Skip to main content

Realista agrárpolitikát

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


I.


Nekünk van Európa keleti felén a legjobb hírű (és talán még mindig a legjobb) mezőgazdaságunk. A nyakunkba szakadt agrárválság azonban kikezdte mezőgazdaságunk együttműködési formáit, harmadával apasztotta a mezőgazdaságból élők jövedelmét, tanácstalanná tette az embereket, elfogyasztotta a mezőgazdaság és az élelmiszeripar termelőalapjait. Nincs megfelelő üzemrendszer, nem tisztázódtak a piaci játékszabályok, hiányoznak az előnyös társulási formák, a szervező és finanszírozó intézmények – ennek következtében hiányzik a jövőkép a mezőgazdaságból, és a tőke menekül innen. Ezért van, hogy – noha az értékesítési válság mélypontján 1991-ben túljutottunk – a termelés tovább hanyatlik. Ma már nem az a fő gondunk, hogy mit lehetne eladni, hanem hogy nincs aki közvetítené a termelőnek a piaci igényeket, és nincs aki hitelezné vagy garantálná a termelést. Így agrárválságunk már az egész nemzetgazdaságot hozta veszélybe: hiszen az országnak szüksége van az évi 2,5 milliárd dollár fölötti élelmiszerexportra.

II.

Már az 1975–76-os áruhiány világossá tette: az ésszerűtlen formák közt kialakított szakvállalatok, a merev nagyvállalati kasztrendszer szerint szerveződött üzemek akadályozzák, hogy a termelés, a feldolgozás és a kereskedelem hatékonyan reagáljon a piaci igényekre. A politikai rendszer és a közgondolkodás azonban akkor nem kedvezett a kérdések újragondolásának. Igaz ugyan, hogy a második gazdaság fejlődhetett, és egyes szövetkezetek, állami gazdaságok egyéni formákkal kísérletezhettek, de a rendszer útját állta annak, hogy az élelmiszer-gazdaság szervezetei gyökeresen átalakuljanak. Részletésszerűsítésekkel, a különmunka mennyiségének növelésével, a tőkehatékonyság romlása árán maradt működőképes az élelmiszer-gazdaság.

A nyolcvanas évek közepére az is nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar külkereskedelem és benne a meghatározó jelentőségű élelmiszerexport áramló hatékonyságot segíti elő; ráadásul külkereskedelmünk egész kapcsolatrendszere bizonytalanná válhat a kelet–nyugati kapcsolatok kinyílásával és a KGST-kereskedelem piacosodásával. A külkereskedelmi ösztönzés rendszere és az agrárlobby 1985–86-ban követett politikája fékezte a kül- és belpiaci kapcsolatok szükséges átalakulását. Ezt elleplezte, hogy a nyugati export még így is jelentősen nőtt a nyolcvanas évek második felében.

A rendszerváltozáshoz közeledve az évtizedekre konzervált monopóliumok és kiváltságok tisztázatlan kérdései általános bizalmi válságba torkolltak. Minden társadalmi csoportban és minden gazdálkodói körben a sérelmek fogalmazódtak meg. Az agrárius ideológusok arról beszéltek, hogy milyen aránytalan pénzügyi terhekkel kell részt vennie a magyar élelmiszer-gazdaságnak a nemzetközi versenyben, és hogy a termelők milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak a kockázatelhárító élelmiszer-ipari vállalatokkal és a „nyerészkedő” kül- és belkereskedelemmel szemben. Az élelmiszer-ipari vállalatok a pénzügyi korlátozásokra panaszkodtak, mivel ezek forgóeszközhiányt okoztak, kiszolgáltatva őket a piaci véletleneknek; de meggyűlt a bajuk a felvásárlás politikai kényszerpályáival is, amelyek a minőségi termeltetés kialakítását akadályozták. A kistermelők okkal érezték magukat gyengének a nagyüzemi szolgáltató és felvásárló szervezetek mellett; a terjeszkedni vágyó magántermelők és termelői csoportok pedig azt fogalmazták meg, hogy milyen nehezen, mennyire méltánytalan és célszerűtlen feltételekkel – szinte a nagyüzem hűbéresévé válva – tudnak földhöz jutni, ha tudnak egyáltalán.

A nagyüzemeken belül megjelentek a széttagolódás felé mozdító erők. Feltámadt a hajdan egyesített szövetkezetek szétválását kívánó – nem mindig racionális – nosztalgia; elkülönült vállalkozásban dolgozó csoportok és nagyüzembe integrált vállalkozók keresték az önállósulás útját; az állattenyésztők és a növénytermesztők, a gépműhelyesek és a gépeket felhasználók közti évtizedes ellentétek új formákat nyertek. Reformer vezetők, akik egyenrangú vállalkozások, önálló üzletágak hálózatává kívánták átalakítani a nagyüzemüket – de a nyolcvanas évek első felében még kemény politikai ellenállásba ütköztek – a belső kapcsolatok piacosításakor új problémákba ütköztek. Mert a részlegek önállósulásának vagy a közös eszközök elkülönítésének mindig akad belső ellenzéke is: az, aki nem jár jól, vagy legalábbis kiszorul egy kedvező lehetőségből. Szembe kell nézni azzal a szabályozási problémával is, amit egy vezetői döntés csak önkényesen tud megoldani: amelyik csoport kis teherrel jut jó vállalkozási lehetőséghez, az a többiek hátán boldogul; ha viszont nagy járadékot (vagy szolgáltatási kötelezettséget) terhelnek az önálló vállalkozásra, akkor a többi csoport – és főleg a felső vezetés – válik feudális ízű járadék haszonélvezőjévé.

Ahol tehát építeni akarnak a széttagolódási folyamatokra a nagyüzemi átalakulás érdekében, ott fokozódnak az egyes dolgozói csoportok ellentétei, állandósulnak a középvezetés egymás közti és felső vezetéssel folyó háborúi. Még sincs más út. De épp ezért a nagyüzemek zöme elhalasztotta belső szervezetének átalakítását, és tekintélyuralmi irányítással fojtotta le a belső bizalmatlanságot.

III.

A Szabad Demokraták Szövetsége (és a lényeget tekintve az MDF, az Agrárszövetség, a Parasztpárt és az MSZP is) azt hirdette a választások előtt, hogy a valóságos folyamatokra támaszkodva, az ismert válságtünetek feloldására törekedve kell végrehajtani az élelmiszer-gazdaság átalakítását. Meg kell könnyíteni a földszerzést mindazok számára, akik gazdálkodnak, és gazdaságukat önállósítani vagy bővíteni akarják: ha örökösei a földnek, kapják meg kárpótlás címén; ha eddig is bérelték, változtassák a bérletüket lízinggé; ha ki akarnak válni a szövetkezetből, adják ki a nekik járó tulajdonrészt. A nagyüzemeket pedig arra ösztönözzük, hogy ezentúl is számottevő legyen a földkínálat.

Az élelmiszer-ipari vállalatok széttagolásával és a részek privatizálásával tegyük lehetővé, hogy új, feldolgozási célú hálózatok jöjjenek létre, és ebben a külföldi befektetők is vállaljanak szerepet. A bankrendszerben az állam is segítse elő a hitelszövetkezeti hálózatok és a vertikális integrációt szolgáló, láncolatos hitelezést végző szervezetek kialakítását.

Ám az új parlament kormánypártjai és nyomásukra a kormány – szakítva az MDF-program fontos részeivel, és teljesen elfeledkezve arról, amit a Kereszténydemokrata Néppárt hirdetett a választások előtt – az aktuális agrárpolitikát alárendelték a történelmi igazságtételnek. Az igazságtételi szempont méltányolható. Azonban tévedtek, amikor az egykor volt birtokos parasztokat és leszármazottaikat azonosították a mai parasztsággal: az előbbi csoport több mint kétharmadának nincs köze a mezőgazdasági termeléshez, a ma mezőgazdaságban dolgozó főfoglalkozásúak pedig nagyobbrészt nem tartoznak az adott falu birtokos parasztjai közé. Tévedésük megakadályozta őket abban, hogy a „történelmi igazságtétel” kérdését gyakorlatiasan, az agrárnépesség törekvéseihez illesztve kezeljék.

A gyakorlatnak hátat fordító agrárpolitika nem törődött a prognózissal vagy tervkészítéssel. A bizalmi válság az információs rendszert is elérte, így a kormányzat tehetetlen volt, amikor 1991-ben nyílttá vált – az egyébként egyáltalán nem váratlan – túltermelési válság. Reakciói elmélyítették a termelési folyamat ciklikusságát, a termelők és a feldolgozók kiszolgáltatottságát az egyre szervezetlenebb piaccal szemben. A jót és rosszat egyaránt tiltó társasággá alakulási és vállalkozásalapítási tilalmak, a szövetkezetek elleni hecckampány és a vezetőkkel szembeni –gyakran nem alap nélküli – bizalmatlanság szinte lehetetlenné tette, hogy a gazdálkodó szervezetek maguk előzzék meg a pénzügyi ellehetetlenülést. Így aztán a jövő gazdálkodását megalapozó átalakulási folyamatok még inkább elakadtak, mint a vészhelyzeteket kerülő vagyonhasznosítási akciók.

De nem csupán a válsággal szemben áll tehetetlenül a kormány. Késlekedik az új intézményrendszer kiépítésével is, amivel pedig pótolni kellene az élelmiszer-gazdaság szétesett koordinációs rendszerét, és segíteni a legbonyolultabb és társadalmilag leginkább tagolt piacrendszer – az agrárpiac – szereplőinek egymásra találásában. Enélkül a válság már nem a végső piacok zavarai miatt mélyül tovább, hanem azért, mert egy-egy láncszem tájékozódási zavara, tanácstalansága vagy pillanatnyi pénzhiánya a kapcsolódó tevékenységeket is lehetetlen helyzetbe hozza.

A kárpótlási törvénycsomag és a szövetkezeti átalakulási törvény is nagyon megnehezíti a szükségletekhez és lehetőségekhez igazodó agrárpolitika kialakítását. A kárpótlási törvények tartalmuk és az ügyetlen végrehajtási módszerek miatt még jövőre is fenntartják a földhasználat bizonytalanságait, és újra fellobbantják a kárpótlandók különböző csoportjai között, illetve a kárpótlandók és a szövetkezeti tagok között feszülő ellentéteket.

Az átalakulási törvény alig segíti, hogy a szövetkezetek egyenrangú és önálló vállalkozási hálóvá alakuljanak át, és hogy új magánvállalkozások szülessenek. Az a tény, hogy a dolgozó tagoknak a szövetkezeti földek és a felhalmozott vagyon kisebbik része jut, szinte lehetetlenné teszi, hogy nyíltan és határozottan elkülönítsék egymástól az egyes csoportok vagyonát, és így szövetkezetüket közös hitelszervezetté és értékesítési társulássá alakítsák át. Néhol a nyugdíjasok aggódása akadályozza meg a nyílt vagyonfelosztást, többnyire azonban a dolgozó tagok félnek attól, hogy ha az alku árverésig fajul, a kívülállók elviszik a munkahelyüket. Így konzerválódnak az eddigi viszonyok. A mezőgazdasági vállalkozásoknak egyébként is igen rosszak az indulási esélyei, és a téesztag-ellenes törvényhozás végképp az összezárkózás biztonsága felé tereli a tagság zömét. Így végül is a kívülálló tulajdonosok is csalódnak: tulajdonrészük kétes értékű papír csupán.

Még két okból befolyásolja károsan a kárpótlási és az átalakulási törvény a mezőgazdaság jövőjét. Egyrészt a mezőgazdaságból folyamatosan jövedelmeket vonnak ki, hiszen a földből származó jövedelmet és a pénzzé tett vagyont a tulajdonosok zöme nem a mezőgazdaságban használja föl. Másrészt bizonytalanná válik a mezőgazdaság jövendő üzemrendszere, hiszen háromszor annyi lesz a földtulajdonos, mint ahányan használják a földet. A nagyobbrészt földbérletre alapozott üzemek (szövetkezetek, komolyabb magánvállalkozások) nem tudnak hosszú távra berendezkedni. És az üzemrendszer bizonytalansága miatt a mezőgazdaság nem képes tartós hiteleket fölvenni, tőkét bevonni, a földhasználat felelőtlenné, a gazdálkodó kétes jövőjűvé válik.

IV.

Egy reális agrárpolitikának a valóságból kell kiindulnia.

Mai üzemrendszerünk fölszerelése és gazdálkodási formái háromféle üzemtípust tesznek lehetővé: az amerikai technológiai modelleket követő, szakosodott óriásfarmokat, a kisparaszti, családi munkaerőre alapozott, több szempontból archaikus vegyes gazdaságokat és a mellékfoglalkozásban üzemeltetett, erősen külső szolgáltatásokra utalt, részidős gazdaságokat.

A ma még hiányzó középüzemi szint részben a kisparaszti gazdaságok növekedésével, részben pedig a nagyüzemek tagolódásával jöhet létre. Azonban egyfelől a nyugat-európai típusú farmok csak lassan szaporodhatnak, mert tanyarendszerünk fejletlen, a mezőgazdaság tőkefelhalmozó képessége gyenge, és kevés középparaszti életformára alkalmas és vállalkozó család van nálunk. Másfelől elhúzódik a nagyüzemek felbomlása is, mivel idő kell hozzá, hogy új szövetkezeti és más társulási formák vegyék át a mai nagyüzem jól-rosszul ellátott szerepeit (vagyonkezelés, kockázati társulás, pénzügyi és hiteltársulás, szolgáltatásszervezés, értékesítési közösség, vállalkozásszervezés). Ezenkívül a jó minőségű tejtermelés és versenyképes gabonatermelés általában nem valósítható meg elaprózott üzemekben.

Mindemiatt úgy gondoljuk, hogy a föld nagyobb részét tartósan a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok utódszervezetei fogják használni. Erőteljesebb változások a mellékfoglalkozású mezőgazdaság területén mennek és mehetnek végbe. A születő kis- és középparaszti gazdaságok mégis nagy jelentőségűek. Az ő kihívásuk serkenti a nagyüzemek vállalati egységének felbomlását, az ő vállalkozásaik és igényeik segíthetik a szolgáltatói rendszer fejlődését. Márpedig gazdag, változatos kötődésű szolgáltatói rendszerre van szükség ahhoz, hogy kihasználhassuk a mellékfoglalkozású üzemekben rejlő lehetőségeket.

Földjogunkat úgy kell átalakítani, hogy az biztosítsa a bérlő és ezáltal a föld védelmét: preferálja a tartós bérletet, a földhasználó földvásárlását és a föld társaságba vitelét. Ezt kell elősegíteni az agrárpiaci rendtartással, a termékkasszákkal, az új, tőzsdeszerű piaci formákkal, a termékpályák mentén szerveződő szövetkezetekkel és más társulásokkal. Kulcsfontosságú, hogy a részpiacok kiszámíthatók legyenek, működjön a világos termékminősítési rendszer, és általában: hogy a piac szereplői megfelelő információkhoz jussanak. Állami közreműködéssel (koncessziók, garanciavállalás, intervenciók) kell biztosítani a biológiai alapok újratermelését.

Az élelmiszer-ipari vállalatok széttagolásra és új kooperációs láncokba rendezésre szorulnak. De vigyázni kell (amennyire még lehet), nehogy felszámolási eljárások útján teljesedjen be ez az átrendeződés. A vagyonát felélő, forgóeszközökkel nem rendelkező feldolgozó vállalat ugyanis csődbe kergeti a mezőgazdasági termelőt is. Konzerv- és hűtőiparunk sorsa már csak azért sem közömbös, mert a munkaigényes mezőgazdasági ágak általában a feldolgozáshoz kapcsolódnak; azonban az élelmiszer-ipar megújulása csak oly módon mehet végbe, hogy összefonódik a külföldi kereskedő és feldolgozó cégekkel. Fontos természetesen az is, hogy e kapcsolatokat az egyenrangúság jellemezze; de ez csak akkor érhető el, ha a magyar termelők értelmes és igényes együttműködés érdekében fognak össze.

Sajátos pénzintézeti formák (hitelszövetkezeti hálózatok, tevékenységláncot hitelező bankok, kedvezményezett befektetési alapok és befektető bankok, jelzálogintézetek) serkentésével lehet az élelmiszer-gazdaságon belül tartani a pénzt. Ha ez megvalósul, csökken az állami kamattámogatások és más válságot enyhítő beavatkozások kockázata is.

Újra kell éleszteni a szövetkezés kultuszát, de immár az észak-európai elveknek megfelelően: azonos tevékenységeket végzők szövetkezéseit és óriás feldolgozó és értékesítő társulásokat szeretnénk látni a területi elvű szervezetek helyett.

Hogy pedig a gyakran bénító bizalmi válságot oldani lehessen, átfogó kamarai rendszerre és ennek keretében községi mezőgazdasági bizottságokra és tanácsadó ügynökökre van szükség. Ez polgári keretet adna az új információs rendszernek és a részvételi elven működő új agrárszabályozási és intervenciós rendszernek.

Szembe kell néznünk azzal, hogy ma Magyarországon sokkal többen vannak ráutalva arra, hogy részben vagy egészben a mezőgazdaságból éljenek, mint ahányan valóban alkalmasak egy igényes, modern mezőgazdaságban dolgozni, vállalkozni, és mint ahányan jól is tudnak megérni belőle. Többek között ezért van szüksége a mezőgazdaságnak állami gyámkodásra. És ezért kell előnyben részesítenünk a modern szövetkezetet mint olyan társulási formát, amely beépíti magába a szolidaritás elvét.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon