Skip to main content

Számháború?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Tudjuk-e, hányan vannak?

Az „Ön szerint kb. hány cigány (illetve zsidó) él Magyarországon?” típusú kérdésre precíz válasz nyilván csak akkor adható, ha tisztázzuk mindenekelőtt, hogy a számos lehetséges ismérv közül mit értünk „zsidó” illetve „cigány” alatt. Származást, bőrszínt, vallást, nyelvet, identitástudatot, kultúrát? A kérdés feltevésének azonban külön magyarázat nélkül is értelme van, ha képet kaphatunk arról, hogy mitől függ a becslések nagysága, ha megvizsgálhatjuk, hogy a különböző módon tippelők csoportjai milyen egyéb fontos jellemzőkben különböznek egymástól.

Már önmagában az is izgalmas, hogy hányan vallanak be tájékozatlanságot, illetve hányan mernek az ilyesfajta becslésekre vállalkozni. A régi vicc szerint Brezsnyev a fontos posztot elfoglaló zsidók statisztikailag regisztrált magas arányával bizonyította, hogy országa nem antiszemita, míg Carter azzal, hogy nincs ilyen statisztika… Magyarországon arra a kérdésre, hogy hány zsidó él jelenleg hazánkban, a megkérdezettek 44 százaléka nem válaszolt. Összehasonlításképpen: a nyolcvanas évek második felében Nyugat-Németországban ugyanerre a kérdésre hetven százalék jelentette ki, hogy semmilyen érdemleges információval nem rendelkezik. (Igaz, hogy a német vizsgálatnál a kérdés nyitott volt, míg mi előre megadtunk kilenc válaszalternatívát: „25 ezer vagy kevesebb”-től egészen „több mint két millió”-ig.)

Jóval többen, a megkérdezettek 62 százaléka, válaszolt arra, hogy hány magyar állampolgárságú zsidó pusztult el a második világháború folyamán. A cigányok létszámát merik a legtöbben megbecsülni: az emberek több mint kétharmada hiszi azt magáról, hogy többé-kevésbé ismeri a cigány lakosság arányát. A leghomályosabb képük a megkérdezetteknek a cigányholocaustról volt: a bevallott információhiány ennél a kérdésnél (vagyis hogy hány magyar állampolgárságú cigány halt meg a 2. világháborúban) 56 százalék. A tájékozatlanság itt nem érhetett meglepetésként bennünket; a konvencionálisan elfogadott becslések nemcsak a közvéleményből, hanem a szakmai köztudatból is hiányoznak. Éppen ezért az erre a kérdésre adott válaszokat nem minősítettük. A többinél a társadalomtudományok által hozzávetőleges adatként elfogadott számokat alapul véve, a becslés pontossága szerint csoportosítottuk a válaszolókat, s azt néztük, hogy a valóságtól nagyon elrugaszkodók karakterisztikusan különböznek-e a „realistáktól”?

A szakirodalom 80-100 ezerre becsüli a hazai zsidóság létszámát, a magyarországi zsidó holocaustra vonatkozóan 600 ezer a leginkább elfogadott szám, míg a jelenlegi cigányság esetében a tudományos becslések 400-500 ezer körül szórnak. A zsidóság jelenlegi létszámára vonatkozóan az 50-250 ezer közötti becsléseket minősítettük a „jó” becslésnek. Azokat, akik szerint 50 ezernél kevesebb zsidó él ma Magyarországon alul-, míg, akik szerint 250 ezernél több, felülbecslőknek neveztük. A lakosság majd fele (48 százalék) túlbecsüli a zsidók számát, s alig egyötödük tippel „pontosan”.

A holocaust zsidó áldozatainak számát a 250 ezer és 750 ezer közötti becsléseket tekintettük „helyesnek”. (A nagyvonalú besorolást az indokolta, hogy a feltett kérdés nem tette egyértelművé Magyarország mostani vagy akkori határai jelentik-e a viszonyítási keretet.) A jelek szerint erről a kérdésről van a legtöbb megbízható ismeretünk. Mivel felmérésünk 1994 tavaszán készült, amikor különösen sok megemlékező műsort sugárzott a tévé és a rádió, mégis figyelemre méltó, hogy az emberek többsége nem találta el a gyakran elhangzó 600 ezres adatot. A válaszadók többsége egy ennél alacsonyabb számhoz ragaszkodott.

Közismert adatok híján a cigányokra vonatkozó becslés esetében szintén meglehetősen tágan, 250 ezernél és 750 ezernél húztuk meg a „jól becslés” határait. Többségben vannak a cigányság létszámát túlbecslők, s csak a társadalom egy töredéke hiszi azt, hogy kevesebb, mint 250 ezer cigány él ma Magyarországon.

Szimbólumok-e a becsült adatok?

Hány zsidó él ma Magyarországon? Hányan pusztultak el a második világháborúban? Kedvenc kérdései ezek a szélsőjobboldali irodalomnak. Az antiszemita irodalom egyrészt „arányos”, vagyis a feltételezett jelenleginél kisebb zsidó befolyásért száll síkra, másrészt aggódik, hogy bevándorlás fogja tovább duzzasztani a zsidóság létszámát. Azok viszont, akik szembeszállnak az antiszemita érvekkel, gyakran mutatnak rá a hazai zsidóság elenyésző számára, hogy nevetségessé tegyék a mindenhol zsidót látók „heroikus” küzdelmét. Az áldozatok számának „lefaragása” pedig olyannyira része az antiszemita szélsőjobb propagandájának, s ennek olyan jelentőséget tulajdonít a „másik oldal”, hogy több európai országban (pl. Ausztriában) az állam törvénnyel lép fel ellene. Az élő és elpusztult zsidók létszámának becslése politikai-ideológiai üzenetet hordoz: a vélt fenyegetést, illetve az elkövetett bűn jelentéktelenségét szimbolizálja.

Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság becslését is ez a logika irányítja-e? Függnek-e a válaszok attól, hogy ki melyik oldalon áll a zsidóság szerepéről folytatott polémiában vagy pedig más tényezők alakítják őket?

A már említett német kutatóknak nem sikerült igazolniuk a zsidóság számbeli túlbecslése és az antiszemita attitűdök kapcsolatát. Részben ezt az eredményt hozta a mi kutatásunk is: a zsidókkal szemben ellenszenvet tükröző állításokból felépített antiszemitizmus-skálánk sem a meghalt, sem az élő zsidók számának becslésével nem mutatott statisztikailag szignifikáns összefüggést. (Ugyanakkor negatív kijelentések, pl.: „a zsidó származású értelmiségek befolyásuk alatt tartják a sajtót és a kultúrát”, szorosan összefüggnek a becslések mértékével.) Az sem bizonyult igaznak, hogy az élő zsidók számának túlbecslői konzekvensen lefaragnák az elhurcoltak számát, vagy hogy az alulbecslők (a feltételezett „filoszemiták”) eltúloznák a második világháborús tragédiát. A halottakra és az élőkre vonatkozó becslések nem negatíve, hanem pozitíve korreláltak.

A jól becslőkre jellemző legkevésbé a zsidóellenesség. A zsidók számát felülbecslők valamivel antiszemitábbak az átlagnál, viszont az alulbecslők is inkább magas antiszemita pontszámmal „büszkélkedhetnek”. Ez a meglepő jelenség magyarázza a korreláció fentebb említett hiányát. Ezt az eredményt támasztja alá egy másik is: arra a kérdésre, hogy szavazna-e zsidó jelöltre, az „alábecslőknek” csak kétharmada mondott igent, szemben a fölülés jól becslők 77-78 százalékával. Szemben a felülbecslők 19 és a jól becslők 15 százalékával, az alulbecslők 29 százaléka jelentette ki, hogy ebben az esetben nem szavazna.

A zsidók létszámát alulbecslők háromnegyede a cigányokkal, egyötöde a zsidókkal szemben kifejezetten ellenszenvvel viseltetik. A túlbecslőknél és a jól becslőknél ezek az arányok jóval kisebbek: a cigányokkal szemben 65 és 58 százalék, a zsidókkal szemben pedig 14 és 8 százalék jelzett ellenszenvet. A zsidók létszámát alulbecslők diszkriminatív attitűdje a cigány jelölt elutasításánál ütközik ki igazán: csupán egyharmaduk szavazna ilyen képviselőjelöltre, míg a felül- és jól becslőknél ez az arány 50 százalék körüli. E csoportnak az átlagtól elütő intoleranciáját mutatja, hogy a cigányellenességet mérő skálánkon is ők kapták a legmagasabb pontszámot.

Természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy azok, akik jelentősen túlbecsülik a cigányok számát, több előítélettel is élnek-e irántuk. A mindennap hallható cigányellenes sztereotípiáknak olyan gyakran része a cigányok megállíthatatlan szaporodásának a tétele, hogy erre az összefüggésre bizton számítottunk. Közvetlen kapcsolatot azonban végül nem sikerült feltárnunk a számarány becslése és a cigányellenesség között. A becslés még annak a mondatnak az elfogadásával sem mutatott összefüggést, mely szerint „A cigány lakosság számának növekedése veszélyezteti a társadalom biztonságát”. Az összefüggések hiányának fő oka valószínűleg az, hogy a cigányellenesség tekintetében a magyar társadalom jóval kevésbé differenciált, mint az antiszemitizmus tekintetében.

A becslési csoportok profiljai

A cigányokhoz és zsidókhoz fűződő viszony nem rajzolja meg nagyon élesen az alul-, felül- és jól becslők profilját. Nézzünk további szempontokat. Ilyen a politikai orientáció, a kor, a társadalmi státus, az iskolázottság és a lakóhely.

Számos jel utal arra, hogy a zsidók számát alulbecslők a társadalom alsóbb régióiból kerülnek ki. Az alulbecslők több mint a fele (57 százalék) az alsóbb osztályokba sorolja magát, míg a jól és a felülbecslőknél ez az arány csak 36 és 39 százalék.

A válaszoló betanított munkásoknak például 28 százaléka alulbecslő – miközben a teljes minta átlaga 19 százalék, a mintánkba került beosztott értelmiségiek között gyakorlatilag egyáltalán nincs alulbecslő.

Ugyanez a kép tárul elénk, ha az iskolázottság szempontjából jellemezzük az alulbecslőket: az alulbecslők átlagban majd másfél osztállyal kevesebbet végeztek az átlag állampolgárnál. Mindössze negyedüknek van érettségije, míg a jól és felülbecslőknek mintegy a fele érettségizett. A főiskolát vagy egyetemet végzett válaszolók között alig akadt, aki szerint 50 ezernél kevesebb zsidó volna.

Az iskolázottság növekedésével a becslések is egyre nőnek mind a jelenre, mind a múltra vonatkozó kérdésnél. (Kivétel az extrém felülbecslés: akik szerint egymilliónál több zsidó van ma Magyarországon [24 ember], azok az átlagnál kevésbé iskolázottak.) A becslések iskolázottsági szinthez igazodó – de a szakközépiskolát végzetteknél lelassuló – monoton növekedése a felsőfokú végzettségűeknél törik meg.

Az alulbecslők többsége községekben él, míg a felülbecslőknél ez csak egyharmadról mondható el.

Kérdőívünk válaszolói jellemezték magukat különböző politikai-ideológiai címkék (pl. baloldali, nemzeti, liberális stb.) választásával, illetve elutasításával is. E választások általában nem voltak összefüggésbe hozhatók a becsléssel, a „keresztény” címkét választók azonban mind az élő, mind a meghalt zsidók számát szignifikánsan alábecsülték. (A magukat „keresztényinek vallottak, egyébként az átlagnál magasabb pontokat kaptak az antiszemitizmus-skálán.) A politikai kérdésekre adott válaszokból azt állapíthattuk meg, hogy a zsidók létszámát alulbecslők különösen fogékonyak a konzervatív és a szocialista értékek iránt s meglehetősen távol állnak a liberalizmustól.

Ahogy azt sejteni lehetett, a zsidóság számarányát jól becslőket mindenekelőtt iskolázottságuk különbözteti meg a társadalom többi részétől. Ez s magas társadalmi státusuk részben magyarázza azt is, miért ők bizonyultak a legtoleránsabb csoportnak.

A túlbecslők jelentős része a magukat felsőbb osztályokba sorolókból került ki. Azoknak például, akik az „alsó középosztály” tagjainak tekintették magukat (ez a réteg felső kategóriának számított kérdőívünkben az „alsó osztály”-hoz és a „munkásosztály”-hoz képest) 55 százaléka több mint 250 ezer zsidóról tud.

Kiemelkedően magasra becsülték a budapestiek a zsidók létszámát: általában 250 ezer és 500 ezer közöttire! A felülbecslők majd egyharmada Budapestről kerül ki, az alulbecslőknek azonban csak 10 százaléka.

A zsidóholocaustra vonatkozó kérdésnél kialakított alul-, felül- és jól becslő kategóriák a fentiekhez hasonló karaktert mutatnak, bár elmosódottabb kontúrokkal. A betanított munkások nemcsak kevés élő zsidóról, hanem kiemelkedően kevés áldozatról is tudnak: (40 százalékuk alulbecslő!), a középszintű vezetők ebben a kérdésben feltűnően pontosan tájékozottak, míg a beosztott értelmiségiek itt is krónikus túlbecslők. A holocaust-alulbecslők 72 százaléka kékgalléros, a jól becslőknek viszont csak 59 százaléka.

Az élők létszámára adott válaszokkal összhangban, a magyarországi városokban jóval több zsidó áldozatról tudnak, mint a falvakban: az idősebb korosztályok pontosabban becsültek a fiataloknál, akik viszont inkább a túlbecslésre mutattak hajlamot.

Szoros kapcsolatban van a válaszolók életkora a cigányok lélekszámának becslésével. A túlbecslők a fiatalabbak. Míg az alulbecslők és a „pontosan” becslők átlagéletkora 49 év, addig a túlbecslőké 42. A legfiatalabb két korosztály (18 évestől a 38 évesekig) az átlagot jóval meghaladóan becsüli túl a cigányok számát: 37–39 százalékuk került a felülbecslő kategóriába. Érdemes külön felhívni a figyelmet arra, hogy a fiataloknál tapasztalható túlbecslésre való hajlam nem von maga után az idősebbeknél erősebb cigánygyűlöletet. A fiatalok válasza nem a növekvő ellenszenvet jelzi. Inkább arról lehet szó, hogy a mostani generációk számára sokkal inkább tudatosult a „cigánykérdés”, mint társadalmi probléma. A 30-as, 40-es években szocializálódtak számára a „zsidókérdés”, a 70-es, 80-as években felnőtté válók számára a „cigánykérdés” a nagyobb súlyú.

Konklúziók

Összefoglalva a fentieket, a zsidóságra vonatkozó becsléseknél az alulbecslők profilja különül el a leginkább: ők alacsony társadalmi státusúak, többnyire községekben élnek és meglehetősen intoleránsok. A felülbecslők iskolázottabbak, nagy részük a fővárosban él, és az átlagnál fogékonyabbak az antiszemita sztereotípiákra. A jól becslőket mindenekelőtt magas társadalmi státusuk és toleranciájuk különbözteti meg a többségtől. A jelek szerint a holocaust kisebbítése inkább az antiszemita „magaskultúrának” (a zsidókérdésről professzionálisan gondolkodó, koherens világképpel bíró ideologikus antiszemita „elitnek”) s nem a reprezentatív felmérésekkel megközelíthető antiszemita „tömegkultúrának” a szerves része.

A mi kutatásunk is megerősítette azt a sokak által feltárt tényt, hogy a cigányellenes attitűdök és sztereotípiák rendkívül elterjedtek a társadalomban, és szinte egységesen jellemzik annak minden szeletét.

A vizsgált mintában az, hogy ki milyen pontosan becsült, mindenekelőtt az illető iskolázottságától függött, míg az, hogy ki milyen nagy számot mondott, mindenekelőtt lakótelepülésének nagyságán és földrajzi elhelyezkedésén múlott. A becsült számok tehát nem elsősorban az adott csoporthoz való érzelmi viszonyt fejezik ki szimbolikusan, hanem inkább a polgárok műveltségét, mindennapi (bár nem feltétlenül primer) tapasztalatait, közvetlen környezetük – társadalmi és fizikai terük – jellegét tükrözik.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon