Skip to main content

Nevem tuvuduvunk ivígy beveszévélnivi

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Hozzászólás Heller Ágnes cikkéhez

Heller Ágnes rendkívül szellemes írást tett közzé a Beszélő áprilisi számában (Vita az erkölcsről és a dogmákról, avagy hogyan kell a sorok között olvasni). Első olvasásra cikkét mi is nagyon élvezetesnek találtuk. Mikor azonban jobban belegondoltunk abba, amit írt, egyre kényelmetlenebbül éreztük magunkat. Úgy éreztük, magyarázatával a könnyebbik utat választotta, de a cikke által felvetett erkölcsi problémát nem oldotta meg.

Természetesen nem a vita tárgyát képező szexuális erkölcsről, hanem a cenzúra időszakában való publikálás etikájáról van szó, s mi épp ezt – illetve ennek magyarázatát – tartjuk erkölcsileg problematikusnak.

Heller Ágnes szerint ahhoz, hogy az ember 1962-ben megírhassa, amit gondolt, csupán néhány alapszabályt kellett betartania: 1. mindig Leninre kellett hivatkoznia, 2. mindig szembe kellett fordulnia a burzsoá, polgári, kispolgári, klerikális nézetekkel, 3. mindig a kommunizmus oldalán kellett állnia. Ha valaki ezeket az „alapszabályokat” betartotta – amit mindenki betartott, tehát nem is volt érdekes –, akkor lényegében leírhatta azt, amit gondolt.

Ha elfogadnánk Heller Ágnes könnyed magyarázatát, akkor elfogadnánk annak rémületes konzekvenciáit is. Akkor elfogadnánk azt is, hogy bármely totalitárius rendszer kódját fel lehet használni gondolataink kifejtése érdekében. Ezt pedig nem fogadhatjuk el.

Mert mit kellett betartani ahhoz, hogy az ember a náci Németországban publikálhasson? Pontosan ugyanezt. 1. Mindig a Führerre kellett hivatkozni, 2. mindig szembe kellett fordulni a polgári, kispolgári, „zsidó” és kommunista nézetekkel, 3. mindig a nácizmus oldalán kellett állni. Igazán nagyszerű! Csak ezeket az „alapszabályokat” kellett betartani – amit a publikálók be is tartottak, tehát irreleváns volt – s akkor már az ember leírhatta, amit gondol.

Heller Ágnes szerint mivel mindenki alkalmazta a játékszabályokat, ezért azok nem is voltak lényegesek. „A lényeges az volt, amiben a résztvevők különböztek, hiszen a vita erről folyt.” Szerintünk viszont a dolog pont fordítva áll. A lényeges az volt, hogy minden résztvevő elfogadta a játékszabályokat. Ha már ezt megtették, ehhez képest huszadrangú, hogy nézeteik miben különböztek.

A szerző idézett egy passzust egykori cikkéből, zárójelbe téve mindazt, amit akkoriban a rendszer kívánalmai szerint toldott bele szövegébe. Ha a zárójeles szövegrészeket kihagyjuk, megtudhatjuk, valójában mire gondolt. Az idézet így szól: „Véleményem tehát az, hogy (a kommunista társadalomban nem lesz és) nem is lehet külön nemi erkölcs… szerintünk a nemi viszonyokban egyszerűen ugyanazok és csak ugyanazok az erkölcsi normák érvényesek, mint a cselekvés bármely területén… A (kommunista) társadalomban moralitás és szokásrendszer nem merevedhet ellentétté, de ez csak akkor lehetséges, ha a szokások sem merevednek feltétlen normákká, hanem puszta lehetőségek, tendenciák lesznek, melyekkel az egyének természetük, szükségleteik, igényeik szerint élnek… (a kommunizmus korszakában principiummá emelkedik, hogy) az emberek nemcsak egyféle módon lehetnek tisztességesek, becsületesek, jók. Különböző életvitelek és magatartások egyaránt a (kommunista) erkölcs megvalósításai lehetnek, ha azok a (kommunista) együttélés általános erkölcsi szabályainak megfelelnek.” Nos – kérdezi ezek után a szerző – „tuvudszivígybeveszévélnivi”?

Nevemtuvuduvunk.

Ha a szövegben a kommunizmusra való utalásnak egyáltalán nincs tartalmi jelentősége, hanem az lazán zárójelbe tehető sallang csupán, akkor viszont adott esetben bármivel (!) behelyettesíthető. Tegyük be a „kommunista” helyébe mondjuk a „fajvédő” szót. Mit szól a kedves olvasó a következő mondatokhoz? „A (fajvédő) társadalomban moralitás és szokásrendszer nem merevedhet ellentétté, de ez csak akkor lehetséges, ha a szokások sem merevednek feltétlen normákká, hanem puszta lehetőségek, tendenciák lesznek, melyekkel az egyének természetük, szükségleteik, igényeik szerint élnek… (a fajvédő korszakban princípiummá emelkedik, hogy) az emberek nemcsak egyféle módon lehetnek tisztességesek, becsületesek, jók. Különböző életvitelek és magatartások egyaránt a (fajvédő) erkölcs megvalósításai lehetnek, ha azok a (fajvédő) együttélés általános erkölcsi szabályainak megfelelnek.”

Huhh…

Ezek az „alapszabályok” nem sallangok voltak: ez volt a lényeg. A vörös farok – és most szándékosan használjuk ezt a (kommunista) szexuális élet szótárából vett szót – normává, tartalmi kérdéssé merevedik és princípiummá emelkedik.

Vajon ugyanaz-e, ha azt a kijelentést tesszük, „az ember erkölcsös lény”, vagy ha úgy fogalmazunk, hogy „a fehér ember erkölcsös lény”? Számít-e, ha utólag a „fehér” szót zárójelbe tesszük? Hiszen a kijelentés lényege mindazok társadalmi kirekesztése, akik nem fehérek, nem kommunisták, nem nácik és nem fajvédők. Akik polgárok, kispolgárok, „burzsujok” és „klerikálisok”. Mindazok kirekesztése, akik nem hivatkoznak Leninre (stb.), nem tagjai a (belső) pártnak, akik nem beszélik a „newspeak”-et, és nem állnak a kommunizmus (stb.) oldalán.

S ha már egy kijelentés egyik eleme zárójelbe tehető, vajon honnan tudjuk, hogy más elemei nem tehetők-e zárójelbe? Miért pont a „kommunista” szót tesszük zárójelbe? Honnan tudhatjuk biztosan, hogy aki egy hazug, cenzúrázott nyilvánosságban a rendszer zsargonját elfogadva megnyilvánul, nem tenne-e inkább mást zárójelbe? Miből gondolhatja ilyenkor a szerző, hogy olvasói mindig ugyanúgy értik a szavait, ahogyan ő? Lássuk a példamondatot úgy, hogy a zárójelet egy tetszőleges másik szóra visszük át: „A kommunizmus korszakában princípiummá emelkedik, hogy az emberek (nemcsak) egyféle módon lehetnek tisztességesek, becsületesek, jók.” A vita eredeti témájánál maradva: ugye, így már más „a leányzó fekvése”? A nemcsak cenzúrázott, de az informálisan előírt sablonok alkalmazását megkövetelő rendszerben a nyilvánosság szereplői szükségszerűen olyan gumiszövegeket hoznak létre, amelyek által – ha nem is ők, de interpretátoraik – a zárójelek tetszőleges áthelyezése révén, hol erre, hol arra kacsinthatnak.

A nyolcvanas évek reformvitáiból jól ismerjük ezt az ambivalenciát. Az első nyilvánosság szereplői közül látszólag mindenki egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a szocialista demokrácia jó”. Csak volt, aki arra gondolt: „ a (szocialista) demokrácia jó”, míg mások úgy vélték: „a szocialista (demokrácia) jó”. Jelbeszéd volt az életünk.

Heller Ágnes csupán cikke utolsó bekezdésében érkezik el a lényeghez: „De az én erkölcsi problémám most nem írásom tartalmával van (…), hanem azzal, hogy egyáltalán részt vettem ebben a vitában.” Majd hozzáteszi: „Vagy jobb lett volna hallgatni?”

Szerintünk részt lehet venni egy cenzúrázott nyilvánosságban zajló vitában, de csak akkor, ha nem kell hazudni. Ha a vitában való részvételnek nem előfeltétele a rendszerrel vállalt (retorikai) lojalitás. Ha körülhatárolt kérdéseket a rendszer lózungjainak használata nélkül is meg lehet vitatni, ha lehet nem beszélni arról, ami nem tartozik a tárgyhoz. A nyolcvanas évek közepétől Magyarországon ez már egyre inkább lehetséges volt. Elismerjük, 1962-ben ez még nem volt lehetséges. Akkoriban a szerzőknek még egyértelművé kellett tenniük, hogy a rendszer oldalán állnak. Ha Heller Ágnes most úgy érzi, hogy azokban az években túl nagy engedményeket kellett tennie gondolatai közléséért – mert a látszat kedvéért arra az oldalra kellett állnia, ahol nem szívesen állt –, akkor talán jobb lett volna hallgatnia. Számunkra nagyon szimpatikus, hogy Heller azon kevesek közé tartozik, akik megpróbálnak szembenézni egykori közéleti magatartásukkal. De az erkölcsi probléma nem üthető el azzal, hogy ismerjük-e a „tuvudszivígybeveszévélnivi” játékszabályait vagy sem. Ez túl könnyű – morálfilozófushoz nem méltó – megoldás volna.

A kérdés másként vetődik fel – bár cikke állításaiból nem ez következik –, ha Heller Ágnes 1962-ben még valóban hitt a kommunizmusban. Akkor nincs erkölcsi probléma, legfeljebb naivitás. Viszont akkor utólag nem érdemes a cikket zárójelekkel ellátni s jelbeszédként – a sorok „közé” írás, a sorok között olvasás művészeteként – rekonstruálni. Mert ez a kozmetikázás látszatát kelti: azt a látszatot, mintha az akkor még őszinte szerző ma már nem lenne az.

Akár így volt, akár úgy, az általunk szeretett és tisztelt Heller Ágnesnek ma már csak ennyit kellene mondania: „Volt, amikor hülye voltam, hülyeségeket beszéltem, sajnálom.”

Bozóki András – Czike Bernadett
Kedves Detti, kedves András,

köszönöm a hozzászólásotokat kis ironikus írásomhoz. Ráébresztett arra, hogy kortársaimhoz szóltam, s nem gondoltam arra, hogy a nálam jóval fiatalabbak nem fogják megérteni. Erre most sem lesz igazán módom. Csak néhány dolgot szeretnék tisztázni, elsősorban nem az elvi kérdésről, mert az hosszú lenne, hanem arról, amit önmagamról mondtam. Nem azért, hogy tisztázzam magamat, hiszen erre nincs szükségem, legkevésbé azért, mert szándékosan idéztem bele írásomba az 1962-es cikkem mai szemmel leginkriminálóbb mondatát, mivel unom hallgatni és olvasni azokat, akik rossz memóriájukra hagyatkozva állandóan megszépítő messzeségből idézik alaposan kimosott régmúltjukat. Itt a szöveg, nézzünk vele szembe.

Az erkölcsi kérdés számomra kettős volt. Először, ne szépítsem meg a múltat, ezért idéztem. Másodszor, hogy ítélkezzem magam felett igazságosan. Az erkölcsi hisztéria éppen úgy nevetséges alkalmazkodás, mint az önmentés.

Úgy látom, hogy nem kellett volna részt venni a vitában. A kérdés azonban akkor nem merült fel bennem. De ha már részt vettem, annál tisztességesebben, mint ahogy írtam, nem írhattam.

Mostani cikkemben egyetlen szóval nem állítottam, hogy leírtam volna akkor egyetlen mondatot is, melyet nem hittem volna igaznak. Nem, mintha ez olyan perdöntő lenne, mint Ti gondoljátok. Mikor valaki egy írásban a börtönben ülőket rágalmazta, az akkor is morálisan tisztességtelen volt, ha hitt abban, amit mondott. Én feltételeztem, hogy 1997-ben mindenki tudja, hogy én hittem abban, amit írtam. Ezt könyveim igazolják, meg az is, hogy legalább húsz interjúban mondtam el az utolsó tíz esztendőben, hogy Lukács nyomában a marxizmus reneszánszára törekedtem, és marxista voltam. Elsősorban Marx párizsi kézirataira esküdtem, arra, hogy a távoli jövőben megvalósul az a társadalom, melyben megszűnik az elidegenedés, az egyed egyedisége össze fog esni nembeliségével, nem lesz többé állam, sem erőszak, sem kizsákmányolás. Ezt nevezte Marx kommunizmusnak, ahogy én is. Erről beszéltem ebben a mondatban. Hülyeség volt? Naivitás? Bizonyára, bár talán nem nagyobb hülyeség, mintha azt mondanám, hogy az emberek mindig gonoszak voltak és lesznek, és hogy a világ vesztébe rohan. Nem ismerjük a jövőt, s így nem tudunk róla igaz kijelentéseket tenni.

Nem a mondandóm lényeges tartalmában alkalmazkodtam a játékszabályokhoz, hanem abban, ahogyan elmondtam, ahogyan hozzáragasztottam a kommunista utópia gondolatát a szexuális erkölcs vitájában felmerülő kérdésekhez. A nyelvről van szó. Röviden, egy kritikus cikket írtam, de egy olyan nyelven beszéltem, amely közel volt az ő nyelvükhöz. Ugyanazokat a szavakat is használtam, ha mást is értettem ezeken a szavakon, mint uraink. Hogy lehetett volna más nyelven is beszélni? Valóban, a cserebogarak halhatatlanságáról igen, de nem olyan kérdésekről, amelyek politikailag vagy akár társadalmilag a legkisebb jelentőséggel is bírtak volna.

Hogy mindennel be lehetne a kommunista társadalom kifejezést helyettesíteni az általam idézett mondatban, az nem igaz. Pontosan megírtam minden munkámban, hogy ezen a kifejezésen az elidegenedés-mentes, igazán humanista stb. társadalmat értem, s hogy a mai, azaz az akkori társadalom ezzel a mércével mérve elidegenedett társadalom. A párt is így értette, ahogy ez kiderült a másfél évvel későbbi elidegenedés-vitában. Nos, aki fajvédőt ír, az semmiképpen sem képviseli azokat az értékeket, melyeket én ott képviseltem.

Mindenképpen hamis és abszurd panelek közé zárni az ember gondolatait, de az sem közömbös, hogy milyen az a panel. Az én panelom hazug volt, mert az adott kontextusban panelként működött, s ezért is lehet olyan könnyen lefejteni a mondandóról. Ugyanakkor nem volt benne egyetlenegy szó sem, mely a rendszert vagy annak csak egyetlenegy intézkedését is támogatta volna, ahogy egyetlenegy szó sem, melyben akkor ne hittem volna.

Végül, a Beszélő nem arra kért fel, hogy erkölcsi ítéletet mondjak magamról, s különösen nem, hogy mások felett ítélkezzek, hanem arra, hogy tegyem teljesebbé az 1962-es év szellemének ismertetését. Ezt igyekeztem megtenni. Csak leveletek ébresztett rá, hogy félreérthető volt, ahogy tettem.

Kedves Detti, András, még egy személyes megjegyzés. Azt hiszem, túlságosan egyszerűen írjátok le azt a szerkezetet, ami az ember. Azt hiszitek, hogy a jelbeszéd és a hit kizárják egymást, meg hogy ha valamiben hisz az ember, akkor mindenben hisz, s ha nem hisz mindenben, akkor semmiben sem hisz, vagy valami egészen másban. Főleg pedig azt gondoljátok, hogy akkor én hülye voltam, most meg bölcs vagyok. Én ezt az illúziót nem osztom.

De visszatérek arra, hogy valóban nem kellett volna részt venni ebben a bizonyos vitában, továbbá arra, hogy ironikusan írtam róla, ami talán elkerülte a figyelmeteket. Ez az önirónia régi keletű. Akkoriban szerettük elmesélni egymásnak a következő történetet. Betörők rontanak be Grün lakására. Krétával egy kört rajzolnak a szoba közepébe, s megparancsolják Grünnek, hogy álljon a körbe, és ne lépjen ki belőle. Majd megerőszakolják a feleségét és az utolsó székig kirabolják a lakását. Miután a betörők távoznak, Grün fergeteges kacagásban tör ki. Felesége döbbenten kérdezi meg, hogy vajon megőrült-e. „Kifosztottak mindenedből, megerőszakolták a feleségedet, és te itt állsz és nevetsz?” Hahaha, röhög tovább Grün, „te nem láttad, mit csináltam? Kétszer kiléptem a körből!” Hát ez az, amit ebben a cikkben én csináltam, s nagyokat nevettem is hozzá. Később lefagyott a számról a nevetés, és kiradíroztam magát a kört. Így nem volt többé miből kilépni. A kör maga a nyelv.

Baráti üdvözlettel

Heller Ágnes
Nagy magyar pornográfia

Nevem Szalai Pál, és nevem tuvudovok uvúgy beveszévélnivi, avahovogy Hevellever Ávágneves beveszévélt evezeverkivilevencszávázhavatvavankevettővőbeven; évés uvúgy sevem tuvudovok beveszévélnivi, avahovogy ava levegtövöbb mavagyavar évértevelmivisévégivi mava beveszévél; évés tevetszivik tuvudnivi, mivindevettővől navagyovon kívinlóvódovok.

Mert úgy van az, hogy itt 1962-ben az Új Írásban szexuáletikai vita volt, és utána kb. kétévenként volt egy szexuáletikai vita az Élet és Irodalomban, meg itt, meg ott; együtt mindenféle más vitákkal, hogy aszongya, milyen nadrágban járjanak a fiatalok, meg miféle táncokat járjanak. Én meg nagyon nem tudtam így beszélni, és nagyon nem szerettem ezeket a vitákat, mert azt mondtam, hogy viseljen mindenki olyan nadrágot, amilyet akar, és ha már közéleti dolgokról nem szabad vitatkozni, akkor magánéleti dolgokról ne vitatkozzunk, azon egyszerű oknál fogva, hogy ezek magánéletiek, tehát úgy se lehet őket vitákban eldönteni; hanem inkább nézzük, hogy süt a nap, esik az eső, ott száll egy lepke, amott meg szalad egy cica. Ami meg a szexuáletikát illeti, szerintem az a lényeg, hogy rendes ember ezen a ponton sem akar a másiknak ártani, hanem még inkább használni. Ezért aztán a Dezséry is szamár, a Gyurkó is szamár; mert a Dezséry az parancsolgat és úgy akarja szexeltetni az embereket, ahogy azt a Társadalom Bácsi régtől fogva mondja, de nem csinálja; a Gyurkó meg azt mondja, hogy a szexualitás olyan, mint az evés, de ez nem stimmel, mert enni az ember magában is tud, a szexhez viszont kell egy másik ember, hacsak az önkielégítést nem nevezzük szexnek, de hát hol van az attól, labdába se rúg mellette. És még ráadásul mind a két szamár azt ordítja, hogy Lenin, Lenin, Lenin; jaj, de nem szép ez, nem szeretem a Lenint, és különben is, hogy jön ide.

Mindezt alighanem Heller Ágnes is így gondolja, és – miért ne hinném el – így gondolta 35 évvel ezelőtt is. De mégsem így mondta. Bár most azt mondja, hogy tulajdonképpen így is mondta, csak neki muszáj volt belerakni a szövegébe néhány mondatot, megint csak, hogy a Lenin, meg a kommunizmus, ti. hogy a kommunizmusban így lesz vagy úgy lesz. És most felveti a kérdést: „Vagy talán jobb lett volna hallgatni? Ez azonban egy olyan kérdés, melyre talán nincs is válasz.” Nos, ez nagyon posztmodernül hangzik, de én bizony adok egy választ: jobb lett volna, legalábbis jobb lett volna, mint ivígy beveszévélnivi. Mert hát ha már a kommunizmusról meg a szexről van szó, akkor először is tisztázni kellett volna: tulajdonképpen mi is az a kommunizmus? (A „mindenkinek szükségletei szerint” nem racionális definíció.) Ha már definiáltuk, nézzük meg: jó dolog-e az? Ha jó dolog: afelé mentünk-e 1962-ben? (Inkább, mint 1952-ben vagy kevésbé?) No és az egészbe hogy jön a szex? Alighanem sehogy, és ez az adott körülmények között nem is lett volna baj, mert az első három kérdést úgy se lett volna szabad megvitatni. Tehát pontosan elég lett volna azt mondani, hogy a szexuális morál tekintetében mindenki próbáljon lehetőleg emberséges lenni; a társadalom dolga pedig mindössze annyi, hogy minél jobban biztosítsa egy emberséges magatartás feltételeit – többek között ezen a ponton is (mindenekelőtt a lakáshelyzet vonatkozásában). Ha pedig a folyóirat így nem közölte volna a hozzászólást, akkor azt kellett volna mondani, hogy viszlát, elvtársak, szóljanak, ha majd az ember legalább a szexről azt írhatja, amit akar.

Ha a dolgokat Heller Ágnes és mellette annyian mások így rendezték volna el, akkor a „konszolidáció” évtizedeiben, akkor – diktatúra ide, diktatúra oda – sok fogalmat sikerült volna tisztázni, és talán valamivel tisztább, helyesebb, emberségesebb célkitűzésekkel vághattunk volna neki 1989-nek. Mert, tetszik tudni, én bizony megint nevem tuvudovok uvúgy beveszévélnivi. Sevem uvúgy, mivint ava livibeveráválivisovok, deve avaztáván uvúgy ivigavazáván nevem, mivint ava keverevesztévény nevemzevetivievek. Mévég ava szevexrővől sevem, mert tetszik tudni, nekem nem tetszik, hogy Budapest csupa bordélyház, a szexet pénzért mérik, a gazdagnak sok jut, a szegénynek kevés, és mindez Isten, haza, család állandó gurgulázása közepette történik. Mert úgy van az, tetszik tudni, hogy a szex az nem jó hidegben a padon, de még a hajléktalanszálláson sem, viszont szerintem annak is van nemi szerve, aki a padon alszik, meg a hajléktalanszálláson, nemcsak a vállalkozó uraknak. Csinálná is a szexet, de ott nem jó, és pláne ha még gyereket is csinál vele, azzal most már mi legyen? És azt mondja nekem a liberális, hogy hja, ez mindenütt így van, erre meg azt mondom, hogy azért nincs egészen így, de ha így van, akkor – ha már szexről van szó, hát az Isten bassza meg az egész világot, és a Lenin rosszul fogott a dologhoz, de valahogy bizony hozzá kellett és kell fogni, mert az nem megy, hogy vannak gazdagok és szegények; és azzal sem vagyunk kint a vízből, hogy majd száz év múlva a szegény is kicsit gazdagabb lesz, annak a szegény hajléktalannak most kell szexelni, az unokái nem érdeklik, meg aztán így nem is lesznek unokái. Ha aztán azt mondja a liberális, hogy hja, kérem, ez a szabadság ára, akkor engem furdalni kezd a lelkiismeret. Mert a szabadságot – a puszta lét után – én is a legfőbb emberi értéknek tartom, az elmúlt rendszer alatt azt kiabáltam, hogy itt nincs szabadság, később, az enyhébb szakaszban azt, hogy itt még mindig nincs elég szabadság, és a helyzet ez is volt. És a „komcsik” akkor azt mondták nekem, hogy az általam annyit dicsért polgári demokratikus szabadságjogok abból állnak, hogy ott a szegényeknek szabad a híd alatt aludni (Anatole France dixit), én meg ordítoztam, hogy az általam elképzelt világban sokkal kisebb lesz a nyomorúság, mint az övékben: és éppen azért lesz sokkal kisebb, mert ha mégis lesz, akkor a sajtóban meg lehet majd írni, a szakszervezetek kiállhatnak a szegényekért, az ő uralmuk alatt viszont mindezt nem lehet. Mire ők: a sajtó is a gazdagok kezében lesz, a szakszervezetek meg fognak egyezni a kapitalistákkal stb. Én: a sajtó nem lesz a gazdagok kezében, és különben is, még az is tűrhetőbb, mintha az állam kezében van: a szakszervezetek pedig, melyek – a diktatúrával ellentétben – egyáltalán lesznek, nem fognak megegyezni a kapitalistákkal, sőt: azok fogják irányítani az üzemeket.

Aztán jött ’89, és a szegényeknek tényleg szabad és muszáj a hidak alatt (padokon stb.) aludni (és szeretkezni), és ha én odamegyek hozzájuk, hogy Szegény Uraim és Hölgyeim, ha az állam nem is épít többé Önöknek lakásokat, azért örüljenek, mert hogy Önök itt vannak, az a szabadság ára; akkor engem fenékbe fognak rúgni, és igazuk lesz. Hagyján, ha én lelkileg megvolnék az én szabadsághitemmel. De megvallom, hogy nem vagyok. Mert bár a szabadság következménye az, hogy sok fontos és érdekes mű és dokumentum lát napvilágot; fájdalom, beletartozik az is, hogy Tőkéczki László úr egy állami egyetemen, tehát az én adómból mérgezi a magyar fiatalság lelkét, már négy állást gyűjtött össze magának és úgy ordítozza kéthetenként a Magyar Nemzetben, hogy ő micsoda liberálbolsevista terror alatt nyög; hogy Lovas István most már a Beszélőbe is bepofátlankodik TGM jóindulatú biztatásai közepette: hogy hetenként az ember orrába csap a Magyar Fórum és a Demokrata, naponként az Új Magyarország és így tovább. Rendben van, de nincs tisztességes napi és heti sajtónk, Sipulusz némi elégedettséggel nyugtázta, hogy a – persze nem magas igényű – Csakazértis című újság, melyben „Humanista Frontot” követeltem a reakciós-fasiszta söpredékkel szemben, megszűnt, hát persze, hogy megszűnt, ha senki sem hajlandó az ilyen rózsaszín dolgokat finanszírozni. No most ennek az ára a hajléktalanok szeretkezése a híd alatt, a padokon, „jobb” esetben a hajléktalanszállásokon. Hm… A legnagyobb baj kétségtelenül akkor következne be, ha a szegények Magyar Fórum okkal és MIÉP-zászlókkal indulnának rohamra a magyar liberalizmus ellen, mely 1989 óta három ostobaságot csinált: szétverte a (nem bolsevik!) baloldalt, nyomorba döntötte a tömegeket, és engedte felnőni a fasizmust. Öngyilkos magatartás és még tiszteletre méltónak sem tartom.

A „komcsik” meg mondhatják, hogy ők ezt előre megmondták. Meg, de ettől nem lesznek jobbak: pártjuk bebörtönözte Kéthly Annát, megölte Nagy Imrét, bebörtönözte Bibó Istvánt, szétverte a magyar szociáldemokráciát, a szakszervezeti mozgalmat, a munkástanácsokat, és most nem utolsó sorban ezért nézünk ki így. Nem tudok hát én már jókedvű lenni, kedves Heller Ágnes és kedves magyar értelmiség. Tudom, hogy van valami „posztmodernitás” nevű képződmény, mely szerint igazságok egyáltalán nincsenek, mindenki fújja a maga nótáját, és ne törekedjen arra, hogy mások is megértsék, mert ez úgyse megy, de hát akkor meg minek egyáltalán valamit mondani? Talán jobb elhallgatni: évén nevem tuvudovok ivígy beveszévélnivi, évén nevem tuvudovok ivígy beveszévélnivi, javaj, javaj, javaj (ha most nincs is davaj).

Szalai Pál
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon