert ez a jogszabály lenne a törvényi kerete annak a privatizációs (pontosabban „magánosítási”) folyamatnak, amely ebben az évben már a koalíción belül is komoly viták forrása volt.

A vagyonpolitikai irányelvekhez hasonlóan óvakodott a kormány a kapkodástól az önkormányzatok címzett és céltámogatása ügyében. Az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot a kormány augusztus közepén tárgyalta meg, és így az Országgyűlés legkorábban szeptemberben hozhat döntést az önkormányzatok 1993. évi beruházásainak támogatásáról. Több mint háromnegyed éven keresztül tehát bizonytalanságbán tartotta a kormány az önkormányzatokat, hogy az ez évi beruházásokra tartalékolt pénzkereteikhez megkapják-e a beruházás megvalósításához szükséges költségvetési támogatást.

Az elmúlt félévre ígért gazdasági törvények közül talán ősszel fog megszületni a földtörvény, a pénzintézetekről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosítása, a Hitelkonszolidációs Alapról, a biztosításról szóló törvényjavaslat, a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló törvényjavaslat, a vámtörvények, a jelzáloghitelről szóló törvény, az értékpapírokról szóló törvény módosítása, a kincstári vagyonról szóló törvény, valamint az árutőzsdéről szóló törvény. Ezek a törvények az 1993. tavaszi ülésszak kiemelkedő fontosságúnak ítélt javaslatai között szerepeltek, de a helyettük megtárgyalt törvények következtében, illetőleg bizonyos részben a benyújtás elmaradása miatt mindeddig nem születhettek meg.

A kormány által januárban elkészített egész éves jogalkotási program ezeken felül még közel két tucat gazdasági törvény megalkotását ígérte az év hátralevő részére, közöttük olyanokat, mint a devizakódex, a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvénymódosítás, a takarmányozásról szóló törvényjavaslat, a hegyközségekről szóló törvényjavaslat, a hajózásról, repülésről, közúti közlekedésről szóló törvényjavaslatok.

Ami még a csomagban van

A pártvezetők fogadkozásai ellenére valószínűleg az őszi ülésszakot sem fogják a gazdasági törvények olyan mértékben uralni, mint amennyire az kívánatos lenne. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy komoly illúziók fűződnek a gazdasági törvényhozáshoz A vezető politikusok nyilatkozataiból úgy tűnik, mintha elhinnék, hogy minél több törvényt alkot az Országgyűlés – ezen belül persze minél több gazdasági törvényt –, annál hamarabb vége lesz a gazdasági válságnak. Anélkül, hogy a kérdés részletesebb elemzésébe bocsátkoznék, megjegyzem, hogy a kapkodva meghozott, gyakran változó törvények sokszor nemhogy fékeznék, hanem tovább mélyítik a válságot (a szövetkezetekre vonatkozó törvények példaként szolgálnak erre).

Ha az Országgyűlés a következő hónapokban kizárólag a fent jelzett gazdasági törvényekkel foglalkozna, vélhetően ez is elegendő feladat lenne a választásokig hátralevő időre. A jogalkotási programelképzelésekben azonban egy sor olyan – köztük 2/3-os – törvény is szerepel, amelyeknek a megalkotása már évek óta húzódik. Példaként említhető a rendőrségről szóló törvény, amelyet A nemzeti megújhodási program 1990-re ígért, és amelyet minden félév elején fontos törvénynek mondott a kormány, de a tárgyalása mindeddig nem kezdődhetett meg. Csak találgatni lehet, hogy 1993 végén hajlandó-e vitába bocsátkozni a kormány, és ha igen, azért teszi-e, mert a vitát apropóul akarja használni egy rendpárti kampányhoz, vagy azért, mert úgy ítéli meg, hogy a törvényjavaslatba foglalt korlátozások is már egy olyan rendőrséget fognak érinteni, amely az új kormány felügyelete alatt működik.

Szinte bizonyos, hogy hosszas viták lesznek a választási törvény módosításáról; a kormány a külföldi magyarok választójogának ügyét valamilyen oknál fogva kampánytémának tekinti. A rendőrségi törvényhez hasonlóan már 1990-ben meg kellett volna születnie a honvédelemről szóló törvénynek és az ehhez kapcsolódó jogszabályoknak, így a katonák jogállásáról szóló törvénynek vagy a rendkívüli állapotról és a szükségállapotról szóló törvénynek.

Várhatóan az ősz folyamán megszületik a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló törvény, a kisajátításról szóló törvény, az ügyészség alkotmányos helyzetéről és az ügyészségről szóló törvény, valamint a bíróságokról szóló törvény módosítása.

Az SZDSZ által már több ízben benyújtott, de a kormánytöbbség által rendszeresen leszavazott törvényjavaslat helyett, amely a nemzetközi jog és a hazai jog viszonyát rendezi, a kormány végre elkészítette tervezetét, amelyet a közeli napokban fog benyújtani.

Elképzelhető, hogy többéves késéssel újra előkerül a III/III-as törvény, és az Országgyűlés elfogad egy olyan javaslatot, amely már az új Országgyűlés tagjaira fog vonatkozni.

Több törvény sorsát sűrű homály fedi. Senki nem tudja, hogy mi lesz a médiatörvénnyel, a sajtószabadságról szóló törvénynyel, amelyet a kormányprogram 1990-re ígért (a kormány elkészített egy változatot, de utóbb visszavonta). Nem lehet tudni, hogy mi lesz a sorsa a nemzetbiztonságról szóló törvénynek, amit 1990-ben szintén sürgősen megalkotandónak tartott a kormányprogram, majd egy változatban a törvényjavaslat is elkészült, de a megtárgyalására nem került sor. Kétségtelen, hogy a nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a titkosszolgálatokról korrektnek mondható törvények csak a titkosszolgálatok körüli botrányok idején születhettek. Nálunk a Duna-gate ügy nem volt elég ahhoz, hogy következtetéseit levonva a törvényhozó jogszabályt alkosson. A „Hoffmann-ügy” hullámai optimizmussal tölthetik el a törvényre vágyókat, hiszen a közvélemény figyelmét ismét egy mindmáig alkotmányellenesen szabályozatlanul maradt területre irányítja.

A megalkotásra váró törvények hosszú sora és az azokkal kapcsolatos előre látható viták azt mutatják, hogy az Országgyűlés tevékenysége a következő hónapokban sem mutat majd lényegesen más képet, mint az elmúlt években. Ezen még a hároméves vajúdás után esetleg megszülető részleges Házszabály-módosítás sem sokat változtathat.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon